• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Performans değerleme ve kariyer yönetimi ilişkisi çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İnsan kaynakları temini sürecinde kariyer ve performans yönetimi için bireylerin kariyer beklentilerine ilişkin bilgiler elde edilmelidir
Soru Açıklaması
Kariyer yönetiminin en çok ilişkili olduğu bir diğer insankaynaklar› yönetimi işlevi de performans değerlemedir. Performans de¤erleme kariyer yönetiminin vazgeçilmez araçlarından birisi olarak sayılmaktadır. İnsan kaynakları temini sürecinde kariyer ve performans yönetimi için bireylerin kariyer beklentilerine ilişkin bilgiler performans değerlemesinden önce yapılan bir diğer insan kaynakları işlevidir. Dolayısıyla doğru cevap D'dir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel kariyer planlamanın kapsamında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Kariyer basamaklarının planlanması
Soru Açıklaması
Kişisel yetenek ve ilginin belirlenmesi, İş ve günlük yaşam hedeflerinin planlanması, Örgüt içindeki ve dışındaki alternatif kariyer yollarını, seçeneklerini değerlendirme, İlgi ve amaçlarda değişmeye dikkat etme bireysel kariyer planlaması ile ilişkilidir. Kariyer basamaklarının planlaması ise örgütsel kariyer planlaması kapsamında yer almaktadır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında rol oynayan insan faktörlerindendir?

Doğru Cevap: "B" Güvenlik kurallarına uyulmaması
Soru Açıklaması

GÜVENSİZ HAREKETLER Tecrübesizlik, Stres, Dikkatsizlik, Uygun olmayan tekniklerin kullanımı, Risklerin önlenememesi, Uygun olmayan araçların kullanımı GÜVENSİZ ŞARTLAR Gece vardiyası, Erken vardiya, Gürültü,  Yetersiz ısı ve ışık,  Koruma araçlarının yetersizliği,  Eğitim yetersizliği, Güvenlik kurallarına uyulmaması, Makinelerin bakımsızlığı

4.
İşe alma mülakatında, mülakatı yapan kişinin adaya "kaç çocuğunuz var" şeklinde bir soru yöneltmesi aşağıdaki soru türlerinden hangisini kullandığını gösterir?
Doğru Cevap: "A" Ayrımcılık yaratan sorular
Soru Açıklaması
Ayrımcılık yaratan sorular: Irk, yaş, cinsiyet, medeni hâl ve çocuk sayısı gibi ayrımcılığa sebep olacak bilgiler içeren sorulardır.
5.
Bir insan kaynaklar› bilgi sistemi, 31 Kasım tarihini ya da doğum tarihi 1853 olan bir çalışanla ilgili veriyi geri çevirir. Üstelik elle yapılan işlemlerden daha hızlı veri süreçler ve bu sayede kullanıcılar daha geçerli ve doğru verilerle çalışırlar. Yukarıda verilen örnek; insan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonu aşağıda yer alan yararlardan hangisine verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Veri doğruluğunda artış
Soru Açıklaması
Veri doğruluğunda artış şu şekilde örneklendirilebilir. Bir insan kaynaklar› bilgi sistemi, 31 Kasım tarihini ya da doğum tarihi 1853 olan bir çalışanla ilgili veriyi geri çevirir. Üstelik elle yapılan işlemlerden daha hızlı veri süreçler ve bu sayede kullanıcılar daha geçerli ve doğru verilerle çalışırlar.
6.
Yapıcı disiplin yaklaşımında kural dışı davranışlar nasıl karşılık bulur? 
Doğru Cevap: "A" Nedenleri sorgulanır.
Soru Açıklaması
Yapıcı disiplin yaklaşımına göre kural ihlalleri, doğal personel fonksiyonlarıdır. Kural dışına çıkıldığında personeli cezalandırmak yerine, bu davranışın nedenlerini sorgulamak ve bir daha tekrarlanmaması için personele yardımcı olmak sorunun çözümünde çok daha etkili olacaktır.
7.

“İşverenin işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak şekilde, işçileri topluca işten uzaklaştırması”na ne denir?

Doğru Cevap: "D" lokavt
Soru Açıklaması

Lokavt “işverenin işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak şekilde, işçileri topluca işten uzaklaştırması” anlamına gelmektedir

8.

I- Çalışan performansına dair sistematik bilgi sağlamak

II- Performans standartlarını geliştirmek

III- İşletmeyi ve çalışanı kendi performansı hakkında bilgilendirmek

IV- Çalışanın daha fazla ücret almasına katkıda bulunmak

IV- Çalışandan beklenenleri açık ve net olarak anlatmak

Yukarıdakilerden hangileri performans değerlemenin temel amaçları arasındadır?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve V
Soru Açıklaması

Performans değerlemenin temel amacı, değerleme sonucunun çalışan performansına (iş tanımındaki başarı standartlarına ne kadar ulaştığına) dair sistematik bilgi sağlamasıdır. Performans standartlarını geliştirmek, işletmeyi ve çalışanı kendi performansı hakkında bilgilendirmek, çalışandan beklenenlerin açık ve net olarak anlatılması ve işletmenin amaçlara uygun bireysel performans gelişimini sağlayabilmek de performans değerlemenin diğer amaçları arasındadır. Daha geniş bir bakış açısıyla performans değerlemenin amaçlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

• İnsangücü planlaması için personel envanteri hazırlamak, 

• Personelin eğitim gereksinimini saptamak, 

• Terfi ve yer değiştirmelerde nesnel ölçülere göre seçim yapmak, 

• Yeterliliği baz alan ücret artışları konusunda yönetici kararlarına yardımcı olmak, 

• Ödül ve ceza sisteminde kullanılmak üzere girdi temin etmek, 

• Çalışan-yönetim ilişkilerini geliştirmek, 

• Çalışanlara yetersiz olan yönleri hakkında bilgi vererek kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve onları bu yönde motive etmek, 

• İşte başarısız olduğu belirlenen çalışanları işten uzaklaştırmak. 

9.
İşyerinde işlenen suçlarla ilgili olarak aşağıdaki suçlardan hangisi 2. grup suçlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" İş esnasında uyuma
Soru Açıklaması
2. Grup Suçlar: Ayda iki gün mazeretsiz olarak işe gelmeme İş yerinde kavga etme veya birilerine bedensel zarar verme Yöneticiden izin almadan işletmeyi terk etme İş esnasında uyuma İş konusunda amirine kasten yanlış bilgi verme Kendisine verilen görevi sebepsiz yere geciktirme veya verilen işlerden başka işlerle meşgul olma Belirli işlerin yapılmasında ilk amirden aldığı emre kasten sebepsiz yere uymama
10.

Yüksek Hakem Kurulu kaç kişilik bir kuruldur?

Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması

YHK üç taraflı bir kuruluştur. Kurul; işçi, işveren ve hükûmeti temsil eden ikişer kişi ile bilim ve yargı organlarını temsil eden birer kişiden oluşan sekiz kişilik bir kuruldur.

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Aşağıdakilerden hangisi yapısal sermaye ile ilgili değildir?

Doğru Cevap: "E" Hitap edilen pazar, rakipler, hissedarlar ve tedarikçiler gibi işletme dışındaki diğer kişi ve kuruluşlarla olan ilişkiler nedeniyle oluşan bilgi birikimidir
Soru Açıklaması

Yapısal sermaye, entelektüel mülkiyetler ve altyapı sermayesinden oluşur. Entelektüel mülkiyetler arasında patentler, telif ve tasarım hakları, ticari sırlar, markalar, ticari saygınlık vb. sayılabilir. Altyapı sermayesi de yönetim felsefesi ve süreçlerinden, örgütsel yapı ve kültürden, bilgi altyapısından, bilgi ve ağ sistemlerinden,finansal ilişkilerden, işletme değerleri, stratejileri ve yöntemlerinden vb. oluşur. Başka bir deyişle yapısal sermaye, çalışanlar evlerine gittikten sonra geride kalan değerleri ifade eder. Yapısal sermaye ile insan sermayesi arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. İnsan sermayesi yapısal sermaye sayesinde örgüt açısından değer ifade eden bir performansa çevrilir ve yaratılan bilginin örgüte mal olması sağlanır. Böylelikle, başlangıçta bireylere ait olan bilgi, organizasyon açısından sürekliliği olan, yeniden kullanılabilen, paylaşılabilen ve değer ifade eden bir varlığa dönüşür.

12.
Aşağıdakilerden hangisi performans değerleme sonuçlarının kullanılabileceği alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşe alım
Soru Açıklaması
Performans değerleme işe alım gerçekleştikten sonra yapılan bir insan kaynakları faaliyetidir. Doğru yanıt A şıkkıdır
13.
İşletmede İnsan Kaynakları birimi ve sendikaların birlikte kural ve düzenlemeleri oluşturarak bu kuralların neden konulduğunun işçilere tek tek anlatılarak onların başlangıçta yönlendirilmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Önleyici disiplin
Soru Açıklaması
Sorunlar ortaya çıkmadan tedbir alınması, sorunların en aza indirilmesi gibi uygulamalar önleyici disiplin olarak adlandırılır ve örgüt disiplininin daha etkili yürütülmesini sağlar.
14.
Ana-kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanaklarını ilave edilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Giydirilmiş ücret
Soru Açıklaması
Ana-kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş hâline giydirilmiş ücret denir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi personelin kurallara uymama nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Kural bilgilendirme çalışmalarının yapılması
Soru Açıklaması

Dikkatsizlik, stres, kurallardan habersiz olma, kuralları yanlış anlama personelin kurallara uymama nedenleri arasında yer alırken kural bilgilendirme çalışmalarının yapılması bu nedenler arasında yer almaz.

16.

Lokavt ne anlama gelmektedir?