• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 3
1.

......................................, insan kaynakları planlama uzmanları ve faaliyet yöneticilerinin mevcut personelin gelecekteki organizasyon içi iş yerleştirmeleriyle ilgili kararlarda kullandıkları organizasyondaki bireylerin üst düzeylere hareketleriyle ilgili planların oluşturulduğu bir süreçtir.

Sizce yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Doğru Cevap: "D" Yedekleme (Yükseltim) planlama
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları arz ve talebinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi sonucunda eğer varsa yedekleme planları ve kariyer planlarında gerekli değişiklikler yapılır.

Yedekleme planlaması: Yedekleme (Yükseltim) planlama, insan kaynakları planlama uzmanları ve faaliyet yöneticilerinin mevcut personelin gelecekteki organizasyon içi iş yerleştirmeleriyle ilgili kararlarda kullandıkları organizasyondaki bireylerin üst düzeylere hareketleriyle ilgili planların oluşturulduğu bir süreçtir .

Potansiyel yükselme ve diğer yerleştirme kararları, genellikle bölüm yöneticilerinin sorumluluğundadır. Burada insan kaynakları bölümü gizili danışman rolüne sahiptir. Planların geliştirilmesi için gerekli zaman ve karmaşıklık göz önüne alındığında, yükseltim planları genellikle anahtar pozisyonlarla sınırlı kalmaktadır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi tahmin yönteminin belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Kadrolama oranı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi temel roller düzeyinde bir plana örnektir?
Doğru Cevap: "C" Departman müdürlerinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
Departman müdürlerinin belirlenmesi bütüncül düzey insan kaynakları planları içerisinde yer almaktadır.
4.

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kurumsallaşma
Soru Açıklaması

İyi bir işe alıştırma programı yeni personelin ihtiyaç duyduğu, merak ettiği tüm bilgileri etkili bir şekilde verebilmelidir. Başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular dört ana başlık altında şöyle sıralanabilir.• İşletmenin tanıtımı• Personel haklarının açıklanması• Tanıştırma• İşle ilgili bilgilerin açıklanması.

5.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları destek personelidir?

Doğru Cevap: "C" Bilgisayar operatörü
Soru Açıklaması

İK destek personeli: İK destek personeli arasında memur, sekreter, bilgisayar operatörü, bilgisayar programcısı, hizmet personeli vb. sayılabilir.

6.

I- Yönetici Gözetiminde Eğitim

II- T Grup Yöntemi

III- Yetki Göçerimi Yoluyla Eğitim

IV- O¨rnek Olay Yöntemi

V- Takım Çalışmaları Yoluyla Eğitim ?

Yukarıdakilerden hangileri iş dışı eğitim yöntemlerindendir?

Doğru Cevap: "A" II ve IV
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki hangisi personel ihtiyacını tanımlama biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Eski personel ihtiyacı
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Komuta yöneticilerinin İK yönetimi sorumluluklarından değildir?

Doğru Cevap: "C" Örgütsel bağlılığı artırmak.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin doğru işleri yapması için değiştirilmesini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Geliştirme
Soru Açıklaması
10.

Hangisi bireysel ve örgütsel performansın arttırılması altındaki işlevlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ücretlendirme
Soru Açıklaması

Bireysel ve örgütsel performansın artırılması altındaki işlevler performans değerleme, ödüllendirme, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve geliştirme, disipline etme ve insan kaynakları yönetiminin sonuçlarını değerlemedir. Ücretlendirme ise insan kaynakların elde tutulması ile ilgili bir işlevdir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 3
11.

Herhangi bir şeyi öğrenme, bir işi yapma ya da bir duruma başarıyla uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güce ne denir?

Doğru Cevap: "B" yetenek
Soru Açıklaması

Yetenek: Herhangi bir şeyi öğrenme, bir işi yapma ya da bir duruma başarıyla uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güçtür.

12.
Birbirlerine yakın birimler, bölümler ve işlevler arasında olur tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Transfer
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerin hangisi mülakatlarda sorulmaması gereken sorular arasında değildir?

Doğru Cevap: "B" Açık uçlu sorular
Soru Açıklaması

Açık uçlu sorular herhangi bir yönlendirme yapmadığından iyi sorulardır. Diğer sorularda yanıt bellidir. Örneğin “iş arkadaşlarınla nasıl anlaşırdın?” sorusuna tek genel bir yanıt verilir:”iyi”.

14.
•Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın? •Niçin bu yaklaşımı seçersin? •İlk amirin tepkisi ne olur? •Nasıl sonuçlanır?Yukarıdaki sorular hangi tür mülakatta cevap aranan sorulardır?
Doğru Cevap: "C" Davranış tanımlama mülakatı
Soru Açıklaması
Mülakat türleri dörde ayrılır: • Yapılandırılmış mülakatlar, • Yapılandırılmamış mülakatlar, • Karma mülakatlar, • Stres mülakatlar. Yapılandırılımış mülakatlarda kendi aralarında durumsal mülakat ve davranış tanımlama mülakatı olmak üzere ikiye ayrılır. Davranış tanımlama mülakatında cevap verileceğinde adaylara geçmişte yaşadıkları bir problemi nasıl ele aldıkları türünde örnekler yöneltilir. Adaya aşağıdaki sorular sorulabilir: •Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın? •Niçin bu yaklaşımı seçersin? •İlk amirin tepkisi ne olur? •Nasıl sonuçlanır? Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır.
15.
Sigortacılık ve bankacılık gibi finans sektöründe daha çok tercih edilen mülakat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Stresli
Soru Açıklaması
Bu sorunun doğru cevabı "D" seçeneğidir. Stres mülakatında, işin gerekleri stresle başa çıkmayı gerektiriyorsa kullanılmalıdır. Stres mülakatında, adayın nasıl tepki vereceğini görmek için endişe ve baskı oluşturulur. Stres mülakatında, mülakatı yapan kişi aşırı saldırgan ve küçümseyici bir tavır takınır. Bu yaklaşım, yüksek stres seviyesini anlamak için kullanılır.
16.
İş dışı eğitim yöntemlerinden biri olan T grup yönteminde, kişinin kendini gruba, başkalarına açmaya ne kadar istekli olduğunun anlaşılmasına çalışılır. Bu yöntemin yararı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çalışanların birbirini tanıması ve anlaması birbirlerini kolay yönetmelerini sağlar
Soru Açıklaması
Bu yöntem kişilerin birbirlerini anlamalarına ve güçlü iletişim kurmalarına odaklanır. Bireylerin kendilerini diğerlerine açması birbirlerini tanımaları ve anlamalarına yol açar ve birbirlerini yönetmelerini kolaylaştırır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi seçim mülakatında yapılan hatalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel diyalog
Soru Açıklaması
18.
İşe yeni başlayan bir muhasebe elemanına, kullanacağı paket programı nasıl kullanacağını öğretmek, aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Yetiştirme
Soru Açıklaması
Yetiştirme, belirli kademelerdeki belirli işleri yapabilmek için gerekli olan bilgi, yetenek ve davranışların kazandırılması sürecidir. İş yeni başlayan bir muhasebe elemanına, kullanacağı paket programı nasıl kullanacağını öğretmek de yetiştirmeye örnek oluşturur.
19.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin insan kaynakları planlaması açısından önemi için söylenemez?

Doğru Cevap: "C" Yönetimin güvenini kazanma
Soru Açıklaması

Veri doğruluğunda artış, veri hızında artış, daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar, verimlilikte artış insan kaynakları bilgi sisteminin insan kaynakları planlaması açısından önemidir. Ancak, yönetimin güvenini kazanmanın insan kaynakları planlaması ile ve bilgi sitemi ile ilişkisi yoktur.

20.

İşletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan insan kaynağı kaybını karşılamak amacıyla belirlenen hangi tip personele ihtiyacı duyulur?

Doğru Cevap: "C" Yedek personel 
Soru Açıklaması

Yedek personel ihtiyacı: İşletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan insan kaynağı kaybını karşılamak amacıyla belirlenen personel ihtiyacıdır. Uygulamada yedek personel, gerçek personel sayısına ilave edilir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler