• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 13
1.

Hangisi insan kaynakları elde edilmesi faaliyetinin temel işlevlerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Personel seçme
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları elde edilme faaliyetinin temel işlevleri personel bulma, personel seçme, işe yerleştime ve işe alıştırma ve sosyalizasyondur. Doğru cevap D seçeneğidir.

2.
• İşletmenin örgütsel yapısı, • Disiplin sistemi, • Güvenlikle ilgili düzenlemeler, • Personel el kitabında yer alan bilgilerin açıklanması. Yuarıdaki maddeler, işe alıştırma programı içinde yer alması gereken hangi konu başlığına aittir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin Tanıtımı
Soru Açıklaması
Yukarıda sıralanan; • İşletmenin örgütsel yapısı, • Disiplin sistemi, • Güvenlikle ilgili düzenlemeler, • Personel el kitabında yer alan bilgilerin açıklanması ile birlikte, İşletmenin tarihi, üst yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin isimleri, üretilen mal veya hizmetler, üretim hattı, üretim süreci, işletmelerin kural ve politikaları İŞLETMENİN TANITIMI konulu başlığa ait bilgilerdir.
3.

Günümüzde işletmelerde her zaman ve her pozisyon için terfi edilecek bir üst pozisyonun bulunmaması yaygın bir durum haline gelmiştir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Günümüzde basık organizasyonların yaygınlaşması
Soru Açıklaması

Günümüzde basık organizasyonların yaygınlaşması, her zaman ve her pozisyon için terfi edilecek bir üst pozisyonun bulunmaması anlamına gelmektedir. İşte bu durumda dikey hareket (terfi) dışında, yatay hareketle (transfer) işletmelerin içeriden personel bulmasına yardımcı olmaktadır.

4.

Aşağıdakilerden hangileri Medyada işe alma ilanı yöntemini kullanırken sormaları gereken temel sorular arasındadır?

I- En ucuz medya hangisidir?

II- Ulaşmak istediğimiz insanlar hangi demografik özelliklere sahip?

III- İlan mesajında neler olmamalıdır?

IV- Mesaj nasıl sunulmalıdır?

V- Mesaj hangi medya organı ile iletilmelidir?

Doğru Cevap: "B" IV ve V
Soru Açıklaması

Gazetelere ek olarak; dergiler, televizyon ve radyo diğer medya kaynakları ola- rak karşımıza çıkmaktadır. Bu kaynaklar özel yeteneklere sahip çalışanları çabuk bir şekilde bulmayı amaçlayan tek seferlik ilanlar için kullanılabilmektedirler.

Medya kaynakları kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler: Medyada işe almailanı yöntemini kullanırken işletmeler aşağıdaki beş temel soruyu sormalıdırlar:

  • Neyi başarmak istiyoruz?
  • Ulaşmak istediğimiz insanlar kimler?
  • İlan mesajı neyi iletmelidir?
  • Mesaj nasıl sunulmalıdır?
  • Mesaj hangi medya organı ile iletilmelidir? 

Dikkat edilmesi gereken konu; istenilen niteliklerin, iş hakkındaki ayrıntılar ve başvuru sürecinin ve örgüte genel bir bakışın tümünün ilanda yer almasıdır.

5.
Örgüt yapısındaki boş pozisyonlar için nitelikli adaylardan bir havuz oluşturma süreci tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsan kaynağı bulma
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak gerekli niteliklere sahip, gerekli sayıda personeli gereken zamanda sağlayacak hareket programının hazırlanmasını amaçlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" İnsan kaynakları planlaması
Soru Açıklaması
7.
Bir işletmenin muhasebe müdürü, başka bir işletmeye geçmiştir. Boşalan pozisyonun acilen doldurulması gerekmektedir. Bu durumda, boşalan pozisyonu dış kaynaklardan doldurmak isteyen yöneticiler, aşağıdaki kaynakların hangisini kullanmayı tercih etmelidir?
Doğru Cevap: "C" Medya kaynakları
Soru Açıklaması
Medya kaynakları özel yeteneklere sahip çalışanları çabuk bir şekilde bulmayı amaçlayan tek seferlik ilanlar için kullanılabilmektedir.
8.

Verimlilik ve ka^rlılığın arttırılması

Çalışanların işle ilgili korkularından ve ön yargılarından kurtulması

Personel devir hızının düşürülmesi

İşyerindeki iletişimin güçlendirilmesi

İşletme hakkındaki genel bilgilerin, kuralların ve çalışma koşullarının kısa zamanda öğretilmesi

Yukarıdakilerden hangileri işe alıştırma programının beklenen yararlarındadır?

Doğru Cevap: "A" I, II, III ve V
Soru Açıklaması

İşe alıştırma programının işletme açısından en temel amacı işletmenin zamanının, parasının ve emeğinin boşa gitmesini önlemektir.

İşe alınan çalışanın, işletmeye uyum göstermemesi ve işten ayrılması, işletme kaynaklarının boşa gitmesine neden olmaktadır.

Başarılı bir işe alıştırma sonucunda verimlilik ve ka^rlılık artmakta, işletme kaynakları etkin şekilde kullanılmış olmaktadır.

İşe alıştırma programlarının amaçlarından birisi de işletmede yeni işe başlayan çalışanların, işle ilgili korkularından ve ön yargılarından kurtulmasına yardımcı olmaktır.

C¸alışanlar işe başladıklarında onlara destek olmak, onlara gerekli bilgileri vermek çalışanların ilk aylarda işten çıkmasını önlemektedir.

Bunun sonucunda işletmenin personel devir hızı düşmekte ve işletmeye büyük yarar sağlanmaktadır.

İşe alıştırma programı sayesinde çalışanlar işletmenin kurallarını, işletme hakkındaki genel bilgileri ve çalışma koşullarını “kısa zamanda” öğrenmektedir.

Bu sayede ise çalışanlar işletmeye daha kısa süre içinde alışmakta ve işletmeyi benimsemektedir.

9.
Yönetici gözetiminde eğitime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gözetimci nezaretinde eğitim
Soru Açıklaması
10.

I- İstenen niteliklere sahip adayların hangi kaynaklardan (iç ya da dış) bulunabileceği araştırmak ve onlara ulaşmak.

II- Oluşturulan aday havuzundan çeşitli yöntemler kullanılarak işe ve örgüte en uygun adayları seçmek.

III- Ücretlendirmeye esas olmak üzere iş değerlemesi ve performans değerlemesi sistemlerini kurmak.

IV- Seçilen adaya işe ve iş ortamına alıştırma eğitimi vermek.

Hizmet içi eğitimde uzmanlardan birisi insan kaynakların elde edilmesinde yapılan eylemlerin ne olduğunu katılımcılara sordu. Katılımcılardan birisi söz aldı ve aşağıdakileri ifade etti. Size gore katılımcının ifade ettiklerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "B" I, II, ve IV
Soru Açıklaması

Günümüz işletmeleri yoğun rekabet ortamında faaliyet gösterirler. Bu rekabet ortamında onların avantajlı bir konuma gelmelerini sağlayacak temel unsur sahip oldukları insan kaynaklarıdır. Bu nedenle işletme yöneticileri kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve onlarla birlikte çalışmak isterler. Ancak bunun sağlanması pek de kolay değildir. Gerçekten doğru insanları bulup istihdam edebilmek için İK yönetiminin bazı işlevleri yerine getirmesi gerekir.

İK yönetimi öncelikle işletmenin uzun, orta ve kısa vadeli planları doğrultusunda nerede, ne zaman, kaç tane ve hangi niteliklerde insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu tahmin eder (İK planlaması). Daha sonra boş pozisyonları belirler, bunları analiz ederek tanımlar ve bu işi yapacak kişide bulunması gereken nitelikleri saptar (iş analizi). Yapılan bu ön çalışmalar doğrultusunda insan kaynakların elde edilmesi için personel bulma, seçme ve işe yerleştirme işlevleri yerine getirilir:

• Personel bulma: İstenen niteliklere sahip adayların hangi kaynaklardan (iç ya da dış) bulunabileceği araştırılır. Bu adaylara ulaşılır ve işletmeye başvurmaları sağlanarak bir aday havuzu oluşturulur.

• Personel seçme: Oluşturulan aday havuzundan çeşitli yöntemler kullanılarak işe ve örgüte en uygun aday seçilir.

• İşe yerleştirme ve alıştırma (oryantasyon): Seçilen adaya iş teklifi yapılır, gerekli belgeler tamamlanır, sözleşmeler yapılır, işe yerleştirilir, işe ve iş ortamına alıştırılır.

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 13
11.
Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma programı içerisinde yer alan işletmenin tanıtımında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Ücret ödeme yöntemleri ve günleri
Soru Açıklaması
12.
Yeni açılan bir işletmede insan kaynakları planlaması yapılırken aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Dönemsel olarak hangi planların yapılmasının uygunluğu
Soru Açıklaması
Bir organizasyon insan kaynakları planlamasını tam anlamıyla yeni yapmaya başlıyorsa öncelikle kısa dönemli planlar yapabilirler. Diğer bir ifade ile dönemsel olarak (kısa, orta ve uzun) hangi plan uygunsa ona göre planlamalarını yapmalıdırlar
13.

"İnsan kaynakları yönetimi" terimi hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1980
Soru Açıklaması

1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkan yeni gereksinimlere ve insana bakış açısındaki değişime paralel olarak personel yönetiminin içeriğinde de değişmeler yaşanmış ve işletmelerin pek çoğunda personel yönetimi tabelaları İnsan kaynakları yönetimi olarak değiştirilmeye başlanmıştır. Doğru cevap D'dir.

14.
Aşağıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri personel yönetimi ile İK yönetimi arasındaki temel farklardandır?I- Personel yönetimi çalışanlara “maliyet” unsuru olarak bakar.II- İK yönetimi tüm yöneticilerin sorumluluğudur. III- İK yönetimi operasyoneldir; personel bulma ve seçme, eğitme, ücret idaresi, endüstriyel ilişkiler ve belgeleme üzerinde odaklanmıştır.IV- İK yönetimi yüksek düzeyde bağlılığı olan, nitelikli bir iş gücünün geliştirilmesi yoluyla bir örgütün rekabetçi avantaj elde etmesini hedefler.
Doğru Cevap: "C" I, II, IV
Soru Açıklaması

Personel yönetimi ile İK yönetimi arasındaki temel farkları şu şekilde özetlemek mümkündür: • Personel yönetimi çalışanlara “maliyet” unsuru olarak bakar. Buna karşılık İK yönetimi insan odaklıdır; insanları “geliştirilmesi gereken kaynak” olarak görür. • Personel yönetimi faaliyetleri işletmenin isleyişinden bağımsız olma ve bağımsız bir süreç olarak yürütülme eğilimindedir. • Geleneksel personel yönetimine bir uzmanlık fonksiyonu olarak bakılır. Buna karşılık İK yönetimi tüm yöneticilerin sorumluluğudur. Bu nedenle de İK yönetiminde kendi bölümündeki insanları yönetme konusunda komuta yöneticilerinin rolleri üzerinde çok durulur. • Geleneksel personel yöneticileri çok az güce ve prestije sahiptiler. Fakat İK yönetimi çoğu üst yönetici için stratejik bir ilgi alanıdır. • Personel yönetimi operasyoneldir; personel bulma ve seçme, eğitme, ücret idaresi, endüstriyel ilişkiler ve belgeleme üzerinde odaklanmıştır. İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımı geniş, kapsamlı ve organize bir şekilde iş stratejilerine ulaşmayı sağlayacak tüm personel meseleleriyle ilgilidir. • Personel yönetimi günlük rutin işlerle uğraşırken İK yönetimi yüksek düzeyde bağlılığı olan, nitelikli bir iş gücünün geliştirilmesi yoluyla bir örgütün rekabetçi avantaj elde etmesini hedefler. Bu nedenle kültürel, yapısal ve personel tekniklerinin dikkatli bir şekilde birleştirilmesini gerektirir. • İnsan kaynakları yönetimi stratejik planlama, rekabet geliştirme programları ve kıyaslama (benchmarking) gibi daha yüksek düzey örgütsel meselelerle ilgili bir yaklaşım içindeki fonksiyonları ve teknikleri kapsar. Bu nedenle bu bakış açısıyla İK yönetimi, personel yönetiminden ayrılabilecek daha geniş ve farklı bir konumda durmaktadır. Bu bağlamda İK yönetiminin personel yönetiminden farklı olarak; a. insanların kazanılması, motive edilmesi ve yönetilmesi için stratejik, tutarlı ve geniş kapsamlı planlama yeteneği bulunan bir çatı sağladığı ve b. örgütün tüm yönetim süreçlerine katıldığı (dahil olduğu) söylenebilir.

15.

Personel yönetimi çalışanlara ............ unsuru olarak bakar.

Cümlesinde boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelecektir?

Doğru Cevap: "C" maliyet
Soru Açıklaması

Personel yönetimi çalışanlara “maliyet” unsuru olarak bakar. Buna karşılık İK yönetimi insan odaklıdır; insanları “geliştirilmesi gereken kaynak” olarak görür.

16.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynağı bulmak için kullandığı iç kaynaklardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Mevcut çalışanlar
Soru Açıklaması
17.
İnsan kaynakları planlamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sadece gerekli iş gücünün sayısının belirlenmesidir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklar› fonksiyonlarının otomasyonu yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Veri tabanı hazırlama
Soru Açıklaması
Veri tabanı hazırlama, insan kaynaklar› fonksiyonlarının otomasyonu yararlarından biri değildir.
19.

I. Eğitimin ihtiyacının analiziII. Eğitim içeriğinin tasarlanmasıIII. Eğitimin yapılanmasıIV. Sonuçların değerlendirilmesiYukarıdakilerden hangileri eğitim ve geliştirme sürecinin aşamalarındandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Bir eğitim ve geliştirme programının süreci; 1) ihtiyacın analizi, 2) içeriğin tasarlanması, 3) eğitimin yapılması ve 4) sonuçların değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

20.
Başarılı bir işe alıştırma programında işe yeni başlayan bir çalışana çeşitli konular hakkında bilgiler verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, çalışana işle ilgi verilen bilgiler arasındadır?
Doğru Cevap: "D" İşi oluşturan görevler
Soru Açıklaması
Doğru cevap D seçeneğidir. Diğer şıklar, personel haklarının açıklanması ile ilgilidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler