• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Yetenekli insanların ihtiyaçları ile ilgili hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Özel yaşamdan çok iş yaşamına yönelmeye
Soru Açıklaması

Yetenekli bireyler iş ve özel yaşamlarında denge kurulmasının ihtiyacını duymaktadırlar. Doğru cevap D seçeneğidir. 

2.
Başarılı bir işe alıştırma programında işe yeni başlayan bir çalışana çeşitli konular hakkında bilgiler verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, çalışana personel hakları konusunda verilen bilgiler arasındadır?
Doğru Cevap: "B" Resmî tatil ve bayram izinleri
Soru Açıklaması
Doğru cevap B şıkkıdır. Diğer seçenekler, çalışana işletmenin tanıtımı hakkında verilen bilgilerdir.
3.

Aşağıda eğitim türlerinden hangisi “kır eğitimi, hayatta kalma eğitimi” ismi de verilen uygulamadır?

Doğru Cevap: "B" Açık Hava Eğitimleri
Soru Açıklaması

Kır eğitimi ve hayatta kalma eğitimi açık havada yapıldığından açık hava eğitimleri adını da almaktadır.

4.
Eğitim öncesinde çalışana uygulanan bir testin eğitim sonrasında, bir kez daha uygulanması hangi eğitim yöntemidir?
Doğru Cevap: "D" Test-tekrar yöntemi
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki insan kaynakları taleplerinden hangisi “işletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan bir ihtiyaçtır”?

Doğru Cevap: "B" Yedek personel ihtiyacı
Soru Açıklaması

Gerçek personel ihtiyacı, işletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için belirlenen bir ihtiyaçtır. Ek personel ihtiyacı çeşitli nedenlerle personelin işten ayrılmasından kaynaklanır. Yeni personel ihtiyacı bir işletmede yeni ya da ek yatırımların öngörülmesi, üretim teknolojisinin değişmesi, örgüt yapısının değiştirilmesi, üretim ve satış miktarlarında artış olması gibi faktörler yeni personel ihtiyacını doğurur. Kısmi personel diye bir kavram  yoktur. 

6.
Aşağıdaki öğelerden hangisi insan kaynakları planlaması kavramı içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Personel ücretinin ödemesi
Soru Açıklaması
Personel ücretinin ödenmesi insan kaynakları planlanması kavramı içerisinde yer almamakta olup insan kaynakları bölümünün görevleri arasında yer almaktadır.
7.

Aşağıdakilerden hangisi adayların kişilik özelliklerini büro işlerinde ve yöneticilik pozisyonlarında başarıyla çalışanların özellikleriyle karşılaştıran seçme testleridir?

Doğru Cevap: "B" Hogan Personel Seçimi Serisi
Soru Açıklaması

Hogan Personel Seçimi Serisi de adayların kişilik özelliklerini büro işlerinde ve yöneticilik pozisyonlarında başarıyla çalışanların özellikleriyle karşılaştıran bir test serisidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanlarındanİnsan Kaynakların Elde Edilmesinin işlevlerindendir?

Doğru Cevap: "B" İşe yerleştirme
Soru Açıklaması
9.

Simülasyon olarak da kullanılan kullanılan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Eşbenzetim eğitimleri
Soru Açıklaması

Eşbenzetim eğitimleri; simülasyon olarak da kullanılan bir yöntemdir. İş üzerinde eğitimin üstünlüklerinin iş dışında hayata geçirilmesidir.

10.

I. Eski adaylar II. InternetIII. Eski çalışanlarIV. Medya kaynaklarında ilanV. Çalışan TavsiyeleriVI. Eğitim KurumlarıYukarıda verilen kaynaklardan hangileri dış kaynaklardan insan bulma kaynaklarıdır?

Doğru Cevap: "E" II-IV-V-VI
Soru Açıklaması

Eski adaylar ve eski çalışanlar iç kaynaklardan insan kaynağı bulmadır. Diğer maddeler dış kaynaklardan insan kaynağı bulma yollarıdır.

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 10
11.

İnsan kaynakları talebinin belirlenmesinde yardımcı olan araçlar arasındaki aşağıdaki kavram tanımlarından hangisi “belirli bir faaliyet döneminde işletmeye giren ve işletmeden çıkan personel sayısını” ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Personel Devir Oranı
Soru Açıklaması

İş analizi; bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarının çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışmadır. İş tanımı, işin nasıl yapılacağını açıklayan bilgilerden oluşur. İş Gerekleri, işin normal düzeyde yerine getirilebilmesi için o işi yapacak personelde bulunması gereken nitelikleri içerir. Devamsızlık oranı, belirli bir faaliyet döneminde personelin izin ve yıllık tatilleri dışında programlanmamış bir biçimde işe geç gelmesi ya da hiç gelmemesi gibi devamsızlık nedeniyle kaybedilen çalışma saatlerinin işletmenin planlanan çalışma saatlerine bölünmesiyle elde edilir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin içinde veya dışında çalışanı işinden uzaklaştırarak genelde belirli konularda bilgi artışı ya da yetkinlik geliştirmeye yönelik eğitimlerdir?
Doğru Cevap: "C" İş Dışı Eğitim
Soru Açıklaması
İş dışı eğitim, işletmenin içinde veya dışında çalışanı işinden uzaklaştırarak genelde belirli konularda bilgi artışı ya da yetkinlik geliştirmeye yönelik eğitimlerdir. İş dışı eğitimlerin tipik özelliği teorik bazda olmasıdır.
13.
"Eğitim öncesinde çalışana yapılan bir testin eğitim sonrasında da yapılması şeklinde uygulanır. Böylece eğitim sonrası test sonuçlarındaki farkın ne derece olduğu ölçülür." Eğitimin başarısının belirlenebilmesi için kullanılan, yukarıda bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "E" Test-tekrar yöntemi
Soru Açıklaması
Doğru cevap E seçeneğidir. Yanıtınız yanlışsa, "Eğitim ve Geliştirme Süreci" başlıklı konuyu tekrar gözden geçiriniz.
14.

Aşağıdakilerden hangisi ön görüşmenin elektronik olarak yapılmasını ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Bilgisayarlı ön görüşme
Soru Açıklaması

Bilgisayarlı ön görüşme: Ön görüşmenin elektronik olarak yapılmasıdır.

15.

I. Başvuruların alınması, başvuru kayıtlarının tutulmasıII. işe alma kararının bildirilmesiIII. mülakatın yapılması ve değerlendirilmesiIV. yeni çalışanın oryantasyonuYukarıda bir işletmenin işe alma sürecindeki bazı aşamalar verilmiştir. Bu işe alma sürecinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir?

Doğru Cevap: "D" I-III-II-IV
Soru Açıklaması

Doğru sıralama I-III-II-IV’tür.

16.
• İnsan kaynağının etkinliğini artırmak• Yeni personel sağlanmasında ekonomi sağlamak• Personel bulma, seçme gibi diğer insan kaynakları faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak. Yukarıdaki ifadeler,insan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonunun faydaları arasından hangisi ile sağlanır?
Doğru Cevap: "D" Verimlilikte artış
Soru Açıklaması
Bilgisayar desteği ile gerçekleştirilen iş gücü planlaması işletmelere; insan kaynağının etkinliğini artırmak, yeni personel sağlanmasında ekonomi sağlamak ve personel bulma, seçme gibi diğer insan kaynakları faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak gibi faydalar sağlayacaktır.Bu cevapta insan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonunun faydaları arasından D şıkkında bulunan verimlilikte artış yararını sağlayacaktır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi iş performansı ögelerinden biridir ?
Doğru Cevap: "E" İş kalitesi
Soru Açıklaması
İş kalitesi, iş performansı ögelerinden biridir. Diğer seçenekler, aday seçme kriterleridir.
18.
Bir işletmede pazarlama bölümünde çalışan satış elemanlarının sayısının fazla olması ve bu satış elemanlarından birinin finansman konusunda eğitim almış olması durumunda, finans bölümündeki bir pozisyonun bu personel aracılığı ile doldurulması aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanıldığını gösterir?
Doğru Cevap: "A" Transfer
Soru Açıklaması
Transfer, personel açığının fazlalık olan birimlerden karşılanması yanında, kişilerin yetkinliklerine uygun pozisyonlara getirilmesi açısından önemli bir yoldur.
19.
Aşağıdakilerden hangisi işe almada aday seçim kriterlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İş kalitesi
Soru Açıklaması
20.

I. Ücret ödeme yöntemleri ve günleriII. Resmi tatil ve bayram izinleriIII. İşletmenin örgütsel yapısıIV. İşletmenin tarihiV. Sigorta düzenlemeleriYukarıdakilerin hangileri alıştırma programında bulunan personel hakları kapsamındadır?

Doğru Cevap: "C" I-II-V
Soru Açıklaması

İşletmenin tarihi ve örgütsel yapısı işletmenin tanımı kapsamındadır. Ancak diğerleri personel haklarıyla ilgilidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler