• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 12
1.
Aşağıdakilerden hangisi e-öğrenmeye katılımı ve elde edilen yararı artırmak için işletmelerin yapması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sadece işe yeni başlayan personele uygulanması
Soru Açıklaması
2.

Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İş analizi
Soru Açıklaması

İş analizi: Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışmadır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik/kişilik testlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Stres Mülakatları
Soru Açıklaması
4.

Bireysel ve örgütsel performansın artırılmasına yönelik aşağıdakilerden hangisi temel işlevler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Ödüllendirme
Soru Açıklaması
5.

I. Kadromla oranıII. Öğrenme eğrileri III. Verimlilik oranıIV. Doğrusal programlamaYukarıdakilerden hangileri insan kaynakları talep tahmin yöntemi olan basit matematiksel yöntemler içinde yer alır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

İyi bir tahmin yöntemi gelecek yılların satışları, üretimi, diğer iş faktörlerini personel ihtiyacıyla ilişkili olarak kullanarak tahminde bulunmalıdır. Basit matematiksel yöntemler temelde;İyi bir tahmin yöntemi gelecek yılların satışları, üretimi, diğer iş faktörlerini personel ihtiyacıyla ilişkili olarak kullanarak tahminde bulunmalıdır. Basit matematiksel yöntemler temelde;• Verimlilik oranı• Kadrolama oranı• Öğrenme eğrileri olmak üzere üç oranı göz önüne alır.

6.

Aşağıdakilerin hangisi e-Öğrenmenin sahip olduğu zayıf özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Düşük motivasyon ve kötü çalışma koşullarına sahip kişiler e-öğrenme uygulamalarında başarılı olamazlar.
Soru Açıklaması

Düşük motivasyon sahip olunan zayıf yönlerden biridir.

7.
Aşağıdaki İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Faaliyet Alanları ve Temel İşlevleri eşleşmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?I- Örgüt, İşler ve İnsanlar İçin Planlama Yapılması-İş analiziII- İnsan Kaynakların Elde Edilmesi-Kültürel ve sosyal etkinlikler yapmaIII- İnsan Kaynakların Elde Tutulması-İşe yerleştirmeIV- Bireysel ve Örgütsel Performansın Artırılması-Eğitim ve geliştirme
Doğru Cevap: "D" I ve IV
Soru Açıklaması

I- Örgüt, İşler ve İnsanlar İçin Planlama Yapılması-İş analiziII- İnsan Kaynakların Elde Edilmesi-İşe yerleştirmeIII- İnsan Kaynakların Elde Tutulması-Kültürel ve sosyal etkinlikler yapma IV- Bireysel ve Örgütsel Performansın Artırılması-Eğitim ve geliştirme

8.

XYZ işletmesinde;

- dönem başı personel sayısı: 200

- dönem sonu personel sayısı: 300

- ilgili dönemde işten çıkanların toplam sayısı: 15 ise, bu işletmedeki personele devir hızı yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması

Personel devir oranı şöyle hesaplanır:

 

Bu oran şu şeklide hesaplanır:

Personel devir oranı = (İşten çıkanların toplam sayısı / Ortalama personel sayısı) x 100

Ortalama personel sayısı ise şu şekilde hesaplanır:

Ortalama personel = Dönem başı personel sayısı + Dönem sonu personel sayısı / 2

XYZ işletmesinde ortalama personel sayısı: (200+300)/2= 250

Bu durumda personel devir oranı = (15/250)x100=6 (Yüzde 6)

9.
Herhangi bir konuyla ilgili olarak; ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Planlama
Soru Açıklaması
10.
Yeni alınan bir makinenin nasıl çalışacağını öğretmek eğitim ve geliştirme süreci kapsamında aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "A" Yetiştirme
Soru Açıklaması
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 12
11.

I. Analiz edilecek işlerin belirlenmesi II. Bilgi toplama yönteminin belirlenmesiIII. İhtiyaç duyulan bilginin toplanmasıIV. Toplanan bilginin analizi; iş tanımları ve gereklerinin oluşturulması.Yukarıdakilerden hangileri işletmelerde iş analizi süreci insan kaynakları bölümünün altında yürütülen aşamalardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

İşletmelerde iş analizi süreci insan kaynakları bölümünün sorumluluğu altında yürütülür ve başlıca şu aşamalardan oluşur:• Analiz edilecek işlerin belirlenmesi• Bilgi toplama yönteminin belirlenmesi• İhtiyaç duyulan bilginin toplanması• Toplanan bilginin analizi; iş tanımları ve gereklerinin oluşturulması.

12.

Aşağıdakilerden hangileri İnsan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonunda yarar sağlar?I. İşlem hızında artışII. Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlarIII. Veri doğruluğunda artışIV. Verimlilikte artış

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Bilgisayarlı insan kaynakları bilgi sistemi insan kaynakları bölümüne sayısız faydalar sağlar. Her insan kaynakları fonksiyonu faaliyetlerinin tümünde ya da bir kısmında bilgisayarlardan yararlanırlar. İnsan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonu aşağıda yer alan yararları sağlayacaktır.• Veri doğruluğunda artış,• İşlem hızında artış,• Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar,• Verimlilikte artış.

13.
Eğitim ve geliştirme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eğitim ihtiyacının analiz edilmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi iş analizinin bir uzantısıdır?
Doğru Cevap: "B" İş tanımları
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bütün adaylara sorulan sorular önceden hazırlanmış, bir dizi standartlaştırılmış soru formunun kullanılması şeklinde yapılan mülakat türüdür?
Doğru Cevap: "A" Yapılandırılmış mülakat
Soru Açıklaması
16.

Asenkron e-Öğrenmenin en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Öğrenenin kendi çalışma temposunu ( hızını) kendisinin belirleyebilmesi
Soru Açıklaması

Asenkron e-Öğrenmenin en önemli avantajı öğrenenin kendi çalışma hızını kendisinin belirleyebilmesidir.

17.

Hangi kavram sadece insan emeğine dayalı üretim yönetimine odaklıdır? 

Doğru Cevap: "A" İş Gücü
Soru Açıklaması

Personel kavramı üretim yöntemi olarak makineye dayalıdır. İnsan kaynakları kavramı makine ve otomasyona dayalıdır. Stratejik insan kaynakları ve entelektüel sermaye ise otomasyon ve bilgi teknolojilerine dayalıdır. İş gücü ve insan gücü kavramı ise sadece insan emeğine dayalı üretim yöntemini kapsamaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir. 

18.

XYZ işletmesinde, Ahmet Bey boyama atölyesinde çalışırken onun yeteneklerini, birikimlerini ve becerilerini arttırmak için montaj atölyesinde çalışması sağlanmıştır.

Bu eğitim yöntemine ne ad verilmektedir?