• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.

I. Kuralların niçin konulduğuII. Personelin hakkını nasıl arayacağıIII. Kurallara uymayan davranışların nasıl belirleneceğiIV. Kural ihlalinin tekrarı hâlinde ne olacağıV. Hangi kural ihlaline, ne tür cezanın verileceğiİşletmeler, personeli birtakım kurallara uymaktan zorunlu tutacaklarsa öncelikle o kuralları personele iletmek ve tanıtmak durumundadırlar. Bu amaçla personele yukarıdaki konulardan hangilerinde açıklama yapmak gerekir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Yukarıda ifade edilen konuların tamamında personele açıklama yapılması gerekmektedir.

2.
Düşünsel ve-veya fiziksel emeğini katan iş gücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı ayni ve veya nakdî değer tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ücret
Soru Açıklaması
A şıkkı
3.

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanlarından Örgüt, İşler ve İnsanlar İçin Planlama Yapılmasının işlevlerindendir?

Doğru Cevap: "E" Stratejik ortaklık
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi işi yapan bireye dayalı ücret sistemleri içinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Yetkinliklere dayalı ücret sistemleri
Soru Açıklaması
Üretilen iş miktarına dayalı ücret sistemleri, Götürü ücret sistemleri, Performansa dayalı ücret sistemleri ve Zamana dayalı ücret sistemleri işe dayalı sistemleri arasında yer alır. Yetkinliklere dayalı ücret sistemleri ise işi yapan bireye dayalı ücret sistemidir. Doğru yanıt b şıkkıdır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi beyaz yakalı çalışanlar için yapılan iş değerlemesinde kullanılan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çalışma koşulları
Soru Açıklaması
Beceri, gözetim sorumluluğu, zihinsel gerekler ve fiziksel faktörler beyaz yakalı çalışanlar için kullanılan faktörlerdir. Çalışma koşulları ise mavi yakalılar için kullanılır. Doğru yanıt E şıkkıdr.
6.
İşletmelerde ceza uygulamasına yönelik olarak McGregor tarafından ortaya konan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sıcak soba yaklaşımı
Soru Açıklaması
Ceza uygulamasında sıcak soba yaklaşımı McGregor tarafından ortaya konmuştur.
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde bir işe diğerlerine göreceli olarak ne kadar ücret ödeneceğinin belirlenmesi anlamına gelen kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Ücret yapısı
Soru Açıklaması
A şıkkı. Ücret geliri genellikle bir yıl içinde personele ödenen ayni ve nakdî bütünödemelerin toplamını oluşturur. Nominal ücret, para ile ifade edilen ücret miktarıdır. Ücret düzeyi: Bir işletmede çalışanlara ödenen ücretlerin oluşturduğu genel ortalamadır. Ücret sistemleri ise ücretlerin hesaplanma ve ödenme biçimlerini belirleyen sistemlerdir.
8.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Delphi yöntemini tanımlar?

Doğru Cevap: "B" Tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yapılanmış sezgisel bir yöntemdir. Bu yöntemde uzmanlar yüz yüze gelmez eğer uzmanlar farklı yerlerde ise oldukça ekonomik bir yöntemdir.
Soru Açıklaması

Delphi yöntemi, tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yapılanmış sezgisel bir yöntemdir. Bu yöntemde uzmanlar yüz yüze gelmez, eğer uzmanlar farklı yerlerde ise oldukça ekonomik bir yöntemdir. Yıkacak kişilik çatışmaların en aza indirerek ve karar sürecinde baskın grup üyelerinin baskısını önleyerek karar vermenin kalitesini artırabilir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi iş performansı öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Zeka
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi e-öğrenmenin üstünlüklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masrafları ve diğer harcamaları önemli ölçüde artar.
Soru Açıklaması
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.
Aşağıdakilerden hangisi deneyimli, konusunda uzman bir kişinin; bilgi, beceri, birikim, deneyimlerini diğer bir kişiye aktarması ve bu konuda ona örnek oluşturmasını içeren öğrenme ve gelişim sürecidir?
Doğru Cevap: "A" Mentorluk
Soru Açıklaması
Mentorluk: Deneyimli, konusunda uzman bir kişinin; bilgi, beceri, birikim, deneyimlerini diğer bir kişiye aktarması ve bu konuda ona örnek oluşturmasını içeren öğrenme ve gelişim süreci mentorluk olarak adlandırılmaktadır
12.

I. Veri doğruluğunda artışII. İşlem hızında artışIII. Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlarIV. Verimlilikte artışYukarıda sıralanan durumlardan hangisi/hangileri insan kaynakları bilgi sisteminin insan kaynakları planlaması açısından önemleri arasında bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Sıralanan önemlerin hepsi insan kaynakları planlaması açısından önemlidir.

13.

I. İma eden sorularII. Ayrımcalık yaratan sorular III. Yanıtı belli olan sorularIV. Yaygın olarak tek bir doğru cevap üreten sorularV. İşle alakalı sorularYukarıdakilerden hangileri mülakatta sorulabilecek kötü sorular olarak nitelendirilebilir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Kötü sorular: Mülakatlarda bazı soru türlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır.•Yaygın olarak tek bir doğru cevap üreten sorular: Örneğin “İş arkadaşlarınla nasıl anlaşırdın?”. Bu soruya hemen hemen kaçınılmaz olarak verilecek cevap “Sadece iyi” dir.•İma eden sorular: İma eden soruda, sorulan sorudan kaynaklı olarak verilecek cevap bellidir. Örneğin, “Sen insanlarla konuşmaktan hoşlanırsın, değil mi?” Cevap: “Tabi ki.” olacaktır.•Ayrımcılık yaratan sorular: Sorular ırk, yaş, cinsiyet, medeni hâl ve çocuk sayısı gibi ayrımcılığa sebep olacak bilgiler içermemelidir. Bunlar mülakatta da, başvuru formunda da uygun değildir.•Yanıtı Belli Sorular: Bu tip sorularda, mülakatı yapan kişi de aday da cevabı biliyordur.•İşle alakalı olmayan sorular: Tüm sorular doğrudan ada-yın başvurduğu pozisyonda yapacağı işle ilgili olarak olmaldır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında o çalışanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, üyesi olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden, mümkün olduğu durumlarda müşterilerden ve tedarikçilerden, kısaca bulunduğu örgüt içi pozisyonda gerçekleştirdiği davranışlara tanıklık eden herkesten bilgi toplandığı bir sistemi ifade eder?

Doğru Cevap: "C" 360 derece geri bildirim
Soru Açıklaması

360 derece geri bildirim yaklaşımı, bir çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında o çalı-şanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, üyesi olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden, mümkün olduğu durumlarda müşterilerden ve tedarikçilerden, kısaca bulunduğu örgüt içi pozisyonda gerçekleştirdiği davranışlara tanıklık eden herkesten bilgi toplandığı bir sistemdir.

15.

İlk işçi örgütü olan Ameleperver Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?

Doğru Cevap: "E" 1871
Soru Açıklaması

İlk işçi örgütü 1871 yılında kurulan Ameleperver Cemiyeti’dir.

16.
Süresi 2-5 yıl olan planlar aşağıda yer alan sınıflandırmalardan hangisine dahildir?
Doğru Cevap: "D" Orta dönemli planlama
Soru Açıklaması
17.

“Sendika hakkı” göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Sendika hakkı sadece ulusal mevzuatlarla ve Anayasa ile düzenlenmiştir.
Soru Açıklaması

Sendikaların doğup gelişmesi ve yasallık kazanması sonucu, günümüzde sendikal haklar denilen ve bireyin ekonomik ve sosyal hakları olarak anayasalarda yer alan bazı hak ve özgürlükler ortaya çıkmıştır. Günümüzde birçok ülke anayasası işçi ve işverenlerin önceden izin almaksızın serbestçe sendika kurabilecekleri, sendikalara üye olabilecekleri ve üyelikten ayrılabilecekleri konusunda temel hükümler getirmiştir. Sendika hakkı yalnızca ulusal mevzuatlarla ve anayasalarla değil, aynı zamanda uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır. Sendika hakkı ve özgürlüğü bireysel ve kolektif sendika özgürlüğü olarak ikili bir nitelik göstermektedir.

18.

I. Sonuçların değerlendirilmesiII. Eğitim İhtiyacının analiziIII. Eğitimin yapılmasıIV. Eğitim İçeriğinin tasarlanmasıYukarıda eğitim ve geliştirme programının sürecinin aşamaları verilmiştir. Buna göre doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir?

Doğru Cevap: "C" II-IV-III-I
Soru Açıklaması

Doğru sıralama II-IV-III-I dir.

19.
I. Sıcak bir sobaya dokunur dokunmaz acısını hissedersiniz.II. Soba insanı yakmak için kendisine birkaç kez dokunulsun diye beklemez.III. Sobaya dokunan kişi acının nereden geldiği konusunda şüpheye kapılmaz.IV. Kişi sıcak bir sobaya dokunmuş ve bu eylemin cevabını hemen acıyı hissederek almıştır.Yukarıdaki koşullara göre sıcak soba yaklaşımının öngördüğü etkili disiplin yaklaşımının temel varsayımlarından hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "A" Ceza hemen uygulanır
Soru Açıklaması
Ceza hemen uygulanır: Sıcak bir sobaya dokunur dokunmaz acısını hissedersiniz. Soba insanı yakmak için kendisine bir kaç kez dokunulsun diye beklemez. Kuralı bozup dokunduğunuz anda sizi yakar. Daha ilk dokunuşta tepkisini gösterir. Dokunana hemen sebep-sonuç ilişkisini gösterir. Ona dokunan kişi acının nereden geldiği konusunda şüpheye kapılmaz. Kişi sıcak bir sobaya dokunmuş ve bu eyleminin cevabını hemen acıyı hissederek almıştır.
20.
İş güvencesinden çok başarı, saygınlık ve güvenlik gereksinimi ortaya çıkan, kişinin çıraklıktan ustalığa geçtiği kariyer aşaması hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kariyer ortası
Soru Açıklaması
Kişinin çıraklıktan ustalığa, öğrenici olmaktan yapıcı olmaya geçtiği, güvenlik gereksiniminin öneminin azaldığı; başarı, saygınlık, bağımsızlık gereksiniminin ön plana çıktığı dönem kariyer ortasıdır. Doğru yanıt C şıkkıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler