• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 4
1.
İş analizi sonucu belirlenen iş gereklerinin ve istenen standart performansın çalışanda var olup olmadığının tespit edilmesi hangi analiz kapsamında yapılır?
Doğru Cevap: "B" Kişi 
Soru Açıklaması
2.

İK biriminde uzun süredir çalışan Aliye Hanım, işe yeni başlayan personele hizmet içi eğitim vermekteydi. Sözlerini şöyle devam ettirdi:

Bu işi yaparken biz personel ne yapıyor, işi nasıl yapıyor, iş hangi koşullarda yapılıyor tarzında sorular sorarız."  

Size göre Aliye Hanım hangi işten bahsetmektedir?

Doğru Cevap: "E" İş analizi
Soru Açıklaması

İş analizi, bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışmadır. İş analizleri personelin bölümlendirilmesini sağlayan işin yapısına ve temel karakteristiklerine ilişkin temel iş bilgilerini sunmaktadır.

İş analistleri, iş analizi yaparken temelde aşağıda yer alan altı soruya yanıt ararlar. En basit hâliyle bu sorulara verilecek yanıtlar bir iş analizi sonuçlarını oluşturur:

• Personel ne yapıyor (personelin işlevi)?

• Personel işi nasıl yapıyor (yöntem ve teknikler)?

• İşte ne tür yardımcı araçlar kullanılıyor (makineler, aletler, donanım)?

• Hangi çıktılar sağlanıyor (üretilen mal veya hizmet)?

• İş hangi koşullarda yapılıyor (çevresel faktörler)?

• İşte ne tür yetenek, bilgi ve tecrübe gerekiyor (iş gerekleri)?

3.
"Katılımcıların, eğiticinin rehberliğinde genellikle iş hayatındaki bir sorun ve çözümü için oynadıkları drama edilmiş bir yöntemdir. Küçük ekipler halinde, katılımcılar belirlenmiş rolleri oynar." Yukarıdaki ifadede bahsedilen iş dışı eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rol oynama yöntemi
Soru Açıklaması
Doğru cevap B seçeneğidir.
4.

I- Piyasa koşulları hakkında bilgilendirme

II- İşletmenin Tanıtımı

III- Personel Haklarının Açıklanması

IV- Tanıştırma

V- İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması ?

Yukardakilerden hangileri başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular arasındadır?

Doğru Cevap: "C" II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular dört ana başlık altında şöyle sıralanabilir:

 •  İşletmenin Tanıtımı

  - İşletmenin tarihi,- İşletmenin örgütsel yapısı,- U¨st yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin isimleri, - U¨retilen mal veya hizmetler,- U¨retim hattı,- U¨retim süreci,- İşletmelerin kural ve politikaları,- Disiplin sistemi,- Güvenlikle ilgili düzenlemeler,- Personel el kitabında yer alan bilgilerin açıklanması.

 •  Personel Haklarının Açıklanması

  - U¨cret ödeme yöntemleri ve günleri, - Resmi^ tatil ve bayram izinleri,- C¸alışma saatleri ve mola süreleri,- Personelin eğitim hakları,

  - Sigorta düzenlemeleri,- Emeklilik programları,- Personele sağlanan hizmetler,- Danışma ve rehabilitasyon programları.

 • Tanıştırma

  - İlk yöneticiyle,- Diğer yöneticilerle,- Eğitimcilerle,- C¸alışma arkadaşlarıyla,- Personel danışmanlarıyla.

 •  İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması

  - C¸alışma yeri,- İşi oluşturan görevler,- İş güvenliği,- İşin konumu,- İşin amacı,- İşin diğer işlerle olan ilişkisi.

 • 5.

  Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün işe alma sorumluluklarındandır?

  Doğru Cevap: "C" Adaylarda ihtiyaç duyulan yetenekleri belirler
  Soru Açıklaması

  Küçük işletmelerde, işe alma süreci daha basittir. Birçok pozisyon için, yerel bir gazetede yer alan bir ilan yerel iş gücüne ulaşmada yeterli olabilecektir. Çok küçük işletmelerde işletme sahibi ya da yöneticisi genellikle ilana işe alma kriterlerini ekler ve buna göre karar verir. Ancak, uzmanlık gerektiren bazı işler için bölgesel ya da ulusal kaynaklı aramalar gerekebilir. İnsan kaynakları bölümünün işe alma sorumlulukları: işletmenin işe alım ihtiyacını tahmin eder, iş ilanları ve kampanyaları için örnekler hazırlar, işe alım faaliyetlerini planlar ve yürütür, Tüm işe alma faaliyetlerini denetler ve değerlendirir.

  6.
  Aşağıdakilerden hangisi içsel kaynaklardan işe almanın yararlarından değildir?
  Doğru Cevap: "C" Yeni bir kan, yeni bir bakış açısı getirmesi
  Soru Açıklaması
  Yeni bir kan, yeni bir bakış açısı getirme, dışsal kaynaklardan işe almanın yararlarından biridir.
  7.

  Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici yasal işlemlerin kolaylaştırılması ile verimlilikte artışı sağlayabilir?

  Doğru Cevap: "B" İşçi sağlığı ve iş güvenliği raporlarının hazırlanmasıyla
  Soru Açıklaması

  Daha uygun kişilerin işe alınmasıyla, istekli personelin elde tutulmasıyla , daha uygun eğitim ve geliştirme yöntemlerinin uygulanması ile, istekli personelin elde tutulmasıyla sağlanan verimlilik iş gücünün kalitesinin artırılmasını tanımlar. Giderlerin kontrolü ile ise isteğe bağlı olarak hazırlanan raporlar yardımıyla tüm soruların cevaplanabilmesi verimlilik sağlar. Ancak işçi sağlığı ve iş güvenliği raporlarının hazırlanması ile düzenleyici yasal işlemler kolaylaştırılarak verimlilikte artış sağlanır.

  8.
  Aşağıdakilerden hangisi referans türlerinin sağladığı kaynaklardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Sağlık kayıtları
  Soru Açıklaması
  9.
  Belirli bir faaliyet döneminde işletmeye giren ve işletmelerden çıkan personel sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Personel devir hızı
  Soru Açıklaması
  10.

  Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanlarından Bireysel ve Örgütsel Performansın Artırılmasının işlevlerindendir?

  Doğru Cevap: "E" Kariyer planlama ve geliştirme
  Soru Açıklaması
  logo
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Ara Sınav - Deneme 4
  11.

  Dönem başı personel sayısı:200, dönem sonu personel sayısı:300 dönemde işten çıkarılanların toplam sayısı:15 ise personel devir oranı kaçtır?

  Doğru Cevap: "B" % 6
  Soru Açıklaması

  Ortalama personel= (dönem başı personel sayısı + dönem sonu personel sayısı) / 2 Ortalama personel       = (300 + 200) / 2  = 250           Personel devir oranı   = ( işten çıkanların toplam sayısı/ ortalama personel sayısı) x 100 Personel devir oranı    = ( 15 / 250 ) x 100                                                      = % 6

  12.

  İnsan kaynakları talep ve içsel arzı belirlemek için pek çok yöntem kullanabilir. Tahmin yöntemini belirlerken aşağıda yer alan faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?I. Durağanlık ve kesinlik II. Verilerin uygunluğu III. Personel sayısı ve kaynakların uygunluğu IV. Zaman V. Yönetimin güveni

  Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması

  İnsan kaynakları, talep ve içsel arzı belirlemek için pek çok yöntem kullanabilir. Doğaldır ki tüm organizasyonlar ve durumlar için hepsi uygun olmayacaktır. Bu yüzden insan kaynakları uzmanları organizasyonun durumuna en uygun yöntemi belirlemek zorundadırlar. Yukarıda yer alan faktörlerin tamamı tahmin yöntemini belirlerken göz önünde bulundurulmalıdır.

  13.
  Çeşitli nedenlerle personelin işten ayrılmasından kaynaklanan personel ihtiyacı hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Ek personel ihtiyacı
  Soru Açıklaması
  14.

  Bir işletmede çalışanları ifade etmek için kullanılan terimler in tarihsel süreç içerisinde izlemiş olduğu sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "C" insan gücü > personel > insan kaynakları > insan sermayesi > yetenek
  Soru Açıklaması

  Bir işletmede çalışanlar için önceleri iş gücü, insan gücü, daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır. Ücretli çalışan insanları tanımlamak üzere 1980’den sonra insan kaynakları, 1990’lardan sonra da stratejik kaynak, entelektüel sermaye ve beşerî/insan sermayesi sözcüklerinin kullanılması tercih edilmeye başlanmıştır. Son yıllarda ise işletme örgütleri çalışanlarını kaynak olarak değil cezbedilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması gereken yetenekler olarak görmeye başlamıştır. 

  15.

  Senkron e-Öğrenme eğitim yönteminin faydaları aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?I. Yüz yüze sınıf eğitimi II. İnternet üzerinden canlı yayın ( eş zamanlı )III. Öğretim elemanı ile anlık etkileşimIV. Ders sırasında yoklama yapabilme

  Doğru Cevap: "D" I – II – III – IV
  Soru Açıklaması

  Senkron e-Öğrenme yöntemi ile Yüz yüze sınıf eğitimi, internet üzerinden eş zamanlı yayın, öğretim elemanı ile anlık etkileşime girebilme ve ders sırasında yoklama yapabilme olanakları mevcuttur.

  16.
  Personelin işletmede farklı birimlerde çalıştırılarak eğitilmesine ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "C" Rotasyon
  Soru Açıklaması
  Doğru cevap" C" seçeneğidir. İş değiştirme olarak tanımlanan rotasyon, personelin işletmede farklı birimlerde çalıştırılarak eğitilmesidir.
  17.

  Aşağıdakilerden hangisi içse işe alımın olumlu katkılarındandır? 

  Doğru Cevap: "E" Sadece giriş seviyesindeki işler için istihdam etme zorunluluğu
  Soru Açıklaması

  İçsel işe alımının faydaları: Terfinin getirdiği moral, Yeteneklerin daha iyi değerlendirilmesi iyi performans için motivasyon, Terfilerin sıralandırılması, Sadece giriş seviyesindeki işler için istihdam etmedir.

  18.

  I- İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini

  II- Çalışanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını

  III-İşletmede insan odaklı bir kültürün geliştirilmesi 

  IV- İşletmenin diğer bölümlerine danışmanlık yapmalı

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında değerlendirilebilir? 

  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarının diğer kaynaklarla birlikte nasıl sağlanacağına, nasıl istihdam edileceğine ve nasıl yönlendirileceğine ilişkin kavramsal bir çerçeve sunar. Bu çerçeve içinde yer alan faaliyetlerin tümü, işletmenin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini, çalışanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını ve aynı zamanda işletmenin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak şekilde planlanmalı, örgütlenmeli, yönlendirilmeli, koordine ve kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra İK yönetimi çerçevesinde örgütte insan odaklı bir kültür geliştirilmelidir. İK yöneticileri, bir yandan kendi işlevlerini yerine getirirlerken öte yandan örgütün diğer bölümlerine danışmanlık yapmalı ve tüm yöneticilerin aynı zamanda İK yönetimi anlayışını geliştirmelerini sağlama görevlerini de üstlenmelidirler. 

  19.

  I- İşletmenin saygınlığının artması

  II- Motivasyonun artması

  III- Maliyetlerin düşürülmesi ile değer yaratımı

  IV- Bürokrasinin azaltılması

   

  Dünya çapındaki işletmelerin faaliyetlerinin önemli bir kısmını web ortamına taşımalarının hangisi ya da hangileri bunun sebepleri arasındadır?

  Doğru Cevap: "A" III ve IV
  Soru Açıklaması

  Dünya çapındaki işletmeler işletme faaliyetlerinin önemli bir kısmını web ortamına taşımışlardır. Faaliyetlerin web ortamında gerçekleştirilmesinin temelde iki nedeni vardır. Bunlar,

  • bürokrasinin azalması ve

  • maliyetlerin düşürülmesi ile değer yaratımıdır.

  20.

  Belirli bir dönemde işletmede çalışanları tümünün yaş, cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü gibi çok geniş bir bakış açısına göre sayılması ve sınıflandırılması faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Personel genel envanteri
  Soru Açıklaması

  Personel genel envanteri: Belirli bir dönemde işletmede çalışanları tümünün yaş, cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü gibi çok geniş bir bakış açısına göre sayılması ve sınıflandırılması faaliyetidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler