• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.
"Disiplin sistemi oluşturulurken ve suç grupları belirlendikten sonra sıra bu grupların uygun ceza kademeleri ile birleştirilmesine gelir."Aşağıdakilerden hangisi suç ile cezayı yukarıdaki ifadeye uygun olarak birleştiren bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Suç: Kasıtlı olarak işi yavaşlatma veya geciktirme Ceza: İşten çıkarma
Soru Açıklaması
Tablo 7.2’de görüldüğü gibi bir suç ve ceza listesi vermek mümkündür. Verilecek bu listede suçlar hafif, orta ve ağır nitelikte olmak üzere üç gruba ayrılmış her grup için uygun ceza kademeleri sırasıyla belirlenmiştir.
2.

‘Bireyin amaçlarına ulaşabilmek için öz denetimini gerçekleştirme çabası’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bireysel Disiplin
Soru Açıklaması

Bireyin amaçlarına ulaşabilmek için öz denetimini gerçekleştirme çabası ‘Bireysel Disiplin’olarak tanımlanmaktadır.

3.
İş değerleme sürecinde kullanılan yöntemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" En az kullanılan değerleme yöntemi puan vermedir
Soru Açıklaması
İş değerlemesi sürecinde kullanılan yöntemler, sayısal ve sayısal olmayan yöntemler şeklinde ikiye ayrılır. Sayısal olmayan iş değerleme yöntemleri sıralama ve sınıflama yöntemleridir. Sayısal iş değerleme yöntemleri, puan verme ve faktör karşılaştırma yöntemleridir. Sayısal olmayan iş değerleme yöntemleri uygulanırken kartlar ya da matris kullanılır. Puan verme yöntemi, en yaygın kullanılan iş değerleme yöntemidir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel ve örgütsel performansı artırmak için insan kaynaklarının yapması gereken işlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Güdüleme 
Soru Açıklaması

Performans değerlendirme, Kariyer planlama ve geliştirme, ödüllendirme ve disipline etme, bireysel ve örgütsel performansı artırmak için insan kaynaklarının yapması gereken işler arasında yer alır. Güdüleme bunlardan bir tanesi değildir. Doğru cevap D'dir.

5.

Aynı işyerinde çalışan işçileri bir araya getiren ve faaliyeti o işyeri ile sınırlı olan sendikalar hangileridir?

Doğru Cevap: "A" İşyeri Sendikaları
Soru Açıklaması

İşyeri Sendikaları: Aynı işyerinde çalışan işçileri bir araya getiren ve faaliyeti o işyeri ile sınırlı olan sendikalardır. İşyeri sendikalarının kurulmasında, işçilerin büyük işletmelerde yoğunlaşması önemli rol oynamıştır. Bu sendikacılık tipinin sendikalararası rekabete yol açtığı ve işçilerin çıkarlarının etkin biçimde korunmasına engel olduğu ileri sürülmektedir. İşyeri sendikacılığı ABD ve Japonya’da yaygındır

6.
Aşağıdakilerden hangisi ücret düzeyini belirleyen unsurlardan biri olamaz?
Doğru Cevap: "B" Cinsiyet
Soru Açıklaması
B şıkkı
7.
Aşağıdakilerden hangisi aday seçme kriterlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
8.
I. Disiplin sistemini tanıtırII.Sistemin yürütümünü yaparIII. Birimlerarası uygulamada tekdüzelik sağlarIV. Sistemin aksayan yönlerini düzeltirV. İlgili yazışmaları yaparDisiplin sistemini kuran insan kaynakları birimi yukarıda yer alan görevlerden hangilerini yerine getirir?
Doğru Cevap: "D" I, III, IV, ve V
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları yönetimi disiplin sisteminin kurulması ile ilgili görevleri yerine getirir. Ancak sistemin yürütümü, insan kaynakları yönetiminin değil, birim yöneticileri ve ilk amirlerin sorumluluğundadır.
9.

Aşağıdakilerden hangisi geçmiş araştırmada kullanılan referans türlerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" İşletme kayıtları
Soru Açıklaması

Referans Türleri: Geçmiş araştırmaları, birkaç kaynaktan sağlanır. Bunlar;• Akademik referanslar,• Önceki iş yerinden referanslar,• Önceki iş yerinden referanslar,• Finansal referanslar (banka kayıtları),• Savcılık kayıtları,• Kişisel referanslar. 

10.

Ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemler arasında en çok bilinen ve örgütlerde en yaygın şekilde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Geleneksel değerleme skalaları
Soru Açıklaması

Ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemler arasında en çok bilinen ve örgütlerde en yaygın şekilde kullanılan yöntem geleneksel değerleme skalalarıdır.

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
11.
Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemi kurulurken izlenmesi gereken temel aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Toplu pazarlıkların yapılması
Soru Açıklaması
Ücret sistemi kurulurken izlenmesi gereken temel aşamalar şunlardır: • Ücret politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi • Sisteme dâhil edilecek işlerin analiz edilmesi ve tanımlanması • İş değerlemesinin yapılması • Piyasa ücret verisinin elde edilmesi • Ücret yapısının oluşturulması • Personelin bilgilendirilmesi • Sistemin uygulanması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, örgütün birey üzerinde odaklandığı kariyer yönetimi kararları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Rütbe indirimi
Soru Açıklaması
A şıkkı
13.

Aşağıdakilerden hangisinde kural ihlaline verilebilecek başlıca ceza türlerinden olan geçici işten çıkarmanın açıklaması doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" İşçinin kusurlu davranışı sonunda hizmet akdinin işveren tarafından disiplin cezası olarak verilen karara dayanılarak askıya alınması olarak tanımlanır.
Soru Açıklaması

İşçinin kusurlu davranışı sonunda hizmet akdinin işveren tarafından disiplin cezası olarak verilen karara dayanılarak askıya alınması olarak tanımlanır. Bu ceza ağır ve iş atmosferini olumsuz etkileyen kural ihlallerinde gündeme gelir. Geçici işten uzaklaştırma cezası, genelde doğrudan işten çıkarmaya yol açacak kural ihlallerinde hafifletici nedenlerin bulunması durumunda bir alt ceza olarak uygulanır. İşçinin bu dönemde çalışma ve ücret alma hakkı yoktur.

14.
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu iş personel tarafından, belirli bir süre içinde ve iki tarafın önceden üzerinde anlaştığı bir ücret karşılığında yapılır. İşin kapsamı, yapılacağı süre ve ödenecek ücret bellidir. İş, belirlenen bu süre içinde yapılmazsa personelin ücretinden kesinti yapılan ücret sistemidir?
Doğru Cevap: "C" Götürü usulü ücret sistemi
Soru Açıklaması
Götürü ücret sisteminde ise ücret ölçüsü bir işin bütünüdür; söz konusu iş personel tarafından, belirli bir süre içinde ve iki tarafın önceden üzerinde anlaştığı bir ücret karşılığında yapılır. İşin kapsamı, yapılacağı süre ve ödenecek ücret bellidir.
15.
Eğitimin başarısını ölçmeye yarayan yöntemlerden hangisi Fen Bilimlerinden uyarlanarak Sosyal Bilimlerde de kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Deney-kontrol grubu yöntemi
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerin hangisi iç kaynaklardan işe almanın getirdiği yararlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Terfinin getirdiği moral
Soru Açıklaması

Terfinin getirdiği moral iç kaynaklardan ile almanın yararlarından biridir. Diğerleri dış kaynaklardan işe almanın yararlarıdır. 

17.
Aşağıdakilerden hangisi performansı düşük bir çalışanın disiplin eylemine konu olması için gereken şartlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İşin gerektirdiği niteliklere sahip olmaması
Soru Açıklaması
İşle ilgili nitelikler disiplinin konusu değildir. Disiplin daha çok tutum ve davranışları kapsar.
18.
Bir işletmede çalışanlara, müşteri ilişkilerinde uymaları gereken kuralların ne için konulduğu ve kurallar uygulanmadığı zaman işletme ve çalışanlar için ne tür olumsuzlukların yaşanacağı net olarak anlatılıyorsa, işletmede hangi disiplin yaklaşımının benimsendiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Önleyici disiplin yaklaşımı
Soru Açıklaması
Önleyici yaklaşım, çalışanların kural ve düzenlemeleri ihlal etmemesi için önceden yönlendirilmesi anlamına gelir. Çalışanlara ceza korkusu ile değil, yararına inandığı için kurallara uyma bilinci aşılamaya çalışır. Bu nedenle de kurallara neden uyulması gerektiği ve uyulmaması durumunda ortaya çıkacak sonuçlar konusunda çalışanlar bilgilendirilir.
19.
Ali, X işletmesinde çalışmaya başlamıştır. Başlangıçta işini seven Ali, fiziksel şartlarda olumsuzluk olmamasına rağmen daha sonra işinden memnun olmadığını anlamıştır. Bu nedenle kariyerine başka işlerde devam etmeye karar vermiştir. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "D" Ali kariyerini seçerken kendisini iyi analiz edememiştir.
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerin hangisi dış kaynaklardan işe almanın sakıncalarından biridir?

Doğru Cevap: "B" İşe ve işletmeye uygun olmayan birinin seçilmesi
Soru Açıklaması

İşe ve işletmeye uygun olmayan birinin seçilmesi dış kaynaklardan işe almanın sakıncalarından biridir. Diğerleri iç kaynaklardan işe almanın sakıncalarındandır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler