• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 7
1.

İşin içeriği ve gerektirdiği personel özelliklerine ilişkin sorular içeren bir anket formu kullanılarak yapılan iş analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Durum analiz tekniği
Soru Açıklaması

Durum analizi tekniği; işin içeriği ve gerektirdiği personel özelliklerine ilişkin sorular içeren bir anket formu kullanılarak yapılır.

2.

I- “İMüşterinle nasıl anlaşırdın?”

II- “Sen müşterilerle konuşmaktan hoşlanırsın, değil mi?” 

III- “Son işindeki devamsızlık durumun neydi?”

III- "Hangi dine mensupsunuz?"

IV- "Müşteri velinimetimizdir. Bu konuda ne düşünüyorsun?"

Yukarıdaki mülakat sorularından hangisi "iyi" sorulardandır?

Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
3.

 Aday havuzundan işi yerine getirebilecek niteliklere sahip kişileri belirleme sürecine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Seçme
Soru Açıklaması

Seçme, aday havuzundan işi yerine getirebilecek niteliklere sahip kişileri belirleme sürecidir. Seçme, en iyi kişiyi tercih etmekten çok daha fazlasıdır. O¨nemli olan en iyiyi değil işin gereklerine “uygun” adayın seçimini yapmaktır.

Adayın gerçekten neyi yapabileceğini ve yapmak istediğini tam olarak söylemek her zaman tam olarak mümkün değildir. Aday ve işletme arasındaki uyum, hem işletmenin iş teklifi yapma isteğini hem de başvuranın işi kabul etme isteğini etkiler.

İnsan kaynaklarında seçme, eşleştirme süreci olarak görülebilir. Kişinin yet- kinlikleri ve işletmenin koşulları arasındaki fark başvuranın reddedilmesine yol açar. C¸alışan işe yani pozisyonun gereklerine ne kadar uygun olursa bu iş kalitesini ve maliyetleri etkileyecektir. Bu uyum aynı zamanda doğrudan eğitim ve işletme giderlerini de etkiler. C¸alışanlar beklenen iş kalitesini yakalayamaz ve beklenen miktarda üretim yapamazsa bu işletmeye büyük ölçüde para ve zaman kaybına sebep olabilir. Uygun olmayan adayların seçilmesi maliyetleri artıracaktır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi eğitimin planlanan amaçlara ulaşıp ulaşmadığının, başka deyişle çalışanda yaratılmak istenilen bilgi artışının ve davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesidir?
Doğru Cevap: "E" Sonuçların Değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
Sonuçların Değerlendirilmesi: Eğitimin planlanan amaçlara ulaşıp ulaşmadığının, başka deyişle çalışanda yaratılmak istenilen bilgi artışının ve davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesidir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ahlaki politikalarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Adil ücret sağlama
Soru Açıklaması

Adil ücret sağlamak, insan kaynakları yönetiminin ahlaki politikalarından biridir. Doğru cevap C'dir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi mülakat yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişilik envanteri
Soru Açıklaması
7.
İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Gerçek personel ihtiyacı
Soru Açıklaması
8.
Bir işletmeye satış elemanı olarak alınacak bir personelin; en az lise mezunu, bilgisayar kullanabilen, iletişim yeteneğine sahip, insan ilişkilerinde başarılı, ikna yeteneğine sahip, aktif çalışabilme niteliklerine sahip olması aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "E" İş gerekleri
Soru Açıklaması
İş gerekleri, işin normal düzeyde yerine getirilebilmesi için, o işi yapacak personelde bulunması gereken nitelikleri içerir.
9.

I- İş analizlerinin bir uzantısıdır.

II- İş analizinden sağlanan iş hakkındaki bilgiler belirli bir sistem altında kısaltılarak kullanıma hazır hâle getirilir.

III- Amacı, işletme içinde yapılan her işin nasıl yapıldığını tam ve doğru olarak yansıtmaktır.

Size göre yukarıda özellikleri sunulan İK aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İş Tanımları
Soru Açıklaması

İş tanımları iş analizlerinin bir uzantısıdır. İş analizinden sağlanan iş hakkındaki bilgiler iş tanımında belirli bir sistem altında kısaltılarak kullanıma hazır hâle getirilir. İş tanımlarının amacı, işletme içinde yapılan her işin nasıl yapıldığını tam ve doğru olarak yansıtmaktır.

10.

Batıda insan kaynakları yönetimi anlayışına hangi tarihte geçilmiştir? 

Doğru Cevap: "C" 1980’ler
Soru Açıklaması

Bir kurum ya da kuruluş için ücretli olarak çalışanlar tarihi süreç içinde farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Kullanılan tanımlamalar ve seçilen sözcükler doğal olarak dönem içinde yaşanan olaylardan ve dünyayı algılayış biçimlerinden etkilenmiştir. Bir işletmede çalışanlar için önceleri iş gücü, insan gücü, daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır. Ücretli çalışan insanları tanımlamak üzere 1980’den sonra insan kaynakları, 1990’lardan sonra da stratejik kaynak, entelektüel sermaye ve beşerî/insan sermayesi sözcüklerinin kullanılması tercih edilmeye başlanmıştır.

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 7
11.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitim yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" e-Öğrenme
Soru Açıklaması
E-öğrenme dışında kalan eğitim yöntemlerine “geleneksel eğitim yöntemleri” adı verilmektedir. Bu yöntemler “İşbaşında Eğitim” ve “İşdışında Eğitim” olmak üzere iki grupta ele alınabilir.
12.
Bir işletmenin muhasebe sorumlusu Ahmet, kendi bakış açısıyla biriminde 3 personele daha ihtiyaç olduğunu düşünmekte ve insan kaynakları planlamacılarına bu düşüncesini iletmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet'in insan kaynakları talep tahmin yöntemi için en uygun seçenektir?
Doğru Cevap: "C" Sezgisel yöntemlerden aşağıdan yukarıya tahmin yöntemi
Soru Açıklaması
13.

I. İş envanteri tekniğiII. Durum analizi tekniğiIII. Fonksiyonel iş analizi tekniğiIV. Kritik olay tekniğiYukarıda bulunan iş analizi tekniklerinden hangisi/hangileri “işleri gerektirdikleri personel fonksiyonları cinsinden inceleyen, bu fonksiyonların işi yapanın, bilgilerle, insanlarla ve araç gereçle ilişkilerini belirleyen faaliyetleri” içermektedir?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

İş envanteri bir alandaki tüm görevleri içerir, durum analizi tekniği işin içeriği ve gerektirdiği personel özelliklerine ilişkin sorular içerir, kritik olay tekniği ise bir personelin olumlu ve olumsuz davranışlarının cümleler halinde belirtilmesidir. Bilirkişiler puanlı bir ölçek üzerine, bu davranışın o iş için ne derece istenen davranışlar olduklarını belirleyebilirler. Dolayısıyla yukarıda tanımı yapılan kavram Fonksiyonel iş analizi tekniğidir.

14.

Bir amaç doğrultusunda nelerin, nerede, ne zaman yapılacağının belirlenmesi hangi yönetim işleviyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Planlama
Soru Açıklaması

Yönetimin temel işlevleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etmedir. Planlama, her yönetim faaliyetinin ilk işlevidir. Planlama, bir amaç doğrultusunda nelerin, nerede, ne zaman, nasıl, hangi olanaklar kullanılarak ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesi sürecidir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

15.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talep tahmin yöntemlerinden sezgisel yöntemler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Delphi yöntemi
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları talep tahmin yöntemleri temelde; Sezgisel yöntemler ve Matematiksel yöntemler olarak ikiye ayrılır.Sezgisel yöntemler de aralarında; Aşağıdan yukarıya (birim) tahmin yöntemi, Yukarıdan aşağıya tahmin yöntemi ve Delphi yöntemi olarak üçe ayrılır.Bu sebeple doğrun cevap B şıkkıdır.
16.

Aşağıdakilerden hangisi belirli kademelerdeki belirli işleri yapabilmek için gerekli olan bilgi, yetenek davranışların kazandırılması sürecini ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Yetiştirme
Soru Açıklaması

Yetiştirme: Belirli kademelerdeki belirli işleri yapabilmek için gerekli olan bilgi, yetenek davranışların kazandırılması sürecidir.

17.

I. Neyi başarmak istiyoruz?II. Ulaşmak istediğimiz insanlar kimler?III. İlan mesajı neyi iletmelidir?IV. Mesaj nasıl sunulmalıdır?V. Mesaj hangi medya organı ile iletilmelidir?Medyada işe alma ilam yöntemini kullanırken işletmeler yukarıdaki sorulardan hangileri sorulmalıdır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Medya kaynaklan kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler: Medyada işe alma ilam yöntemini kullanırken işletmeler aşağıdaki beş temel soruyu sormalıdırlar:- Neyi başarmak istiyoruz?- Ulaşmak istediğimiz insanlar kimler?- İlan mesajı neyi iletmelidir?- Mesaj nasıl sunulmalıdır?- Mesaj hangi medya organı ile iletilmelidir? 

18.
Adayların işle alakalı, daha önceden öğrenmiş olduklarını anlamaya yönelik olarak uygulanan testlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi testleri
Soru Açıklaması
Bilgi testleri, kişinin daha önceden öğrenmiş olduklarını anlamaya yönelik testlerdir.Yabancı dil bilgisi, uzmanlık alanlarına yönelik bilgi sınav ve testleri örnek olarak verilebilir. Dolayısıyldoğru cevap A şıkkıdır.
19.

İşletme dışında olan bilgi birikimi hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İlişkisel sermaye
Soru Açıklaması

İlişkisel sermaye, müşteriler, hitap edilen pazar, rakipler, hissedarlar ve tedarikçiler gibi işletme dışındaki diğer kişi ve kuruluşlarla olan ilişkiler nedeniyle oluşan bilgi birikimidir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

20.
• Bu yöntemler çalışanın işin başından ya da çalışma ortamından uzaklaşmadan eğitimin yapılması olanağı tanır. • Daha az maliyetlidir. • Eğitim süresince işler aksamaz. • Çalışanın öğrendiklerini uygulamalı olarak yapabilmesi, çalışanın işe ve ortama uyum sağlaması gibi avantajları vardır. Yukarıdaki avantajlar hangi geleneksel eğitim yöntemine aittir?
Doğru Cevap: "A" İşbaşı eğitim
Soru Açıklaması
Geleneksel eğitim yöntemleri; İngilizce “On the Job Training” ve “Off the Job Training” olarak bilinmekte, Türkçe’de ise “İşbaşında Eğitim” ve “İşdışında Eğitim” olmak üzere iki ana grupta ele alınabilir. • İşbaşı eğitim yöntemleri çalışanın işin başından ya da çalışma ortamından uzaklaşmadan eğitimin yapılması olanağı tanır. • Daha az maliyetlidir, • Eğitim süresince işler aksamaz, • Çalışanın öğrendiklerini uygulamalı olarak yapabilmesi, çalışanın işe ve ortama uyum sağlaması gibi avantajları olan eğitim İşbaşında eğitimdir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler