• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
Bir "iş fikri" hazırlanırken aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aranmaz?
Doğru Cevap: "A" İş fikri sizin kişisel gelişiminize katkı sağlayacak mı?
Soru Açıklaması

İş fikirleri değerlendirilirken kişisel gelişime katkısı gözönünde bulundurulmamaktadır.

2.

“Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir” hükmü Türk Ticaret kanunun hangi maddesine dayandırılır?

Doğru Cevap: "A" 11
Soru Açıklaması

Tacirler: TTK 11. maddesine göre; Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. Bu madde hükmünde tacir işletmesini fiilen işletmeye başlamıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.

3.

Herhangi bir iş fikrini işe dönüştüren süreçlere ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "A" Girişimcilik Süreçleri 
Soru Açıklaması

İş fikrini işe dönüştüren süreçlere girişimcilik süreçleri denir. Girişimciliği, zamana yayılan çeşitli aktiviteler içeren süreçler bütünü olarak algılamak gerekir. İş fikrinin bulunmasıyla başlar. Fikrin kârlı şekilde paraya çevrilmesine kadar devam eder. Bu aradaki kritik kararlar girişimciliğin süreçlerini oluşturur. Bu süreçler girişimciliğin sistematik yapısını ortaya koyar. Bunlar, işletmelerin doğumunu da gösteren süreçlerdir. Bu süreçlerin her birinin kendine has yöntemi ve özelliği vardır. Önemli olan bu süreçleri özenle birleştirip işlerlik kazandırmaktır. Zaten girişimci de bu süreçlerin tamamını yapan kimsedir. Bu süreçlerin doğru uygulanması, işletmenin sağlıklı doğmasını, girişimcinin başarısını tetikler. Girişimci motivasyonunun, risk alma güdüsünün ve hatalardan öğrenmenin istenilen dü- zeyde olması, girişimcilik süreçlerinin başarıyla uygulanmasını sağlar.

4.

Aşağıdakilerden hangisinin tescile işletilmesi zorunludur?

Doğru Cevap: "C" Tasfiye
Soru Açıklaması

İşletmenin veya firmanın herhangi bir nedenle feshedilmesi veya tasfiye edilmesi halinde, fesih veya tasfiye işlemlerinin tescile işletilmesi zorunludur.

5.

Almanya'da anonim şirket kurulabilmesi için gereken sermaye miktarı en az ne kadardır?

Doğru Cevap: "A" 50.000 Euro
Soru Açıklaması

Almanya’da 7 değişik formda iş kurulması mümkündür. Bunlar› şu şekilde sıralayabiliriz:• Şahıs şirketi (Einzelkaufmann)• Şube (Zweigniederlassung)• Limited şirket: GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)• Adi Ortaklık: oHG (offene Handelsgesellschaft)• Komandit Ortaklık: KG (Kommanditgesellschaft)• GmbH & Co. KG• Anonim şirket: AG (Aktiengesellschaft)

Almanya’da kurulacak şube, GmbH, GmbH & Co. KG ve AG için sınırlı sorumluluk esastır. OHG’de ortaklar sınırsız sorumlu iken KG’de hem sınırlı hem de sınırsız sorumluluk söz konusudur. Ayrıca, GmbH ve GmbH & Co. KG kurulması için25.000 Euro, AG (Anonim şirket) kurulması için 50.000 Euro sermaye konulması gerekmektedir.

6.
 • Karara varan şirketlerin, aralarında saptanacak kurallara ve ilkelere uygun olarak hazırlayacakları bilançolarını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirmeleri gerekir.
 • Birleşen şirketlerin alacaklılarının birleşme kararına hukuki olarak itiraz etme hakkı yoktur.
 • İlan edilen bilançolar, birleşme tarihi itibariyle birleşen şirketlerin durumlarını gösterdiği gibi, birleşilen şirketin de muhasebe kayıtlarının temelini oluşturur.
 • Yukarıdakilerden hangileri, birleşme kararlarının tescil ve ilanını takip eden durumlar ile ilgili doğru bilgiler arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "C" I-III
  Soru Açıklaması

  Birleşen şirketlerin alacaklılarından her biri birleşme kararının ilanından başlayarak üç ay içinde yetkili mahkemeye başvurup birleşmeye itiraz edebilirler.

  7.
  Yeni iş kurma sürecinde olan bir girişimci, yönetim uzmanlığı, pazara ilişkin bilgi birikimi, operasyonel ve yapısal denetim gibi konularda bilgi düzeyi yetersiz kalıyor ve zorlanıyorsa, riski azaltmak için pazara girmeden önce yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Franchising anlaşmasına girmek
  Soru Açıklaması
  Yeni iş kurma sürecinde girişimci yönetim uzmanlığı, pazara ilişkin bilgi birikimi, operasyonel ve yapısal denetim konularında kendini yetersiz buluyorsa bu konularda yeterli olan bir işletme ile franchising anlaşmasına girerek riskleri azaltabilir.
  8.

  Teknoloji üretiminin en önemli unsuru nedir?

  Doğru Cevap: "B" Yeniliktir
  Soru Açıklaması

  Teknoloji üretiminin en önemli unsuru yeniliktir, inovasyondur

  9.

  I. İkametgah ilmühaberi

  II. Ustalık belgesi

  III. İşe başlama formu

  IV. 3 Fotoğraf

  V. Nüfus cüzdanı örneği

  Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için vergi dairesine yukarıdaki evraklardan hangisi ya da hangileri ile başvurması gerekir?

  Doğru Cevap: "A" I,III veV
  Soru Açıklaması

  Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için öncelikle bağlı bulunulan bölgedeki vergi dairesine aşağıdaki evraklarla başvurularak kayıt yaptırılır ve basit usulde vergi mükellefiyeti kazanılır.

  • Bildirim formu doldurulur. 

  • Kira kontratı veya tapu fotokopisi

  • İkametgah ilmühaberi

  • İşe başlama formu

  • Nüfus cüzdanı örneği Doğru cevpa A'dır.

  10.
  Hangisi potansiyel franchise'ın araştırılmasında bilgi toplanabilecek başlıca kaynaklardandır?
  Doğru Cevap: "A" Mevcut ve eski franchisee’ler
  Soru Açıklaması
  Potansiyel franchise'ın araştırılmasında üç temel bilgi kaynağı vardır. Bunlar bağımsız üçüncü parti bilgi kaynakları, franchisor'ın kendisi ve mevcut ve eski franchiseelerdir. Bu sebeple doğru cevap "A" seçeneğidir
  logo
  Girişimcilik ve İş Kurma
  Deneme Final Sınavları - Deneme 2
  11.

  Hangisi franchisee için franchising’in faydalarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Maliyet üstünlükleri
  Soru Açıklaması

  Maliyet üstünlükleri franchisor için franchising’in yararlarından biridir.

  12.

  Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını belirten kavram hangisidir? 

  Doğru Cevap: "B" fiyat istikrarı
  Soru Açıklaması

  Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını belirten kavram fiyat istikrarıdır.

  13.
  • Ana Sözleşme Hazırlığı• Ana Sözleşmenin Noter Tasdiki (4 adet)• Başvuru / İlgili Kuruluşlardaki Kayıt ve İşlemler Şekli• (4 Ana Sözleşme (Tasdikli), Kurucular İmza Beyanı, Dilekçe)• Tescil ve İlanla İlgili İşlemler• Şeklinde listelenen kuruluş tamamlanması aşamaları hangi şirket tipi içindir?
  Doğru Cevap: "D" Anonim şirket
  Soru Açıklaması

  • Ana Sözleşme Hazırlığı • Ana Sözleşmenin Noter Tasdiki (4 adet) • Başvuru / İlgili Kuruluşlardaki Kayıt ve İşlemler Şekli • (4 Ana Sözleşme (Tasdikli), Kurucular İmza Beyanı, Dilekçe) • Tescil ve İlanla İlgili İşlemler • Kuruluşun Tamamlanması anonim şirketlerin kuruluş aşamalarıdır.

  14.

  Ekonomik büyümedeki en önemli faktör ____________ yatırımlarının arttırılmasıdır?

  Doğru Cevap: "B" Özel sektör
  Soru Açıklaması

  Ekonomik büyümedeki en önemli faktör özel sektör yatırımlarının arttırılmasıdır.

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi Franchisee açısında Franchising’in yararlarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Büyüme risklerinin azaltılması
  Soru Açıklaması

  Büyüme risklerinin azaltılması franchisor açısından franchisingin yararlarından biridir. Doğru cevap A'dır.

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi komandit şirket özelliklerinden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "D" Komandit şirketler komanditer ortaklar tarafından yönetilirler.
  Soru Açıklaması

  Kollektif şirketten farklı olarak bazı ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Diğer ortakların sorumlulukları, şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sorumlulukları sınırsız olan ortaklara “komandite ortak”, sınırlı olanlara da “komanditer ortak” denir. Komandite ortakların gerçek kişiler olması gereklidir. Komanditer ortaklar ise gerçek veya tüzel kişi olabilir. Komandit şirketler komandite ortaklar tarafı ndan yönetilirler. Ticaret hayatında bu şirket türüne fazla rastlanmamaktadır. Doğru cevap D’dir. 

  17.
  “Girişimcilik İklimi” nedir?
  Doğru Cevap: "B" Girişimci sayısının arttırılabilmesi için gerekli olan ortam
  Soru Açıklaması
  Cevap B
  18.
  Bir işletmenin basit usulde ya da gerçek usulde vergilendirmeye tabi olmasında dikkate alınan faktörler nelerdir?
  Doğru Cevap: "A" İşletmenin büyük ya da küçük ölçekli olması
  Soru Açıklaması
  Bir işletmenin basit ya da gerçek usulde vergilendirmeye tabi olmasında dikkate alınan unsur işletmenin büyük ya da küçük ölçekli olmasıdır.
  19.

  Bir şirketin bir başka şirket tarafından satın alınması, devralınması veya yeni bir işletme bünyesinde bir araya gelinmesi olarak tanımlanan işleme ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Birleşme
  Soru Açıklaması

  Günümüzde küreselleşme ile işletmeler genelde kriz dönemlerini içsel büyüme (sermaye arttırarak) veya dışsal büyüme (katılım, birleşme vb.) ile aşmaya çalışırlar. Birleşme; bir şirketin bir başka şirket tarafından satın alınması, devralınması veya yeni bir işletme bünyesinde bir araya gelinmesi olarak tanımlanabilir. Birleşmeyi yatay, dikey ve karma birleşme olarak ayırabiliriz. Birleşecek olan işletmeler aynı sektörde ve aynı coğrafi bölgede (aynı ülkede vb.) işletiliyorsa, bu birleşme yatay birleşmedir. Birleşecek olan işletmeler arasında alıcı-satıcı ilişkisi varsa ya da şirket kendi tedarikçisi ile birleşirse, bu dikey birleşmedir. Birbiriyle ilgisi olmayan sektörlerde ya da farklı coğrafi bölgelerde (farklı ülke vb.) iş yapan işletmelerin birleşmeleri ise karma birleşmelerdir.  

  20.

  İyileştirme projesi aşağıdaki hallerden hangisi için hazırlanır?

  Doğru Cevap: "A" İflastan kurtulmak
  Soru Açıklaması

  Girişimcinin iflastan kurtulabilmesi için bir iyileştirme projesi hazırlaması gerekir. Girişimci bu proje ile iflastan kurtulmayı amaçlamaktadır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler