• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 6
1.
İnsan kaynağı seçme süreci işletmeler arasında farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin faaliyet alanı
Soru Açıklaması
İnsan kaynağı seçme sürecindeki farklılıklar; işletme büyüklüğüne, yapılacak işin gerekliliklerine, seçilecek kişilerin sayısına, eşit istihdam fırsatı düşünceleri gibi dış güçlerin baskısına bağlıdır.
2.
İnsan kaynakları planlarının, organizasyonun uzun dönemli planlarından ve faaliyet planlarından çıkarılmış olması, aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan kaynakları planlarının etkili olabilmesi için
Soru Açıklaması
Uygulamada, insan kaynakları planlarının işletmeyi kapsayan planlardan uzak kalması, planlamanın başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle , planların etkili olabilmesi için İnsan kaynakları planlarının, organizasyonun uzun dönemli planlarından ve faaliyet planlarından çıkarılmış olması gerekir.
3.

Geçen yıl başında girdiği dikkat testinden tam puan alan Ahmet Bey, bu seneki sınavdan ise çok kötü bir sonuç almıştır? Bu durum testin hangi özelliğiyle ilgilidir?  

Doğru Cevap: "A" Güvenirlik
Soru Açıklaması

Güvenirlik, bir belirleyicinin güvenilirliği zaman aşımına rağmen aynı sonucu vermesiyle ölçülür. O¨rneğin yıl başında girdiği bir testte tam puan alan ve bir sonra yapılan aynı testte tam tersi kötü puan alan bir çalışanına yapılan testin yüksek ölçüde güvenilir olmadığı söylenebilir. Yani güvenilirlik tutarlılıkla olur. Seçim kriterlerindeki belirleyiciler tutarlı sonuçlar doğurmalıdır.

4.
Aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Seçme
Soru Açıklaması
5.

Personelin yetkinliklerini ve davranışlarını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten insan kaynakları yönetim sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Stratejik insan kaynakları yönetimi
Soru Açıklaması

Stratejik insan kaynakları yönetimi, personelin yetkinliklerini ve davranışlarını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten insan kaynakları yönetim sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini ifade eder.

6.
Bir gıda işletmesinde 15 gıda teknisyeni, 2 gıda mühendisi ve 100 işçiye ihtiyaç olduğunun belirlenmesi, bununla birlikte bu işleri yapacak olan personelin özellikleri üzerinde durulmaması organizasyonun aşağıda yer alan yaklaşımlardan hangisine göre planlama sürecine alındığını gösterir?
Doğru Cevap: "C" Bütüncül düzey
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları planlamasında bütüncül ve temel roller düzeyinde insan kaynakları planları yapılır. Bütüncül düzey yaklaşımına göre, organizasyondaki işler ve iş gruplarının tümü ya da büyük bir kısmı için planlar yapılır. Bu yaklaşımda iş grupları için gerekli olan personel sayısı belirlenirken, bu personelin nitelikleri belirlenmez.
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yaygın olarak kullandıkları e-öğrenme uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" T-grup 
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmış ve yapılandırılmamış mülakatın birlikte uygulanmasıdır?

Doğru Cevap: "C" Karma mülakat
Soru Açıklaması

Karma mülakat: Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış mülakatın birlikte uygulanmasıdır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin daha önceden öğrenmiş olduklarını anlamaya yönelik testtir?
Doğru Cevap: "B" Bilgi testleri
Soru Açıklaması
10.
Seçim için değerlendirilecek tüm adayları içermesi tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aday havuzu
Soru Açıklaması
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 6
11.
Belli özellikteki çalışanların oluşturduğu kaynaklar tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sendikalar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi iş başı eğitim yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Formen aracılığıyla eğitim
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerin hangisi “bir üst kademeye yükselecek olan personele o kademede yapacağı işin gereklerini öğretmek, örneğin yeni alınan bir makinenin nasıl çalıştığını öğretmek” hangi sürecin ifadesidir?

Doğru Cevap: "B" Yetiştirme
Soru Açıklaması

Tanımı yapılan kavram yetiştirmedir. Belirli işlerin yapılması için gerekli olan bilgi, yetenek ve davranışların kazandırılması sürecidir.

14.

Aşağıdakilerin hangisi e-Öğrenmenin sahip olduğu üstün özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masrafları ve diğer harcamalar önemli ölçüde azalır.
Soru Açıklaması

Masrafların azalması üstün özelliklerden biridir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi kişilik testi değildir?

Doğru Cevap: "D" Yol Seçimi
Soru Açıklaması

Kişilik testleri personelin işin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip olup olmadığını saptamaya yarayan ölçme araçlarıdır. Bunlardan bazıları aşağıdadır:• CPI -Kaliforniya Psikolojik Envanteri işle ilgili boyutları da içeren bir testtir. Bu testin alt testlerinden işe yönelim ölçeği personelin çeşitli görevlere yatkınlığını, yöneticilik potansiyeli ölçeği yöneticilik pozisyonlarına uygunluğunu belirler.• MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri kişiliği tüm yönleriyle inceleyen, özellikle polis memurluğu, pilotluk gibi diğer insanların hayatlarını etkileyebilecek pozisyonlara aday olan kişilerde davranış bozuklukları veya yatkınlık olup olmadığını ortaya koyar.• 16 PF 16 Kişilik Faktörü de CPI gibi, belirli görevlerdeki başarı için gerekli olan 16 kişilik boyutunu ortaya koyar. Örneğin kişinin içe dönüklük-dışa dönüklük, psikolojik denge, kaygı düzeyi, liderlik kapasitesi, araştırma ve yaratıcılık düzeyi gibi boyutlardaki durumunu gösterir.• Hogan Personel Seçimi Serisi de adayların kişilik özelliklerini büro işlerinde ve yöneticilik pozisyonlarında başarıyla çalışanların özellikleriyle karşılaştıran bir test serisidir.

16.

Derinlemesine bir mülakatta, mülakatı yapan kişi, zamanın yüzde kaçı kadar konuşmalıdır?

Doğru Cevap: "B" % 25
Soru Açıklaması

Mülakat kontrolünün anlamı, kapsamlı bir konuşma yapmak değildir. Derinlemesine bir mülakatta, mülakatı yapan kişi, zamanın %25’i kadar konuşmalıdır. Eğer mülakatı yapan kişi çok fazla konuşursa, bu kişi mülakatta tek olan biri gibi olacaktır.

17.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan kaynağını elde tutma çabalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşgücü devir hızını yüksek tutma
Soru Açıklaması
Bu sorunun doğru cevabı "E" seçeneğidir. İşletmeler; • Terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilirse, • Eğitim ve kişisel gelişim olanakları sağlayabilirse , • Ücret ve yan ödemeler ile tazminat hakları açısından adil ve piyasada üst düzeylerde yer alabilirse, • Çalışana değer verirse, • Yöneticilerle olumlu ilişkiler kurabileceği bir ortam yaratabilirse ve • Çalışanların işletmesiyle birlikte işini sevmesini sağlayabilirse işe alınan insan kaynağını elde tutabilir
18.

İç kaynaklar yeterli sayıda uygun adayı sağlayamıyorsa dış kaynaklara başvurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Önceki çalışanlar
Soru Açıklaması

İç kaynaklar yeterli sayıda uygun adayı sağlayamıyorsa dış kaynaklara baş vurulmalıdır. Bu kaynaklar şunlardır: okullar; eğitim kurumları, istihdam büroları, işçi birlikleri, medya kaynakları ve ticaret ve rekabet kaynakları.

19.

İşletme için değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümü ............................................kapsamına girer. 

Size gore yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" entelektüel sermaye
Soru Açıklaması

Entelektüel sermaye, bir işletmede var olan insani, yapısal ve ilişkisel varlıkları içerir. Bu bağlamda işletme için değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümü entelektüel sermaye kapsamına girer. Entelektüel sermaye kavramının en temel unsurunu oluşturan insan sermayesi, bir işletmede görev yapan çalışanların bilgi, deneyim, yetenek ve davranışlarından oluşmaktadır. İnsan sermayesi örgüt üyelerinin teknik, mesleki ve işle ilgili bilgilerini, eğitimlerini, problem çözme kapasitelerini, yaşam felsefelerini, yaratıcılıklarını, girişimcilik ve liderlik yeteneklerini, organizasyon süreçlerinde ortaya koydukları fonksiyonları ve bu fonksiyonların niteliklerini belirleyici bir güce sahiptir.

20.

I-İşe yeni başlayan ve terfi eden çalışanlarına yönelik uygulanır.

II- Çalışanların işletmede yükselmesini sağlamayı amaçlar.

III-İşe alıştırma programlarının süresi işin niteliğine göre değişir.

Yukarıdakilerden hangileri işe alıştırma (oryantasyon) programlarının özellikleri arasındadır?

Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması

İşe alıştırma (oryantasyon) işletmelerin işe yeni başlayan çalışanlarına yönelik uyguladığı ve çalışanların işletmeye uyumunu kolaylaştıran süreçtir. İşe alıştırma programlarının süresi işin niteliğine göre değişebilmektedir.

İşe alıştırma programı sadece işe yeni başlayan çalışanlara değil işletmede terfi eden çalışanlara yönelik de yapılabilmektedir. Eğer çalışan işletme içinden seçil- miş, yeni bir göreve getirilmiş ise kapsamlı eğitim programları yerine kısa bir ta- nıtım ve yeni iş arkadaşları ile tanıştırma yeterli olacaktır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler