• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.

Genelde işletmelerin uyguladıkları ceza türlerinin kademelendirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Uyarma -Kınama - Geçici İşten Uzaklaştırma - İşten Çıkarma
Soru Açıklaması

Genelde işletmelerin uyguladıkları ceza türleri şöyle kademelendirilir: 1.Suçta: Uyarma 2.Suçta: Kınama 3.Suçta: Geçici işten uzaklaştırma 4.Suçta: İşten çıkarma. 

2.

Performans değerleme görüşmesinin yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?I. Çalışanın iş performansını, daha önceden belirlenen; sorumluluklar, amaçlar ve performans beklentilerine göre tartışmakII. Çalışanın değerleme periyodu boyunca gözlemlenen zayıf ve güçlü yanlarını tartışma fırsatı vermekIII. Çalışanlara günlük iş sorunlarını çözmede yardımcı olmakIV. Çalışana; performansını ve kariyer yönünü etkileyen işle ilgili değişkenler hakkında duygularını ifade etme şansı yaratmakV. Çalışanın bugünkü durumunu transfer ve terfi yönünde değiştirecek uzun dönemli eğitim ve gelişim çabalarını saptamakVI. Gelecekteki ücret artışı ve terfi kararları için temel oluşturmak

Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV-V-VI
Soru Açıklaması

Performans değerleme görüşmesinin yapılmasının amacı; Çalışanın iş performansını, daha önceden belirlenen; sorumluluklar, amaçlar ve performans beklentilerine göre tartışmak, Çalışanın değerleme periyodu boyunca gözlemlenen zayıf ve güçlü yanlarını tartışma fırsatı vermek, Çalışanlara günlük iş sorunlarını çözmede yardımcı olmak, Çalışana; performansını ve kariyer yönünü etkileyen işle ilgili değişkenler hakkında duygularını ifade etme şansı yaratmak, Çalışanın bugünkü durumunu transfer ve terfi yönünde değiştirecek uzun dönemli eğitim ve gelişim çabalarını saptamak ve Gelecekteki ücret artışı ve terfi kararları için temel oluşturmaktır.

3.

En üst sendikal örgütlenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Konfederasyon
Soru Açıklaması

Konfederasyon: En üst sendikal örgütlenme modelidir. Farklı iş kollarında faaliyet gösteren sendikaların biraraya gelmesiyle kurulurlar.

4.

I- Performans kriterlerinin ve değerleme sıklığının belirlenmesi

II- Performans standartlarının belirlenmesi

III- ?

IV- Değerleyicilerin eğitilmesi

V- ?

VI- Değerleme sonuçlarının personele iletilmesi

Yukarıda yer alan performans değerleme sürecinin eksik olan III. ve V. adımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" II- Değerlemeyi yapacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi
Soru Açıklaması

Performans değerleme süreci belli aşamalardan oluşmaktadır. Performansın doğru bir şekilde değerlenmesi için bu aşamaların her birinin etkin bir şekilde plan- lanması ve uygulanması gerekmektedir.

Performans değerleme süreci içerisinde yer alan aşamaların birçok kaynakta şu şekilde ele alınmaktadır:

Performans kriterlerinin ve değerleme sıklığının belirlenmesi, performans standartlarının belirlenmesi, değerlemeyi yapacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi, değerleyicilerin eğitilmesi, değerlendirme yönteminin belirlenmesi, değerleme sonuçlarının personele iletilmesi.

Performans değerleme süreci içerisinde yer alan bu aşamaların her biri performansın başarıyla değerlenmesi ve değerleme sonuçlarının doğru yerde kullanılması açısından son derece önemlidir. Bu noktada işletmelerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir.

5.

Personel yönetimi ile ilgili ifadelereden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Personel yönetimi çalışanlara “maliyet” unsuru olarak bakar.
Soru Açıklaması

Personel yönetimi çalışanlara “maliyet” unsuru olarak bakar. Buna karşılık İK yönetimi insan odaklıdır; insanları “geliştirilmesi gereken kaynak” olarak görür.

6.
Ücretin işin bütünü tamamlandıktan sonra ödendiği ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Götürü ücret
Soru Açıklaması
Ücretin işin bütünü tamamlandıktan sonra ödendiği ücret sistemi götürü ücret sistemidir. Söz konusu iş personel tarafından önceden belirlenen süre içinde tamamlanırsa ücret ödenir. Doğru yanıt C şıkkıdır.
7.
"Bireyin kişisel değer ve tutumlarından oluşan, onun yaşamını dengeleyen, kendi algıladığı özellik ve yetenekleri, güdü, değer, tutum ve davranışları ile bunları dengeleyen ve yönlendiren unsurlardır." Bu tanım kariyerle ilgili hangi kavramı açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kariyer (Dengeleri) Çapaları
Soru Açıklaması
A şıkkı. Soruda verilen tanım Kariyer (Dengeleri) Çapalarına aittir.
8.
Ücret sistemlerinin kendilerini yenileyebilmeleri için şirket stratejilerinde meydana gelen değişiklikler, açılması gereken yeni pozisyonların olması vb. gibi unsurları takip etmesi gerekmektedir. Bu tür değişiklikler işletmelerin ücret politikalarında, stratejilerinde, ücret eğrisinin piyasaya göre konumunda vb. gibi değişikliklere neden olabilmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde aşağıdaki değişiklik uygulamalarından hangisinin doğru olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Piyasa ücret eğrisinin yukarıya doğru çıkmasına bağlı olarak işletme fiili ücret eğrisinin amacına göre konumunun belirlenmesi
Soru Açıklaması
İşletmeler, piyasa verilerinin, personel maliyetlerinin ve buna bağlı olarak şirket verimliliğinin, şirket stratejilerinde meydana gelen veya gelmesi beklenen değişikliklerin, açılması beklenen yeni pozisyonların vb. sürekli izlenmesi gerekir. Bu tür değişiklikler, ücret politikalarında, stratejilerinde, ücret eğrisinin piyasaya göre konumunda iş değerleme kriterlerinde vb. bazı değişiklikleri gerektirebilir. Örneğin piyasa ücret eğrisinin yukarıya doğru çıkmasına bağlı olarak işletme fiili ücret eğrisinin amacına göre konumunu belirleyebilir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konulardan işletmenin tanıtımı kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin tarihi
Soru Açıklaması
10.
Örgüt ve işte gerekli olan ilerlemeyi yapacak olan personelin motivasyon, ilgi ve bağlılığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kariyer geliştirme 
Soru Açıklaması
Doğru cevap: D'dir.
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Bir iş yerinde " İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu" oluşturulması veya işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasının düzenlenmesi için o iş yerinde en az kaç işçinin çalışması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "C" 50
Soru Açıklaması

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşturulması veya işyeri dışında ku- rulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasını düzenlemektedir. Doğru cevap C'dir.

12.

Hem ekipman tasarımı hem de işin kendi tasarımı ile kazaları en aza indirgemek, iş kazalarının önlenmesine yönelik mekanizma kategorilerinin hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Teknik destek
Soru Açıklaması

Ekipman ve iş tasarımı ifadesinden teknik destek sonucuna varılmaktadır. 

13.

Bireyin istek ve gereksinimleri ile ilgi ve yeteneklerini en uygun noktada buluşturan karar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kariyer seçimi
Soru Açıklaması

Kariyer seçimi; bireyin istek ve gereksinimleri ile ilgi ve yeteneklerini en uygun noktada buluşturan karardır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi performans kriterleri saptanırken dikkat edilmesi gerekenlerden hususlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Kriterler gözlemlenebilmeli ve subjektif olarak ölçülebilmelidir.
Soru Açıklaması

Kriterler gözlemlenebilmeli ancak subjektif olarak değil objektif olarak ölçülebilmelidir.

15.
Disiplin sistemi uygulanırken uygun cezanın belirlenmesi sürecinde son aşama hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cezanın personele iletilmesi
Soru Açıklaması
Suçun Belirlenmesi Ceza Kararının Alınması Personelin Savunmasının Alınması Uygun Cezanın Belirlenmesi Cezanın personele iletilmesi
16.

I. Önleyici Disiplin YaklaşımıII. Kınayıcı YaklaşımIII. Kural İhlaliIV. Düzeltici (Ceza) DisiplinV. İstenen DavranışVI. Yapıcı (Rehberlik) DisiplinYukarıdakilerin hangisi ya da hangileri temel disiplin yaklaşımları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" I, IV, VI
Soru Açıklaması

Temel disiplin yaklaşımları; Önleyici Disiplin, Düzeltici (Ceza) Disiplin ve Yapıcı (Rehberlik) Disiplindir.

17.
Duyarlılık eğitimi olarak da bilinen hangi yöntemin amacı, katılımcıların davranış yapılarını geliştirmektir?
Doğru Cevap: "B" T Grup Yöntemi
Soru Açıklaması
Duyarlılık eğitimi olarak da bilinen T Grup yönteminin amacı katılımcıların davranış yapılarını geliştirmektir.
18.

Sanayi Devrimi nerede başlamıştır?

Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması

İnsan gücü/iş gücü yönetiminin önemli kilometre taşlarından biri Sanayi Devrimi’dir. Aslında 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlayan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya yayılan Sanayi Devrimi pek çok açıdan son derece önemlidir.

19.
Cezalandırıcı disiplinin uygulamasında örnek olarak alınması önerilen sıcak soba kuralının en çok tartışma konusu olan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ceza zamana ve insana karşı tutarlıdır
Soru Açıklaması
Cezalandırıcı disiplinin uygulamasında örnek olarak alınması önerilen sıcak soba kuralının en çok tartışma konusu olan yönü, cezanın zamana ve insana karşı tutarlılığıdır. Cezalandırıcı disiplinde tutarlılık hayati bir konudur. Tutarlılığın sağlanamadığı bir disiplin uygulamasından başarı beklemek olanaksızdır. Disiplinde tutarlılığın kaçınılmaz bir gereksinim olduğuna kimsenin bir itiraz› olamaz. Ancak burada üzerinde durulması gereken nokta tutarlılığın nasıl sağlanacağı konusudur.
20.

Ekonomik ve sosyal bir güç olarak kabul edilen sendikanın, işçinin refahını arttırmak ya da en azından mevcut durumunu korumak için mücadele etmesi sendikanın hangi işlevidir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomik yararlar
Soru Açıklaması

O¨zellikle genel ekonomik koşulla- rın olumsuz olduğu durumlarda, çalışanları sendikaya üye olmaya iten en önemli neden ekonomik faktörler olmaktadır. Ekonomik ve sosyal bir güç olarak kabul edilen sendika, işçinin refahını arttırmak ya da en azından mevcut durumunu korumak için mücadele etmektedir. Sendikaların bu işlevi çalışanların sendikaya üye olma isteğini arttırmaktadır. Doğru cevap A'dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler