• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi iş modeli bileşenlerinde gerekli olan kilit kaynaklar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" Ürünler
Soru Açıklaması

Doğru cevap B şıkkıdır. Müşteri değer önermesinin kârlı bir şekilde sunulabilmesi için gerekli olan kay­naklar; insanlar, teknoloji, ürünler, tesisler, ekipmanlar, istihbarat, kanallar, ortak­lar, ittifaklar ve markalar gibi varlıklardır.  

2.
Edison'un "Başarısız olmadım. Sadece şimdilik işe yaramayan 10 bin yöntem buldum." sözü iş fikrinin hangi süreci ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Deney yapmak
Soru Açıklaması
Girişimci varsayımını deney yaparak yani denemelerle gerçekleştirmeye, ispat etmeye çalışır.Bunun için çok deney yapar. Deneylerinde sürekli hata bulan Edison’a: “Üstat hep hata yap›yorsun ne zaman doğruyu bulacaksın?” diye sorarlar. Edison “Başarısız olmadım. Sadece şimdilik işe yaramayan 10 bin yöntem buldum.” der.
3.

Hangisi/leri iktisat teorisinin ilgilendiği toplumların sorunlarındandır?

I- Toplumlar refah düzeylerini nasıl yükselteceklerdir?

II- Toplumlar refahı nasıl sürdüreceklerdir?

III- Toplumlar üyeleri arasında refahı nasıl dağıtacaklardır? 

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

İktisat teorisi toplumların iki temel sorunuyla ilgilenmektedir:• Toplumlar refah düzeylerini nasıl yükselteceklerdir? Refah artışı sağlanmadan nüfus arttığında kişi başına refah düşecektir. Bu nedenle yaşam standartlarını yükseltmek isteyen bütün toplumlar toplam refahı sürekli olarakyükseltmeye yarayacak yolları bulmak zorundadır.• Toplumlar üyeleri arasında refahı nasıl dağıtacaklardır? Eşit bir refah dağılımı şekli olmaksızın toplumun küçük bir kesimi mutlu olacak, kalan kesimde ise istikrar sağlanamayacaktır. (Tosunoğlu, 2003, s.24)

4.

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik (fizibilite) çalışmaları kapsamında yürütülen araştırmalardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Finansal araştırma
Soru Açıklaması

Fizibilite için yapılması gereken başlıca analizler: 1. Pazar 2. Teknolojik 3. Finansal / Ekonomik 4. Örgütsel 5. Yasal

5.

Yenilik ortamları yaratan, yenilik sistemleri kuran ve sürdürülebilirliği sağlayan çalışanlara yaratıcı ve yenilikçi fırsatlar tanıyan, kurum kültürlerine yenilikçiliği ve girişimciliği yerleştiren girişimcilik türüne ne denildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" İç girişimcilik
Soru Açıklaması

Yenilik ortamları yaratan, yenilik sistemleri kuran ve sürdürülebilirliği sağlayan çalışanlara yaratıcı ve yenilikçi fırsatlar tanıyan, kurum kültürlerine yenilikçiliği ve girişimciliği yerleştiren, yenilikçi stratejiler izleyen her kurumda iç girişimcilik güçlü olacaktır

6.

Hangisi iş modeli inovasyonu kapsamında dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Uygulanana iş modelinin en küçük parçasına kadar bilmek 
Soru Açıklaması

İş modeli inovasyonunda dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Bunlar; uygulamakta olduğunuz iş modelini en küçük parçasına kadar bilmek ve insanların sorunlarını çözebilmek için çok iddialı önerilerinizle ortaya çıkmak.

7.
Dinamik girişimciyi yeni tedarik kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon şekilerini uygulayarak eskiyi yeni ile değiştiren kişi olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Say
Soru Açıklaması
Yukarıdaki tanım, Schumpeter’in “dinamik girişimcilik” yaklaşımını açıklamaktadır.
8.

Tasarımın detaylandırılması, kayıp yada eksik bilginin toplanması ve önemli stratejik soruların incelenmesinin yapıldığı tasarım süreci temel basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kavram geliştirme
Soru Açıklaması

Tasarımın detaylandırılması, kayıp yada eksik bilginin toplanması ve önemli stratejik soruların incelenmesinin yapıldığı aşamaya kavram geliştirme denilmektedir.

9.
Hangisi yaratıcı davranışın izlediği modelde bulunan aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Pazarlama
Soru Açıklaması
Yaratıcı davranışın izlediği modeldeki aşamalar "İlk kavrayış, hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve doğrulamadır". Pazarlama bu aşamalardan biri değildir. Bu sebeple doğru cevap "D" seçeneğidir
10.

"İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini betimleyerek çevrede oluşan fırsat ve tehditleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır." Verilen tanım aşağıdaki analiz türlerinden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" GZFT Analizi
Soru Açıklaması

Verilen tanım GZFT Analizi'ne aittir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 8
11.
"Müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsar. Müşteri kendisine sunulan çözümden çok tatmin olması durumunda değer önermesinin kıymeti de fiyatı düşük olması şartıyla yüksek olacaktır. " Yukarıda yer alan paragrafta iş modeli bileşenlerinden hangisinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Müşteri Değer Önermesi CVP
Soru Açıklaması
Müşteriye değer yaratmak; müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsar. Müşteri kendisine sunulan çözümden çok tatmin olması durumunda değer önermesinin kıymeti de fiyatı düşük olması şartıyla yüksek olacaktır. Bu bileşen, diğer bileşenlerin de varlık nedenidir.
12.

Hangisi Walsh ve arkadaşlarına göre tasarımın 4C'sinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yeniden işe koyulma
Soru Açıklaması

Yeniden işe koyulma, Walsh ve arkadaşlarına göre tasarımın 4C'sinden biri değildir.

13.

I. Fiziksel unsurlar

II. Duygusal unsurlar

III. Entellektüel unsurlar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri dört temel değer unsuru arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her üç seçenekte dört temel değer unsuru arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

14.

Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanma gibi konular hakkında ödünleşilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" uzlaşma
Soru Açıklaması

Uzlaşma, performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanma gibi konular hakkında ödünleşilmesidir. Doğru yanıt E'dir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin hoşlandığı durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Kontrol edilmemek
Soru Açıklaması
Girişimciliğin gücü özgürlükten gelir. Girişimcinin bir özelliği de özgür olmasıdır.Gerçi özgürlük, yenilikçilik özelliğindendir, ama yine öne ç›karmakta fayda vardır.Kontrol edilmek, otoritenin altında olmak, hiyerarşi ve bürokrasinin arasında kalmak,girişimcinin hoşlanmadığı şeylerdir. Çünkü emir almayan, özgür insan daha yaratıcıdır. Yaratıcı insan girişimcidir. Bu nedenle günümüzde işletmeler ve diğer kurumlar hatta liderler otoriteyi azaltma ya da bırakma eğilimi göstermektedirler.
16.

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın ortaya çıkmasında işletmelerin yapması gerekenlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Sadece bireysel çalışmalar yapılmasını istemek
Soru Açıklaması

Yaratıcılık sadece bireysel değil tersine grup olarak yapıldığında daha etkin olabilmektedir. Grup içi iletişim ve etkileşimler bireysel yaratıcılığa göre yaratıcılığı çok daha fazla geliştirmekte ve tetiklemektedir

17.

Temsilcisi Say, Knight ve Marshall olan ekol hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Neoklasik ekol
Soru Açıklaması

Neoklasik Ekol: Temsilcileri Marshall, Say ve Knight’dır.

18.

'Girişimci bir yöneticidir' ifadesini destekleyen teorisyenlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Kirzner
Soru Açıklaması

Girişimci bir yöneticidir önermesini destekleyen teorisyenler: Say, Mill, Marshall, Menger.

19.

Artan rekabet koşulları bir girişimciyi aşağıdakilerden hangisine zorlamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Ürün çeşitliliğine ve uzmanlaşmaya
Soru Açıklaması

Girişimci, sürekli gelişen küresel ekonomilerde üretimi organize etme, ürün çeşitliliği sağlama, istihdam yaratma ve yeni pazarlar sağlama gibi çeşitli işlevleri yerine getirmektedir. Artan rekabet koşulları işletmeleri girişimcileri ürün çeşitliliğine ve uzmanlaşmaya zorlamaktadır. Bunu sağlayamayan işletmeler zor duruma düşmektedir. İşletmeler ancak tasar›m ve inovasyon faaliyetlerini yerine getirerek bu duruma ayak uydurabilirler. AR-GE çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler ışığında yeni ürünler tasarlanabilmekte ve rekabet avantajı sağlanmaktadır. Ürün ömrünün kısalması işletmeleri kısa sürelerde daha fazla ürünü pazara sunmaya zorlamakta ve bu durumda da görevin büyük kısmını AR-GE ve tasarım bölümlerine yüklemektedir. Doğru Cevap A'dır.

20.

Girişimciliği ilk kez tanımlayan Richard Cantillon, bu kavramın hangi unsurunu öne çıkarmıştır?

Doğru Cevap: "B" Risk alma
Soru Açıklaması

Girişimciliği, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerinin ve hizmetlerinin satın alınması ve üretilmesi (Tosunoğlu, 2003,s.4) olarak 18. yüzyılda ilk kez tanımlayan Richard Cantillon, girişimciliğin risk alma unsurunu öne çıkarmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler