• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimciliktir?

Doğru Cevap: "B" Ekonomik (Ticari) Girişimcilik  
Soru Açıklaması

Ekonomik (Ticari) Girişimcilik, sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimciliktir.

2.

Hangisi/leri girişimciliğin son dönemlerde popüler olmasının nedenlerindendir?

I- İstihdam sorununun azalması

II- Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı.

III- Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması

Girişimciliğin son dönemde böylesine popüler olmasının başlıca sebepleri arasında aşağıdaki üç önemli gelişmeyi sayabiliriz: (TUSİAD, 2002)1. İstihdam sorununun artması.2. Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı.3. Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel kabulü.

3.

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik süreçleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" İş fikrini beğenmeme
Soru Açıklaması

Doğru cevap C şıkkıdır. Girişimcilik süreçleri; iş fikirleri arama, bulma, iş fikrini seçme, iş fikrini uygulamaya hazırlama, iş fikrini uygulamadır.

4.

I. Paranın algılanan değeri

II. Estetik çekicilik

III. Değişik ve eşsiz özellikler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri müşterilerin bir ürünü almaya karar vermesinde etkindir?

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Öncüllerin hepsi müşterilerin kararını etkileyen etmenleri içerir.

5.

Yenilik girişimciliğin en önemli unsuru ne zaman olmuştur?

Doğru Cevap: "E" 20. yüzyıl
Soru Açıklaması

Yirminci yüzyılın ortalarında girişimcinin yenilikçi fonksiyonu ön plana çıkmıştır. Girişimcinin ekonomideki fonksiyonu, bir yenilikçi olarak üretim şeklini reforme etmek, yeni bir üretim tekniği kullanmak, eski bir ürünü başka bir şekilde üretmek ve üretim için yeni kaynaklar yaratmaktır. Bu tanımlamada yenilik girişimciliğin en önemli unsurudur.

6.

Girişimciliğin başarıya ulaşması için gerekli olan en önemli unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Süreklilik
Soru Açıklaması

Süreçlerdeki süreklilik girişimciliğin başarıya ulaşmasını sağlar.

7.
Toplumlarda girişimciliğin değişimi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Girişimcilik artmıştır.
Soru Açıklaması
Özellikle son dönemlerde toplumsal alanlarda ortaya çıkan hızlı değişim, girişimciliğin daha fazla kullanılması sonucunu doğurmuştur. Toplumlar daha önceki dönemlere göre günümüzde daha girişimciler.
8.

........ döneminde tipik girişimci örneği din görevlileriydi. Bu kişiler kale, sur, kamu binaları, manastır, katedral gibi büyük mimari çalışmalar yapmakla görevliydiler. Tanımlamasındaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilince anlamlı bir ifadeye ulaşılacaktır?

Doğru Cevap: "B" Orta Çağ
Soru Açıklaması

Orta Çağlardaki tipik girişimci örneği din görevlileriydi. Bu kişiler kale, sur, kamu binaları, manastır, katedral gibi büyük mimari çalışmalar yapmakla görevliydiler. 

9.
 • Mali sermayenin devreye sokulması
 • Bu kaynaklarla çalışanları bir araya getiren girişimciler.
 • Üretim araçlarının koordinasyonu, işletmenin yönetimi ve işletilmesi,
 • İstihdam edilerek iş yapan profesyonellerdir.
 • Yatırımlarla ilgili stratejik kararların alınması
 • Üretim araçlarının özel mülkiyete konu olduğu kapitalist sistemde mülk sahipleri belli başlı üç işlevi yerine getirirler aşağıdakilerden hangileri bu işlevlerdir?

  Doğru Cevap: "D" I.-III.-V.
  Soru Açıklaması

  Üretim araçlarının özel mülkiyete konu olduğu kapitalist sistemde mülk sahipleri belli başlı üç işlevi yerine getirirler:a) Mali sermayenin devreye sokulmasıb) Üretim araçlarının koordinasyonu, işletmenin yönetimi ve işletilmesi,c) Yatırımlarla ilgili stratejik kararların alınması

  10.

   I- Misyon

  II- Kontrol

  III- Güç

  IV-Değer

  V- Süreç

  Yukarıdakilerden hangisi/leri iş alanındaki kültürel değerlerden formel değerlere arasında sayılabilir?

  Doğru Cevap: "E" I-II-V
  Soru Açıklaması

  İş alanındaki kültürel değerler; misyon, vizyon, süreç, kontrol, karar verme gibi formel değerler ve değer, ahlak, kişilik, güç, güven gibi ortak informel değerlerle genel olarak ifade edilebilir. Bu iki farklı kültürel değer grubu birbirini destekleyen unsurlardır.

  logo
  Girişimcilik ve İş Kurma
  Ara Sınav - Deneme 2
  11.
  Will Rogers’in “Doğru yoldaysanız bile eğer oturursanız ezilirsiniz.” sözü hangi girişimcilik çeşidini destekleyen bir sözdür?
  Doğru Cevap: "E" İç girişimcilik
  Soru Açıklaması
  Will Rogers’in “Doğru yoldaysanız bile eğer oturursanız ezilirsiniz.” sözü iç girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu desteklemektedir.
  12.

  Tasarım yeteneği ve bilgisi bir şirkette aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunmaz?

  Doğru Cevap: "D" Sermaye artırımı
  Soru Açıklaması

  Tasarım yeteneği ve bilgisi araştırma, pazarlama, promosyon, markalama, esneklik, bütünleşik teknoloji, yeni fırsatlar yakalama, trend tahminleri, ürün geliştirme ve maliyet azaltma gibi işletmenin birçok faaliyetine katkıda bulunabilir.

  13.

  Bilgiyi (fikrin) somut (mal) ya da soyut (hizmet) bir çıktıya dönüştüren bilinçli bir karar verme sürecine ne ad  verilimektedir?

  Doğru Cevap: "C" Tasarım
  Soru Açıklaması

  Tasarım bilgiyi (fikrin) somut (mal) ya da soyut (hizmet) bir çıktıya dönüştüren bilinçli bir karar verme süreci olarak da tanımlanmaktadır.

  14.

  Yaratıcı davranış modelinde basamakların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" ilk kavrayış-hazırlık-kuluçka-aydınlanma-doğrulama
  Soru Açıklaması

  Genel olarak kabul gören modelde sıralama ilk kavrayış, hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve doğrulama kavramlarını takip eder.

  15.

  Aşağıdakileden hangisi batı iş kültürünün belirleyici boyutlarından birisi değildir?

  Doğru Cevap: "B" Gelenekçi
  Soru Açıklaması

  Batı iş kültürünün belirleyici boyutları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:• Risk alan• Hiyerarşik sistemle çalışan• Yenilikçi• Yüksek bireysellik• Hatalardan ders çıkaran• Bağımsızlık.

  16.

  20.yy. da girişimciliğin en önemli unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Yenilik
  Soru Açıklaması

  Yirminci yüzyılın ortalarında girişimcinin yenilikçi fonksiyonu ön plana çıkmıştır. Girişimcinin ekonomideki fonksiyonu, bir yenilikçi olarak üretim şeklini reforme etmek, yeni bir üretim tekniği kullanmak, eski bir ürünü başka bir şekilde üretmek ve üretim için yeni kaynaklar yaratmaktır. Bu tanımlamada yenilik girişimciliğin en önemli unsurudur. Yeni bir mal ya da hizmeti tüketicilere sunmak girişimci için en zor görevlerden birisidir. Bu, sadece yaratma yeteneği değil, iş çevresindeki tüm güçleri anlama yeteneği gerektirmektedir.

  17.

  Klasik pazarlamanın 4P'si tasarım ile yakından ilişkilidir. Hangisi klasik pazarlamanın 4P'si arasında yer almaz? 

  Doğru Cevap: "E" Tüketici değeri
  Soru Açıklaması

  Pazarlamanın klasik anlamda 4P'si ürün, fiyat, yer ve promosyondan oluşmaktadır. Müşteri değeri ise 4C'ye girmektedir.

  18.

  2006 Nobel Barış Ödülü’ne sosyal girişimcilik alanındaki çalışmaları nedeniyle layık görülen girişimci kimdir?

  Doğru Cevap: "B" Muhammad Yunus
  Soru Açıklaması

  2006 Nobel Barış Ödülü’ne sosyal girişimcilik alanındaki çalışmaları nedeniyle Bangladeşli Dr. Muhammad Yunus layık görülmüştür. İnsanların yaşam kalitesini artırmaya odaklanan sosyal girişimcilik örneği olarak mikro kredi uygulamasıyla özellikle kadınları bu harekete katan, bir örnek olarak Yunus gösterilebilir. Yaşam kalitesi düşük insanların çok küçük parasal desteklerle (mikrokredi) kendi işlerini kurması, insanca yaşamayı elde etmeleri hatta istihdama katkı yapmaları sosyal faydayı daha da artırmaktadır.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluşuna ilişkin ilk adımdır?
  Doğru Cevap: "A" İş fikri
  Soru Açıklaması

  İş fikri işletmenin kuruluşuna ilişkin ilk adımdır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

  20.

  "Müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için bulunan öneridir. " cümlesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

  Doğru Cevap: "A" Müşteri Değer Önermesi
  Soru Açıklaması

  Bu cümle, Müşteri değer önermesi (CVP) terimini tanımlar. Bu süreç, müşteri, sorun, ihtiyaç, ürün ve hizmeti kapsar.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler