• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.

Aşağıdakilerden hangisi sıcak soba yaklaşımının öngördüğü etkili disiplin yaklaşımının temel varsayımları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Cezanın şiddeti yapılan eylemle doğru orantılı olmalıdır.
Soru Açıklaması

Sıcak soba yaklaşımının öngördüğü etkili disiplin yaklaşımının temel varsayımları şunlardır;Ceza öğretici ve hatırlatıcıdır.Ceza zamana ve insana karşı tutarlıdır.Ceza hemen uygulanırCeza kişiye değil yaptığı harekete verilir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde genellikle yaygın olarak kullanılan iş faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zaman
Soru Açıklaması
E şıkkı.
3.

İlk sendikalaşma hareketleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" 1926 yılında İngiltere’de sendikalaşma tekrar yasaklanmıştır ve bu yasakları diğer Avrupa ülkeleri olan Almanya’nın, Fransa’nın ve ABD’nin yasakları  izlemiştir.
Soru Açıklaması

Sendikacılık hareketi, endüstrileşmenin ilk başladığı ülke olan İngiltere’de ortaya çıkmıştır. İlk işçi örgütü 1792’de bir ayakkabıcının kurduğu ve “Londra Yazışma Derneği” adını taşıyan dernektir. Ancak derneğin yayılma eğilimi göstermesi üzerine 1799 yılında kapatılmış ve 1800 yılında çıkartılan “Birleşme Kanunu” ile her türlü örgütlenme yasaklanmıştır. Bu yasaklara rağmen işçiler yılmamışlar ve uzun mücadelelerden sonra bu yasakların kaldırılması konusundabaşarıya ulaşmışlardır. Diğer taraftan, toplumsal sorunlarıngiderek büyümesi ve huzursuzlukların artması, devletin çalışma yaşamına müdahale gereğini ortaya çıkartmıştır. Devlet; ücretler, çalışma süreleri, iş güvenliği gibi konularda çıkardığı yasalarla çalışma ilişkilerinde düzenleyici bir rol üstlenmeye ve sendikaları yasal olarak tanımaya başlamıştır.

4.
Bir işletme çalışanı kendisinden nasıl bir davranış beklendiğini (kuralları) bilmiyorsa, aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olur?
Doğru Cevap: "A" Çalışanın istenmeyen davranışı disiplin eylemine konu olmaz
Soru Açıklaması
Çalışanın istenmeyen davranışının disiplin eylemine konu olabilmesi için çalışanın taşıması gereken koşullar bulunur. Bunlar;Çalışanın kendisinden nasıl bir davranış beklendiğini bilmesi,Çalışan kendisinden bekleneni başaracak niteliklere sahip olması,Çalışan isteyerek kendisinden beklenen davranışın dışına çıkmasıdır.Ancak bu üç koşul gerçekleşirse, çalışanın istenmeyen davranışı disiplin eylemine konu olur. Soruda koşullardan birinin gerçekleşmemesi durumunun sonucu sorulmaktadır. Koşullardan üçü birden gerçekleşmediği için A şıkkı doğrudur.
5.
Ana-kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Giydirilmiş ücret
Soru Açıklaması
Ana-kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş hâline giydirilmiş ücret denir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi I. Grup Suçlar içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Mesai bitmeden işi bırakma
Soru Açıklaması
Tablo 7.1 Suçlar ve suç grupları inceleyiniz
7.
Çalışan performans değerleme sürecinde yer alan aşamalar dikkate alındığında aşağıdaki bu aşamalardan hangisinde yaşanan aksaklıklar çalışanın kariyer yönetiminde sekteye uğramasına yol açar?
Doğru Cevap: "E" Değerleme sonuçlarının personele iletilmesi
Soru Açıklaması
Performans değerleme sonuçlarının personele iletilmemesi durumunda personelin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu öğrenememesi ve nihayetinde kariyer planlamasında aksaklıklara neden olabileceği söylenebilir. Doğru cevap E 'dir
8.

Bir adayın güvenlik elemanı pozisyonuna uygun olup olmadığını belirleyecek testi, satış temsilciliği için bir adaya satış potansiyelini belirlemek için uygulanıp uygulanmayacağı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "D" Geçerlilik
Soru Açıklaması

Geçerlilik iş performansı ve belirleyici arasındaki ilişkidir. Geçerilik ancak işin niteliklerine göre yapılmasıyla oluşur. Geçerlilik, doğru durumda kullanıma bağlıdır. O¨rneğin bir adayın muhasebe elemanı pozisyonuna uygun olup olmadığını belirleyecek testi, satış temsilciliği için bir adaya satış potansiyelini belirlemek için uyguladığınızda geçerli olmayacaktır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi personelin işyerinde belirlenen kurallara uymamasının nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İşe yabancılaşma ya da iş aile çatışması
Soru Açıklaması
Personelin kurallara uymaması nedenleri arasında işe yabancılaşma ve iş aile çatışması yer almamaktadır. Diğerleri yer almaktadır.
10.
Kariyer aşamalarından, kişinin çıraklıktan ustalığa, öğrenici olmaktan yapıcı olmaya, güvenlik gereksiniminin önemi azalıp başarı, saygınlık, bağımsızlık gibi gereksinimlerin ön plana çıktığı dönem hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kariyer Ortası
Soru Açıklaması
Kariyer aşamalarından kariyer ortası; kişinin çıraklıktan ustalığa, öğrenici olmaktan yapıcı olmaya geçtiği bir dönemdir.Güvenlik gereksiniminin önemi azalmakta; başarı, saygınlık, bağımsızlık gereksinimi ön plana çıkmaktadır.Kariyer ortası, fiziksel ve zihinsel kapasitenin azalması ile istek ve kariyer motivasyonunun kaybedilmesi süreci olarak değerlendirilmektedir.
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.

I. Kuralların örgüte ve personele sağladığı yararlarII. Cezaya karşı personelin izleyebileceği prosedür III. Hangi davranışların suç olacağıIV. Suçla ilgili ne gibi delillerin toplanacağıV. Cezanın kim tarafından, nasıl verileceğiYöneticilerin işletmenin disiplin sistemini tanımaları zorunludur. Aksi hâlde, sistem ne kadar etkin olursa olsun, uygulamada kargaşaya yol açacaktır. Bu amaçla yöneticilere yukarıdaki konulardan hangilerinde açıklama yapmak gerekir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Yukarıda ifade edilen konuların tümünde yöneticilerin bilgi sahibi olması için açıklama yapılması gerekmektedir.

12.
İşlenen suçun çok ağır olması ve işgörenin davranışlarının düzeltilme umudunun kalmaması halinde kullanılan ve çalışanın davranışları nedeniyle iş ilişkisine devam, ahlak ve iyi niyet kuralları gereği işveren için katlanılmaz (çekilmez) hale gelmişse verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşten çıkarma
Soru Açıklaması
İşlenen suçun çok ağır olması ve işgörenin davranışlarının düzeltilme umudunun kalmaması halinde kullanılır Çalışanın davranışları nedeniyle iş ilişkisine devam, ahlak ve iyi niyet kuralları gereği işveren için katlanılmaz (çekilmez) hale gelmişse işten çıkarma cezası verilir.
13.
Aşağıdaki suçlardan hangisi ilk defa işlense bile işten çıkarma cezasını içerir?
Doğru Cevap: "E" Görevini kötüye kullanma
Soru Açıklaması
Tablo 7.1 Suçlar ve suç grupları Tablosunu İnceleyiniz
14.
Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesinin ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gizliliğin olması
Soru Açıklaması
İş değerlemesi çalışmalarının başından itibaren gizlilikten kaçınmak gerekir. Gizlilik çalışanlarda kendi aleyhlerinde bir şeyler yapıldığı yönünde şüphe yaratır ve yönetime güveni sarsar. Bu nedenle doğru yanıt c şıkkıdır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede adil bir ücret yapısının belirlenmesini etkileyen temel unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Asgari ücret
Soru Açıklaması
Bir işletmede adil bir ücret yapısını etkileyen temel unsurlar iş analizi bilgileri, iş tanımları, iş değerlemesi ve performans değerlemesidir. Asgari ücret ise bir ülkede ödenecek minimum ücreti belirler ve genel ücret yapısını etkiler.
16.
Aşağıdaki Eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Rol Oynama - İşdışı Eğitim Yöntemi
Soru Açıklaması
Doğru cevap "B" seçeneğinde verilmiştir. İş dışı eğitim yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Konferans, Seminer ve Kurslar, • Açık Hava Eğitimleri, • T Grup, • Örnek Olay, • Rol Oynama, • İşletme Oyunu, • Beklenen Sorunlar, • Eşbenzetim.
17.
Bir turizm işletmesinde Ahmet ve Mehmet disipline konu olacak davranışlar yaparak işletmenin örgütsel performansını sekteye uğratmıştır. Üst amir tarafından sadece sözlü bir şekilde uyarılmışlardır. Ancak Ahmet ve Mehmet bu davranışları yapmaya devam etmektedir. Yılsonunda düşük sezonda Ahmet içten çıkarılarak geçici olarak askıya alınmış, Mehmet ise işletmede çalışmaya devam etmiştir. Ahmet bu durumu şikayet etmiştir ancak şikayetinden herhangi bir sonuç alamamıştır. Bu duruma bağlı olarak adam kayırmanın önüne geçmek için ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Etkin bir disiplin sistemi kurulmalı, bu sistemin çalışanlara açıklanmalıdır
Soru Açıklaması
İşletmelerde, uygulamadan doğan sorunları en aza indirmiş, başarılı bir disiplin faaliyeti yürütebilmek için kâğıt üzerinde oldukça iyi geliştirilmiş bir disiplin sistemi oluşturmak yeterli olmayacaktır. Etkili bir disiplin sağlamak için sistemin personele ve yöneticilere en iyi biçimde tanıtılması gerekir. Yöneticiler, disiplinle ilgili tüm kural ve düzenlemeleri personele açık olarak anlatmalıdır. Herhangi bir kural ihlali veya gevşeklik gördüğünde zaman geçirmeden hareket etmelidir.
18.
İnsan kaynakları talep tahmini için sadece bir faktörü göze alarak, bir yılda üretilen ürün sayısının direkt personel sayısına oranına göre değerlendirme yapan bir işletmenin kullandığı tahmin yöntemi için aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
Doğru Cevap: "A" Basit matematiksel yöntem, verimlilik oranı
Soru Açıklaması
19.

Bir iş yerinde çalışan personelin kurallara uymamasının sebepleri aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri olabilir?I. Kurallardan habersiz olmaII. Kuralları yanlış anlama III. DikkatsizlikIV. SorumsuzlukV. Kasıtlı davranışVI. İş doyumsuzluğuVII. Motivasyon eksikliğiVIII. Stres

Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması

Bir iş yerinde çalışan personelin kurallara uymamasının sebepleri; Kurallardan habersiz olma, Kuralları yanlış anlama, Dikkatsizlik, Sorumsuzluk, Kasıtlı davranış, İş doyumsuzluğu, Motivasyon eksikliği ve stresdir.

20.
Kişiliği tüm yönleriyle inceleyen, özellikle polis memurluğu, pilotluk gibi diğer insanların hayatlarını etkileyebilecek pozisyonlara aday olan kişilerde davranış bozuklukları veya yatkınlık olup olmadığını ortaya koyan kişilik testine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Soru Açıklaması
MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri kişiliği tüm yönleriyle inceleyen, özellikle polis memurluğu, pilotluk gibi diğer insanların hayatlarını etkileyebilecek pozisyonlara aday olan kişilerde davranış bozuklukları veya yatkınlık olup olmadığını ortaya koyar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler