• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin işe alıştırma programlarını uygularken başvurduğu yöntemlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Rol Oynama Yöntemi
Soru Açıklaması
İşe alıştırma sürecinde kullanılan yöntemler şunlardır; örgütü tanıtıcı yayınlar, konferanslar, açık oturumlar, grup toplantıları, işletme gezileri, mülakatlar ve işbaşında eğitimdir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin kariyer seçimini etkileyen unsurlardan psikolojik faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ana-baba ilişkisi
Soru Açıklaması
Psikolojik (Kişisel) Faktörler,kariyer seçimini etkileyen psikolojik faktörler; değerler, inançlar, tutumlar, beklentiler ya da kişilik yapıları ile yakından ilişkilidir.Kişiler sahip olmak istedikleri kariyerle ilgili düşüncelerini geliştirirken içinde doğup büyüdükleri ve kültürünü aldıkları sosyal çevreden mutlaka etkilenmektedirler.Kariyer seçiminde etken olan bir diğer faktör de bireylerin beklentileridir.Kariyer seçiminde bazı bireyler kendilerine en yüksek geliri sağlayacak meslekleri tercih ederken bazıları da kendilerini gerçekleştirme olanağı sunan ve toplumda saygınlık sağlayacağına inandıkları bir kariyerde yoğunlaşacaklardır.Bunun yanında kişilik yapısı da kariyer seçimi açısından önemli bir unsurdur.Kişiliğin oluşmasında etkili olan duygular, düşünceler, başarılar, psikolojik güç gibi faktörler kariyer seçimini doğrudan etkilemektedir.Ayrıca kişinin kendine olan güveni de başlangıçta meslek seçimini kuvvetli bir şekilde etkilemektedir.Ancak bireyin sosyal geçmişi, ana-baba ilişkisi, ailenin toplumsal ekonomik düzeyi, bireyin içinde yer aldığı sosyal çevre kariyer seçimini etkileyen Sosyal (Çevresel) Faktörler arasında yer almaktadır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Formen Aracılığıyla Eğitim
Soru Açıklaması
Doğru cevap A seçeneğidir. Diğer seçenekler, iş dışı eğitim yöntemleridir.
4.
Bireysel disiplini hangisi tanimlar?
Doğru Cevap: "A" Bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için öz denetime ulaşma çabası.
Soru Açıklaması
Bireysel disiplin, bireyin kendi çabalarıyla ilgilidir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konulardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Anketler
Soru Açıklaması
Başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular dört ana başlık altında şöyle sıralanabilir. İşletmenin Tanıtımı, Personel Haklarının Açıklanması, Tanıştırma ve İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarıdır?
Doğru Cevap: "A" Ana- kök ücret
Soru Açıklaması
Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarıdır. Zaman esasına dayanan ücret sistemlerinde bu tutar, saatlik, gündelik, haftalık ya da aylık ücret şeklinde olabilir. Üretime dayanan ücretler ise parça başına, metre başına, kilo başına, ton başına belirlenen ücret tutarlarıdır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi ücretin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vergiler
Soru Açıklaması
A şıkkı
8.
Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlar arasında yer alabilir?
Doğru Cevap: "D" Kasıtlı olarak işi yavaşlatma veya geciktirme
Soru Açıklaması
Kasıtlı olarak işi yavaşlatma veya geciktirme 3. Grup Suçlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla işten çıkarma cezası gerektirmektedir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede personel olarak tanımlanamaz?

Doğru Cevap: "A" İşletme sahibi
Soru Açıklaması

İşletmenin sahip ya da sahipleri dışında genel müdürü, müdürü, şefi, memuru, işçisi, teknisyeni, kapıcısı vb. herkes personel olarak tanımlanır. Doğru cevap A'dır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan işe almanın avantajları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Terfilerin sıralandırılması
Soru Açıklaması
C şıkkında yer alan, terfilerin sıralandırılması ifadesi iç kaynaklardan işe almanın avantajları arasında yer alır. A Aynı çalışanlarla devam etmek B Terfi ettirilmeyenlerin morallerinde olası problemler D Terfilerde politik sürtüşmenin oluşması E Yönetici geliştirme programına ihtiyaç duyma idafeleri ise iç kaynaklardan işe almanın dezanavantajları arasında ye alır. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır.
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
Ücret yönetimi sistemini kurmakta ve işletmekte yol gösteren temel yol haritasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ücret politikası
Soru Açıklaması
Ücret politikası: Ücret yönetimi sistemini kurmakta ve işletmekte yol gösteren temel bir yol haritasıdır.
12.

Aşağıdaki kariyer aşamalarından hangisi “20’li yaşların ortasında sona eren okuldan ilk işe başlayıncaya kadar geçen süre” aşamasıdır?

Doğru Cevap: "E" Keşfetme (arama)
Soru Açıklaması

Bahsedilen aşama keşfetme, yani kişinin kendini arama bulma aşamasıdır.

13.
• Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın?• Niçin bu yaklaşımı seçersin?• İlk amirin tepkisi ne olur?• Nasıl sonuçlanır?Adaya, yukarıdaki gibi soruların yöneltildiği mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Davranış tanımlama mülakatı
Soru Açıklaması
Davranış tanımlama mülakatında adaylara geçmişte yaşadıkları bir problemi nasıl ele aldıkları türünde örnekler yöneltilir
14.
İşverenler açısından ücret neden önemlidir?
Doğru Cevap: "A" Maliyet kalemi olması açısından
Soru Açıklaması
İşverenler açısından ücret önemli bir maliyet kalemidir.
15.

Yapıcı disiplin faaliyetinin hedefi nedir?

Doğru Cevap: "C" Kural dışı davranışları ceza vermeden düzeltmek
Soru Açıklaması

Yapıcı disiplin faaliyetinin hedefi, kural dışı davranışları ceza vermeden düzeltmektir.

16.
"Bir işletmede şef kadrosunda çalışan bir personelin, artık daha fazla yükselme olanağının kalmaması durumuna" kariyer yönetiminde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kariyer düzleşmesi
Soru Açıklaması
A şıkkı. Kariyer düzleşmesi, bir işletmede şef kadrosunda çalışan bir personelin, artık daha fazla yükselme olanağının kalmaması durumuna denir.
17.

...................................bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır.

Doğru Cevap: "E" Kariyer
Soru Açıklaması

Kariyer; bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır. Bunun sonucunda daha fazla para kazanmak, sorumluluk üstlenmek, statü, güç ve saygınlık elde etmek ister. Kariyer bir yandan kişisel doyum sağlarken diğer yandan statü ve saygınlığı da beraberinde getirmektedir. Bunun yanında kariyerin gelişmesiyle birlikte kişi daha fazla maddi kazanımlar elde ederek yaşam standardını yükseltmektedir. O nedenle kariyer birçok kişi için anlamlı ve önemlidir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi Ücret yönetimi sistemini kurmakta ve işletmekte yol gösteren temel bir yol haritasıdır?
Doğru Cevap: "C" Ücret politikası
Soru Açıklaması
Bir ücret sistemi kurulurken öncelikle ücret politikasının ve stratejisinin belirlenmesi gerekir. Daha sonra, sisteme dâhil edilecek işler tanımlanır ve değerlenir. İşgücü piyasasında bu işler için ödenen ücret düzeylerini öğrenmek amacıyla piyasa araştırması yapılır. Elde edilen veriler ışığında işler ücretlendirilir. Bunun sonucunda bir ücret yapısı kurulmuş olur. Yeni ücret yapısı ve uygulanması konusunda personel bilgilendirilir ve sistem uygulamaya konur.
19.
Bir firmada İnsan Kaynakları Birimi disiplin sistemi ile ilgili aşağıdaki işlerin hangisinden sorumlu değildir?
Doğru Cevap: "E" Sistemin yürütülmesi
Soru Açıklaması
Sistemin yürütülmesi tüm işletmenin sorumluluğunda olmalıdır.
20.

Aşağıdakilerden hangisi işçilerin sendikalara üye olma nedenleri arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "E" Hukuki süreçleri takip etme
Soru Açıklaması

İşçilerin Sendikaya Katılma Nedenleri İşçilerin sendikaya katılma nedenleri birbirinden çok farklı olabilir. Ancak çalışanların çoğunluğu üye olmak koşuluyla bazı yararlar elde edebileceklerine inandıkları için sendikaya üye olmaktadır. Buna bağlı olarak, işçilerin sendikalara üye olma nedenlerini birkaç başlık hâlinde genellemek mümkündür (Bingöl, 2003, ss.390-391; De Cenzo; Robbins, 1999, ss. 483-484).

1. Ekonomik Yararlar: Sendikalar, işverenle yaptıkları toplu pazarlıklar sonucunda üyelerine, bireysel olarak pazarlık yapan işçilere göre genellikle daha yüksek ücretler ve sosyal haklar sağlamaktadırlar. Özellikle genel ekonomik koşulların olumsuz olduğu durumlarda, çalışanları sendikaya üye olmaya iten en önemli neden ekonomik faktörler olmaktadır. Ekonomik ve sosyal bir güç olarak kabul edilen sendika, işçinin refahını arttırmak ya da en azından mevcut durumunu korumak için mücadele etmektedir. Sendikaların bu işlevi çalışanların sendikaya üye olma isteğini arttırmaktadır.

2. İş Güvencesi: Sendikalar, işverenle yaptıkları toplu iş sözleşmelerine çalışanların işten çıkarılma koşullarını zorlaştırıcı hükümler koyma yönünde mücadele vermektedirler. Sendikaların, yönetimin işe alma, terfi ve işten çıkarmadaki keyfi tutumunu sınırladığı düşüncesi çalışanlara bir güvence teşkil etmektedir. Bu nedenle, iş güvencesi çalışanların sendikaya üye olmalarında önemli rol oynamaktadır.

3. Yönetimin Tutumuna Karşı Güvence: Sendikalı olma, çalışanlara yönetimle ilişkilerinde ek bir güvenlik ve destek sağlamaktadır. Sendikalar, işçileri yönetimin haksız ve keyfi tutumuna karşı koruyacak mekanizmaların kurulması için işverene baskı yapmaktadırlar. Örneğin, üçüncü tarafın ara buluculuğu ya da disiplin kurulları, çalışanlara işi hakkında duygularını özgürce ifade edebilme ve uygun görmediği tutumlar karşısında itiraz etme imkânı vermektedir.

4. Sosyal İhtiyaçları Karşılama: Sendikalar, işçilere yeni ilgi kaynaklarını, boş zamanlarını değerlendirme imkânı sağlarken statü, tanınma ve bir gruba ait olma arzularını da tatmin etme olanağı yaratmaktadır. Sendika üyeliği sayesinde işçiler, daha iyi tanınmış olma ve benzer arzulara, ilgilere, sorunlara ve sıkıntılara sahip diğer kişilerle dostluk kurma fırsatı bulmaktadır. 

5. Sendikanın Sunduğu Hizmetlerden Yararlanma: İşçiler, sendikaların üyelerine direkt sağladığı bazı yararlar nedeniyle de sendikaya üye olmak istemektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde birçok sendika, üyeleri ve onların aileleri için kişisel yarar ve hizmetler sunabilmektedir. Örneğin tatil olanakları, klinikler, hukuki yardım, ev kiralama, kreşler, düşük faizle kredi temin etme, spor yapma olanakları gibi. Sendikaların sundukları yarar ve hizmetler, işçilerin sendikaya üye olmalarını özendirebilmektedir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler