• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 9
1.
I: İş fikrini uygulamaya hazırlamaII: İş fikirlerini arama/bulmaIII: İş fikrini uygulamaIV: İş fikrini seçmeGirişimcilik süreçleri düşünüldüğünde yukarıdaki basamakların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" II-IV-I-III
Soru Açıklaması

Girişimcilik süreçleri aşağıda sıralandığı şekildedir:1. İş fikirleri arama, bulma2. İş fikrini seçme3. İş fikrini uygulamaya hazırlama4. İş fikrini uygulama (Yatırım, piyasaya çıkış, ölçme, değerlendirme, öğrenme,tekrar arama.)

2.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik süreçlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" İş fikirlerini kopyalama
Soru Açıklaması

Girişimcilik Süreçleri1. İş fikirleri arama, bulma2. İş fikrini seçme3. İş fikrini uygulamaya hazırlama4. İş fikrini uygulama (Yatırım, piyasaya çıkış, ölçme, değerlendirme, öğrenme, tekrar arama.)Literatürde ve piyasada benzer ve farklı girişimcilik süreçlerine rastlamak mümkündür. Ancak en açıklayıcı, kapsayıcı ve sistematik olanı budur

3.

Hangisi/leri girişimcinin üretim sürecine katkılarındandır?

I- Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar

II- Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır

III- Yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Girişimcinin üretim sürecine katkısı başlıca üç yönde olabilir: (TUSİAD, 2002)1. Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar.2. Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır.3. Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır. Bir girişimcinin yaptıkları sonucu elde edilen başarı ya da başarısızlıklar diğer girişimcilere örnek olur, yol gösterir.

4.

I. Girişimcilik kökleri hayallere dayanan ve değerlerle sonuçlanan bir süreçtir.

II. Girişimcilikte yalnızca soyutluk vardır.

III. Girişimcilikte hem düşünsellik hem de eylemsellik vardır.

Yukarıda girişimcilik ile ilgili verilen tanımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Girişimcilikte hem soyutluk hem de somutluk vardır. Dolayısıyla II. verilen yanlıştır. Diğer verilenler ise doğrudur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi Apple’ı Steve Jobs’la birlikte yaratan kişidir?
Doğru Cevap: "D" Steve Wozniak
Soru Açıklaması

Apple’ı Steve Jobs’la birlikte yaratan Steve Wozniak'tır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde fırsatın anlaşılmasına yönelik faaliyetlerdendir?

Doğru Cevap: "B" rekabet analizi
Soru Açıklaması

Rekabet analizi, ürün geliştirme sürecinde fırsatın anlaşılmasına yönelik faaliyetlerdendir. Doğru yanıt B'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin son dönemlerde popüler olmasının nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Nüfusun giderek artması
Soru Açıklaması

Girişimciliğin son dönemde böylesine popüler olmasının başlıca sebepleri arasında aşağıdaki üç önemli gelişmeyi sayabiliriz:

 • İstihdam sorununun artması.
 • Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı.
 • Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü.
 • 8.
  "Kodak firması, fotoğrafçılık ürünleri üreten bir şirkettir. 1880 yılında kurulmuştur. Yenilikçi bir şirket iken küreselleşmeyi, teknolojik ve rekabetteki değişiklikleri görmezden gelmiş, sonuçta önemli miktarda de¤er kaybetmiştir. 1997-2007 yıllarında hisseleri çok aşağılara inmiş, bu dönemde aşağı yukarı 2 milyar dolar zarar etmiştir." Yukarıdaki olaya göre Kodak'ın uygulaması gereken inovasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" İş modeli inovasyonu
  Soru Açıklaması
  Kodak, iş modeli inovasyonunu gerçekleştirmifl olsa; müşteri değeri önermesiyle farklılığı yakalayarak rekabet seviyesinin artmasının önüne geçecek ve kâr marjının düşmesini engelleyecektir. Bu eksikliğin farkına varan Kodak’ın yeni CEO’su iş modelini yeniden tanımlayarak yepyeni müşteri deneyimleri yaratmaya başlamıştır. Aynı şekilde kişisel bilgisayar şirketi olan Apple, piyasanın hızlı bir şekilde emtialaşmasıyla zor duruma düşmüştür. O da iş modelini yeniden tanımlayarak hiç kimsenin bilmediği bir alana odaklanarak ve yeni bir iş modeli yaratmış ipod ve itunes işine girerek ve kârlılığı yakalamıştır.
  9.

  Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir fikrin soyut bir üretime dönüşmesini ifade eder?

  Doğru Cevap: "C" Hizmet
  Soru Açıklaması

  Tasarım bilgiyi (fikrin) somut (mal) ya da soyut (hizmet) bir çıktıya dönüştüren bilinçli bir karar verme süreci olarak da tanımlanmaktadır.

  10.

  ................... yeni fikir ve çözümlerin organizasyonlarda başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" inovasyon
  Soru Açıklaması

  İnovasyon yeni fikirlerin ve tasarımların uygulamaya geçirilmesidir. Genelde yaratıcılık ile karıştırılsa da yaratıcılık yeni fikirlerin üretilmesini içerir, hayata geçirilmesini içermez.

  logo
  Girişimcilik ve İş Kurma
  Ara Sınav - Deneme 9
  11.

  Aşağıda verilen girişimcilerle ilgili görüşlerden hangisi gerçekçidir?

  Doğru Cevap: "C" Sermayesi olan bazı girişimciler iş kurabilir başarılı olabilir.
  Soru Açıklaması

  Sermayesi olan herkes iş kurabilir başarılı olabilir : Her kapital sahibi iş kurabilir ancak her kurulan iş başarılı olamaz. İş kurmak için sermaye gerekli ama sadece onun olması yeterli değildir. 

  12.

  Aşağıdakilerden hangileri başarılı bir iş fikrini sıradan bir iş fikrinden ayıran özelliklerdir?

  I. Müşteriye fayda sağlar

  II. Rekabet avantajı getirir

  III. Paydaşlara ve işletmeye kazanç sağlar

  IV. İşletme tarafından arz edilir

  V. Üretimi görece kolaydır

  Doğru Cevap: "B" I-II-III-V
  Soru Açıklaması

  I. Müşteriye fayda sağlar

  III. Paydaşlara ve işletmeye kazanç sağlar

  IV. İşletme tarafından arz edilir

  V. Üretimi görece kolaydır

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi Orta çağlardaki tipik girişimciye örnektir?

  Doğru Cevap: "E" Din görevlileri
  Soru Açıklaması

  Orta çağlarda girişimci kavramı hem yönetici hem de çalışan olarak büyük ölçekli üretim projelerini yöneten kişi için kullanılmaktaydı. Böyle büyük üretim projelerinde bireyler riskleri üstlenmemekte, genellikle devlet tarafından sağlanan kaynaklarla projeyi yürütmekteydiler. Orta çağlardaki girişimciler kamu kaynaklarını kullanan ve risk üstlenmeyen kişilerdi. Orta çağlardaki tipik girişimci örneği din görevlileriydi. Bu kişiler kale, sur, kamu binaları, manastır, katedral gibi büyük mimari çalışmaları yapmakla görevliydiler. Doğru cevap E'dir.

  14.

  I. Tasarım

  II. Pazarlama

  III. Markalar

  IV. Bütçeleme

  Yukarıdaki maddelerden hangileri kilit süreçlerdendir?

  Doğru Cevap: "C" I-II-IV
  Soru Açıklaması

  İnsanlar, teknoloji, ürünler, tesisler, ekipmanlar, istihbarat, kanallar, ortaklar, ittifaklar ve markalar kilit kaynaklardandır. Tasarım, pazarlama, bütçeleme, işe alım, eğitim ise kilit süreçlerdendir. Bu nedenle doğru cevap C'dir.

  15.

  Girişimcilikte üretilecek olan ürünlerde ne istenmektedir ?

  I. Yenilikçilik

  II. Sağlamcılık

  III. Yaratıcılık                            

  Doğru Cevap: "E" II ve III
  Soru Açıklaması

  Girişimcilik, özünde risk almak olurken üretip pazarlayacağı mal ya da hizmetlerde yenilikçilik ve yaratıcılık istemektedir. Doğru cevap E'dir. 

  16.

  Yaratıcı davranışın izlediği model arasında yer alan "problem üzerine şuursuzca çalışma " aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Kuluçka
  Soru Açıklaması

  Kuluçka: problem üzerine şuursuzca çalışmadır.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken özelliklerden değildir?

  Doğru Cevap: "C" Risk almamak
  Soru Açıklaması

  Girişimci düşüncenin ana bileşenlerinden olan yenilikçi ve yaratıcı olma doğrudan tasarım ile ilişkilidir. Girişimcilik, özünde risk almak olurken üretip pazarlayacağı mal ya da hizmetlerde yenilikçilik ve yaratıcılık istemektedir.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi iş modeliyle ilgili yanlıştır?

  Doğru Cevap: "D" İş modeli, iş süreci modelidir.
  Soru Açıklaması

  İş modeli, iş süreci modeli değildir. İş modeli, ticari hale getirilen değer üretme faaliyetlerinin bütünüyle ilgili bir kavramdır. Kâr eden bir işletmenin sırrı gibidir. Ne yaptı da bu sonuca ulaştı. Biz de ne yapalım da benzer sonuca ulaşalım gibi çıkarımlar iş modelinin ne olduğunun anlaşılmasını sağlar. İş modeli, kâr etmek için tasarlanmış bir sistemdir. Hiç şüphesiz taklit edilebilir. Bu yönüyle stratejiden ayrılır. Strateji icra ve eylemi içerir. İş modeli ise işin bir sistem olarak nasıl çalıştığı ile ilgilidir. İşletmede yapılacak birbirinden farklı işleri birleştiren bir tasarım olayıdır. İş modeli bir yaratıcılık olayıdır. Çünkü yarat›c›l›k da farklı parçaların farklı birleştirilmesi vardır. Bu nedenle iş modeli iş süreci modeli olmadığından doğru cevap D'dir.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi müşterilere hitap eden temel değer unsurlardan birisi değildir?
  Doğru Cevap: "A" Ekonomik
  Soru Açıklaması

  Dört temel değer unsuru bulunmaktadır. Bunlar, fiziksel (kolaylık, güvenlik, rahatlık, hayatta kalma,...), duygusal (iyi hissetme, tanınma, statü, ait olma, bireysel kimlik ....) entellektüel (bilgi, takdir, kalite, mükemmeliyet, etkinlik, verimlilik, öğrenme...) ve ruhsal (ruhsal gelişim, yaratıcılık, toplumsal bilinç, huzur, özgürlük, dürüstlük...) unsurlardır. Hangi hedef müşteri kitlesini öngörmüşseniz ve bunlar için hangi değer unsurları uygunsa iş fikri olarak düşündüğünüz ürün ve hizmetlerin de o değerleri sunduğuna dikkat etmek gerekmektedir.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin ekonomi üzerindeki rolü ile ilgili doğru bilgidir?
  Doğru Cevap: "D" Tüccarları girişime yönelten şey elde etmeyi umdukları kârdır.
  Soru Açıklaması
  Cantillon’a göre tüccar gündelik piyasada çiftçiden belli bir fiyat üzerinden mallar satın alıp belirsiz fiyattan şehirde satabilir. Tüccarı bu girişime motive eden, elde etmeyi umduğu kârıdır. Bu kâr, tüketim malları fiyatlarının şehirdeki dalgalanmalarının önceden belli olmaması nedeniyle belirsizdir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler