• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 22

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 22
1.
Tasarım fikrinin ana hatlarının ortaya çıktığı, çizimler ve basit modellerin yapıldığı ve tasarım brifinin daha açık ve odaklanmış kavram haline getirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kavram tasarımı
Soru Açıklaması
Tasarım fikrinin ana hatlarının ortaya çıktığı, çizimler ve basit modellerin yapıldığı ve tasarım brifinin daha açık ve odaklanmış kavram haline getirildiği aşama KAVRAM TASARIMI olarak tanımlanır.
2.
 • Hayallerin gerçeğe dönüşmesidir.
 • Hayatı kolaylaştıran eylemler barındır.
 • Girişimciliğin kavramsallaştırılmasının temeli insanlık tarihi kadar eskidir.
 • Jean Baptise Say, girişimcilikte risk unsurunu ele almıştır.
 • Girişimcilik ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "A" I ve II
  Soru Açıklaması

  Girişimcilik;

  • Hayallerin gerçeğe dönüşmesidir.
  • Hayatı kolaylaştıran eylemler barındır.
  • Girişimciliğin kavramsallaştırılmasının temeli Endüstri Devrimine dayanmaktadır.
  • Richard Cantillon, girişimcilikte risk unsurunu ele almıştır.

  Doğru cevap A seçeneğidir.

  3.
  Tasarım yönetimi sürecinde incelenen, test edilen, değerlendirilen ve geliştirilen maket, model ya da son tasarımın başlangıç versiyonu üretildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Prototip ve test
  Soru Açıklaması
  Tasarım yönetimi sürecinde incelenen, test edilen, değerlendirilen ve geliştirilen maket, model ya da son tasarımın başlangıç versiyonu üretildiği aşama PROTOTİP VE TEST AŞAMASI olarak isimlendirilir.
  4.

  Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde fırsatın anlaşılması sürecinin bir parçasıdır?

  Doğru Cevap: "A" Rekabet analizi
  Soru Açıklaması

  Rekabet analizi bir ürün geliştirmede fırsatın anlaşılmasının basamaklarından biridir.

  5.

  Yeni üretilen bir üründen işletmelerin uzun süre kâr edememelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Ürünün taklitlerinin yapılması
  Soru Açıklaması

  Ürünün taklitlerinin yapılması, yeni üretilen bir üründen işletmelerin uzun süre kâr elde etmesine engel olmaktadır.

  6.

  Yenilik sürecinin tamamında yaratıcılık uygulamalarının amaca yönelik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Tasarım
  Soru Açıklaması

  Yaratıcılık problemleri çözmek ve yeni fırsatlar ortaya çıkarmak için fikirleri farklı şekillerde bir araya getirmek, inovasyon yeni fikirlerin pratikte yeni ya da geliştirilmiş ürün, hizmet ya da süreçler şeklinde başarılı uygulaması ve tasarım ise inovasyon sürecinin tamamında yaratıcılık uygulamalarının amaca yönelik uygulamasıdır.

  7.

  I. Pazarda bizden başka kimse var mı?

  II. Girmek istediğimiz pazarın büyüklüğü ne kadar?

  III. Pazarın büyüme potansiyeli nasıl?

  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri pazar araştırmasında sorulabilecek sorular arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Her üç seçenekte pazar araştırmasında sorulabilecek sorular arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

  8.

  Bir işletmenin tüm alanlarında; yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde ve satışta yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çaba ve sonuçları hangi tür girişimciliği tanımlar?

  Doğru Cevap: "A" İç girişimcilik
  Soru Açıklaması

  İç girişimcilik (intrapreneurship), kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde, satışta ve bunların fonksiyonlarında yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çaba ve sonuçlarıdır.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi iş alanındaki formel kültürel değerler arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "D" Misyon
  Soru Açıklaması

  İş alanındaki kültürel değerler; misyon, vizyon, süreç, kontrol, karar verme gibi formel değerler ve değer, ahlak, kişilik, güç, güven gibi ortak informel değerlerle genel olarak ifade edilebilir. Bu iki farklı kültürel değer grubu birbirini destekleyen unsurlardır. Doğru cevap D'dir.

  10.

  Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması.

  Yukarıdaki açıklama, Walsh ve arkadaşlarının bahsettiği tasarımın hangi 4C 'sini yansıtmaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Karmaşıklık
  Soru Açıklaması
  logo
  Girişimcilik ve İş Kurma
  Ara Sınav - Deneme 22
  11.

  I. Müşteri bunu talep edecek mi?

  II. Bunu üretebilir miyiz?

  III. Bundan para kazanacak mıyız?

  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş fikrine yönelik sorulabilecek sorular arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Her üç seçenekte iş fikrine yönelik sorulabilecek sorular arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

  12.

  I. Genellikle uygulamalı sanatlar çerçevesinde ele alınır.

  II. Yeni bir obje için geliştirme sürecini ifade eder.

  III. Bir taslağın sonucu için kullanılır.

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tasarım kavramı için kullanılabilir?

  Doğru Cevap: "A" Yalnız I
  Soru Açıklaması

  Tasarım, genellikle uygulamalı sanatlar ve görsel sanatlar, mühendislik, mimari ve diğer yaratıcı işler çerçevesinde ele alınır. Hem bir isim hem bir fiil (tasarlamak) olarak kullanılır. “Tasarlamak” yeni bir obje (makine, bina, ürün vs.) için bir plan yaratma ve geliştirme sürecine işaret eder. “Tasarı” ise hem son plan veyataslak (bir çizim, modelleme vs) ; ya da bir plan veya taslağın sonucu (üretilen birobje) için kullanılır.

  13.

  Başarısı kanıtlanmış bir iş yapış şekli olarak nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

  Doğru Cevap: "C" İş Modeli 
  Soru Açıklaması

  İş modeli, üretim faktörlerini, belirlediği müşterisine değer üretecek şekilde kullanarak onun istediği ürünü /hizmeti, onun ödeyebileceği fiyattan, onun istediği yerde ve zamanda sunma şekli ve davranışını kapsayan işletme mantığı olarak da görülebilir. İş modeli, iş süreci modeli değildir. İş modeli, ticari hale getirilen değer üretme faaliyetlerinin bütünüyle ilgili bir kavramdır. Kâr eden bir işletmenin sırrı gibidir. Ne yaptı da bu sonuca ulaştı. Biz de ne yapalım da benzer sonuca ulaşalım gibi çıkarımlar iş modelinin ne olduğunun anlaşılmasını sağlar. İş modeli, kâr etmek için tasarlanmış bir sistemdir. Hiç şüphesiz taklit edilebilir. Bu yönüyle stratejiden ayrılır. Strateji icra ve eylemi içerir. İş modeli ise işin bir sistem olarak nasıl çalıştığı ile ilgilidir. İşletmede yapılacak birbirinden farklı işleri birleştiren bir tasarım olayıdır. İş modeli bir yaratıcılık olayıdır. Çünkü yaratıcılık da farklı parçaların farklı birleştirilmesi vardır. İşletme için iş modeli ne anlama gelir dendiğinde şöyle düşünmek gerekir (Turkishtime Ocak 2009, ss,34,35 ). İşletmeler önce müşterilerini iyi analiz etmeliler sürekli değişen ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlamaya, buna göre ürün ve hizmet üretmeye çalışmalıdırlar. Bu ürün ve hizmetleri müşteriye ulaştırma yolları bulmalıdırlar. Bunu yaparken farklılaştırıcı olmak gerekmektedir. Bu da stratejiyle ilgilidir. Burada ürün dışındaki olay iş modeliyle ilgilidir.

  14.
  Aşağıdakilerden hangi eylem “girişimci etiği” açısından uygundur ve kabul edilebilir?
  Doğru Cevap: "A" Fikrine sahip çık sorunları çöz
  Soru Açıklaması
  Girişimciliğin hareket noktası sorun çözmek ve ihtiyaç gidermektir. Bir taraftan sorunu çözerken diğer taraftan sorun çıkarmak girişimcilik değildir. Girişimcilik süreçlerinin başında yer alan iş fikri, kişinin öz malıdır ve ona ait olmalıdır. ‹şte buna fikri mülkiyet hakkı denir ve korunur. Gerçek girişimci; “kafanı kullan köşeyi dön,” “çal çırp köşeyi dön”, “rüşvet ver, vergiyi kaçır zengin ol” ,”tüketiciyi aldat, çocuk işçi çalıştır, kâr et gibi deyişlerle hareket etmez. Bu durum girişimcilik etiğine uygun değildir.
  15.

  Aşağıdakilerden hangisi temel değer unsurlarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Kitlesel
  Soru Açıklaması

  Dört temel değer unsuru bulunmaktadır. Bunlar, fiziksel (kolaylık, güvenlik, rahatlık, hayatta kalma,...), duygusal (iyi hissetme, tanınma, statü, ait olma, bireysel kimlik ....) entellektüel (bilgi, takdir, kalite, mükemmeliyet, etkinlik, verimlilik, öğrenme...) ve ruhsal (ruhsal gelişim, yaratıcılık, toplumsal bilinç, huzur, özgürlük, dürüstlük...) unsurlardır. Hangi hedef müşteri kitlesini öngörmüşseniz ve bunlar için hangi değer unsurları uygunsa iş fikri olarak düşündüğünüz ürün ve hizmetlerin de o değerleri sunduğuna dikkat etmek gerekmektedir. Elbette bunları da müşteri deneyimine çevirmek gerekmektedir. Buna da müşteri “deneyim inovasyonu” denmektedir.

  16.
  Aşağıdaki işletme fonksiyonlarından hangisi tasarım kararları ile diğerlerine kıyasla daha fazla ilişkilidir?
  Doğru Cevap: "A" Pazarlama
  Soru Açıklaması

  Tasarım kararları işletmenin tüm fonksiyonları ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir. Ancak, tasarım kararlarında etkin olan esas pazarlama ve üretim fonksiyonlarıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin açıklanmasına yönelik yaklaşımlardan biri olan Neoklasik Ekol temsilcilerinden biridir?

  Doğru Cevap: "C" Knight
  Soru Açıklaması
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi iş modeli kavramı ile örtüşmez?

  Doğru Cevap: "B" İş süreci modelidir.
  Soru Açıklaması

  İş modeli, iş süreci modeli değildir. İş modeli, ticari hale getirilendeğer üretme faaliyetlerinin bütünüyle ilgili bir kavramdır.

  19.

  Nesneleri, süreçleri, hizmetleri ve bunların sistemlerinin çok yönlü niteliklerini bütün yaşam döngüleri içerisine yerleştirmek hedefindeki yaratıcı faaliyetlere ne denir?

  Doğru Cevap: "A" Tasarım
  Soru Açıklaması

  Uluslararası Endüstriyel Tasarım Derneğine göre tasarım “Nesneleri, süreçleri, hizmetleri ve bunların sistemlerinin çok yönlü niteliklerini bütün yaşam döngüleri içerisine yerleştirmek hedefindeki yaratıcı bir faaliyet”tir.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi yirminci yüzyılda girişimcinin karekteristik özelliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Sermaye kullanıcısı olması
  Soru Açıklaması
  18. yüzyılda sermayesi olan bir insan sermayeye ihtiyaç duyan bir insandan ayrılmaktaydı. Bu farklılaşmanın bir nedeni bütün dünyada ortaya çıkan sanayileşmeydi. Mucitler icatlarının finansmanını devlet ya da özel kaynaklar aracılığı ile sağlamaktaydı. Bu nedenle bu tipteki insanlar sermaye kullanıcılarıydılar. 20. yüzyılda böyle bir karekteristik özellik görülmez.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler