• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 5
1.
… kavramı, … gibi spesifik bir amacı gerçekleştirmek ve kısa vadeli olmak yerine yöneticiyi organizasyonda değişim yapacak bir eleman olarak ele alarak, onun organizasyonun iç yapı ve işleyişini, toplum içindeki yerini, kendi rolünü daha iyi görebilme ve yapabilmesi için yetiştirilme ve eğitilmesini ifade etmektedir. Yukarıda hangi iki terimin karşılaştırlması yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Geliştirme-Yetiştirme
Soru Açıklaması
Geliştirme (development) kavramı, yetiştirme gibi spesifik bir amacı gerçekleştirmek ve kısa vadeli olmak yerine yöneticiyi organizasyonda değişim yapacak bir eleman olarak ele alarak, onun organizasyonun iç yapı ve işleyişini, toplum içindeki yerini, kendi rolünü daha iyi görebilme ve yapabilmesi için yetiştirilme ve eğitilmesini ifade etmektedir.Bu nedenle geliştirme, yöneticinin “doğru işler yapması” (doing the right things) için değiştirilmesidir. Dolayısıyla doğru cevap GELİŞTİRME-YETİŞTİRME olan d şıkkıdır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi seçme kriterlerinin operasyonel belirleyicilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geçerlilik
Soru Açıklaması
Geçerlilik iş performansı ve belirleyici arasındaki ilişkidir. Geçerlilik ancak işin niteliklerine göre yapılmasıyla oluşur.
3.

Dönem başı personel sayısı 800 dönen personel sayısı 1200 ise ortalama personel sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "A" 1000
Soru Açıklaması

Ortalama personel= (dönem başı personel sayısı + dönem sonu personel sayısı) / 2Ortalama personel = (800 + 1200) / 2 = 1000 

4.
Aşağıdakilerden hangisi içsel işe almanın yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeni bir kan yani bir bakış açısını getirir
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi insan aynakları yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" İşletmenin elemanlarının eğitilmesi 
Soru Açıklaması

Örgüt, işler ve insanlar için planlama yapılması, İnsan kaynaklarının elde edilmesi, İnsan kaynaklarının elde tutulması, ve Bireysel ve örgütsel performansın artırılması insan aynakları yönetiminin temel faaliyet alanlarındandır.İşletmenin elemanlarının eğitilmesi ise insan kaynaklarıyla doğrudan bağlantılı bir iş tanımı değildir. Doğru cevap E'dir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma programının temel amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Personel devir hızını arttırmak
Soru Açıklaması
7.

I- İşletmede çalışacak olan işgörenleri bulma 

II- İşgörenleri yükseltme 

III- İşgörenleri işe alıştırma

IV- Çalışacak işgörenleri seçme 

Yukarıdakilerden hangisi işe almanın temel işlevlerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması

İşe alma, temelde üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; bulma ve seçme ve işe alıştırmadır. İnsan kaynağı bulma, örgüt yapısındaki boş pozisyonlar için nitelikli adaylardan bir havuz oluşturma sürecidir. Seçme ise aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesi anlamındadır. Seçme faaliyeti sonuçlandıktan sonra, yeni personel işe fiilen başlamadan önce, işine ve işletmeye uyumunun sağlanması için oryantasyon programına tabi tutulmalıdır. Böylece insan kaynakları planlamasında belirlenen açık pozisyonda çalışabilecek duruma gele- cektir, kısacası artık o pozisyona yerleştirilmiş olacaktır.

8.
Aday havuzundan işi yerine getirebilecek niteliklere sahip kişileri belirleme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Seçme
Soru Açıklaması
Cevap "D" seçeneğidir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi içsel kaynaklardan işe almanın yararlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" İyi performans için motivasyon
Soru Açıklaması
İyi performans için motivasyon, içsel kaynaklardan yararlanmanın faydalarından biridir. Diğer seçenekler dışsal kaynaklardan yararlanmanın faydalarıdır.
10.

Aşağıdakilerin hangisi işletmelerde oluşturulan insan kaynakları bilgi sistemindeki “çalışanlar hakkındaki bilgilerin düzenlenip gerektiğinde incelenmek üzere hazır bulundurulan bir arşiv”dir?

Doğru Cevap: "A" Personel envanteri
Soru Açıklaması

Personel beceri envanteri sadece mevcut personeli yetenek, beceri, eğitim, deneyim gibi kişisel özellikleri içerdiğinden daha kapsamlı olan personel envanter bu sorunun yanıtıdır. Personel envanteri personelin yaş, cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü, çalıştığı diğer kurumlar, askerlik hizmet durumu, yönetim görgüsü, bildiği diller, özel ilgi ve merakları ve birçok başka alanları da kapsayan bir envanterdir.

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 5
11.

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi için kullanılan kritik olay tekniğini tanımlar?

Doğru Cevap: "C" Belirli bir işte çalışan personelin ve bağlı oldukları ilk yöneticinin şahit oldukları ile ilgili olumlu veya olumsuz sonuç veren personel davranışları kaydedilir.
Daha sonra bu davranışlar anlamlı cümleler halinde ifade edilerek iş hakkında bilgi sahibi olan tarafsız bilirkişilerin değerlendirilmesine sunulabilir.

Soru Açıklaması

Kritik olay tekniği: Belirli bir işte çalışan personelin ve bağlı oldukları ilk yöneticinin şahit oldukları ile ilgili olumlu veya olumsuz sonuç veren personel davranışları kaydedilir. Bunlar işin gerektirdiği genel davranışlar değil duruma özgü somut davranışlardır, daha sonra bu davranışlar anlamlı cümleler halinde ifade edilerek bu iş hakkında bilgi sahibi olan tarafsız bilirkişilerin değerlendirilmesine sunulabilir.

12.

Eğitim yönetiminde işletmeye yeni giren ya da iş değiştiren bir çalışan bilgi, beceri ve tecrübe sahibi başka bir çalışanın yanma verilerek yapılan eğitim aşağıda-kilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yönetici gözetimde eğitim
Soru Açıklaması

Yönetici Gözetiminde Eğitim: Uygulanması kolay, maliyeti düşük ve en eski eğitim yöntemlerinden biridir. “Gözetimci Nezaretinde Eğitim’’ adı da verilen eğitim yönteminde genellikle işletmeye yeni giren ya da iş değiştiren bir çalışan bilgi, beceri ve tecrübe sahibi başka bir çalışanın yanma verilerek eğitilir.

13.

I- Veri doğruluğunda artış

II- İşlem hızında artış

III- İşletme kârlılığında artış

IV-Verimlilikte artış

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayarlı insan kaynakları bilgi sisteminin insan kaynakları bölümüne sağladığı faydalardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Bilgisayarlı insan kaynakları bilgi sistemi insan kaynakları bölümüne sayısız faydalar sağlar. Her insan kaynakları fonksiyonu faaliyetlerinin tümünde ya da bir kısmında bilgisayarlardan yararlanırlar. İnsan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonu aşağıda yer alan yararları sağlayacaktır:

Veri doğruluğunda artış,

İşlem hızında artış,

Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar,

Verimlilikte artış.

14.

Aşağıdakilerden hangisi dışsal işe alımın olumlu katkılarındandır?

Doğru Cevap: "A" Profesyonelleri eğitmekten daha ucuz ve hızlıdır
Soru Açıklaması

Dışsal işe alımının faydaları: Yeni bir kan yeni bir, bakış açısını getirir, Profesyonelleri eğitmekten, daha ucuz ve hızlıdır, Örgütte hiçbir politik destekleyici var olmaz, Mesleki açıdan yeni bakış açıları getirebilir.

15.
Bir işletmede finans bölümüne alınacak bir eleman için hazırlanmış olan test insan kaynakları bölümüne alınacak bir elemana uygulanıyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Uygulanan testin geçerliliği yoktur
Soru Açıklaması
Geçerlilik iş performansı ve belirleyici arasındaki ilişkidir. Geçerlilik ancak işin niteliklerine göre yapılmasıyla oluşur. Geçerlilik, doğru durumda kullanıma bağlıdır. BU nedenle başka bir bölümün elemanı için hazırlanan testin geçerliliği yoktur.
16.
I. Yetenek II. Motivasyon III. Zeka IV. Hizmet süresi V. Geçmiş performans Seçeneklerden hangisi/hangileri aday seçme kriterlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması
Aday Seçme Kriteri • Yetenek • Motivasyon • Zekâ • Sorumluluk bilinci • İşveren için uygun risk • Kalıcı performans
17.
•Neyi başarmak istiyoruz? •Ulaşmak istediğimiz insanlar kimler? •İlan mesajı neyi iletmelidir? •Mesaj nasıl sunulmalıdır? •Mesaj hangi medya organı ile iletilmelidir?İşletmeler, hangi işe alma yöntemini kullanırken yukarıdaki sorulara cevap vermelidir?
Doğru Cevap: "E" Medya kaynakları
Soru Açıklaması
Gazeteler, dergiler, televizyon, radyo ve dergiler yaygın olarak kullanılan medya kaynaklarıdır.Hemen hemen tüm gazeteler ve birçok dergide “eleman aranıyor- iş ilanları” bölümleri yer almaktadır.Hangi medya kaynağı kullanılıyor olursa olsun, bu uygun iş gücü piyasasına bağlantı sağlayabilmeli ve işletme ile iş hakkında yeterli bilgiyi “uygun” adaylara aktarabilmelidir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde ya da dışında, formal programlar yolu ile ya da kendi kendine ya da tecrübe kazanma yoluyla kişinin bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetidir?
Doğru Cevap: "C" Eğitim
Soru Açıklaması
Eğitim (education): Kapsamı en geniş olan kavramdır. işletme içinde yada dışında, formal programlar yolu ile ya da kendi kendine ya da tecrübe kazanma yoluyla kişinin bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetidir.
19.
Bir işletmede pazarlama departmanında görev yapan Senem' e insan kaynakları departmanınca bir form verilmiştir. Bu formda Senem'den yaptığı işlerle ilgili olarak, işleri yapma sıklığına, yaparken harcadığı süreye, önemlerine, güçlüklerine veya öğrenmek için gerekli süreye göre derecelendirme yapması istenmiştir. Buna göre, iş analizi yapma niyetinde ilan İnsan kaynaklarının kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İş envanteri tekniği
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iş başı eğitim yöntemlerindendir?I. Yönetici gözetiminde eğitimII. İşe alıştırma eğitimiIII. İş rotasyonuIV. Takım çalışmasıV. Yetki göçerimiVI. Eğitim formeni aracılığıyla eğitim

Doğru Cevap: "B" I – II – III – IV – V – VI
Soru Açıklaması

İş başı eğitim yöntemleri; Yönetici gözetiminde eğitim, İşe alıştırma eğitimi, İş rotasyonu, Takım çalışması, Yetki göçerimi ve Eğitim formeni aracılığıyla eğitimden oluşur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler