• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 8
1.
Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan çalışma aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" İş analizi
Soru Açıklaması
2.

Ali Bey, bir grup İK stajyerine kurs vermektedir:

"Bu, belirli bir dönemde işletmede çalışanları tümünün yaş, cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü gibi çok geniş bir bakış açısına göre sayılması ve sınıflandırılması faaliyetidir."

Size göre Ali Bey, aşağıdakilerden hangisinden söz etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Personel genel envanteri
Soru Açıklaması

Personel genel envanteri, Belirli bir dönemde işletmede çalışanları tümünün yaş, cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü gibi çok geniş bir bakış açısına göre sayılması ve sınıflandırılması faaliyetidir. Bu amaçla iş görenlere belirli dönemlerde dağıtılan formlar yardımıyla son duruma ilişkin bilgiler toplanır. Toplanan bilgiler matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle sınıflandırılır.

Kişisel bilgiler yanında, personelin çalışma görgüsü ile ilgili bilgiler; personelin çalıştığı diğer işletmelerin ad ve adresleri, askerlik hizmet durumu, çalışma becerileri, yönetim görgüsü, bildiği yabancı diller, özel ilgi ve merakları, sahip olduğu haklar gibi bilgiler de envanter yardımıyla elde edilebilecektir.

Bu bilgiler, personelin yükseltilmesi yeni ya da özel bir görev verilmesi, personele ödenmekte olan maaşın ya da atandığı görevin doğrulanması, işletmenin üretim miktarını yükseltmesi ve faaliyetlerini yoğunlaştırması bakımından gerek duyduğu insan kaynaklarının değerlendirilmesinde yardımcı olmaktadır

3.
Aşağıdaki eğitim yöntemlerinden hangisi çalışanlara işletmede birden fazla iş yapma becerisi kazandırarak yetenek ve becerilerini arttırmaktadır?
Doğru Cevap: "D" İş rotasyonu
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel ve Örgütsel Performansın Artırılmasına yönelik değildir?

Doğru Cevap: "B" İşe yerleştirme
Soru Açıklaması
5.

"Müşteriler, hitap edilen pazar, rakipler, hissedarlar ve tedarikçiler gibi işletme dışındaki diğer kişi ve kuruluşlarla olan ilişkiler nedeniyle oluşan bilgi birikimidir. Müşteri sermayesi olarak da adlandırılan bu sermaye, işletmenin çevresiyle ilişkilerini düzenleyen ve yöneten tüm varlıkları içerir."

tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" ilişkisel sermaye
Soru Açıklaması

İlişkisel sermaye, müşteriler, hitap edilen pazar, rakipler, hissedarlar ve tedarikçiler gibi işletme dışındaki diğer kişi ve kuruluşlarla olan ilişkiler nedeniyle oluşan bilgi birikimidir. Müşteri sermayesi olarak da adlandırılan ilişkisel sermaye, işletmenin çevresiyle ilişkilerini düzenleyen ve yöneten tüm varlıkları içerir.

6.

Aşağıdakilerin hangisi rotasyonun sağladığı yararlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Çalışanlardan biri işe gelmediğinde yerine geçecek kişi zor bulunur
Soru Açıklaması

Çalışanların biri işe gelmediğinde ya da işten ayrıldığında yerine geçecek kişi zor değil, aksine kolay bulunur.

7.

Aşağıdakilerin hangisi “katılımcıların öğretilen bilgiler ve ilkeler ışığında, eğiticinin rehberliğinde genellikle iş hayatındaki bir sorun ve çözümünü oynadıkları dramatize edilmiş bir oyun” dur?

Doğru Cevap: "D" Rol Oynama Eğitimi
Soru Açıklaması

Adından da anlaşılacağı gibi çalışanların bir eğitici rehberliğinde sorunları ve çözümleri dramatize ettikleri için rol oynarlar.

8.

I. Verimlilik OranıII. Kadrolama Oranı III. Öğrenme EğrileriYukarıda sıralanan matematiksel yöntemlerin hangisi/hangileri “bir yılda üretilen ortalama ürün sayısının direkt personel sayısına oranı” olarak belirlenmiştir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Tanımı yapılan matematiksel yöntem Verimlilik oranıdır.

9.
Doğa bilimlerinde gerçek hayatta gerçekleşen olguların ve olayların yapay ve sonradan hazırlanmış bir ortamda yeniden oluşmasına olanak tanıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Deney-kontrol grubu yöntemi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırmanın faydalarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Personel devir hızını artırır.
Soru Açıklaması
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 8
11.

Aşağıdaki mülakat tiplerinin hangisinde “adayın nasıl tepki vereceğini görmek için endişe ve baskı oluşturulur?”

Doğru Cevap: "A" Stres Mülakatı
Soru Açıklaması

Tanımı verilen mülakat tipi stres mülakatıdır. Davranış tanıma mülakatı ile karıştırılmaması gerekir çünkü bu mülakatta adaya geçmişte yaşadıkları bir problemi nasıl çözdüğüne, nasıl ele aldığına dair sorular sorulur. 

12.
Öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunduğu, internet aracılığıyla bağlantının kurulduğu modern eğitim yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" E-öğrenme
Soru Açıklaması
Doğru cevap D seçeneğidir.
13.
Bir işletmede çalışan satış elemanlarına satışta etkili iletişim ile ilgili bir test uygulanmış ve arkasından çalışanlara bu konuda bir eğitim verilerek test uygulaması bir kez daha gerçekleştirilerek test sonuçlarındaki farka bakılmıştır. Burada eğitimin başarısını ölçmede kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Test-tekrar yöntemi
Soru Açıklaması
Test-tekrar yönteminde eğitim öncesinde çalışana yapılan bir testin eğitim sonrasında da yapılması şeklinde uygulanır. Böylece eğitim sonrası test sonuçlarındaki farkın ne derece olduğu ölçülür
14.
I.Kurumsal kaynak planlamasının iş gücü boyutunuII. Personel hareketinin planlanması III. İşe alma ve emekliliklerin planlanması IV. Eğitimin planlanması.Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi ya da hangileri insan kaynakları planlamasının kapsamına girmektedir?
Doğru Cevap: "E" I,II,III ve IV
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları planlaması bir organizasyonun gelecekteki personel ihtiyacını tahmin etme ve ihtiyaç duyulan personelin tam sayısını ve tipini gösterecek programların planlanması sürecidir.Kurumsal kaynak planlamasının iş gücü boyutunu, personel hareketinin planlanmasını, yükseltimin planlanmasını, işe alma ve emekliliklerin planlanmasını hatta eğitimin planlanmasını kapsamaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkıdır.
15.

İnsan kaynakları bölümlerinde kaç kişi çalışacağını belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Çalışan sayısı 
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları bölümlerinde kaç kişi çalışacağını belirleyen en önemli faktör işletmede çalışan sayısıdır. Doğru cevap E'dir.

16.
İşletmelerde bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İş analizi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" İş rotasyonu
Soru Açıklaması
İş rotasyonu iş başı eğitim yöntemlerinden biridir. Çalışanlara birden fazla iş yapma becerisi kazandırmak için uygulanır.
18.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin tüm çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleyebilmek amacıyla yapılır?
Doğru Cevap: "C" Örgüt Analizi
Soru Açıklaması
Örgüt analizi, işletmenin tüm çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleyebilmek amacıyla yapılır.
19.
"İşletmenin nereye, nas›l gidece¤inin belirlenmesidir. Herhangi bir konuyla ilgili olarak; ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi ifade eder." Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Planlama
Soru Açıklaması
Planlama: İşletmenin nereye, nas›l gidece¤inin belirlenmesidir. Herhangi bir konuyla ilgili olarak; ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi ifade eder.
20.
Aşağıda yer alan insan kaynakları talep tahmin yöntemlerinden hangisi, tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yapılanmış sezgisel bir yöntemdir?
Doğru Cevap: "C"  Delphi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler