• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Özel İhtiyaç Giderleri
Soru Açıklaması

Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetlerden ev giderleri kişiseldir bu yüzden konu olamaz

2.

Aşağıdakilerden hangisi franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Karın paylaşılması ve maliyetler
Soru Açıklaması

Karın paylaşılması ve maliyetler:Maliyet ile ilgili konular her ne kadar franchising sisteminin artıları arasında sayılmışda olsa, kârın paylaşılması ve maliyet ile ilgili bazı konular zaman zamanolumsuzluklar da yaratabilmektedir. Bazı durumlarda franchising maliyetleri çokyükselebilmektedir. Ayrıca franchisor ve franchisee elde ettiği kârı paylaşmak zorunda kalmaktadır. Bazı işletmeler operasyonlarından elde ettikleri kârı paylaşmayı tercih etmeyebilirler. Doğru cevap A'dır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme projesinde yer alabilecek konulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İflasın ertelenmesi
Soru Açıklaması

İyileştirme projesinde yer alabilecek konular şunlar olabilir:

 • Yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler. fiirketin yeniden yapılanması, personel azaltılması, üretim, pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, küçülme, stokların eritilmesi, yeni ürün ve hizmetlere girilmesi gibi
 • Finansal yapıya ilişkin tedbirler. Bu tedbirler arasında sermaye artırma, yeni ortak bulma, mevcut varlıkların bir kısmının paraya çevrilmesi, yeni düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin bulunması, mevcut borçlularla vade uzatımı, alacaklıların alacak hakkından vazgeçmeleri, alacakların faktoring yoluyla satışı gibi mekanizmalar ile tahsili gibi
 • Yeni satış sözleşmeleri, yeni pazarlar ve bayi ağları kurulması gibi satıfl artırıcı
 • Yeni duruma göre oluşturulan proforma bilanço ve gelir tablolarının oluşturulması, nakit akım tablolarının düzenlenmesi

Doğru cevap D.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Fiyat İstikrarını tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.
Soru Açıklaması

Fiyat İstikrarı: Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.

5.

Franchisee için en önemli getirilerinden biri nedir?

Doğru Cevap: "B" Girişimcinin franchise alarak üstlendiği risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha düşük olmasıdır
Soru Açıklaması

Franchisee için en önemli getirilerinden biri de girişimcinin franchise alarak üstlendiği risk düzeyinin sıfırdan iş kurma sürecine göre daha düşük olmasıdır. Girişimcilerin yeni iş kurma süreçlerinde karşılaştıkları bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Ürünlerin ve hizmetlerin pazardaki kabul edilebilirlik düzeyleri, yönetim uzmanlığı, sermaye ihtiyaçlarının karşılanması, pazara ilişkin bilgi birikimi, operasyonel ve yapısal denetim gibi konular girişimcilerin bilgi düzeylerini zorlamaktadır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi iş fikirlerini yaratma sürecinde ilişkilendirme kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Farklı parçaları bir araya getirebilme olarak nitelendirilebilir.
Soru Açıklaması

Doğru cevap A şıkkıdır. İlişkilendirme farklı parçaları bir araya getirebilme olarak nitelendirilebilir. Rönesansta olduğu gibi farklı insanların aralarında güçlü ilişkiler ve bağlar kurmasıyla, farklılıkların kesiş­mesi, yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

7.
Limited şirkette aşağıdaki hangi nedenden dolayı tasfiye işlemi gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "E" Şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmemesi
Soru Açıklaması

Limited şirkette aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile tasfiye işlemi gerçekleşir: • Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesi • Şirket sermayesinin üçte ikisinin kaybedilmesi ve ortakları bu şirkete koymamaları • Şirketin iflasına karar verilmesi • Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi •Şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmesi • Şirket amacının gerçekleştirmiş veya amacın gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi • Ortak sayısının 50’nin üzerine çıkması • Ortaklar kurulunca şirketin tasfiyesine karar verilmesi

8.
Aşağıdakilerden hangisi şirketler için iyileştirme projesi konularından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Çevresel tedbirler
Soru Açıklaması
• Yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler. şirketin yeniden yapılanması, personel azaltılması, üretim, pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, küçülme, stokların eritilmesi, yeni ürün ve hizmetlere girilmesi gibi tedbirler. • Finansal yapıya ilişkin tedbirler. Bu tedbirler arasında sermaye artırma, yeni ortak bulma, mevcut varlıkların bir kısmının paraya çevrilmesi, yeni düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin bulunması, mevcut borçlularla vade uzatımı, alacaklıların alacak hakkından vazgeçmeleri, alacakların faktoring yoluyla satışı gibi mekanizmalar ile tahsili gibi tedbirler. • Yeni satış sözleşmeleri, yeni pazarlar ve bayi ağları kurulması gibi satış artırıcı tedbirler. • Yeni duruma göre oluşturulan proforma bilanço ve gelir tablolarının oluşturulması, nakit akım tablolarının düzenlenmesi
9.
Aşağıdakilerden hangisi işin kurulması ve iş fikrinin uygulanması için hazırlanır?
Doğru Cevap: "A" İş planı
Soru Açıklaması
İş planları, işin kurulması ve iş fikrinin uygulanması için hazırlanır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi işletmele için işletme dışından meydana gelen başarısızlık nedenidir?
Doğru Cevap: "A" Yoğun rekabet
Soru Açıklaması

İşletme rekabeti bulunduğu pazarda yapmaktadır. Bu noktada pazarın şartları, rakiplerin durumu başarısızlığı etkileyebilmektedir.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.

Aşağıdaki iş yeri sahiplerinden hangisi basit usul vergilendirmeden yararlanabilir?

Doğru Cevap: "E" Küçük esnaf
Soru Açıklaması

Örneğin küçük bir iş yapılacaksa, küçük esnaf muaflığından yararlanılarak Gelir Vergisi açısından Basit Usule (eski tabir ile götürü usul) göre vergilendirilir ve bu girişimciye bazı avantajlar sağlar.

şirketler ve şahıs şirketi ortakları, kuyumcular, inşaat ve onarma işini taahhüt edenler, sigorta prodüktörleri, her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar, Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar, maden işletmeleri, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar basit usulden yararlanamazlar.

12.

Altın üçgen hangilerinin birleşimi olarak tanımlanabilir?

Doğru Cevap: "A" İş modeli - Ürün - Marka sinyali
Soru Açıklaması

Bir markanın yönetimi ve gücü şu üç unsurun birleşmesiyle yapılmaktadır.

1. İş modeli 2. U¨rün 3. Marka sinyali. Buna altın üçgen de denilmektedir.Markanızı güçlendirmek için bu üç unsuru yönetmelisiniz.

13.
 • Bildirim formu
 • Kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • İşe başlama formu
 • Evlilik cüzdanı
 • İkametgah ilmühaberi
 • Araç ruhsatı
 • Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için bağlı bulunulan bölgedeki vergi dairesine yukarıdaki evraklardan hangileri ile başvuru yapılır?

  Doğru Cevap: "B" I-II-III ve V
  Soru Açıklaması
  14.

  Aşağıdakilerden hangisi Franchising ile elde edilebilecek faydalardan değildir?

  Doğru Cevap: "C" Mevcut bir pazarı ve belli bir imaja sahip değildir
  Soru Açıklaması

  Franchising ile elde edilebilecek faydala olabilmesi için mevcut bir pazarı ve belli bir imaja sahip olması gerekli.

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kurmuş olduğu işi esnaf ve sanatkarlar siciline kaydettirirken teslim etmesi gereken evraklardan birisidir?
  Doğru Cevap: "C" Vergi levhası fotokopisi
  Soru Açıklaması

  Girişimcinin kurmuş olduğu işi esnaf ve sanatkarlar siciline aşağıdaki evraklarla kaydettirmesi gerekir.

  • Vergi levhası fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgah belgesi (resimli)
  • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlı-ğı belgesinin bir örneği
  • Araç sahibi esnaşardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
  • Sicil ilan bedeli dekont örneğI

  Doğru cevap C’dir. 

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi birleşme görüşmelerinde ele alınacak konulardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "C" Birleşmeden doğan hakların üçüncü şahıslara devri
  Soru Açıklaması

  Birleşme işlemine birleşme görüşmeleriyle başlanır. Bu süreçte birleşmeyi düşünen şirketlerin yetkili organları arasında birleşme koşullarını belirlemek üzere görüşmeler yapılır. Yetkili organlar şirketlerin türüne göre farklı karar organlarına sahiptirler. Bu organların kararına göre birleşme görüşmelerini yapacak yetkililer belirlenir. Birleşme görüşmelerinde; • Birleşme türü (hukuki yapısı), • Birleşmenin değişim koşulları, • Birleşme sonrası payların dağılımı, • Birleşmenin taraflara yükleyeceği borç ve yükümlülükler gibi konular tartışılarak sonuca varılmaya çalışılır. 

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi, işletme satın alma sürecinde yararlanılabilecek iç bilgi kaynaklarından biridir?
  Doğru Cevap: "C" Çalışanlar
  Soru Açıklaması
  Girişimci ilk aşamada öncelikle işletme ile ilgili bulabildiği kadar dış kaynaklı bilgiye erişmelidir. Sonrasında ise işletmenin içerisine yönelip, finansal kayıtları incelemeli, çalışanlardan ve işletmenin mevcut sahibinden bilgiler almalıdır.
  18.

  I- Maliyetleri kontrol altında tutma

  II- Yetersiz personel eğitimi

  III- İşletme içinde zayıf iletişim

  IV- Vergi planlamasının düzenli yapılması

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcinin başarısızlık nedenlerindendir?

  Doğru Cevap: "A" II-III
  Soru Açıklaması

  Yetersiz personel eğitimi ve İşletme içinde zayıf iletişim girişimcinin başarısız olduğu nedenlerdendir. Doğru yanıt A'dır.

  19.
  Girişimci gerçek usulde gelir vergisine tabi işletme kurmak isterse yapacağı ilk işlem aşağıdakilerden kangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Vergi dairesine kayıt
  Soru Açıklaması
  Girişimci gerçek usulde gelir vergisine tabi işletme kurmak isterse ilk işlem olarak vergi dairesine kayıt olmalıdır.
  20.

  Hangisi ürün geliştirme süreci faaliyetlerinden, fırsatın anlaşılması sürecinin bir basamağıdır?

  Doğru Cevap: "B" Müşteri ihtiyaç analizi
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok