• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

Tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yapılanmış sezgisel bir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Delphi yöntemi
Soru Açıklaması

Delphi yöntemi: Tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yapılanmış sezgisel bir yöntemdir. Bu yöntemde uzmanlar yüz yüze gelmez. Eğer uzmanlar farklı yerlerde ise oldukça ekonomik bir yöntemdir.

2.

"Toplu görüşme çağrısı üzerine toplu iş sözleşmesi yapmak amacıyla tarafların biraraya gelip görüşmelerine ..................... denilmektedir."

Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

Doğru Cevap: "B" toplu görüşme
Soru Açıklaması

Toplu görüşme çağrısı üzerine toplu iş sözleşmesi yapmak amacıyla tarafların biraraya gelip görüşmelerine “toplu görüşme” denilmektedir.

3.
Bazı işletmeler ücret sistemlerini belirlerken iş gücü piyasasına, işe ve işi yapan bireye dayalı ücret sistemlerini göz önünde bulundururlar. Ücret sistemini oluştururken bu sistemlerini bir veya birkaçını birlikte kullanabilmektedirler. Aşağıda numaralandırılmış ücret sistemlerinden hangi(leri) hizmet işletmeleri için en uygun olarak nitelendirilebilir? I. İş gücü piyasasına dayalı ücret sistemi II. İşe dayalı ücret sistemi III. İşi yapan bireye dayalı ücret sistemi
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
Hizmet işletmeleri yoğun bir şekilde insan gücüne bağlı olduğundan iş gücü piyasasına ve işi yapan bireye dayalı olarak ücret sistemi geliştirebilirler. Çünkü rekabet yoğun ve sektördeki işletmeler birbirine benzerdir. İnsan faktörü hizmet işletmeleri için önemlidir. Ayrıca nitelikli personeli çekmek ve elde tutmak için işi yapan birey de önemli olmaktadır. Personelin bilgi ve becerisi rekabet gücü elde etme açısından işletmelere avantaj sağlayabilmektedir. Dolasıyla her üç ücret sistemi de hizmet işletmeleri için uygun görünmektedir.
4.

Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin çalışanlarını elde tutmak için yapmaları gerekenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Çalışanları önemsememek
Soru Açıklaması

Bir işletme çalışanına değer vermezse, onları önemsemezse onları kaybedebilir ve yeni insan kaynağı aramak zorunda kalabilir.

5.

Çalışanın istenmeyen davranışının (kural ihlalinin) disiplin eylemine konu olabilmesi için personelin hangi koşulları taşıması gerekir?I. Kendisinden nasıl bir davranış beklendiğini (kuralları) bilmelidir.II. Kendisinden bekleneni başaracak niteliklere sahip olmalıdır.III. İstemeyerek, kendisinden beklenen davranışın dışına çıkmış olmalıdır.

Doğru Cevap: "C" I – II
Soru Açıklaması

Çalışanın istenmeyen davranışının (kural ihlalinin) disiplin eylemine konu olabilmesi için personel, kendisinden nasıl bir davranış beklendiğini ( kuralları) bilmeli, kendisinden bekleneni başaracak niteliklere sahip olmalı ve isteyerek kendisinden beklenen davranışın (kuralların) dışına çıkmış olmalıdır.

6.
Ana- kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş haline ne denir?
Doğru Cevap: "D" Giydirilmiş ücret
Soru Açıklaması
Ana- kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş haline giydirilmiş ücret denir. Doğru yanıt d şıkkıdır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi kariyer geliştirme araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İş analizi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi iş analiz sürecinin aşamalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Bütüncül düzey insan kaynağı planlarının yapılması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ücreti oluşturan bileşenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Net ücret
Soru Açıklaması
Yukarıdaki bileşenlerden ücreti oluşturan unsurlardan sayılmayan net ücret brüt ücretten gelir ve damga vergileri, sosyal güvenlik kesintileri, varsa borç taksitleri, sendika aidatı vb. kesintiler yapıldıktan sonra kalan ve personelin eline geçen ücret miktarıdır.
10.
Sendikaların zamanla kararlı ve sürekli örgütlü yapılara dönüşmesi sonucunda işçi sınıfında ne olmuştur?
Doğru Cevap: "C" İşçi sınıfı “işçi hareketi” adı verilen bir bilince ulaşmıştır, siyasal ve ekonomik yapıda güç kazanmıştır ve kendi çıkarları doğrultusunda etkileyici bir güç haline gelmiştir.
Soru Açıklaması

Devlet; ücretler, çalışma süreleri, iş güvenliği gibi konularda çıkardığı yasalarla çalışma ilişkilerinde düzenleyici bir rol üstlenmeye ve sendikaları yasal olarak tanımaya başlamıştır. 1824 yılında İngiltere’de sendikalaşma serbest bırakılmış; ABD’de 1842, Fransa’da 1884, Almanya’da 1869 yıllarında sendikaların yasal olarak tanınması gerçekleştirilmiştir (Tokol, 2001, s. 18). Böylece başlangıçta kendiliğinden ve geçici nitelik gösteren birleşmeler, zamanla kararlı ve sürekli örgütlenmelere dönüşmüştür. İşçi hareketi, işçi sınıfının bir hareketi olma bilinciyle siyasal ve ekonomik yapıda güçlü ve sürekli örgütler oluşturmuş ve toplumlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkileyecek bir güce ulaşmıştır.

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sağlıkla ilgili sorunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" İş kazaları
Soru Açıklaması

İş kazalarının sağlıkla ilgili boyutu vardır fakat esas olarak iş güvenliği ile ilgili bir sorundur. 

12.
Disiplin kurallarının sağlanmasında hangisi doğru olmayan bir cümledir?
Doğru Cevap: "E" Kuralların kesinlikle değişmez şekilde her dönem için geçerli olmasını sağlamak
Soru Açıklaması
Disiplin sistemindeki kurallar çok katı olarak kabul edilmemelidir. Gerekli durumlarda değişiklik yapılabilir.
13.

I. Kariyer merkezleriII. Kariyer rehberliğiIII. MentorlukIV. KoçlukV. Kariyer atölyeleriVI. Eğitim ve geliştirme programlarıYukarıda kaynaklardan hangileri kariyer geliştirmede yararlanılan kaynaklardır?

Doğru Cevap: "C" I-II-III-IV-V-VI
Soru Açıklaması

Kariyer merkezleri, kariyer rehberliği, mentorluk koçluk, kariyer atölyeleri, eğitim ve geliştirme programları olarak bahsedilen kaynakların hepsi yararlanılan kaynaklardandır.

14.

Sanayi Devrimi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması

Sanayi Devrimi ilk olarak 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de başlamış daha sonra Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya yayılmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. 

15.
Düzeltici disiplin yaklaşımın tüm dünyada geniş bir uygulama alanı bulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çalışanın kurallara uygun davranmasını sağlamada en etkin, kısa ve az maliyetli yöntem olan cezayı kullanması
Soru Açıklaması
İşletmeler ticari kuruluşlar olduğundan kısa vadede, az maliyetle sonuca varmak isterler. Bu nedenle disiplin sorunlarının çözümünde uzun vadeli ve birey odaklı eğitim programlarını değil, kısa vadeli, az maliyetli yöntemleri tercih ederler. Bu açıdan düzeltici disiplin yaklaşımının kullandığı ceza yöntemi en etkili yöntemdir.
16.
Aşağıdaki örneklerden hangisi yapıcı disipline örnek teşkil etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Ahmet’in işe geç kalma sebeplerinin kendisine sorulması ve savunmasının alınması
Soru Açıklaması
Yapıcı disiplin personelin kural dışı davranışlarını ceza vermeden düzeltmeyi amaçlar. Kural dışına çıkıldığında personeli cezalandırmak yerine, bu davranışın nedenlerini sorgulamak ve bir daha tekrarlanmaması için personele yardımcı olmak sorunun çözümünde çok daha etkili olacaktır. Yapıcı disiplin uygulamalarında personel bir kuralı ihlal ettiği zaman; kendisine yönetim (rehber) tarafından bu davranışın nedenleri sorulur; ileri sürülen nedenler tartışılır; kural ihlalinin bir daha tekrarlanmaması için birlikte çözüm yolları geliştirilir ve karşılıklı bir anlaşmaya varılır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin daha fazla yükselme olasılığı bulunmayan ya da çok az olan bir kariyer basamağında bulunmasını ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Kariyer düzleşmesi
Soru Açıklaması
Kariyer düzleşmesi, bireyin daha fazla yükselme olasılığı bulunmayan ya da çok az olan bir kariyer basamağında bulunmasını ifade eder. Doğru yanıt B şıkkıdır.
18.
E-insan kaynaklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mülakat, aktif iş görüşmesi gibi işe alım prosedürlerinin gerçekleştirilmesine imkan tanır
Soru Açıklaması
19.

Ekonominin tüm sektörlerinde (tarım-sanayi-hizmetler); çalışan işçiler, işverenler veya onları temsil eden sendikalar ve devlet arasında bağımlı çalışmadan doğan gerek bireysel gerekse toplu ilişkilerin, taraflar arasındaki güç mücadelelerinin ve etkileşimlerin oluşturduğu sistemin adı nedir?

Doğru Cevap: "B" çalışma ilişkileri
Soru Açıklaması

Çalışma ilişkileri ekonominin tüm sektörlerinde (tarım-sanayi-hizmetler); çalışan işçiler, işverenler veya onları temsil eden sendikalar ve devlet arasında bağımlı çalışmadan doğan gerek bireysel gerekse toplu ilişkilerin, taraflar arasındaki güç mücadelelerinin ve etkileşimlerin oluşturduğu sistemin adıdır.

20.

Aşağıdakilerden hangisinde örgütsel açıdan disiplinin tanımı doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" İstenmeyen davranışlardan uzak durmayı ve doğru davranmayı sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamalar bütünüdür.
Soru Açıklaması

Örgütsel açıdan disiplin, istenmeyen davranışlardan uzak durmayı ve doğru davranmayı sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamalar bütünüdür. A şıkkında verilen tanım bireysel açıdan disiplinin, B şıkkında verilen tanım disipline etmeninin, D şıkkında verilen tanım uyarmanın ve E şıkkında verilen tanım geçici işten uzaklaştırmanın tanımlarıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler