• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 30

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 30
1.

Aşağıdakilerden hangisi mevcut işletme satın alınmasının üstünlüklerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" Görece yüksek risk
Soru Açıklaması

Mevcut işletme satın almanın görece yüksek değil düşük riski vardır. Doğru cevap A'dır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir işletmenin satın alınması yoluyla pazara girilmesinin sağladığı üstünlüklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Satın alınan işletmenin fiyatının çeşitli faktörlerden dolayı aşırı artmış olması
Soru Açıklaması
Satın alınan işletmenin fiyatının çeşitli faktörlerden dolayı aşırı artmış olması mevcut bir işletmenin satın alınması yoluyla pazara girilmesinin sağladığı faydalardan biri değildir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir işletmenin satın alınmasının sebep olabileceği risklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Aşırı Değerlenmiş İşletme
Soru Açıklaması
Cevap C
4.

İşletme kurma işleminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "D" İşletme tipine karar verilmesi
Soru Açıklaması

Girişimcinin, işe başlamadan önce kuracağı işletme türleri hakkında bilgi edinmesi ve kuracağı işletme türüne karar vermesi gerekir.  Doğru cevap D’dir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi, Franchisee açısından Franchising'in yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Büyüme maliyetlerinin azaltılması
Soru Açıklaması
Franchisee Açısından Franchising’in Yararları: Ürünün/Hizmetin Tanınırlığı Yönetim Uzmanlığı Finansal Destek Operasyonel ve Yapısal Denetim Pazara İlişkin Bilgi Birikimi dir.
6.
Aşağıdaki işyerlerinden hangisi gayrisıhhi müesseseler içinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Marangoz
Soru Açıklaması
Marangoz atölyeleri gayrisıhhi müesseseler içinde yer alır.
7.

Son yıllarda kurulan sermaye şirketleri arasında olan en bir en fazla elli ortağı olabilen, en az 10.000 TL sermaye ile kurulabilen şirket hangisidir ?

Doğru Cevap: "D" Anonim şirket
Soru Açıklaması

Girişimci, işi bir limited şirket kurarak yapmaya karar verebilir. Limited şirket, TTK’na göre 10.000TL nakdi veya ayni sermaye ile bir veya en fazla elli kişi tarafından kurulur. Sermayesi ve ortak sayısının azlığı nedeniyle birçok girişimci tarafından tercih edilen bir şirket modelidir.  Doğru cevap D’dir.

8.

Yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ekonomik çevreyi tanımlamada kullanılan kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "C" girişimcilik iklimi
Soru Açıklaması

Yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ekonomik çevreyi tanımlamada kullanılan kavram girişimcilik iklimidir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir Francihsing işletmesinin satın alınmasıyla elde edilebilecek bir avantaj değildir?

Doğru Cevap: "D" Aşırı değerlenmiş işletme
Soru Açıklaması

Mevcut bir işletmenin satın alınması ile görece düşük risk, olası konum üstünlüğü, yerleşmiş çalışan ve tedarikçi yapısı, çalışan ekipmanlar ve bilinen üretim kapasitesi, mevcut stoklar ve ticari itibar, önceki sahiplerin tecrübeleri, finansman kolaylığı gibi üstünlükleri de beraberinde getirecektir. Fakat zaman zaman, satın alınması düşünülen işletmenin fiyatı çeşitli faktörlerden dolayıgerçekçi olmayacak şekilde yükselmiş olabilir. Bu durumda satın alınan işletmeye ederinde fazla bedel ödenmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneğidir.

10.

I. Mevcut işletmenin olumsuz marka imajıII. Mevcut yöneticilerin deneyimiIII. Mevcut işletmenin borçları IV. Mevcut çalışanların bilgi birikimi V. Mevcut yeterli donanım

Yukarıdakiler dikkate alındığında mevcut bir işletmeyi satın almanın yararları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" II, IV ve V
Soru Açıklaması

Görece düşük risk, olası konum üstünlüğü, mevcut çalışanlar ve tedarikçiler, mevcut tesisler ve ekipman, doğru stok politikaları ve stok düzeyi, eski sahiplerin ve yöneticilerin tecrübeleri, finansal kaynaklara ulaşabilme gibi konular işletme satın alma tercihinin getirebileceği üstünlükler arasında sayılabilir.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 30
11.

I. Hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası

II. Yaşanan finansal krizler

III. Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler

IV. Finans kuruluşlarının fon talebini karşılama düzeyi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ekonomik çevrenin içerdiği faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Bütün seçenekler ekonomik çevrenin içerdiği faktörlerdendir

12.

I Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesiII. Şirket sermayesinin üçte ikisinin kaybedilmesi ve ortakları bu şirkete koymamalarıIII.  Şirketin iflasına karar verilmesiIV. Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri limited şirkette tasfiye işlemi sebepleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Bütün seçenekler limited şirkette tasfiye işlemi sebepleri arasında yer almaktadır

13.
I) Başarma İhtiyacı II) Yüksek sorumluluk üstlenme III) Hesaplı risk alma IV) Performansa dönük geri bildirim talep etme V) Denetim odağı Hangileri girişimciliğe destek veren kültürlerin temel davranışlarındandır?
Doğru Cevap: "C" II, III, IV
Soru Açıklaması
Girişimciliğe destek veren kültürlerin üç temel davranışı; yüksek sorumluluk üstlenme, hesaplı risk alma ve performansa dönük geri bildirim talep etmedir. Bu sebeple doğru cevap C seçeneğidir.
14.

“………… , gelecekteki girişimcilik ile ilgili araştırmaların di­siplinler arası bir yaklaşımla ele alınmasının gerekliliğini savunmakta ve bu araş­tırmalarda pazar, sosyal yapı ve kültür gibi konuların hem bireysel hem de birlikte değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.”

Yukarıda boş bırakılan alanda kimden bahsetmektedir?

Doğru Cevap: "B" Martinelli
Soru Açıklaması

Martinelli, gelecekteki girişimcilik ile ilgili araştırmaların di­siplinler arası bir yaklaşımla ele alınmasının gerekliliğini savunmakta ve bu araş­tırmalarda pazar, sosyal yapı ve kültür gibi konuların hem bireysel hem de birlikte değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

15.

Bazı ortakların sorumluluklarının sınırlı bazı ortakların sorumluklarının sınırsız olduğu şirket aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Komandit şirket 
Soru Açıklaması

Kollektif şirketten farklı olarak bazı ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Diğer ortakların sorumlulukları, şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sorumlulukları sınırsız olan ortaklara “komandite ortak”, sınırlı olanlara da “komanditer ortak” denir.

16.
Girişimci ana sözleşme hazırlanırken şirket unvanı tespit etmelidir.Ünvanda  “Cumhuriyet, Milli, Türkiye” gibi ibarelerin yer alması için hangi mercinin  kararı gerekmektedir ?
Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması

Cumhurbaşkanı

17.

“Belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla söz konusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği bir anlaşmadır.”

Yukarıda verilen açıklamada aşağıdakilerin hangisinden bahsetmektedir?

Doğru Cevap: "C" Franchising
Soru Açıklaması

Franchising belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla söz konusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği bir anlaşmadır.

18.
Fikri olup, parası olmayan girişimcilere destek veren kişi ya da kurumlara ne denilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Melek Yatırımcı
Soru Açıklaması
Finansal kuruluşların yanı sıra "melek yatırımcılar" ve risk sermayedarlarıyla girişimcilerin karşılaşacağı platformlar oluşturulmalıdır. Melek yatırımcılar parası olmayan girişimcilere destek veren kişi ya da kurumlardır. Burada amaç katma değer yaratabilecek girişimlere destek olunmasıdır.
19.
I. Kendi işinde çalışmak veya bulunmak II. Kira bedelinin şehir içinde 7400TL’yi diğer yerlerde 4900TL’yi aşmaması gerekmektedir. III.  yıllık aldıkları malın 250.000- 500.000 TL arasında olmalıdır. Yukarıda verilenlerden hangisi Basit Usule tabi olmanın şartları şeklinde sıralayabiliriz ?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
20.

I. Kötü yönetim

II. Pazarlama eksikliği

III. Zayıf finansal yönetim

IV. Profesyonel yönetici çalıştırmak

Yukardakilerden hangileri bir girişimin başarısızlığının temel nedenleri arasındadır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

İşletme başarısızlıklarının temel nedenlerinin başında kötü yönetim, zayıf finansalyönetim ve pazarlama eksikliği gelmektedir. Yanlış işletme ve yönetim stratejileri uygulaması da kurulan işletmenin kapanmasına neden olabilir. Özellikle girişimcilerin kendilerine aşırı güveni ve profesyonellerle çalışmaması da işletmeyi başarısızlığa götürebilir. Her girişimcinin yönetim becerisi olmayabilir ancak, profesyonel yönetici çalıştırması kaçınılmazdır. Doğru cevap C'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler