• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 6
1.

İçerik açısından girişimcilik kaça ayrılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması

İçerik açısından iki tür girişimcilikten söz edilebilir. Bunlar ekonomik (ticari) ve sosyal girişimciliktir.  Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.

2.
Ürün geliştirme sürecinde yer alan aşağıdaki faaliyet adımlarından hangisi süreçsel olarak diğerlerinden farklılık gösterir?
Doğru Cevap: "E" Sağlam tasarım
Soru Açıklaması

Portfolyo planlama ve fonksiyonel modelleme, ürün yapısının geliştirilmesi ve kavram mühendisliği adımları ürün geliştirme sürecinde "bir kavram geliştirilmesi" evresinin adımları iken, sağlam tasarım ise "bir kavramın uygulanması" sürecine ait bir adımdır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

3.

Girişimcinin ekonomiye katkısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?

Doğru Cevap: "C" Yeniliğin düzeyi arttıkça ekonomiye katkısı küçülür.
Soru Açıklaması

Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde baş aktördür. Çünkü girişimci, kendisinin veya başkasının yarattığı yenilikleri ekonomiye kazandırır. En küçük bir yenilik dahi, üretim sürecinde iyileştirmeler ve üretkenlik artışları sağlayabilir. Yeniliğin düzeyi arttıkça ekonomiye katkısı da büyür. Doğru cevap C'dir.

4.

Küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomideki rollerinin yeniden değerlendirildiği ve girişimciliğe yönelen yeni bir ilginin ortaya çıktığı dönemler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 1980-1990
Soru Açıklaması

1980’lerde stagflasyon ve yüksek işsizlik oranları arz yönlü iktisada ve iktisadi büyümeyi etkileyen temel faktörlere olan ilginin artmasına neden olmuştur. Özellikle bu dönemlerde teşvikler, piyasaların düzenlenmesi ve sosyal katılıklar gibi konulara odaklanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte 1980’ler ve 1990’lar küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomideki rollerinin yeniden değerlendirildiği ve girişimciliğe yönelen yeni bir ilginin ortaya çıktığı dönemler olmuştur.

5.

Tasarımcının rolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Bazı durumlarda işletmede fikir lideri olabileceğini fark etmelidir

6.
Yeni girişimcilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İnovasyon odaklıdır.
Soru Açıklaması
Yeni girişimcilik, inovasyon odaklıdır.
7.
Aşağıdakilerden hangi faktör toplumların daha önceki dönemlere göre daha girişimci olmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Hızlı ekonomik ve toplumsal değişimler
Soru Açıklaması
Özellikle son dönemlerde toplumsal alanlarda ortaya çıkan hızlı değişim, girişimciliğin daha fazla kullanılması sonucunu doğurmuştur. işletmelerin etkilendikleri ama etkileyemedikleri, ekonomik, toplumsal, yasal ve siyasal, teknolojik alandaki hızlı değişim, çeşitli tehdit ve fırsatlar yaratmaktadır
8.
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin son dönemlerde popüler olmasının sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İstihdam sorununun artması
Soru Açıklaması
Girişimciliğin son dönemde böylesine popüler olmasının başlıca sebepleri arasında aşağıdaki üç önemli gelişmeyi sayabiliriz (TUSİAD, 2002): 1. İstihdam sorununun artması. 2. Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı. 3. Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü.
9.

Hangi Fransız iktisatçıdan itibaren, girişimcilik dördüncü üretim faktörü olarak genel kabul görmüştür?

Doğru Cevap: "A" J.B. Say
Soru Açıklaması

Fransız iktisatçı J.B. Say’dan itibaren, girişimcilik dördüncü üretim faktörü olarak genel kabul görmüştür.

10.

İşletmenin ilk adımı ve başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İş fikri
Soru Açıklaması

Doğru cevap A şıkkıdır. İş fikri işletmenin ilk adımı ve başlangıcıdır.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 6
11.

Girişimcilik kavramını 18. Yüzyılda ilk kez tanımlayan Richard Cantillon girişimciliğin hangi yönüne dikkat çektiği aşağıda verilen şıkların hangisinde bulunduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "B" Risk
Soru Açıklaması

Girişimciliği, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerinin ve hizmetlerinin satın alınması ve üretilmesi olarak 18. yüzyılda ilk kez tanımlayan Richard Cantillon, girişimciliğin risk alma unsurunu öne çıkarmıştır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi dış ve iç girişimci arasındaki farklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Dış girişimci fon sağlamak konusunda daha rahattır.
Soru Açıklaması

• İç girişimci fon sağlamak konusunda diğer girişimciye göre daha rahattır.

• İkisi de risk alır ancak iç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.

• İç girişimci şirketteki engellerle karşılaşır ve üstesinden gelmeye çalışır.

• Diğer girişimci ise pazarda karşılaştığı engellerle uğraşır.

• İç girişimci güçlendirmek diğer girişimci geliştirmek için çalışır.

13.

İş fikriyle ilgili kurulması düşünülen organizasyonun yapısıyla ilgili bir araştırma fizibilitede hangi araştırmanın konusudur?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel araştırma
Soru Açıklaması

Örgütsel araştırmalar, yaşayan bir işletmede yeni iş fikrimiz işletmemizin organizasyon yapısında nasıl bir değişiliklik yaratacaktır gibi konularda varsayımlara dayalı olarak kestirimlerde bulunulur.

14.
I.Büyük işletmelerin küçülmeye gitmesi ve yeniden yapılanmaları  II.Ağır sanayide büyük işletmelere dayalı ülkelerin ekonomisinin zor durumda kalması III. Devletin giderek ekonomik faaliyetlerden elini çekmesi Yukarıdaki maddelerden yola çıkarak  aşağıdaki seçeneklerin hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "E" Girişimci ihtiyacı
Soru Açıklaması

Geçtiğimiz yüzyıl büyük işletmelerin küçülmeye ve yeniden yapılanmaya gerek duymalarına yol açmıştır. Bu süreçte ağır sanayiye ve büyük işletmelere dayalı ülke ekonomileri zor durumda kalmıştır. Geçiş süreci yaşayan bu ülkelerde çoğunlukla karşılaşılan özelliklerin başında girişimci eksikliği gelmektedir. Devletlerin giderek ekonomik faaliyetlerden ellerini çektiği bu dönemde yenilik ve farklılık yaratacak girişimcilere olan ihtiyaç giderek artmıştır.Doğru cevap E’dir.

15.

İlk kez iş adamının, emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendiren Fransız düşünür kimdir?

Doğru Cevap: "B" Cantillon
Soru Açıklaması

İlk kez iş adamının, emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendiren Fransız düşünür Cantillon'dur. Doğru cevap B seçeneğidir.

16.
Girişimcilik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Girişimcilik sadece işetmelerin kuruluş aşamasında önemlidir.
Soru Açıklaması
Girişimcilik sadece işetmelerin kuruluş aşamasında değil, işletmenin kuruluşundan başlar, yaşamıyla devam eder ve hiç eksilmez hatta artar.
17.
Sosyal girişimcinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Toplumun sorunlarını çözmektir.
Soru Açıklaması
Sosyal girişimci, itibar kazanmak için değil toplumun devlet, işletmeler ve diğer sivil toplum tarafından çözülemeyen sorunlarını çözmek ve tamamen ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu nedenle, sosyal girişimciliğin temelinde, aldığından fazlasını vermek vardır
18.
Geçmişten günümüze girişimcilik tanımları aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "A" Yardımseverlik
Soru Açıklaması
Yenilikçilik, öngörme, fırsatları görme, risk alma girişimciliğin kapsamında yer alır. Son yıllarda ortaya çıkan sosyal girişimcilikte, sosyal girişimci bunu hayırseverlik değil; toplumun devlet, işletmeler ve diğer sivil toplum tarafından çözülemeyen sorunları çözmek ve tamamen ortadan kaldırmak için uygular.
19.

Aşağıdakilerden hangisi Rothwell tarafından sunulan tasarım sürecinin temel basamaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kısıtlama
Soru Açıklaması

Tasarım sürecinin temel basamakları Rothwell tarafından aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

• Uyarıcı/Başlatan: Süreci başlatandır. Bu, teknik olanaklardan ortaya çıkan yeni bir fikir, yeni bir şey için açıklanmış gereksinim ya da mevcut öneriye planlanmış stratejik bir ilave olabilmektedir.

• Kavram Geliştirme: İşletmenin güçlü, zayıf yönleri, olanakları ve pazar gereksinimleri göz önünde bulundurularak yaşamını sürdürebilmesi için fikirlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Üretim kabiliyeti, kalite ve maliyet açısından fizibilite de göz önüne alınmalıdır.

• Proje Planlama: İşletme, fikri derinlemesine araştırmak isterse, amaçları belirten, kaynakları dağıtan ve zaman çizelgesini ve bütçeyi oluşturan bir ürün planı hazırlanmalıdır.

• Tasarım Brifi: Teknik, finansal, pazarlama ve tasarım ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. Tasarımcılar amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırlamaktadırlar.

• Tasarım Yeteneği Kaynağı: İşletme içi ya da işletme içi ve dışı karması ya da tamamen işletme dışı olabilmektedir. Kaynağı sağlayan, önerilen proje için gerekli tasarım yeteneklerini çok iyi anlamalıdır. Tasarım işletmeleri bir işletme listesinde yer almakta ve kullanıcı işletmeler tarafından belirli aralıklarla tekrar değerlendirilmektedir.

• Kavram Tasarımı: Tasarım fikrinin ana hatları ortaya çıkarılmaktadır. Çizimler ve basit modeller yapılmakta ve tasarım brifi daha açık ve odaklanmış kavram haline getirilmektedir.

• Tasarım Spesifikasyonları: Çizimler ve modeller ile gerçek tasarımın detayları şekil almaktadırlar.

• Kavram Geliştirme: Tasarımın detaylandırılması, kayıp ya da eksik bilginin toplanması ve önemli stratejik soruların incelenmesi (başlangıç pazarı,teknik araştırma) yapılmaktadır.

Prototip ve Test: İncelenen, test edilen, değerlendirilen ve geliştirilen maket, model ya da son tasarımın başlangıç versiyonu üretilmektedir.

• Detaylı Tasarım: Tasarımın son hali prototip ve deneme üretimi için detaylı spesifikasyonlara dönüştürülmektedir.

• Pazar Geliştirme: Pazar ile ilgili problemler bulunmakta ve çözümlenmektedir. Talepteki ya da orijinal kavramdaki değişimler buna örmek verilebilmektedir.

• Teknik Geliştirme: Fizibilite, hata giderme ve üretim kolaylığı gibi konular ile ilgili teknik problemler bulunmakta ve çözümlenmektedir.

• Pazara Sürme: Ürünün pazara sunulması genelde tasarım evresinin sonunu göstermektedir.

• Değerlendirme: Süreç ve proje çıktılarının analizi yapılmakta ve aynı zamanda bütçe, zaman ve elde edilen başarı açısından hedeflenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için tasarım yönetim süreci gözden geçirilmektedir.(satış miktarı, müşteri şikayetleri, gibi).

• Destek ve İlaveler: Ürün pazara sunulduktan sonra müşterilerden alınan geri besleme ile teknik anlamda ürün hakkında çok bilgi öğrenilmektedir. Satış sonrası destek ile müşteriler elde tutulmaya ve ilişkiler geliştirilmeye çalışılmaktadır.

• Yeniden İnovasyon: Genelde göz ardı edilen bu aşamada, tecrübe ve pazara sunulduktan sonra elde edilen bilgi yeni bir inovasyon için girdi olarak kullanılmaktadır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi iş fikri kavramı ile ilgili yanlış bilgi verir?

Doğru Cevap: "B" Ürün odaklıdır
Soru Açıklaması

İş fikri, işletmenin ilk adımı ve başlangıcıdır. İş fikri insan odaklıdır. İş fikri olarak üretilen her ürün ve hizmet mutlaka bir ihtiyacı giderir, bir sorunu çözer. Eğer bir ürün ve hizmet ihtiyaç gideriyor, sorun çözüyorsa faydalıdır. Üretilen mal ve hizmetlerin sağlayacağı fayda hem müşteri için hem de girişimci içindir. Girişimcinin de ihtiyacı kâr etmektir. O halde iş fikri şu üç kriteri sağlamalıdır:1. Müşteriye bir fayda sağlamalı 2. Rekabet avantajı getirmeli 3. Paydaşlarımıza ve bize bir kazanım getirmeli

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler