• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 4
1.
I: Deneyler yapmaII: SorgulamaIII: İlişkilendirmeBir iş fikri yaratılırken yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gözönünde bulundurulur?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması

Bir iş fikri oluşturulurken;

I: Deneyler yapma

II: Sorgulama

III: İlişkilendirme

IV: Gözlemleme

basamakları kullanılır.

2.

Girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre özel kişilik karakterleri nelerdir? 

Doğru Cevap: "A" Yenilikçilik
Soru Açıklaması

Girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre bazı özel kişilik karakterleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:• Başarı ihtiyacı• Risk üstlenme• Yüksek kontrol yeteneği• Yenilikçilik• Hayal gücü, vizyon ve öngörü• Esneklik• Başarı ile yetinmeyen ve yeni yarışlar için hazırlanan güdülenme• Başarısızlığı kabul etmeyen kişilik.

3.

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde fırsatın anlaşılması aşamasının adımlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Rekabet Analizi
Soru Açıklaması

Fırsatın anlaşılması aşaması dört faaliyetten oluşmaktadır. Birinci basamakta bir vizyon geliştirilmektedir. Bu vizyon ile tasarlanan üründen istenen özellikler ve mevcut ürünün zayıf yönlerine çözüm yolları aranmaktadır. Herkesin ürünler ile ilgili bir vizyonu bulunmaktadır, ancak önemli olan bu vizyonun gerçekleştirilip gerçekleştirilememesidir. Bu vizyonun bir ürün üzerinde geliştirilmesi ve uygulanması sonucunda işletme için yeterli geliri sağlaması önemlidir. Pazar fırsatanalizinde günümüz rekabet ortamında tahmini ürün fiyatı ve satış hacmi başlangıç noktası olmaktadır. Elde edilmesi beklenen kâr yeterli bulunursa, geliştirmeye devam edilerek hedef müşteri kitlesinin üründen istedikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu aşamada son olarak rekabet analizinde rakip ürünlerin zayıf ve güçlü yönleri ile birlikte müşterileri ne kadar ve nasıl tatmin ettiği incelenmektedir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi iş fikirleri yaratma sürecinde olayları ve müşterileri dikkatlice inceleme anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "E" Gözlemleme
Soru Açıklaması

Gözlemleme sayesinde, olayları ve potansiyel müşterileri dikkatlice inceleyerek onların ihtiyaçları ve sorunları, bunları giderecek ürün ve hizmetleri kolayca bulunabilir.

5.

Girişimcilie ilk ve temel ekonomik teorik katkılar Fransız düşünürler tarafından yapılmıştır. Fransız ekolünün bu alandaki en önemli teorisyen ve yazarları aşağıdakilerden hangisinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Schumpeter
Soru Açıklaması

Girişimcilie ilk ve temel ekonomik teorik katkılar Fransız düşünürler tarafından yapılmıştır. Fransız ekolünün bu alandaki en önemli teorisyen ve yazarları Cantillon, J.B. Say, Turgot, Quesnay ve Beaudeu’dur.

6.
Bill Dragton tarafından kurulan mikrofinansmandan, çevre, sağlık, insan hakları ve eğitim/öğretim alanlarına kadar sürdürülebilir yenilikçi fikirleri destekleyen küresel sosyal girişimcilik hareketi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ashoka
Soru Açıklaması
7.
Girişimcilikte alt süreçlerin doğru işlediği sıra aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arama-Seçme-Uygulama-Değerlendirme
Soru Açıklaması
Sorun ve ihtiyaçları çözecek ürün, hizmetler ve düzenlemeler için önce arama yapılır, bu arama fikir düzeyindedir ve başlangıç noktasını oluşturur. Daha sonra bulunan fikirlerden seçim yapılır, seçilen fikirler uygulanır en sonunda da değerlendirme yapılır.
8.

Ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren ekonomik unsurları üç gruba toplayan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Cantillon
Soru Açıklaması

Cantillon ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren ekonomik unsurları üç gruba toplamaktadır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi iş fikirlerini yaratma aşamasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Teknolojik araştırma
Soru Açıklaması
Yeni iş fikirleri yaratabilen insanlar, sorgu, gözlem, ağ kurma, deney yapma ve ilişkilendirme konusunda yeteneklidir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi kar formülünün alt bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ekipmanlar
Soru Açıklaması

Kâr formülünün alt bileşenleri maliyet, kâr marjı, gelir modeli, kaynak hızıdır.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 4
11.
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin açıklanmasına yönelik yaklaşımlar arasında bulunan Alman ekolünde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Schumpeter
Soru Açıklaması
Alman Ekolü temsilcileri von Thünen, Schumpeter ve Baumol; Neoklasik Ekol Temsilcileri Marshall, Say ve Knight; Avusturya Ekolü Temsilcileri ise Menger, von Mises ve Kirzner’dir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi batı iş kültürü açısından belirleyici olan faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Hatalardan ders çıkaran
Soru Açıklaması

Batı iş kültürünün belirleyici boyutları şu şekilde ifade edilebilir:• Risk alan• Hiyerarşik sistemle çalışan• Yenilikçi• Yüksek bireysellik• Hatalardan ders çıkaran• Bağımsızlık.

13.

Joseph A. Schumpeter girişimciliğe aşağıdaki kavramların hangisini eklemiştir?

Doğru Cevap: "A" Yenilikçilik
Soru Açıklaması

Girişimcilik, Joseph A. Schumpeter tarafından daha farklı şekilde ele alınmış ve yenilikçilik özelliği katılarak dinamizm kazandırılmıştır. Yıkıcı yaratıcılık olarak adlandırılan, eski yerine yeniyi koyma eyleminin girişimcilik olduğunu vurgulayarak bu kavrama yeni bir boyut kazandırmıştır.

14.
Günümüz girişimcilerinin ekonomide yerine getirdikleri en önemli işlev aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yenilik yaratmak
Soru Açıklaması

Yirminci yüzyılın ortalarında girişimcinin yenilikçi fonksiyonu ön plana çıkmıştır. Girişimcinin ekonomideki fonksiyonu, bir yenilikçi olarak üretim şeklini reforme etmek, yeni bir üretim tekniği kullanmak, eski bir ürünü başka bir şekilde üretmek ve üretim için yeni kaynaklar yaratmaktı. Bu tanımlamada yenilik girişimciliğin en önemli unsurudur. Yeni bir mal ya da hizmeti tüketicilere sunmak girişimci için en zor görevlerden birisidir. Bu, sadece yaratma yeteneği değil, iş çevresindeki tüm güçleri anlama yeteneği gerektirmektedir. Doğru cevap B’dir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi Cantillon'un iş adamına yani girişimciye yüklediği fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yenilik yapma
Soru Açıklaması
İlk kez Cantillon, iş adamının, emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirmiştir. Cantillon’a göre tüccar gündelik piyasada çiftçiden belli bir fiyat üzerinden mallar satın alıp belirsiz fiyattan şehirde satabilir. Tüccarı bu girişime motive eden, elde etmeyi umduğu kârıdır.
16.
Girişimciler için yaygın olarak konuşulanlar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Girişimci tutum ve davranışa sahip olmalıdır.
Soru Açıklaması
B-E seçenekleri girişimcilikle ilgili MİT'leri kapsar oysa girişimci olabilmek için girişimci tutum ve davranışa sahip olabilmek gerekir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi, tasarım ile yakından ilişkili olan klasik pazarlama karmasının 4P'sinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Süreç
Soru Açıklaması

Klasik pazarlama karmasının 4P'si: ürün, fiyat, yer ve promosyondur. Süreç 4P dahilinde değildir. Doğru cevap E'dir.

18.

Aşağıdakilerden hangisinde  tasarımın 4C si doğru verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Yaratıcılık, Karmaşıklık, Uzlaşma, Seçim

19.

I. Arama

II. Seçme

III. Değerlendirme

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri girişimciliğin alt süreçleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her üç seçenekte girişimciliğin alt süreçleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

20.

Yaratıcı davranışın izlediği model beş aşamadan oluşmaktadır. Problem üzerine şuursuzca çalışma bu aşamalardan hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kuluçka
Soru Açıklaması

Yaratıcılığın diğer bir özelliği de tamamıyla bilinçli ya da rasyonel bir süreç olmamasıdır.Yaratıcılık sürecini anlamaya ve planlamaya çalışan uzmanlar yaratıcı davranışınn aşağıdaki modeli izlediği konusunda hemfikir olmaktadırlar • İlk kavrayış: problemin ilk teşhisi ve tanımlanmasıı• Hazırlık: zihinsel alt yapı, bilgi araştırmasıve yardımcı olabilecek daha öncekideneyimler• Kuluçka: problem üzerine şuursuzca çalışma• Aydınlanma: kavramanın görünen ışıltısı (“tamam şimdi oldu!”)• Doğrulama: test etme ve fikrin uygulanması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler