• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 1
1.

1800'lü yılların sonlarına doğru ortaya çıkan ve personel yönetimi anlayışının başlangıcı sayılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Refah sekreterliği
Soru Açıklaması

1800’lü yılların sonlarına doğru refah ve sendikal hareket önem kazanmaya başladı. Bu hareketlenme çalışanların ve ailelerinin içinde yaşamaya zorlandıkları koşullara kamuoyunun dikkatinin çekilmesine yardımcı oldu. Bu hareket aynı zamanda bazı işverenlerin kendi çalışanlarının ekonomik refahlarına ilgi göstermelerini sağladı. Bu ilgi sonucunda bazı örgütlerde mali, tıbbi, barınma vb. yardımların yanı sıra çalışanlara kültürel, eğitimsel ve dinlenme kolaylıkları sağlama sorumluluğu bulunan bir pozisyon olan refah sekreterliği doğdu. Refah Sekreterliği , personel yönetimi anlayışının başlangıcı sayılır. Doğru cevap B'dir.

2.
Aşağıdaki durumlardan hangisi insan kaynakları talebinin tahmin yöntemlerinden matematiksel yöntemlerin kullanılmasına olanak vermemektedir?
Doğru Cevap: "E" Uzmanlar tarafından belirlenen personel tahmini
Soru Açıklaması
Uzmanlar tarafından belirlenen personel tahmini sezgisel yöntemlerinden biri olan delphi yöntemi sonucu yapılan bir tahmindir.
3.

Aşağıdaki seçme sınavı ve testlerden hangisi özellikle polis memurluğu ve pilotluk gibi diğer insanların hayatlarını etkileyecek pozisyonlara aday olan kişilerde davranış bozukluğu veya yatkınlığı olup olmadığını ortaya koyan bir testtir? 

Doğru Cevap: "A" MMPI- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Soru Açıklaması

Yukarıda tanımı yapılan sınav Minnesota Çok Yönlü Kişilik envanteridir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi duyarlılık eğitimin diğer adıdır?

Doğru Cevap: "B" T grup yöntemi
Soru Açıklaması

T Grup Yöntemi: Duyarlılık eğitimi olarak da bilinen T Grup yönteminin amacı katılımcıların davranış yapılarını geliştirmektir. T kavramı İngilizce training’ den (eğitim) gelir. Buradaki eğitim yeni kavramlar öğrenmek değil, grup içi davranış ve etkileşimleri öğrenmektir. Bu nedenle T gruplarında bir konu ele alınıp kavramlar öğretilmez ancak bireylerin bir arada bulunmaları, sorunları kendileri bulup çıkarmaları ve bunların çözümü için çaba harcamaları söz konusudur.

5.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar desteği ile gerçekleşen iş gücü planlamasının işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İş gücünün niceliğini artırmak
Soru Açıklaması
İş gücünün niceliğini artırmak, bilgisayar desteği ile gerçekleşen iş gücü planlamasının işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir. Bu planlama, iş gücünün niceliği üzerinde artışa değil, azalmaya neden olur.
6.
Oryantasyon sürecinde çalışanlara yönelik gerçekleştiren tanıştırma etkinliğinin içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Müşteriler
Soru Açıklaması
7.

Tarihsel gelişim sürecinde insan kaynaklarının üstlendiği ilk görev aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İstihdama ilişkin kayıtları tutmak
Soru Açıklaması

 Tarihsel gelişim süreci içinde personel bölümü ilk önce sadece kayıt tutan bir bölüm olarak kurulmuştur. Bu bölümde tutulan kayıtlar genellikle personelin işletmeye giriş ve ayrılışları, öz geçmişleri, aldıkları ücretler, örgüt içinde çalıştıkları işler, izinli, raporlu ya da devamsız oldukları günler, verilen disiplin cezaları gibi sicillerine ilişkin bilgileri içermekteydi. Ayrıca bu bölüm ücret bordrolarını hazırlamak amacıyla çalışma süresine ve üretim miktarına ilişkin kayıtları da tutmakla görevliydi. Bu tür kayıtların tutulması sigorta, tazminat ve emeklilik programları, İK planlaması, eğitim ve geliştirme, performans, kariyer ve yönetici geliştirme programları açısından bugün de çok önemlidir. 

8.

...........................................mülakatı yapan kişinin, adayın çekim alanına girmesidir. 

Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doldurur?

Doğru Cevap: "D" Halo Etkisi
Soru Açıklaması

Halo etkisi: Mülakatı yapan kişiler halo etkisinden kaçınmalıdır, halo etkisi mülakatı yapan kişinin, adayın çekim alanına girmesidir. Adayın davranış veya tutumlarıyla mülakatı yapan uzmanı olumlu veya olumsuz yönde etkilemesi mülakat sonucunu değiştirebilir. Halo etkisi adayın potansiyel performansını değer- lerken objektif davranılmasını etkileyecektir

9.

Tarihsel gelişim süreci içinde ücretli insan çalışanlar için hangi kavram kullanılmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Yetenek yönetimi
Soru Açıklaması

Tarihsel gelişim süreci içinde ücretli çalışanlar için insan gücü/iş gücü, personel, insan kaynakları, stratejik insan kaynakları, entelektüel sermaye ve yetenek kavramları kullanılmıştır.

10.

I- Üretim bölümüne insan kaynağındaki değişim trendlerine yönelik danışmalık yapmak

II- Muhasebe biriminde alınacak olan personel için havuz oluşturmak

III- İşletmedeki ücretlendirme politikalarını oluşturmak

IV- Yönetim Kurulu için şirket birleşmelerinde çalışanların durumu konusunda brifing vermek

İK yöneticilerinin yetkileri komuta ve kurmay olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Size göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurmay yetki kapsamında değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "A" I ve IV
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanlarına ilişkin İK ve komuta yöneticilerinin sorumlulukları nedir ya da İK yöneticileri ile komuta yöneticilerinin görevleri ve sorumlulukları arasında nasıl bir ilişki vardır sorularının yanıtını vermeden önce komuta ve kurmay yetkilerin ne olduğu üzerinde durmakta yarar vardır. Yetki, karar verme, diğerlerini çalışmaya yönlendirme ve onlara emir verme hakkıdır. Yönetimde genellikle komuta ve kurmay yetki birbirinden ayrılır. Komuta yetki, işletmenin asıl amacıyla doğrudan ilgili faaliyetleri kapsar ve en temel yetki tipidir. Genellikle doğrudan yetki olarak ifade edilir. Komuta yetki ilişkisi, bir örgüt hiyerarşisinde en üstten en alta kadar çalışan ve yetki-sorumluluk ilişkisini sağlayan bir emir-komuta zinciridir. Bu bağlamda tüm üstler astlarına karşı komuta yetkisine sahiptir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, üretim, pazarlama, finans bölümü yöneticileri komuta yetkiye sahiptirler. Kurmay yetki ise işletmenin amaçlarıyla dolaylı olarak bağlantılı olan, örneğin, İK, araştırma ve geliştirme, reklam, halkla ilişkiler, muhasebe gibi faaliyetleri kapsar. Yardımcı bir yetki tipidir, emir verme hakkı içermez. İnsan kaynakları yöneticileri gibi kurmay yetki ilişkisine sahip yöneticiler örgüt faaliyetlerine yardımcı olurlar, önerilerde bulunurlar ve örgütsel faaliyetleri kolaylaştırırlar. 

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 1
11.
Bir işletmenin insan kaynakları uzmanı olan Dilek, işletmede boş olan bir pozisyonda göreve başlayacak bir çalışana teklif edeceği ücreti belirlemek için, aynı bölgede yer alan ve aynı faaliyet alanında bulunan diğeri işletmelerin ücretlerini ve yükselme olanaklarını gözden geçirmiştir. Dilek'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Dışsal insan kaynakları arzı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi  iç kaynaklardan işe almanın yararlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Aynı çalışanlarla devam etmek
Soru Açıklaması
13.

İnsan kaynakları arzının tahmin edilmesinde izlenecek adımlar aşağıdakilerden hangileridir?I. Personel envanterinin hazırlanması II. Plan döneminde işletmeden çeşitli nedenlerle ayrılacak personelinin sayısının tayin edilmesi III. Personel envanterine transferler ya da dışarıdan personel sağlama ile gelecek elemanların eklenmesi IV. Yükselmeler sonucu alınacak personelin eklenmesi V. Tüm adımlar göz önüne alınarak insan kaynakları arzının belirlenmesidir.

Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları arzının tahmin edilmesinde izlenecek adımlar personel envanterinin hazırlanması plan döneminde işletmeden Çeşitli nedenlerle ayrılacak personelinin sayısının tayin edilmesi personel envanterine transferler ya da dışarıdan personel sağlama ile gelecek elemanların eklenmesi yükselmeler sunucusu alınacak personelin eklenmesi tüm adımlar göz önüne alınarak insan kaynakları arzının belirlenmesidir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi işe almada iç kaynakları kullanmanın yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Aynı çalışanlarla devam etmek
Soru Açıklaması
Doğru yanıt "E" seçeneğidir. Çünkü aynı çalışanlarla devam etmek işe almada iç kaynağı kullanmanın sakıncalarından biridir.
15.

Artık emekli olmaya hazırlanan İnsan Kaynakları Müdürü İhsan Bey birim çalışanlarıyla söyleşiyordu. 

"İlk işe başladığımda bu birimin adı İdari ve Mali İşler Birimiydi. Çalışanlar için ayrıca bir birim oluşturulmasına gerek görülmüyordu. Şu anda İnsan Kaynakları Birimi olarak adlandırıyoruz ancak İK yönetiminin yerini .................................alacağını iddia edenler vardır

Size gore İhsan Bey'in ifadelerinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Doğru Cevap: "B" yetenek yönetiminin
Soru Açıklaması

Bir kurum ya da kuruluş için ücretli olarak çalışanlar tarihi süreç içinde farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Kullanılan tanımlamalar ve seçilen sözcükler doğal olarak dönem içinde yaşanan olaylardan ve dünyayı algılayış biçimlerinden etkilenmiştir. Bir işletmede çalışanlar için önceleri iş gücü, insan gücü, daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır. Ücretli çalışan insanları tanımlamak üzere 1980’den sonra insan kaynakları, 1990’lardan sonra da stratejik kaynak, entelektüel sermaye ve beşerî/insan sermayesi sözcüklerinin kullanılması tercih edilmeye başlanmıştır. Son yıllarda ise işletme örgütleri çalışanlarını kaynak olarak değil cezbedilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması gereken yetenekler olarak görmeye başlamıştır. Hatta bundan böyle İK yönetiminin yerini yetenek yönetiminin alacağını iddia edenler vardır.

16.

E-öğrenme dışında kalan eğitim yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Geleneksel eğitim yöntemleri
Soru Açıklaması

E-öğrenme dışında kalan eğitim yöntemlerine “geleneksel eğitim yöntemleri” adı verilmektedir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi kullanarak elde edilen dış kaynaklardan insan kaynağı bulma yöntemi değildir?

Doğru Cevap: "C" Önceki adaylar
Soru Açıklaması

Dış kaynaklardan insan kaynağı bulma yöntemi:• Medya kaynaklarında ilan• Internet• Çalışan tavsiyeleri• Eğitim kurumları• Sendikalar• Meslek, ticaret ve sanayi odaları, rakip firmalar, • İstihdam büroları.

18.

Aşağıdakilerden hangisi dışsal işe alımın sakıncalarındandır?

Doğru Cevap: "C" Oryantasyon ve uyumun uzun zaman alması
Soru Açıklaması

Dışsal işe alımın sakıncaları, adayların seçilmemesi moral bozukluklarına neden olması, işe ve işletmeye uygun olmayan birinin seçilmesi, Oryantasyon ve uyumun uzun zaman almasıdır.

19.
I. Verilerin doğruluğunda artış sağlanmıştır.II. İşlem hızında artış yaşanmıştır.III. Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar elde edilmiştir.IV. Verimlilikte artış sağlanmıştır.Yukarıdaki koşullar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayarlı insan kaynakları bilgi sisteminin kullanılmaya başlanması
Soru Açıklaması
20.
İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarını aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "B" Gerçek Personel İhtiyacı
Soru Açıklaması
Doğru cevap "B" seçeneğidir. Gerçek personel ihtiyacı, işletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarıdır. Burada “olan personel miktarı” ile “olması gereken personel miktarı” eşitlenmeye çalışılır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok