• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 32

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 32
1.

Aşağıdakilerden hangisi Franchisor açısından Franchising'in yararlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Maliyet üstünlükleri
Soru Açıklaması

Ürün/hizmet tanınırlığı, yönetim uzmanlığı, finansal destek ve pazara ilişkin bilgi birikimi gibi unsurlar Franchising'de Franchisor'ın değil, Franchisee'nin elde edeceği faydalar arasında sayılmaktadır. Maliyet üstünlükleri ise Franchisee'nin elde edeceği bir faydadır. Doğru cevap E seçeneğidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ikliminin tanımı içine girebilecek faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "A" Enflasyon oranı
Soru Açıklaması

Girişimcilik iklimi, kavram olarak yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ekonomik çevreyi tanımlamada kullanılmaktadır. Ekonomik çevre, hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası, yaşanan finansal krizler, küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, finans kuruluşlarının fon talebini karşılama düzeyi, enşasyon oranı, vergi uygulamaları, iş kurmayı etkileyen yasal alt yapı ve bürokrasinin yapısı gibi faktörleri içermektedir. Belirtilen bu faktörlerin girişimciler açısından doğuracağı sonuçlar, bir ülkedeki girişimcilik ikliminin girişimci yetiştirilmesi açısından önemini ortaya koyar.Doğru Cevap A'dır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Komandit Şirketler
Soru Açıklaması

Şahıs şirketleri;• Kollektif şirket• Komandit şirketSermaye şirketleri• Limited şirket• Anonim şirket• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

4.

Kurulacak işletmenin Basit Usule tabi olmanın genel şartlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak
Soru Açıklaması

Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan işletmelere, gerçek usulde vergilendirilen işletmelerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Örneğin küçük bir iş yapılacaksa, küçük esnaf muaflığından yararlanılarak Gelir Vergisi açısından Basit Usule (eski tabir ile götürü usul) göre vergilendirilir ve bu girişimciye bazı avantajlar sağlar. Doğru cevap A seçeneğidir.

5.

"Bir şirket şeklindeki girişimin tasfiyesini (iflas durumu dışında) tasfiye memuru ya da memurları yürütür" ibaresi Türk Ticaret kanununun hangi maddesinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" 221
Soru Açıklaması

Bir şirket şeklindeki girişimin tasfiyesini (iflas durumu dışında) tasfiye memuru ya da memurları yürütür (TTK md.221). Doğru cevap D seçeneğidir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi franchising'in franchisee açısından faydalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E"  Büyüme riskinin azalması
Soru Açıklaması

Büyüme riskinin azalması franchising'in franchesor açısından faydasıdır. Doğru cevap E'dir.

7.
“Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.”Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Fiyat İstikrarı
Soru Açıklaması
Cevap D
8.

Sınai Mülkiyet Hakları; _________, faydalı modeller, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, entegre devrelerin topografyaları olarak tanımlanmaktadır.

Doğru Cevap: "B" Patentler
Soru Açıklaması

Sınai Mülkiyet Hakları; patentler, faydalı modeller, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler (menşe ve mahreç işaretleri), entegre devrelerin topografyaları olarak tanımlanmaktadır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi franchisor tarafınca franchisee ziyaretlerinin temel amaçlarından birisidir?
Doğru Cevap: "E" Performans değerlendirme
Soru Açıklaması
Pekçok franchising sözleşmesinde de görülebileceği üzere franchisor’ın ilgili personeli franchisee’yi programlı bir şekilde ziyaret edebilmektedir. Bu ziyaretlerin amaçları arasında, performans değerlendirme, alana ilişkin eğitimlerin verilmesi, tesislerin denetimi, yerel pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve operasyonel denetim gibi başlıklar sıralanabilir. Bu tip bir desteğin sağlanması franchisee’nin performansını etkileyecektir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi birleşme sözleşmesinde yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Devralma başlangıç tarihi
Soru Açıklaması

Birleşme sözleşmesi TTK hükümlerine göre şu bilgileri içerebilir:

 • Birleşen şirketlerin unvanları
 • Şirketlerin esas sermayeleri
 • Şahıs şirketlerinde ortakların adları
 • Ortakların pay tutarları
 • Taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler
 • Değişim ve ölçü oranları

Doğru cevap E.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 32
11.
 • Girişimcilik iklimi, girişimciliği etkileyen kişilik faktörlerinin yanı sıra, girişimcilerin faaliyetlerini sürdürdüğü ortamdaki ekonomik, sosyal, yasal ve teknolojik gelişmeler gibi çevresel faktörlerden de etkilenmektedir.
 • Girişimcilerin ortaya çıkışında çevresel faktörleri ön plana çıkaran yaklaşımlar, pazar mekanizmalarını ve devlet/hükümet politikalarının etkisinin önemini vurgulamışlardır.
 • Çevresel faktörleri ön plana çıkaran yaklaşımlar, girişimcinin ortaya çıkmasında; gelişmiş ülkeler için hükümet politikalarının belirlediği ekonomik güdülemelerin, gelişmemiş ülkelerde ise pazar mekanizmalarının etkili olduğunu savunmaktadır.
 • Girişimcilik iklimini etkileyen faktörler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "A" I-II
  Soru Açıklaması

  Girişimcilerin ortaya çıkışında çevresel faktörleri ön plana çıkaran yaklaşımlar, pazar mekanizmalarını ve devlet/hükümet politikalarının etkisinin önemini vurgulamışlardır. Bu yaklaşım, girişimcinin ortaya çıkmasında; gelişmiş ülkeler için pazar mekanizmalarının, gelişmemiş ülkelerde ise hükümet politikalarının belirlediği ekonomik güdülemelerin etkili olduğunu savunmaktadır.

  12.

  Uzun süredir faaliyetlerine devam etmekte olan bir franchisor’ın pazara ilişkin derin bir_____________ mevcuttur

  Doğru Cevap: "D" Bilgi birikimi
  Soru Açıklaması

  uzun süredir faaliyetlerine devam etmekte olan bir franchisor’ın pazara ilişkin derin bir bilgi birikimi mevcuttur

  13.

  Devralma, bir şirketin diğer bir şirketi tüm varlık ve borçları ile içine almasıdır. Devralmada,

 • Devralan anonim şirketin hukuki yapısı devam eder.
 • Devralınan (katılan) şirketin tüzel kişiliği devam eder.
 • Devralınan şirketler, alacaklı olan kişilerin alacaklarına tam güvence sağlanıncaya kadar şirket ekonomik varlığını sürdürür.
 • Devralınan şirket, tasfiye dönemine girdiği için ekonomik varlığının bittiği kabul edilir.
 • bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" I-III
  Soru Açıklaması

  Devralma, bir şirketin diğer bir şirketi tüm varlık ve borçları ile içine almasıdır. Devralan anonim şirketin hukuki yapısı devam eder. Devralınan (katılan) şirketin ise, tüzel kişiliği sona erer. Devralınan şirketler alacaklı olan kişilerin alacaklarına tam güvence sağlanıncaya kadar şirket ekonomik varlığını sürdürür. Dolayısıyla yasa hükümlerine (TTK md.451) göre, devralınan şirketin dağıldığı, ancak tasfiye dönemine girmediği, bir başka şirket içinde tasfiye ediliyormuş gibi, ekonomik varlığını sürdürdüğü kabul edilir.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi satın alma sürecinde dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" İşletme sahbinin eğitim durumu
  Soru Açıklaması

  Satın alınması planlanan işletme ile ilgili sektör raporları, yıllık raporlar, medya haberleri ve özellikle işletmenin birincil paydaşları arasında sayabileceğimiz müşteriler ve tedarikçiler önemli bilgi kaynaklarıdır. İşletmenin geçmiş dönemlere ait finansal kayıtları ve raporları, işletmenin mevcut sahibi ve mevcut çalışanlar önemli bilgi kaynaklarıdır. Doğru cevap E'dir.

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi ya da  hangileri tasarım konusunda dikkat çeken konular arasındadır?

  I .   Somut çıktıların olması

  II . Yaratıcı faaliyet olması

  III .Bilginin somut çıktıya dönüştürüldüğü süreç olması

  Doğru Cevap: "E" I , II ve III
  Soru Açıklaması

  Tasarım kavramında dikkat çeken 3 konu bulunmaktadır. Bunlar; tasarımda somut çıktıların olması, yaratıcı bir faaliyet olması ve bilginin somut bir çıktıya dönüştürüldüğü bir süreç olmasıdır.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi, bir girişimin başarısızlık ve kapanma nedenleri arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "A" Ekonomik ortam, rekabet, doğal afetler vb. koşullar
  Soru Açıklaması

  B, C, D ve E seçeneklerindeki ifadeler bir girişimin başarısızlık ve kapanma yaşamaması için yapması gereken uygulamalar arasındadır. Ancak başarı veya başarısızlık her zaman girişimcinin iradesine ve yeteneklerine bağlı değildir. Bazen ekonomik ortam, rekabet, doğal afetler vb. koşullar nedeniyle de başarısızlık olabilir. 

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için gereken belgelerden değildir?

  Doğru Cevap: "B" Sağlık Raporu
  Soru Açıklaması
  18.
  Gerçek usulde gelir vergisine tabi işletmelerin üçer aylık dönemler halinde ödeyecekleri geçici vergi oranı yüzde kaçtır?
  Doğru Cevap: "D" 15
  Soru Açıklaması
  Gerçek usulde gelir vergisine tabi işletmelerin üçer aylık dönemler halinde ödeyecekleri geçici vergi oranı %15 dir.
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi, modern ürün geliştirme sürecine dahil görevlerden değildir?

  Doğru Cevap: "B" Rekabet
  Soru Açıklaması

  Modern ürün geliştirme bir süreçtir ve bu sürecin içinde yaratıcılık, kavrayış, iletişim, test etme ve ikna etme görevleri bulunmaktadır. Rekabet bu süreçte bulunan bir görev değildir. Doğru cevap B'dir.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik çeşitlerinden değildir?
  Doğru Cevap: "D" Kadın girişimcilik
  Soru Açıklaması
  İçerik aç›ısından iki tür girişimcilikten söz edilebilir. Bunlar ekonomik (ticari) ve sosyal girişimciliktir. Kapsam açısından girişimcilik de ikiye ayrılır. Bunlar iç girişim ve dış girişimdir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok