• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

Aşağıdakilerin hangisi değerleme görüşmesinin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Gelecekteki ücret artışına değinmemek
Soru Açıklaması

Gelecekteki ücret artışı da konuşularak buna bir temel oluşturulur.

2.

Günümüz işletme yönetimlerinin öncelikli hedeflerinden biri yetenek havuzunu geliştirecek ve besleyecek bireylerin etkili seçimidir. Ancak sadece yetenekli insanları işletme örgütüne katmakla yetenek yönetilmiş olmamaktadır. Bunun haricinde İK tarafından yetenekler için aşağıdakilerden hangi kritik unsur yerine getirilmelidir?

Doğru Cevap: "D" Kendilerini gerçekleştirebilecekleri uygun örgütsel ortamı yaratmak
Soru Açıklaması

Günümüz işletme yönetimlerinin öncelikli hedeflerinden biri yetenek havuzunu geliştirecek ve besleyecek bireylerin etkili seçimidir. Ancak sadece yetenekli insanları işletme örgütüne katmakla yetenek yönetilmiş olmamaktadır. Yetenekler, işe alındıktan sonra kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri uygun örgütsel ortamla karşılaşmadıkları takdirde, örgüte katkıda bulunamazlar ve kısa sürede ayrılırlar. 

3.
İnsan kaynakları planlaması konusunda henüz deneyimi olmayan ve bu alanda planlamaya yeni başlayan bir işletme için öncelikli olarak kaç yıllık planların yapılması uygun olur?
Doğru Cevap: "C" 0-2 yıllık
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları planları, örgütsel planlara paralel olarak yapılır. Bu planları yeni yapmaya başlayanlar kısa dönemli (0-2 yıllık) planlarla işe başlayıp deneyim kazandıkça orta ve uzun vadeli planlara yönelebilirler.
4.

Ortalama performans gösteren bir personelin, kötü performans gösteren bir personelden sonra olduğundan yüksek performans göstermiş gibi ya da mükemmel bir performans gösteren personelden sonra olduğundan daha düşük performans göstermiş gibi değerlendirildiği bir hata türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kontrast hataları
Soru Açıklaması

Kontrast Hataları: Ortalama performans gösteren bir personelin, kötü performans gösteren bir personelden sonra olduğundan yüksek performans göstermiş gibi ya da mükemmel bir performans gösteren personelden sonra olduğundan daha düşük performans göstermiş gibi değerlendirildiği bir hata türüdür.

5.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları arzını belirlemede başvurulan kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İş Gerekleri
Soru Açıklaması
Doğru seçenek "E" seçeneğidir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi örgütün uzun vadeli amaçları ve planları doğrultusunda performans amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesini, yönetimin beklentilerini personele iletmesini, performansın izlenmesini, ölçülmesini ve değerlenmesini, personelin bilgisinin ve becerilerinin geliştirilmesini, ücret yönetimini, kariyer yönetimini, motivasyon ve disiplinle ilgili teknikleri içeren geniş kapsamlı bir süreci ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Performans yönetimi
Soru Açıklaması

Performans yönetimi: Örgütün uzun vadeli amaçları ve planları doğrultusunda performans amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesini, yönetimin beklentilerini personele iletmesini, performansın izlenmesini, ölçülmesini ve değerlenmesini, personelin bilgisinin ve becerilerinin geliştirilmesini, ücret yönetimini, kariyer yönetimini, motivasyon ve disiplinle ilgili teknikleri içeren geniş kapsamlı bir süreci ifade etmektedir.

7.

............, personelin yetkinliklerini ve davranışla- rını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten İK sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımlanmış olan mesleki pozisyonu ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Stratejik insan kaynakları yönetimi
Soru Açıklaması

Stratejik insan kaynakları yönetimi, personelin yetkinliklerini ve davranışla- rını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten İK sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini ifade eder. Doğru cevap C'dir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi ücret bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Etkinlik ücreti
Soru Açıklaması
B şıkkı
9.
İş değerlemesi yapılırken her işin diğer işlerle teker teker karşılaştırılması yoluyla en değerliden en az değerli işe doğru bir iş hiyerarşisi elde edilmesini içeren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sıralama yöntemi
Soru Açıklaması
A şıkkı
10.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi bireyin daha fazla yükselme olasılığı bulunmayan ya da çok az olan bir kariyer basamağında bulunmasını ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Kariyer Düzleşmesi (Platosu)
Soru Açıklaması
Kariyerle ilgili genel kavramlar; kariyer hareketliliği, kariyer yolu, kariyer düzleşmesi, kariyer çapaları, kariyer kalıpları, kariyer değerleridir.
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.
İşlerin içerdiği görevleri ve sorumlulukları, işi yapacak kişide bulunması gereken nitelikleri, işin fonksiyonunu, işin yapıldığı ortam koşullarını, içerdiği tehlikeleri, kullanılan araçları ve makineleri ve diğer yönleri yazılı bir şekilde açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İş tanımı
Soru Açıklaması
İş tanımı: İşlerin içerdiği görevleri ve sorumlulukları, işi yapacak kişide bulunması gereken nitelikleri, işin fonksiyonunu, işin yapıldığı ortam koşullarını, içerdiği tehlikeleri, kullanılan araçları ve makineleri ve diğer yönleri yazılı bir şekilde tanımlar.
12.

Bölgesel ya da ulusal düzeyde aynı meslekte ya da aynı işkolunda faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan üst örgütlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Federasyon
Soru Açıklaması

Federasyon: Bölgesel ya da ulusal düzeyde aynı meslekte ya da aynı işkolunda faaliyet gösteren sendikaların biraraya gelmesiyle kurulan üst örgütlerdir

13.
İnsn kaynağı seçme sürecinde yer alan "Seçme mülakatı" hangi aşamadan sonra yapılır?
Doğru Cevap: "C" Seçme sınavı ve testleri
Soru Açıklaması
Bu sorunun doğru cevabı "C" seçeneğidir. İnsan kaynağı seçme süreci şu şekildedir: • Ön görüşme • Öz geçmiş ve başvuru formlarının değerlendirilmesi • Seçme sınavı ve testleri • Seçme mülakatı • Referans kontrolü • Sağlık muayenesi • İşe alma kararı
14.
Bir işletme çalışanlarının eğitim ihtiyacının belirlenmesi için yapılan çalışmalar sonucunda, tüm işletme çalışanlarının etkili iletişim becerileri ile ilgili eğitimlere ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi ihtiyaç analizinin hangi boyutundaki analizin yapılması sonucu ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Örgüt analizi
Soru Açıklaması
Örgüt analizi işletmenin tüm çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleyebilmek amacıyla yapılır. İşletmenin hangi bölümlerinde eğitim açığı olduğunu, ne tür eğitimlerin başarılı olabileceğinin analiz edilme sürecidir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi ücretle ilgili taraflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Öğrenciler
Soru Açıklaması
16.
İşletmelerde disiplin sisteminin kurulması, tanıtılması ve uygulamada tekdüzeliğin sağlanmasından sorumlu organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnsan Kaynakları Birimi
Soru Açıklaması
İşletmelerde etkin bir disiplin sistemi kurma sorumluluğu genellikle İnsan Kaynakları Birimine bırakılır. Bu görev bir ekip çalışması gerektirir. Disiplin konusu çok yönlü bilgi birikimini zorunlu kılar.
17.
Bireyin daha fazla yükselme olasılığı bulunmayan ya da çok az olan bir kariyer basamağında bulunmasını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kariyer düzleşmesi
Soru Açıklaması
Kariyer Düzleşmesi (Platosu), bireyin daha fazla yükselme olasılığı bulunmayan ya da çok az olan bir kariyer basamağında bulunmasını ifade eder.Kariyerin düzleştiği bu noktada; birey, umutsuz, beklentisiz, tepkisiz, heyecansız bir ruh hâli içindedir.İşte hiçbir ilerleme kaydedemeyeceğini düşünen bireyin moral ve motivasyonu düşmekte, işinden ve iş yerinden soğumaktadır. Günümüzde kariyerini ilerletmek isteyen birçok kişi için işte ilerleme beklentisi maddi beklentilerin bile önüne geçmektedir.
18.

Aşağıdakilerin hangisi performans değerlemenin amaçları arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Çalışanların yetersizliklerini saptamak ve yüzlerine vurmak
Soru Açıklaması

Çalışanların yetersizlikleri hakkında bilgi verilir ve bu konuda kendilerini geliştirmeleri için motive etmek gerekir. Dolayısıyla son seçenekteki yargı yanlıştır.

19.

Toplu iş uyuşmazlıklarında; ara buluculuk ve uzlaştırmadan farklı olarak, iş uyuşmazlıklarının çözümünde karar verici bir organ aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" hakem
Soru Açıklaması

Hakem: Hakemlik ara buluculuk ve uzlaştırmadan farklı olarak, iş uyuşmazlıklarının çözümünde karar verici bir organdır. Zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki şekli vardır. Zorunlu hakemlikte, grev ve lokavtın yasak olduğu durumlarda uyuşmazlığın çözümünde kesin kararı hakem verir. Taraflar, bu karara uymak zorundadır.

20.

Ayda iki gün mazeretsiz olarak işe gelmeme hangi grup suçlar arasındadır?

Doğru Cevap: "B" 2. Grup Suçlar
Soru Açıklaması

2.grup suçlar; ayda iki gün mazeretsiz olarak işe gelmeme, iş yerinde kavga etme veya birilerine bedensel zarar verme, yöneticiden izin almadan işletmeyi terk etme, iş esnasında uyuma, iş konusunda amirine kasten yanlış bilgi verme, kendisine verilen görevi sebepsiz yere geciktirme veya verilen işlerden başka işlerle meşgul olma, belirli işlerin yapılmasında ilk amirden aldığı emre kasten ve sebepsiz yere uymamadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler