• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi orta büyüklükte bir örgüt yapısında bulunur? 

Doğru Cevap: "A" Satın Alma
Soru Açıklaması
2.
İşletmelerin personel verimliliği arttırmak için kullandıkları e-insan kaynakları uygulamalarının işletme ve personele sağladığı ortak faydalardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Bürokrasinin azalmasına bağlı olarak zaman tasarrufunun sağlanması
Soru Açıklaması
Bürokrasinin azalmasına bağlı olarak zaman tasarrufunun sağlanması hem işletmeye hem de çalışana fayda sağlamaktadır. İşletme için rutin faaliyetleri en aza indirmektedir. Personel daha hızlı ve yaratıcı olarak çalışabilmektedir.
3.

Her yönetim faaliyetinin ilk işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" planlama
Soru Açıklaması

Yönetimin temel işlevleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etmedir. Planlama, her yönetim faaliyetinin ilk işlevidir. Bu nedenle İK yönetiminin öncelikli temel faaliyet alanı örgüt, işler ve insanlar için planlama yapmaktır.

4.
Doğa bilimlerinde gerçek hayatta gerçekleşen olguların ve olayların yapay ve sonradan hazırlanmış bir ortamda yeniden oluşmasına olanak tanıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Deney kontrol grubu yöntemi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin geleceği ile ilgili olup işletmenin nereye nasıl gideceğinin belirlenmesini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Planlama
Soru Açıklaması
6.

İnsan kaynağı bulma, işletmedeki boş pozisyonlar doldurulması için uygun ve nitelikli adaylara ulaşılması; bu amaçla işletme içinde var olanların belirlenmesi veya işletme dışındakilerin başvurmalarının sağlaması sürecidir. iç kaynaklar yeterli sayıda uygun adayı sağlayamıyorsa aşağıdakilerden hangi kaynaklara başvurulmaz?

Doğru Cevap: "C" Eski çalışanlar
Soru Açıklaması

İç kaynaklar yeterli sayıda uygun adayı sağlayamıyorsa dışsal kaynaklara başvurulur. Eski çalışanlar ise içsel kaynaklardır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi geçmiş araştırmalarında kaynak olarak kullanılan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nüfus kaydı
Soru Açıklaması
8.
İşletmenin tüm çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleyebilmek amacıyla yapılan, işletmenin hangi bölümlerinde eğitim açığı olduğunu ne tür eğitimlerin başarılı olabileceğinin analiz edilme süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt analizi
Soru Açıklaması
9.

I- Çalışanların cinsiyet dağılımı

II- Üst yönetimin insana bakışı

III- Örgüt kültürü

IV- Örgütün büyüklüğü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İK bölümünün işletmenin örgüt yapısı içindeki yerini belirleyen unsurlardandır?

Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması

İşletmenin genel örgüt yapısı içinde İK bölümünün yerini etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

• Üst yönetimin insana bakışı

• Örgüt kültürü

• Örgütün büyüklüğü

• Coğrafik yerleşim

• Faaliyetlerin yapısı

• Çalışanların niteliği

• Sendikalaşma oranı

10.

Hangisi üretime doğrudan katılan işçilerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Montaj elemanı
Soru Açıklaması

İşçiler üretim faaliyetlerine katılma bakımından iki gruba ayrılır. Bunlar doğrudan üretimde çalışanlar ve üretime dolaylı (bakım- onarım, temizlik, güvenlik gibi işleri yaparak) katılanlardır. Doğru cevap A seçeneğidir. 

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 9
11.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bir yılda üretilen ortalama ürün sayısının direk personel sayısına oranıdır?
Doğru Cevap: "A" Verimlilik oranı
Soru Açıklaması
12.

Tarihsel gelişim süreci içinde personel bölümü ne olarak kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Kayıt tutan 
Soru Açıklaması

Tarihsel gelişim süreci içinde personel bölümü ilk önce sadece kayıt tutan bir bölüm olarak kurulmuştur.

13.
Öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunduğu internet aracılığıyla bağlantının kurulduğu modern öğrenme yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" E- öğrenme
Soru Açıklaması
Doğru cevap "A" seçeneğidir. E- Öğrenme, geleneksel eğitim yöntemleri dışında öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunduğu internet aracılığıyla bağlantının kurulduğu modern bir eğitim yöntemidir.
14.

A işletmesinde sonraki dönemde ne kadar personele ihtiyaç duyulacağı tartışılıyordu. Bir personel geçmişteki verilerden hareket etmeleri gerektiğini söylüyordu. Geçen yıl 100 masa üretimi için 5 işçi çalıştırdıklarını, önümüzdeki yılın üretim hedefi ise 2200, mevcut personel sayısının da 95 olduğunun dikkate alınması durumunda göre yeni işçi ihtiyacımız......dır." dedi

Size göre bu işletmenin ihtiyaç duyduğu yeni personel sayısı kaçtır?

 

Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması

 

Verimlilik oranı: Bir yılda üretilen ortalama ürün sayısının direkt personel sayısına oranı olarak belirlenir. Örnek olarak bir işletmenin kanepe ürettiğini düşünelim. Geçmiş verilere dayanarak verimlilik oranının yılda yaklaşık 50 kanepe için bir işçi olduğunu biliyorsak sipariş verilen 10000 kanepe için işletmemizin 10000/50=200 işçiye ihtiyacı olacaktır.

Soruda verilenlere göre A işletmesindeki verimlilik oranı 100/5=20'dir. 2200 yeni üretim için 110 yeni işçiye ihtiyaç vardır (2200/20). İşletmede halihazırda 95 işçi çalışıyorsa, yeni işçi ihtiyacı 15'dir (110-95).

15.
Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" e-Öğrenme
Soru Açıklaması
e-Öğrenme (e-Learning) geleneksel eğitim yöntemlerinden dışında, öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunduğu, internet aracılığıyla bağlantının kurulduğu modern bir eğitim yöntemidir.
16.

Aşağıdakilerden hangisi personelin işin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip olup olmadığını saptamaya yarayan ölçme araçlarını ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Kişilik testleri
Soru Açıklaması

Kişilik testleri personelin işin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip olup olmadığını saptamaya yarayan ölçme araçlarıdır. 

17.
Aşağıdakilerden hangisi işletmede çalışanları işletme içerisindeki boş pozisyonlar açısından haberdar etmede kullanılır?
Doğru Cevap: "C" İşletme içi iş ilanları
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan personel bulmada odaklanılan gruplardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Önceki çalışanlar
Soru Açıklaması
Önceki çalışanlar, iç kaynaklardan işe almada başvurulan gruplardan biridir. Diğer seçenekler dış kaynaklardan iş almada başvurulan gruplardır.
19.
Aşağıdakilerden hangisi e-Öğrenmenin zayıf yönlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" İnteraktif bir ortam sayesinde eğitime katılanlar arasındaki etkileşimi artırarak bilgilerin paylaşılmasını sağlar.  
Soru Açıklaması
20.
İşletmesinde işlerin yürümesi için fiilen 50 çalışanı olduğunu söyleyen bir işveren; işe devamsızlık oranının yüksek olduğundan yakınmakta, ortaya çıkan insan kaynağını karşılamak amacıyla 5 çalışan daha istihdam etmek zorunda olduğunu ifade etmektedir.Buna göre, işveren sırasıyla hangi personel ihtiyacı kavramlarından bahsetmektedir?
Doğru Cevap: "E" Gerçek personel ihtiyacı, yedek personel ihtiyacı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler