• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi iş planında PEST, SWOT ve GZFT analizlerinin yapıldığı aşamadır?
Doğru Cevap: "A" İş planının sistematiği
Soru Açıklaması
PEST, SWOT ve GZFT analizleri, iş planının sistematiğinin oluşturulma aşamasında yer alır.
2.

Yönetsel kontrol mekanizmaları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Doğru Cevap: "E" Tasarım
Soru Açıklaması

Yönetsel kontrol mekanizmaları ise genellikle maliyet kontrolü, stoklar ve nakit akışı gibi finansal kararlar ile birlikte, işe alım / işten çıkartma, programlama ve eğitim gibi insan kaynakları ile ilgili kararları kapsamaktadır.

3.
Sanayideki yeniliklerin, buluşların, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kaydedilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayrimaddi bir hak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sınai mülkiyet hakkı
Soru Açıklaması

Sınai Mülkiyet Hakları; sanayideki yeniliklerin, buluşların, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kaydedilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayrimaddi bir haktır. Doğru cevap B'dir.

4.

Belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla söz konusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini vermesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Franchising
Soru Açıklaması

Doğru cevap C seçeneğidir.

5.

Hangisi franchisor açısından franchising’in faydalarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Büyüme maliyetlerinin azaltılması
Soru Açıklaması

Büyüme maliyetlerinin azaltılması franchisor açısından franchising’in faydalarından biridir. Diğerleri franchisee için olan faydalardır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanununda (İİK) sayılan doğrudan iflas hallerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Borçlunun ödemelerini tatil etmemesi
Soru Açıklaması
İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) sayılan doğrudan iflas halleri şunlardır: • Borçlunun ikametgâhının belli olmaması • Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması • Borçlunun, alacaklarının haklarını ihlal eden hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi • Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması • Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması • Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunmaması • İlana dayalı alacak, icra emriyle istenildiği halde ödenmemesi
7.

Yaratıcılık süreci modelinde fikrin uygulanması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Doğrulama
Soru Açıklaması

Yaratıcılık sürecini anlamaya ve planlamaya çalışan uzmanlar yaratıcı davranışın aşağıdaki modeli izlediği konusunda hemfikir olmaktadırlar:• İlk kavrayış: problemin ilk teşhisi ve tanımlanması• Hazırlık: zihinsel alt yapı, bilgi araştırması ve yardımcı olabilecek daha önceki deneyimler• Kuluçka: problem üzerine şuursuzca çalışma• Aydınlanma: kavramanın görünen ışıltısı (“tamam şimdi oldu!”)• Doğrulama: test etme ve fikrin uygulanması

8.

I. Ticari Varlığın Yegane Olarak Sahipliği

II. Ortaklık

III. Adi Ortaklık

IV. Sınırlı Ortaklık

V. Sınırlı Sorumlu Kuruluş

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Amerika Birleşik Devletleri'nde iş kurmak isteyen bir girişimcinin işletmesi için seçmesi gereken şirket türleridir?

Doğru Cevap: "A" I, II, IV, V
Soru Açıklaması

Adi Ortaklık Almanya'da kurulabilecek şirket türlerinden biridir. Doğru cevap A seçeneğinde verilmektedir. 

9.
I. Çalışanlar II. Müşteriler III. Tedarikçiler IV. Finansal Kayıtlar V. Medya VI. Mevcut Sahipler Bunlardan hangisi yada hangileri işletme satın alma sürecinde faydalanılacak iç kaynaklardandır?
Doğru Cevap: "D" I, IV ve VI
Soru Açıklaması
Cevap D
10.

I. Defter tutarlar

II. Vergi kesintisi yapılmaz

III. Katma değer vergisinden istisnadır

IV. Geçici vergi ödemezler

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurulan bir işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı bazı kolaylıklardandır?

Doğru Cevap: "B" II, III, IV
Soru Açıklaması

Kurulan bir işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı bazı kolaylıklar; defter tutmazlar, vergi kesintisi yapılmaz ve muhtasar beyanname vermezler, geçici vergi ödemezler, kdv'den istisnadır, ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz, alınan ve verilen belgelerin kayıtları işletmelerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Doğru cevap B seçeneğinde verilmektedir.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.

Faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseseler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "C" Gayrisıhhi Müessese
Soru Açıklaması

Gayrisıhhi Müessese: Faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir.

12.
 • Sigorta
 • Borçlar
 • Yasal İzinler
 • Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri franchising maliyetleri arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Verilenlerin hepsi franchising maliyetleri arasında yer alır. Doğru cevap E'dir.

  13.
  Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmının ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Tasfiye
  Soru Açıklaması
  Faaliyetlerine son verilen işletmenin tüm varlıklarının satılıp paraya çevrilmesi, alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan kısmının ortaklar arasında dağıtılma işleminin bütününe tasfiye denir.
  14.

  Hangisi faaliyetlerini sürdürmekte olan bir işletmenin satın alınması üstünlüklerinden değildir?

  Doğru Cevap: "D" Girişimcinin Kendisine Duyduğu Aşırı Güven
  Soru Açıklaması

  Girişimcinin kendisine duyduğu aşırı güven mevcut işletmenin satın alınmasının risklerindendir.

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik politika önlemlerinden biridir?
  Doğru Cevap: "E" Temel ve sonraki eğitimlerin her düzeyinde okullarda girişimcilik eğitiminin entegrasyonu
  Soru Açıklaması

   • Girişimcilik kültürünün arttırılmasının teşvik edilmesi,

  • Temel ve sonraki eğitimlerin her düzeyinde okullarda girişimcilik eğitiminin entegrasyonu,

  • Girişimcilik engellerinin ortadan kaldırılması, işletmelerin pazara girmelerini kolaylaştırıcı tedbirlerin önceden alınması

  • Yeni kurulacak işletmeler için başlangıç sermayesi veren gerek kamu gerekse de finans kuruluşlarının oluşturulması, var olanların güçlendirilmesi,

  • Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin arttırılması, • İşletme inkübatörlerinin sayısının arttırılması,

  • Danışmanlık hizmetlerinin arttırılması,

  • Girişimcilik portallarının oluşturulması ve girişimcilere iletişim kanalları sağlanması,

  • Ticari mülkiyet katılım oranlarını artırmak amacıyla gençlik, kadın, teknolojik girişimciler gibi hedef gruplar oluşturulması ve bunlara özgü spesifik teşvik unsurlarının yaratılması.

  Doğru cevap E'dir.

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi, franchising anlaşmasına konu olabilecek unsurlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Franchisee'nin format dışı pazarlama faaliyetleri
  Soru Açıklaması
  Franchising anlaşmasına konu olan unsurlar yalnızca ürünler ve hizmetler değil, aynı zamanda franchising veren işletmenin markası ve yönetim modelleridir.
  17.
 • Sınai Mülkiyet Hakları; patentler, faydalı modeller, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler (menşe ve mahreç işaretleri), entegre devrelerin topografyaları olarak tanımlanmaktadır.
 • Fikir ürünlerinin etkin olarak korunmadığı, teknolojik ilerlemenin vazgeçilmez şartı olan buluş faaliyetlerinin teşvik edilmediği riskli bir ülkede yerli teknoloji üretiminin gerçekleştirilmesi beklenemez.
 • Sınai Mülkiyet Hakları, üçüncü şahıslara karşı hukuken sahibi lehine korunmakta ve başkalarına devredilememektedir.
 • Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" I-II
  Soru Açıklaması

  Sınai Mülkiyet Hakları, üçüncü şahıslara karşı hukuken sahibi lehine korunmakta ve başkalarına devredilebilmektedir.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kurmuş olduğu işi esnaf ve sanatkarların siciline kaydettirmesi gereken evraklardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "B"  3 fotoğraf
  Soru Açıklaması

   3 fotoğraf

  19.

  Girişimcilik iklimini etkileyen faktörler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir

  Doğru Cevap: "C" Girişimciliğin ortadan kaldırılması
  Soru Açıklaması

  Girişimcilik iklimini etkileyen faktörler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu faktörler, sosyal ve kültürel altyapının varlığı, devlet yönetiminin yapısı, iş gücü ve finansal piyasaların gelişmişliği, teknoloji kullanım düzeyi, Ar-Ge harcamalarının büyüklüğü, Ar-Ge desteklerinin varlığı, girişimcilik eğitimlerine verilen önem, girişimcilik yeteneği ve kapasitesi, ticari hayatı ilgilendiren hukuki altyapı ve fiziksel alt yapı olanakları olarak sıralanabilir.

  20.

  Girişimci iş kapatma kararı verdikten sonra işi kapatarak işi bırakma bildirimi aşağıdaki hangi kuruma teslim etmesi gerekir?

  Doğru Cevap: "E" Vergi Dairesi
  Soru Açıklaması

  İş kapatma kararı verdikten sonra işi kapatarak işi bırakma bildirimi ile Vergi Dairesine başvurarak vergi mükellefiyetini sonlandırması gerekir. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok