• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.
"Japonya'nın en ünlü çay ustası Sen no Rikyu'ya bir öğrencisi çay seremonisinin inceliklerini sormuş. Büyük usta: "Ateşi yakarsın, suyu kaynatır, çayı çırparsın." deyince öğrenci "Ama Usta bu çok basit bir iş." diye yakınmış. Rikyu, "Öyle mi diyorsun? Sen bunu, her seferinde hakkını vererek aynı disiplinle yap, ben senin öğrencin olayım." demiş.Yukarıdaki diyalogda geçen "disiplinden" kasıt aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kişinin öz disiplinini sağlaması
Soru Açıklaması
Önleyici disiplin adından da anlaşılacağı gibi çalışanların kural ve düzenlemeleri ihlal etmemesi için önceden yönlendirilmesi anlamına gelir. Yönlendirmekten kastedilen personelin öz disiplinini sağlamaktır.
2.

"Sürekli değişen, küresel ve teknolojik talepleri olan dünyada küresel ticareti yönlendirmek için uygun becerileri, bakış açıları ve deneyimleri olan insanların cezbedilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması geleceğin rekabet alanında önemli bir yetenektir."

Şirket CEO'su Erman Bey, İK yöneticilerine başarılı olmanın anahtarı bağlamında yukarıdaki cümleyi kurmuştu. Size göre bu ifadeler İnsan Kaynakları Yönetimindeki hangi aşamaya/yaklaşıma işaret etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 
Soru Açıklaması

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

İşletmeler gelecekte karşılaşacakları kritik çevresel faktörleri dikkate almak zorundadırlar. Küreselleşme, kültürel farklılıklar, bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler vb. çevresel faktörler iş dünyasını etkilemeye devam edecektir. Değişim adımları hızlandığı için ürünlerin yaşam çemberleri daha da kısalmış ve örgütsel esnekliğin, iç ve dış çevrenin taleplerine cevap verme yeteneğinin ve hızının önemi artmıştır. İnsanların böyle bir çevrenin üstesinden gelmeleri ve yönetme kapasiteleri, her işletmenin başarısında hayati bir unsur hâline gelmiştir. Sürekli değişen, küresel ve teknolojik talepleri olan dünyada küresel ticareti yönlendirmek için uygun becerileri, bakış açıları ve deneyimleri olan insanların cezbedilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması geleceğin rekabet alanında önemli bir yetenektir. 

Stratejik insan kaynakları yönetimi, personelin yetkinliklerini ve davranışlarını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten İK sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini ifade eder. İK stratejisi, insanların uzun vadede örgüte rekabet avantajı sağlayacak şekilde nasıl ve hangi yollar izlenerek yönetileceğini gösterir. Temel bir İK yönetimi felsefesini içeren bu yollar, daha sonra İK politikalarına, programlarına ve sistemlerine dönüştürülür. Doğal olarak bunlar, işletmenin genel stratejilerinden ve planlarından bağımsız değildirler. İşletmenin genel amaçlarına ulaşmada bütünsel bir tutarlılık sağlanması için İK stratejilerinin, politikalarının ve uygulamalarının tümü örgütün stratejik planına entegre edilerek bütünleştirilir. 

3.
İşletmelerin personel ihtiyacını farklı biçimleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu biçimlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" İnsan kaynağı talebi
Soru Açıklaması
İşletmelerin personel ihtiyacını farklı biçimleri vardır. Bunlar Gerçek personel ihtiyacı, Yedek personel ihtiyacı, Ek personel ihtiyacı, Yeni personel ihtiyacıdır. İnsan kaynağı talebi bu biçimlerden değildir.
4.
Bir işletmede iş değerlemesi tamamen yönetimin inisiyatifinde ya da katılımcı bir yaklaşımla yürütülebilmektedir. Her iki yaklaşımın da avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Aşağıda verilen durumların hangisinde gerekçe ve yaklaşım yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin yetişmiş personeli ve dışardan uzman iş birliği - katılımcı yaklaşım
Soru Açıklaması
İş değerlemesi, tamamen yönetimin inisiyatifinde yapılabileceği gibi katılımcı bir yaklaşımla da yürütülebilmektedir. İşletmenin yetişmiş personeli ve dışardan uzmanlarla iş birliğine dayalı yapılan iş değerlemesi katılımcı yaklaşımın aksine yönetimin kontrolünde olmaktadır. Katılımcı yaklaşımda iş değerleme çalışmaları doğrudan yönetimin kontrolünden çıkartılıp bağımsız bir kurul ya da komite tarafından yürütülmektedir.
5.
‘Bana göre kadın olması zaten, performansını düşüren başlı başına bir sebeptir.’ diyen bir değerlemeci hangi hatayı yapmış olur?
Doğru Cevap: "B" Peşin Hükümlülük
Soru Açıklaması
Performans değerlemesi yapılırken karşılaşılan başlıca hatalardan peşin hükümlülükte değerlemeciler değerleme yaparken objektif davranamazlar. Peşin hükümlülük cinsiyete, dine, siyasi düşünceye, ırka, yabancı kökenli personele vb. karşı olabilir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi bir sendika türü değildir?

Doğru Cevap: "B" Dernekler
Soru Açıklaması

Derneklerin kuruluş statüleri farklı olup sendikacılık ile ilgili bir faaliyetleri bulunmamaktadır.  

7.
İkramiyeyi kapsam içine alan ücret bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Performans ücreti
Soru Açıklaması
D şıkkı
8.
Aşağıdakilerden hangisi 3. grup suçlardandır?
Doğru Cevap: "D" Her türlü hırsızlık
Soru Açıklaması
Her türlü hırsızlık 3. grup suçlardandır.
9.
Ücretin o ülkede geçerli olan fiyatların genel düzeyine bağlı olarak satın alma gücünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Reel ücret
Soru Açıklaması
Ücretin o ülkede geçerli olan fiyatların genel düzeyine bağlı olarak satın alma gücünü reel ücret ifade eder. Doğru yanıt C şıkkıdır.
10.
Bir personelin işletmeye çeşitli katkılarda bulunduğu çalışma süresini tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kıdem
Soru Açıklaması
Kıdem, bir personelin işletmeye çeşitli katkılarda bulunduğu çalışma süresini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.

Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde ya da dışında, formal programlar yolu ile ya da kendi kendine ya da tecrübe kazanma yoluyla kişinin bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetini ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Eğitim
Soru Açıklaması

Eğitim (education): Kapsamı en geniş olan kavramdır. İşletme içinde ya da dışında, formal programlar yolu ile ya da kendi kendine ya da tecrübe kazanma yoluyla kişinin bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetidir. 

12.
Sendikalar işçi sınıfı adına örgütlenirler ve işçi sınıfının yeni haklarını elde etmek için ve güvenceler elde etmek için çaba harcarlar buna göre aşağıdakilerden hangisi sendikalar için yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sendikalar sayesinde devletin tüm müdahaleleri geçersiz kılınır.
Soru Açıklaması

İşçi sendikalarının başta gelen amacı üyelerinin ekonomik ve toplumsal çıkarlarını işveren karşısında korumak olduğundan, sendikalar mesleki kuruluşlardır. Ancak üyelerinin mesleki çıkarlarını korumak sendikalara mesleki kuruluş niteliği vermekle birlikte, “işçi sınıfı adına örgütlenmeleri ve işçi sınıfı adına yeni haklar ve güvenceler elde etme yolunda çaba harcamaları” sendikalara sınıfsal bir nitelik kazandırmaktadır Günümüzde sendikalar gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere, otoriter siyasi rejimlerden demokratik sistemlere kadar hemen hemen bütün ülkelerde çalışma yaşamının temel unsuru olarak toplumun her alanında önemli rol oynamaktadırlar.

13.
Ana-kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş haline ne denir?
Doğru Cevap: "D" Giydirilmiş ücret
Soru Açıklaması
D şıkkı. Giydirilmiş ücret ise asıl ücrete ek olarak personele sağlanan para yada parayla ölçülebilir olan ve sözleşmeden veya kanunlardan kaynaklananek olanakların, sosyal yardımların ve performans ücretinin da dikkate alınarak hesaplandığı ücrettir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi personelin kurallara uymamasının nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık
Soru Açıklaması
Personelin kurallara uymaması farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenlerden başlıcaları şöyle sıralanabilir: • Kurallardan habersiz olma • Kuralları yanlış anlama • Dikkatsizlik • Sorumsuzluk • Kasıtlı davranış • İş doyumsuzluğu • Motivasyon eksikliği • Stres
15.

Disiplin sisteminin personele tanıtılması için aşağıdakilerden hangisi hakkında açıklama yapılmasına gerek yoktur?

Doğru Cevap: "A" İş yerinin tanıtımı
Soru Açıklaması

Disiplin sisteminin personele tanıtılması için; kuralların niçin konulduğu, örgüte ve personele ne tür yararlar sağladığı, kurallara uymayan davranışların nasıl belirleneceği, hangi kural ihlaline ne tür ceza verileceği, kural ihlalinin tekrarı halinde ne olacağı ve personelin hakkını nasıl arayacağıdır.

16.
İyi ya da kötü olarak görülen kritik insan davranışlarını içeren performans unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Davranışlara dayalı kriterler
Soru Açıklaması
Doğru cevap: B'dir.
17.
Aşağıdaki ücret sistemlerinden hangisinde ücretin ölçüsü olarak işin bütünü dikkate alınır? 
Doğru Cevap: "A" Götürü 
Soru Açıklaması
Götürü ücret sisteminde ücret ölçüsü bir işin bütünüdür.
18.
Aşağıdakilerden hangisi ücretin bileşenleri içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tazminatlar
Soru Açıklaması
Ücret kök ücret + ek olanaklar+sosyal yardımlar + performans ücretidir. Tazminatlar ücretin bileşeni değildir. Doğru yanıt e şıkkdır.
19.
Ceza yerine rehberlik yönteminin kullanıldığı disiplin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yapıcı
Soru Açıklaması
Yapıcı disiplin: Kural dışı davranışlarda ceza yerine rehberlik öngörülür.
20.
I. Performans değerlemesi II. İş Analizi III. İş DeğerlemesiI V. İş TanımıBir ücret yönetimi sisteminde kurulan ücret yapısının adil olmasını sağlamak için yukarıdaki seçeneklerin hangi sırayla hazırlanması gerekir?
Doğru Cevap: "B" II-IV-III-I
Soru Açıklaması
B şıkkı. Bir ücret yönetimi sisteminde kurulan ücret yapısının adil olmasını sağlamak için öncelikle iş analizlerinin yapılması ve buna bağlı olarak iş tanımlarının hazırlanması gerekir. Ayrıca iş değerlemesi ve performans değerlemesi yapılmalıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler