• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 14
1.
Bir tekstil işletmesinin teknolojisini yenileme kararı alarak, ileri bir teknolojiye geçmek ve kapasitesini artırmak istemesi durumunda, aşağıda yer alan hangi personel ihtiyacı ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "A" Yeni personel ihtiyacı
Soru Açıklaması
Bir işletmede yeni ve ek yatırımların öngörülmesi, üretim teknolojisinin değişmesi, örgüt yapısının değiştirilmesi, üretim ve satış miktarında artış olması gibi faktörler yeni personel ihtiyacını doğurur.
2.
Geleneksel eğitim yöntemlerinin dışında, öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunduğu, internet aracılığıyla bağlantının kurulduğu modern bir eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" e-öğrenme
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdaki yargılardan hangisi “Planlama” kavramı için doğru değildir?

Doğru Cevap: "E" Planlama sürecinin başlangıç noktasına “plan” denilmektedir.
Soru Açıklaması

İlk dört seçenekteki yargılar planlama kavramı için doğrudur ancak son seçenekteki yargıda bulunan “başlangıç noktasına” değil “ sonucuna” plan denilmektedir.

4.
Mülakatı yapan kişinin, adayın çekim alanına girmesi, adayın davranış veya tutumlarıyla mülakatı yapan uzmanı olumlu veya olumsuz yönde etkilemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Halo etkisi
Soru Açıklaması
Halo etkisi mülakatı yapan kişinin, adayın çekim alanına girmesidir. Adayın davranış veya tutumlarıyla mülakatı yapan uzmanı olumlu veya olumsuz yönde etkilemesi mülakat sonucunu değiştirebilir. Halo etkisi adayın potansiyel performansını değerlerken objektif davranılmasını etkileyecektir.
5.

İşletmenin tüm çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleyebilmek amacıyla yapılan analize ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Örgüt analizi
Soru Açıklaması

Örgüt analizi işletmenin tüm çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleyebilmek amacıyla yapılır.

6.
İş hayatında uygulanan en yaygın eğitim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" işe yeni başlayanın oryantasyonu
Soru Açıklaması
7.
……, işletmenin genel örgüt yapısı içinde yer alacak personel sayısının belirlenmesini, uygun nitelikteki personelin uygun işe yerleştirilmesini, değerlendirilmesini ve gerekli durumlarda geliştirilmesini ifade eder. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
Doğru Cevap: "B" İnsan Kaynakları Planlaması
Soru Açıklaması
Doğru seçenek" B" seçeneğidir.
8.
Turizm sektöründe rekabetin yoğun olduğu bir turizm bölgesinde yer alan bir otel işletmesi mevcut personeli elinde tutmak ve diğer işletmelere kaptırmamak için öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dışsal insan kaynakları arzını iyi belirlemelidir.
Soru Açıklaması
Bu konuda öncelikle yapılması gereken dışsal insan kaynakları arzını belirleyip oluşturmalıdır. Bu dışsal insan kaynakları arzı ile birlikte işletme; personelini cezbedebilecek diğer işletmeleri, o işletmelerin verdikleri ücretleri, ne tür yükselme olanakları sağladıkları gibi bilgileri de yapısında bulunduran bir insan kaynakları bilgi sistemi yardımıyla, işletmeler arası karşılaştırma olanağı elde edip, işletmenin ödüllendirme ve ücret sisteminde de düzenlemeler yapabilmektedirler.
9.

Aşağıdakilerin hangisi İnsan Kaynakları Biriminin sorumluluklarından değildir?

Doğru Cevap: "C" Adaylarda ihtiyaç duyulan yetenekleri belirlemek
Soru Açıklaması

Adaylarda ihtiyaç duyulan yetenekleri belirlemek diğer birim yöneticilerin sorumluluğudur.

10.
"Eğitimin planlanan amaçlara ulaşıp ulaşmadığınının, başka deyişle çalışanda yaratılmak istenilen bilgi artışının ve davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesidir" olarak tanımlananan eğitim ve geliştirme sürecinin aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sonuçların değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 14
11.

Aşağıdakilerin hangisi/hangileri dış çevre bilgilerinin kapsamındadır?I. EnflasyonII. Faiz oranıIII. İşsizlik oranıIV. İş gücü büyümesiV. Uluslararası Pazar Fırsatları

Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması

Dış çevre bilgilerine yukarıda bulunan tüm kavramların yanı sıra nüfus bilgileri de bulunmaktadır. Dolayısıyla hepsini kapsamaktadır.

12.
Adayların kişilik özelliklerini büro işlerinde ve yöneticilik pozisyonlarında başarıyla çalışanların özellikleriyle karşılaştıran bir test serisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hogan Personel Seçimi Serisi
Soru Açıklaması
Doğru cevap D seçeneğidir.
13.
İşe alımlarda adaya yöneltilen planlı sorular ile adaylar arasında karşılaştırma yapma olanağı veren temel bilgileri sağlayan mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karma mülakat
Soru Açıklaması
14.
Aday havuzundan işi yerine getirebilecek niteliklere sahip kişileri belirleme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Seçme
Soru Açıklaması
Doğru cevap B seçeneğidir.
15.

a) Başvuruların alınması, başvuru kayıtlarının tutulmasıb) Mülakat (görüşmelerin) yapılması ve değerlendirilmesic) Geçmiş (referans) araştırmasının yapılmasıd) Fiziksel incelemelerin yapılmasıe) Yeni çalışanın oryantasyonuf) Yeni çalışanla ilgili yeterli kayıt ve bilgilerin saklanmasıBir işletmede işe alma temel olarak yukarıdakilerden hangi görevlerin yerine getirilmesiyle gerçekleşir?

Doğru Cevap: "A" a, b, c, d, e, f
Soru Açıklaması

Bir işletmede işe alma temel olarak şu görevlerin yerine getirilmesiyle ilgilidir: başvuruların alınması, başvuru kayıtlarının tutulması, testlerin yapılması ve değerlendirilmesi, mülakat (görüşmelerin) yapılması ve değerlendirilmesi, geçmiş (referans) araştırmasının yapılması, fiziksel incelemelerin yapılması, işe alma kararının bildirilmesi, yeni çalışanın oryantasyonu, yeni çalışanla ilgili yeterli kayıt ve bilgilerin saklanması. 

16.
Bir beyaz eşya üreticisi işletmenin kısa vadede ilköğretim mezunu 100 niteliksiz işçi, meslek lisesi çıkışlı 50 teknisyen ve işletme mezunu 15 muhasebe çalışanına ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" İnsan kaynakları talep tahmini
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları talebi, bir işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı iş gücüdür. İnsan kaynakları talep tahmini ise, bir işletmenin kısa ve uzun vadede ihtiyacı olan iş gücünün sayı, tür ve nitelik olarak belirlenmesidir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarında tahmin yöntemlerinin belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Küreselleşme 
Soru Açıklaması
18.
İnsan kaynağı talebi tahmini için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan ve yapılandırılmış olan sezgisel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Delphi yöntemi
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerin hangisi “öğrenen ve öğretim elemanı arasında canlı bir etkileşim yoktur ve öğrenenin çalışma zamanı ve ne kadar süreyle çalışacağı kendisi tarafından belirlenir?”

Doğru Cevap: "B" Asenkron e-öğrenme
Soru Açıklaması

Asenkron öğrenmede canlı bir etkileşim yoktur. Senkron e-öğrenmede canlı yani eş zamanlı bir öğrenme vardır.

20.
Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışmadır. Personelin bölümlendirilmesini sağlayan işin yap›sına ve temel karakteristiklerine ilişkin temel iş bilgilerini sunmaktadır. İş analizi bilgileri belirli biçimlerde düzenlenerek iş tanımları ve iş gerekleri oluşturulmaktadır. Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İş analizi
Soru Açıklaması
İş analizi: Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışmadır. Personelin bölümlendirilmesini sağlayan işin yap›sına ve temel karakteristiklerine ilişkin temel iş bilgilerini sunmaktadır. İş analizi bilgileri belirli biçimlerde düzenlenerek iş tanımları ve iş gerekleri oluşturulmaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler