• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
Bir kurumda ödenen ücretlerin birbirlerine göreli durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ücret yapısı
Soru Açıklaması
Ücret yapısı: Bir kurumda ödenen ücretlerin birbirlerine göreli durumunu gösterir.
2.
Önleyici Disiplini için hangisi doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Ceza korkusu ile değil, yararına inanıldığı için kurallara uyma konusunda davranış değişikliğini sağlamak
Soru Açıklaması
Önleyici disiplin, sorunlar ortaya çıkmadan önlem almakla ilgilidir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi iş dışı eğitim yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Eşbenzetim eğitimler
Soru Açıklaması
Doğru cevap D seçeneğidir. Diğer şıklar, işbaşı eğitim yöntemleridir.
4.
I. Terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilirse II. Eğitim ve kişisel gelişim olanakları sağlayabilirse III. Çalışana değer verirse IV. Sağlık durumu işi yapmaya uygun olursa V. Referans kontrolü doğru yapılırsa Verilen seçeneklerden kaç tanesinde işletmelerin uygun çalışanları elde tutabilmesi için göz önünde bulundurması gereken hususlar doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
Eğer işletmeler; • terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilirse, • eğitim ve kişisel gelişim olanaklar› sağlayabilirse, • ücret ve yan ödemeler ile tazminat haklar› açısından adil ve piyasada üst düzeylerde yer alabilirse, • çalışana değer verirse, • yöneticilerle olumlu ilişkiler kurabileceği bir ortam yaratabilirse ve • çalışanın işletmesiyle birlikte işini sevmesini sağlayabilirse büyük bir maliyete katlanarak bulduğu “uygun” çalışanları elde tutabilir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde iç kaynaklardan işe almanın yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeni bir bakış açısı kazandırılması
Soru Açıklaması
D şıkkı dışındaki şıklar, iç kaynaklardan işe almanın yararları olup, D şıkkı dış kaynaklardan işe almanın yararlarından biridir. İşletme dış kaynaklardan insan kaynağı bulursa işletmeye yeni bir kan ve bakış açısı da kazandırılmış olur.
6.

Bireylerin ve takımların yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla örgütlerin başarısını sürekli hale getiren, örgütsel performansı geliştirmek için kullanılan sistematik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Performans yönetimi
Soru Açıklaması

Performans yönetimi; bireylerin ve takımların yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla örgütlerin başarısını sürekli hale getiren, örgütsel performansı geliştirmek için kullanılan sistematik yaklaşımdır.

7.

“Hedefler yapılan işle ilgili olmalı, önceden uzlaşılmalı, “belirli (somut)” olmalı ve çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini bilmelidir.” ifadesine göre hangi peformans standart özelliğinden söz edilmektedir?

Doğru Cevap: "D" S-Specific
Soru Açıklaması

S-Specific: Hedefler yapılan işle ilgili olmalı, önceden uzlaşılmalı, “belirli (somut)” olmalı ve çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini bilmelidir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi personelin kurallara uymama nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kuralların değişmesi
Soru Açıklaması
Personelin kurallara uymaması farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenlerden başlıcaları şöyle sıralanabilir: • Kurallardan habersiz olma • Kuralları yanlış anlama • Dikkatsizlik • Sorumsuzluk • Kasıtlı davranış • İş doyumsuzluğu • Motivasyon eksikliği • Stres B şıkkındaki kuralların değişmesi seçeneği yanlıştır.
9.
Otonomi İstikrar Teknik yetkinlik Yönetsel yetkinlik Girişimci yaratıcılık Hizmete adanmışlık Yaşam tarzı Meydan okuma Yukarıdaki unsurlar aşağıdaki kariyer ile ilgili hangi terim ile ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Kariyer değerleri
Soru Açıklaması
Kariyer değerleri, çalışanın kendi kariyeri için olmazsa olmaz gördüğü hususlardır.Bu hususlar, çalışanın başarılı bir kariyer için nelerin gerektiği yolundaki temel düşünceleridir.Bunlar, çalışanın yeteneğini, gereksinimlerini ve kişisel değerlerini algılamasına bağlı olarak kariyerini belirlemesini sağlamaktadır ve kariyerle ilgili bütün kararları etkilemektedir.Literatürde Schein (1978)’e atıfla tanımlanan sekiz kariyer değeri sayılmaktadır.Bunlar; otonomi, istikrar, teknik yetkinlik, yönetsel yetkinlik, girişimci yaratıcılık, hizmete adanmışlık, yaşam tarzı ve meydan okuma değerleridir.Bu unsurların her biri çalışanın kendi kariyerini sürdürmesi açısından son derece önemlidir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi toplu iş uyuşmazlıklarına mücadeleci çözüm yollarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Lokavt
Soru Açıklaması

D seçeneği dışındaki yanıtlar barışçıl çözüm yolları olarak bilinmektedir. Lokavt ise fikir birliğine varılamayan durumlarda iş verenler ile iş görenler arasındaki mücadeleye dayalı bir yöntemdir.  

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.
Bir çalışanın kendisinden istenen zaman içerisinde verilen görevleri yerine getirme ölçüsü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Performans
Soru Açıklaması
A şıkkı
12.
I. Durağanlık ve Kesinlik II. Esnek çalışma saatleriIII. Personel SayısıIV. Kaynakların UygunluğuV. ZamanVI.Çalışma koşulları ve iş zamanlamaları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insan kaynakları talep ve içsel arzı belirlemekte doğru tahmin yöntemi bulmak için göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I,III,IV ve V
Soru Açıklaması
Doğru cevap olan D şıkkında bulunan durağanlık ve kesinlik, personel sayısı, kaynakların uygunluğu ve zaman insan kaynakları talep ve içsel arzı belirlemekte doğru tahmin yöntemi bulmak için göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında yer alır. Diğer şıkların arasında bulunanesnek çalışma saatleri ve çalışma koşulları ve iş zamanlamaları, içsel insan kaynakları arzını belirlemede yardımcı araçlardır.
13.
Bir otel işletmesi ücret politikasını belirlerken piyasanın ve rakip firmaların durumunu dikkate almaktadır. Piyasada rekabetin yoğun ve rakip firmaların sayıca fazla olduğu durumda aşağıdaki ücret politikalarından hangisi uygun değildir?
Doğru Cevap: "B" Ücret artışlarının yalnızca yasal düzenlemeye göre yapılması
Soru Açıklaması
Temel ücret politikaları işletmenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve bunlara bağlı olarak tanımlanan insan kaynakları politikaları doğrultusunda belirlenmektedir. Dolayısıyla ücret politikalarında ve devletin belirlemiş olduğu alt limit ve tüketici fiyat endekslerine bağlı ücret artışlarıyla beraber işletmeler farklı ücret politikaları da benimseyebilmektedir. Yasal düzenlemeler yalnızca devletin belirlemiş olduğu alt limit (asgari ücret) ve minumum ücret artışlarını kapsamaktadır.
14.

Mevcut durum ile ulaşılmak istenilen durum arasındaki farkı belirleyebilmek için yapılan inceleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Eğitim ihtiyacının analizi
Soru Açıklaması

Eğitimin ihtiyacının analizi; mevcut durum ile ulaşılmak istenilen durum arasındaki farkı belirleyebilmek için yapılır.

15.
Personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlayan performans unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yetkinliklere dayalı kriterler
Soru Açıklaması
C şıkkı
16.
Genede işletmelerin 3. suçta verdikleri ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Geçici işten uzaklaştırma
Soru Açıklaması
Genelde işletmelerin uyguladıkları ceza türleri şöyle kademelendirilir: • 1.Suçta: Uyarma • 2.Suçta: Kınama • 3.Suçta: Geçici işten uzaklaştırma • 4.Suçta: İşten çıkarma
17.
Aşağıdakilerden hangisi personel haklarının açıklanması içinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Ücret ödeme yöntemleri ve günleri
Soru Açıklaması
18.
Personelin ortaya koyduğu üretken çabanın değeri olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ücret
Soru Açıklaması
C şıkkı
19.

Başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?I. İşletmenin tanıtımıII. Personel haklarının açıklanmasıIII. TanıştırmaIV. İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması

Doğru Cevap: "C" I – II – III – IV
Soru Açıklaması

Başaralı bir işe alıştırma programı İşletmenin tanıtımı, personel haklarının açıklanması, tanıştırma ve işle ilgili bilgilerin açıklanmasından oluşur.

20.
Organizasyondaki işlerin tümü için doğrudan piyasa ücret düzeylerinin kullanıldığı  ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğrudan iş gücü piyasasına dayalı ücret sistemi
Soru Açıklaması
İş gücü piyasasına dayalı ücret sisteminde organizasyondaki işlerin tümü için doğrudan piyasa ücret düzeyleri kullanılır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler