• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
Mevcut personelin yetenek, beceri, eğitim, deneyim gibi kişisel özelliklerini yansıtan çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Personel beceri envanteri
Soru Açıklaması
2.

Çalışanların, iş sözleşmesine aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, iş yerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan hareketleri, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen davranışları karşısında yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınması hangi ceza türüne girer?

Doğru Cevap: "D" Uyarma
Soru Açıklaması

Uyarma, çalışanların, iş sözleşmesine aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, iş yerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan hareketleri, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen davranışları karşısında yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınmasıdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi "Bireysel performans kriterlerine ve standartlara dayalı " performans değerleme yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Direkt indeks yöntemi
Soru Açıklaması
Doğru cevap C seçeneğidir. Diğer şıklar, ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemlerdir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonlarında otomasyonun sağladığı yararlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Personel devir oranında düşüş
Soru Açıklaması
5.
İşletmelerin işe yeni başlayan çalışanlarına yönelik uyguladığı ve çalışanların işletmeye uyumunu kolaylaştıran sürece ne denir?
Doğru Cevap: "A" Oryantasyon
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların sosyal ve ekonomik faaliyetlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Üyelerine adli yardımda bulunma
Soru Açıklaması

E seçeneği dışındaki yanıtlar sendikaların çalışma hayatına yönelik faaliyetlerini vermektedir. 

7.

Bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Performans
Soru Açıklaması

Performans, bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır.

8.
İş gücü piyasasındaki arz-talep dengesi, piyasadaki hakim olan ücret düzeyleri, yaşam standardı, kıdem, ekonomik faktörler ve toplu pazarlıklar ücret düzeyinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. İşgücü piyasandaki arz-talep dengesi unsuru dikkate bağlamında, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ücret düzeyinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak ele alınmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Nitelikli ve niteliksiz iş gücü arzı
Soru Açıklaması
İş gücü piyasasındaki arz ve talep arasındaki dengenin bozulması ücret düzeyini arttıracak ya da düşürecektir. İş gücü arz-talep durumu ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğundan öncelikli olarak piyasadaki işgücünün nitelikleri önem arz etmektedir. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde nitelikli iş gücü arzı düşük, niteliksiz iş gücü arzı yüksektir. Bu nedenle öncelikli olarak iş gücü piyasası ücretin belirlenmesinde öncelikli olarak ele alınmalıdır.
9.
İş analizi yapmakta olan bir iş analistinin işin hangi koşullarda yapıldığını incelemesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Çevresel faktörler
Soru Açıklaması
10.
Bir çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında o çalışanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, üyesi olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden, mümkün olduğu durumlarda müşterilerden ve tedarikçilerden bilgi toplanan sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" 360 derece geri bildirim
Soru Açıklaması
Cevap: 360 derece geri bildirim yaklaşımı, bir çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında o çalışanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, üyesi olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden, mümkün olduğu durumlarda müşterilerden ve tedarikçilerden, kısaca bulunduğu örgüt içi pozisyonda gerçekleştirdiği davranışlara tanıklık eden herkesten bilgi toplandığı bir sistemdir. Bütün bu unsurların yanında değerleyici olarak çalışanın kendisini de içeren bir sistemdir. Bu özelliği ile sistem daha işlevsel hâle gelmekte ve başta üst ve ast olmak üzere iş ilişkisinde bulunan tüm elemanlar arasında gizli kalan örgütsel algılama farklılıklarının tam anlamıyla ortaya çıkmasına olanak vermektedir.
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.
Değerleyicinin değerlenen personelin üstün bir niteliğine bakarak diğer niteliklerinin de mükemmel olduğunu düşünerek yaptığı yanlış değerlemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Halo etkisi
Soru Açıklaması
Cevap: Halo Etkisi: Değerleyicinin değerlenen personelin üstün bir niteliğine bakarak diğer niteliklerinin de mükemmel olduğunu düşünerek yaptığı yanlış değerlemelerdir. Bu durumda değerleyici, bir performans boyutunu diğer bir performans boyutu ile karıştırarak yanlış anlama nedeniyle hatalı bir şekilde değerlendirmektedir. Örneğin, bir çalışan hiç devamsızlık yapmadığı ya da işe hiç geç kalmadığı için güvenilebilir olarak değerlendirilmekte ve bu davranışından dolayı çok dürüst olduğu, asla örgütün varlıklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayacağı gibi bir sonuç çıkarılabilmektedir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır?

Doğru Cevap: "B" Kariyer
Soru Açıklaması

Kariyer: Bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi İşçinin kusurlu davranışı sonunda hizmet akdininişveren tarafından disiplin cezası olarak verilen karara dayanılarak askıyaalınması olarak tanımlanan ceza türüdür?
Doğru Cevap: "D" Geçici işten uzaklaştırma
Soru Açıklaması
İşçinin kusurlu davranışı sonunda hizmet akdinin işveren tarafından disiplin cezası olarak verilen karara dayanılarak askıya alınması olarak tanımlanır
14.

Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirici ile bir çalışan arasında gerçekleşen yüz yüze görüşmedir?

Doğru Cevap: "D" Değerleme görüşmesi
Soru Açıklaması

Değerleme görüşmesi: Bir değerlendirici ile bir çalışan arasında gerçekleşen yüz yüze görüşmedir.

15.
Seçeneklerdeki kavramlardan hangisi, bir çalışanın kendisinden istenen zaman içerisinde verilen görevleri yerine getirme ölçüsüdür?
Doğru Cevap: "A" Performans
Soru Açıklaması
Performans, bir çalışanın kendisinden istenen zaman içerisinde verilen görevleri yerine getirme ölçüsüdür.
16.
Aşağıdakilerden hangisi performans değerleme süreci aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ödül ve ceza sisteminin belirlenmesi
Soru Açıklaması
C şıkkı
17.
"İş değerleme çalışmaları sonucunda önem ve güçlük dereceleri birbirinin aynı işlerin aynı ücreti, farklı olanların ise farklı ücret almalarının sağlanmış olması gerekir." tanımı aşağıdaki iş değerlemesi ilkelerinden hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Eşit işe eşit ücret verilmesi
Soru Açıklaması
Eşit işe eşit ücret verilmesi kavramının açıklaması, "iş değerleme çalışmaları sonucunda önem ve güçlük dereceleri birbirinin aynı işlerin aynı ücreti, farklı olanların ise farklı ücret almalarının sağlanmış olması gerekir."
18.
Yeni kurulan bir işletmede insan kaynaklarını planlaması amacıyla göreve başlayan Yeşim, başka bir işletmede uzun süredir insan kaynakları planlaması süreçlerinde görev alan arkadaşı Emre'ye: "İnsan kaynakları süreçlerinin iş ihtiyaçlarımız ile uyumlu olduğu bir örgüt yaratmamız gerektiğini biliyorum. Bununla birlikte, planlama dönemleri hakkında belirsizlik yaşıyorum. Acaba hangi dönemlik planlar bizim için en uygun?" şeklinde soru yöneltmiştir.Buna göre, Emre'nin Yeşim'in sorusuna verebileceği en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İK planlamasını yapmaya yeni başladığınız için öncelikle kısa vadeli plan yapmanız öneririm.
Soru Açıklaması
19.

Bir işletmede yeni çalışmaya başlayan birinin beklentileri arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?

Doğru Cevap: "A" Çalışanın haftalık iş yaşantısı
Soru Açıklaması

Çalışanın alışılmış rutin iş yaşantısı merak edilen konular arasındadır. Bu süreçte haftalık değil günlük olarak çalışandan ne beklendiğine değinilir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi son on beş, yirmi yıl içine sendikaların bütün dünyada zayıflamasına ve üye kaybetmesine yol açan gelişmelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sendikaların yasallık kazanamaması
Soru Açıklaması

Son on beş yirmi yıl içinde küreselleşme,teknolojik gelişmeler, kalite ve verimliliğin rekabette ön plana çıkması, yeni üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlaması gibi gelişmeler sendikala- rın bütün dünyada zayıflamasına ve üye kaybetmesine yol açmıştır.Doğru cevap A'dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler