• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

Yasada ve/veya ana sözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile bir karar alınmasına ve ihbarda bulunulmasına gerek kalmadan bir şirketin kendiliğinden faaliyet ortamının sona ermesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İnfisah
Soru Açıklaması

Bir şirketin tasfiye edilebilmesi için ya dağılmış olması (infisah) ya da dağıtılmış olması (fesih) gerekir. Dağılma (infisah); yasada ve/veya ana sözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile bir karar alınmasına ve ihbarda bulunulmasına gerek kalmadan bir şirketin kendiliğinden faaliyet ortamının sona ermesidir. Doğru cevap B seçeneğidir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi Cantillon’a göre ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren etmenlerden aktif olandır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Cantillon’a göre ekonomiye etki eden ve onları biçimlendirenlerden 3 etmen vardır: Kaynaklara sahip olan kişiler, İş yapan profesyoneller ve girişimcilerdir. Kaynaklara sahip olan kişiler ve İş yapan profesyoneller pasifken,Girişimciler aktif rol oynarlar. Doğru cevap B’dir.

3.

Faaliyetlerine devam eden bir işletmenin bankalar gibi çeşitli fon sağlayıcılarla ilişkisi bulunması aşağıdakilerden hangi mevcut işletme satın alma üstünlüğünün örneği olabilir?

Doğru Cevap: "E" Finansman kolaylığı
Soru Açıklaması

Faaliyetlerine devam eden işletmenin bankalar gibi çeşitli fon sağlayıcılarla ilişkisi bulunmaktadır. Girişimci, bu bağlantılar sayesinde fon kaynaklarına görece daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecektir. 

4.
 • Ticari Varlığın Yegane olarak Sahipliği
 • Ticari Şirketler
 • Limited Ortaklık
 • Komandit Ortaklık
 • Adi Ortaklık
 • Yurt dışında girişimcilik yapmak isteyen birey, eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket kurmak isterse kuracağı şirket yukarıdaki türlerden hangileri olabilir?

  Doğru Cevap: "A" I-II ve III
  Soru Açıklaması

  ABD’de şirket kurulurken, Türkiye’de de olduğu gibi en önemli husus kurulacak şirketin türüdür. Şirketler, “Ticari Varlığın Yegane olarak Sahipliği (Sole Proprietorship)”, “Ortaklık (Partnership)”, “Ticari Şirketler (C veya S Corporations)”, “Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership)”, “Sınırlı Sorumlu Kuruluş (Limited Liability Company)” şeklinde faaliyet gösterilebilmektedir.

  5.

  Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ikliminin içerdiği faktörlerin dışında kalır?

  Doğru Cevap: "E" Sosyal çevre
  Soru Açıklaması

  Ekonomik çevre, hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası, yaşanan finansal krizler, küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, finans kuruluşlarının fon talebini karşılama düzeyi, enşasyon oranı, vergi uygulamaları, iş kurmayı etkileyen yasal alt yapı ve bürokrasinin yapısı gibi faktörleri içermektedir

  6.
  2.ve 3. Sınf gayrisıhhi müessese ruhsatları hangi kurum tarafından verilir?
  Doğru Cevap: "E"  İlçe belediyeleri 
  Soru Açıklaması

    İlçe belediyeleri 

  7.

  Aşağıdakilerden hangisi Amerika'da kurulabilecek şirket türlerinden biridir?

  Doğru Cevap: "D" Ticari Şirketler
  Soru Açıklaması

  Ticari şirketler Amerika'da kurulabilecek şirket türlerinden biridir.

  8.

  Basit usule tabi işletmelerin kullandıkları belgeler ve zarflar hangi kurum tarafından bastırılır?

  Doğru Cevap: "D" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
  Soru Açıklaması

  Basit usule tabi işletmelerin kullandıkları belgeler ve zarflar sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından bastırılmaktadır. Bu işletmelerde kullanılacak belgeler, bağlı oldukları oda veya birlikten temin edilerek kullanılır.

  9.
  Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin ana sözleşmesinde bulunması zorunlu konulardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Emeklerini ortaya koyan şirket çalışanları ve işçilerle ilgili bilgiler
  Soru Açıklaması
  Anonim şirketin ana sözleşmesinde şirket çalışanları ile ilgili bilgiler bulunması zorunlu konulardan değildir.
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin son dönemlerde popüler olmasının nedenlerinden birisidir?
  Doğru Cevap: "E" İstihdam sorununun artması
  Soru Açıklaması

  Girişimciliğin son dönemde böylesine popüler olmasının başlıca sebepleri arasında aşağıdaki üç önemli gelişmeyi sayabiliriz:?1. İstihdam sorununun artması.?2. Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı.?3. Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü. Doğru cevap E’dir.

  logo
  Girişimcilik ve İş Kurma
  Deneme Final Sınavları - Deneme 11
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudan iflas hallerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunması
  Soru Açıklaması

  İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) sayılan doğrudan İflas halleri şunlardır:

  • Borçlunun ikametgahının belli olmaması
  • Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması
  • Borçlunun, alacaklarının haklarını ihlal eden hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi
  • Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması
  • Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması
  • Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunmaması
  • İlama dayalı alacak, icra emriyle istenildiği halde ödenmemesi

  Doğru cevap E.

  12.

  Makroekonomik dengesizlik nedir?

  Doğru Cevap: "A" Üretimde ve gelir dağılımında sorun olması
  Soru Açıklaması

  Makroekonomik dengesizlik; üretimde, kıt kaynakların tahsis edilmesinde ve gelir dağılımında sorunların olması, belirsizliğin ve öngörülemezliğin yaygın oluşudur

  13.

  Alacaklının alacağı bir kambiyo senedine bağlı ise ödeme ve itiraz süresi kaç gündür?

  Doğru Cevap: "B" 5 gün
  Soru Açıklaması

  Alacaklının alacağı bir kambiyo senedine bağlı ise ödeme ve itiraz süresi 5 gündür.

  14.
  Yalnız gerçek kişilerin ortak olabildiği, asgari sermaye gereksinimi olmayıp bütün ortakların  sorumluluklarının sınırsız olduğu şirket tipine ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "C"   Kollektif şirket
  Soru Açıklaması

     Kollektif şirket

  15.

  Bir şirketin dağıtılmış olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  Doğru Cevap: "D" Fesih
  Soru Açıklaması

  Bir şirketin tasfiye edilebilmesi için ya dağılmış olması (infisah) ya da dağıtılmış olması (fesih) gerekir.

  16.

  I. Maliyet kontrolüII. Amaç belirleme kontrolüIII. Stok kontrolü IV. Nakit akışı kontrolü V. Misyon belirleme kontrolü

  Yukarıda verilenler dikkate alındığında yönetsel kontrol mekanizmalarının kapsamı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Yönetsel kontrol mekanizmaları ise genellikle maliyet kontrolü, stoklar ve nakit akışı gibi finansal kararlar ile birlikte, işe alım / işten çıkartma, programlama ve eğitim gibi insan kaynakları ile ilgili kararları kapsamaktadır.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi karma birleşmeye örnek olarak verilebilir?
  Doğru Cevap: "A" Arçelik, Türk Elektrik Endüstrisi, Atılım ve Gelişim şirketleri
  Soru Açıklaması

  Birleşmeyi yatay, dikey ve karma birleşme olarak ayırabiliriz. Birbiriyle ilgisi olmayan sektörlerde ya da farklı coğrafi bölgelerde (farklı ülke vb.) iş yapan işletmelerin birleşmeleri karma birleşmelerdir. Doğru cevap A'dır.

  18.

  Personelin eğitimi, lisanslar, faalyet el kitapları, eğitim malzemeleri, kuruluş yeri seçimi ve hazırlığı ile ilgili destek hizmetleri gibi hizmetler franchising maliyetlerinden hangisinin konusu olabilir?

  Doğru Cevap: "D" Franchise giriş ödemesi
  Soru Açıklaması

  Personelin eğitimi, lisanslar, faalyet el kitapları, eğitim malzemeleri, kuruluş yeri seçimi ve hazırlığı ile ilgili destek hizmetleri gibi hizmetler franchising maliyetlerinden Franchise giriş ödemesi maliyetleri arasında sayılır.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi bir franchise anlaşmasına konu olabilecek unsurlardan biri olamaz?

  Doğru Cevap: "C" İdari kadro yapılandırması
  Soru Açıklaması

  Bir franchise anlaşmasına konu olabilecek unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Mevcut bir pazara ve belli bir imaja sahip ürünler ve hizmetler
  • Patentli bir formül ya da tasarım
  • Ticari isimler ve ticari markalar
  • Finansal getirilerin denetimi için finansal yönetim sistemi
  • Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği
  • Reklam ve satın alma faaliyetlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanma
  • Genel merkez tarafından sunulan faydalar
  • Test edilmiş bir iş modeli

  Bir franchise anlaşmasına idari kadronun yeniden yapılandırılması talep edilemez. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir.

  20.

  Şahıs işletmesinin kapatılması durumunda işi terk eden gerçek kişinin, vergi dairesindeki kaydını sildirmesini takiben Ticaret Sicili Kayıtlarını ve ilgili Meslek veya Ticaret Odası kayıtlarını da sildirmesi (terkin edilmesi) gerekir. 

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumda düzenlenecek evraklardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" İkametgah belgesi
  Soru Açıklaması

  Şahıs işletmesinin kapatılması durumunda işi terk eden gerçek kişinin, vergi dairesindeki kaydını sildirmesini takiben Ticaret Sicili Kayıtlarını ve ilgili Meslek veya Ticaret Odası kayıtlarını da sildirmesi (terkin edilmesi) gerekir. Bu durumda düzenlenecek evraklar: Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe, İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe, Vergi dairesi ticareti terk yazısı, Mal beyanı,  Vefat nedeniyle kapanış talebinde, veraset ilanı (asıl ya da noter onaylı) eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Düzenlenecek belgeler arasında ikametgah belgesi bulunmamaktadır. Doğru cevap D'dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler