• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 18

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 18
1.

Aşağıdakilerden hangisi yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimciliktir?

Doğru Cevap: "D" Yeni girişimcilik
Soru Açıklaması

Yeni girişimcilik; yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimciliktir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin açıklanmasına yönelik olarak Alman Ekolü temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Schumpeter
Soru Açıklaması
Schumpeter dışındaki diğer isimler Neoklasik ve Avusturya Ekolüne ait isimlerdir.
3.

Emprovizasyon kavramının anlamı nedir?

Doğru Cevap: "B" Doğaçlama
Soru Açıklaması

Emprovizasyon (doğaçlama) ürün geliştirmede kullanılan bir stratejidir. Bu stra- teji genelde pazarı izleyen ya da sonradan girenler tarafından uygulanmaktadır.

4.

“Ofis, fabrika, satış noktası” işletme profilinin görsel elemanlarından hangisinin kapsamına girer?

 

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

çevre tasarımı

5.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin desteklenmesi sonucu ortaya çıkan faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hisse senedi ve tahvil piyasasını düzenlemek
Soru Açıklaması
Girişimciliğin desteklenmesi ile hisse senedi ve tahvil piyasasının düzenlenmesi arasında bir ilişki yoktur. Söz konusu piyasa hukuk kuralları çerçevesinde düzenlemeye tabidir.
6.

Aşağıdakilerden hangisinde yaratıcı davranış modeli doğru sırayla verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" İlk kavrayış, hazırlık, kuluçka, aydınlanma, doğrulama
Soru Açıklaması

Yaratıcılık sürecini anlamaya ve planlamaya çalışan uzmanlar yaratıcı davranışların ilk kavrayış, hazırlık, kuluçka, aydınlanma, doğrulama sırasını izlediği konusunda hemfikir olmaktadırlar.

7.

Hangisi/leri Castillon'dan sonra girişimciliğin açıklamasına yönelik olarak ortaya çıkan üç temel yaklaşımdan biridir?

I- Hollanda ekolü

II- Neopozitivist yaklaşım

III- Avusturya ekolü

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

Cantillon’dan sonra, girişimciliğin açıklamasına yönelik olarak üç temel yaklaşım ortaya çıkmıştır:• Alman Ekolü: Temsilcileri von Thünen, Schumpeter ve Baumol’dur.• Neoklasik Ekol: Temsilcileri Marshall, Say ve Knight’dır.• Avusturya Ekolü: Temsilcileri Menger, von Mises ve Kirzner’dir.

8.

Bir girişimcinin pazarda yer alabilmesi ve rekabet avantajı yaratabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

Doğru Cevap: "B" Tasarım ve yeniliğe önem vermek
Soru Açıklaması

Yenilik yaratarak yeni ürünlerle yeni pazarlara giren girişimciler gelişen teknolojiyi tasarım sürecinin yardımı ile mal ve hizmetlerine yansıttıkları ölçüde başarılı olabilmektedirler. Aksi takdirde, yapılan çalışmalar pazardaki diğer mal ve hizmetlerden çok farklı olmayacak ve rekabet avantajı yaratmayacaklardır. Doğru cevap B'dir.

9.
C¸izimler ve modeller ile gerçek tasarımın detayları şekil almaktadır. Rothwell'e göre yukarıda belirtilen süreç, tasarım sürecinin hangi temel basamağıdır?
Doğru Cevap: "D" Tasarım spesifikasyonları
Soru Açıklaması

Tasarım spesifikasyonları sürecinde; C¸izimler ve modeller ile gerçek tasarımın detayları şekil almaktadır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi batı iş kültürünün belirleyici boyutlarındandır?

Doğru Cevap: "A" hiyerarşik sistemle çalışan
Soru Açıklaması

Batı iş kültürü hiyerarşik sistemle çalışan, bağımsızlığın, yüksek bireyselliğin, risk almanın önemli olduğu bir kültürdür. diğer özellikler doğu iş kültürünün özellikleridir. Doğru cevap A seçeneğidir.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 18
11.

Aşağıdakilerden hangisi işletme için güçlü varsayımlara dayanan, işletme hakkında objektif ve eleştirel bir bakış sağlayan bir araçtır?

Doğru Cevap: "A" İş planı
Soru Açıklaması

İş planı güçlü varsayımlara dayanan bir önerme, varsayımları kanıtlarla destekleyen belge ve 30-40 sayfalık bir dokümandır. Ayrıca, girişimciye işletmesi hakkında eleştirel ve objektif olmasını sağlar. Bununla birlikte, girişimcinin dışarıdaki fon sağlayıcılar ve yatırımcılarla iletişimini sağlar.

12.

“Dinamik girişimcilik” yaklaşımının öncüsü kimdir?

Doğru Cevap: "D" Schumpeter
Soru Açıklaması

Fransız iktisatçı J.B. Say’dan itibaren, girişimcilik dördüncü üretim faktörüolarak genel kabul görmüştür. Konu, Schumpeter’in “dinamik girişimcilik” yaklaşımıyla daha büyük bir önem kazanmıştır. Schumpeter, dinamik girişimciyi; yenitedarik kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon sekilerini uygulayarak eskiyi yeni ile değiştiren kişi olarak belirlemiştir.Girişimcileri sürekli bir yenilik süreci içinde eskiyi terk edip daha etkin yeni yolları ve yöntemleri devreye sokarak (yıkıcı yaratıcılık) yaşayan kişiler olarak tanımlamış ve bu kişilerin ekonomik büyümenin en önemli aktörü olduğunu iddiaetmiştir. (Durukan, 2007, s.28)

13.
Hangisi bir iş modeli oluşturulurken "müşteri" için sorulması gereken sorulardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Müşteri için hangi değeri üretmeliyim?
Soru Açıklaması
A, B, D ve E seçenekleri bir iş modeli oluşturulurken "müşteri" için sorulması gereken soruları içerirken C seçeneği "değer üretme"ye yönelik bir soru içermektedir.
14.
Kolaylık, güvenlik, rahatlık ve hayatta kalma hangi temel değer unsuru içinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Fiziksel
Soru Açıklaması
Kolaylık, güvenlik, rahatlık ve hayatta kalma, fiziksel temel değer unsuru içinde yer alır.
15.
Sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimcilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ticari girişimcilik
Soru Açıklaması
Kâr, girişimcinin ana amacı olarak ve en büyük getirisi olarak görülür. Aynı zamanda, başarı ölçüsü de kârdır ve tüketicinin/müşterinin çözülmemiş sorunlarını çözen, ihtiyaç ve beklentilerini gideren ürün ve hizmetlerin üretilmesi hedeflenir. Dünyada en yaygın olan girişimcilik türü de ticari girişimciliktir.
16.
 • Yenilikçi olma
 • Hiyerarşiye uyum sağlama
 • Sezgileriyle hareket etmeme
 • Başarısızlıktan yılmama
 • Yukarıdakilerden hangileri girişimciye ait tutum ve davranışlardan olabilir?

  Doğru Cevap: "C" I ve IV
  Soru Açıklaması

  Girişimci;

  • Yenilikçidir.
  • Kontrol edilmek, otoritenin altında olmak, hiyerarşi ve bürokrasinin arasında kalmak, girişimcinin hoşlanmadığı şeylerdir.
  • Yaratıcı, motivasyonu yüksek başarabileceğine inancı ve risk yelpazesi güçlü öngörüleri, sezgileri ve analitik yetenekleri gelişmiş kişilerdir.

  Doğru cevap C seçeneğidir.

  17.

  Girişimcilikle ilgili doğru olarak bilinen fakat doğru olmayan mitler vardır. Bu mitlerden hangisi direkt olarak sermaye ile ilgilidir?

  Doğru Cevap: "B" Sermayesi olan herkes iş kurabilir başarılı olabilir
  Soru Açıklaması

  Her kapital sahibi iş kurabilir ancak her kurulan iş başarılı olamaz. İş kurmak için sermaye gerekli ama sadece onun olması yeterli değildir. Sermayesi olan herkes iş kurabilir başarılı olabilir miti direkt olarak sermaye ile ilgili doğru bilenen yanlış bir ifadedir.

  18.

  Büyümenin hızlı ve yüksek olmadığı girişimcilik hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Geleneksel girişimcilik
  Soru Açıklaması

  Geleneksel girişimcilik; girişimciliğin eskisi gibi devam etmesidir. Eski ve yeni sorunlar, mevcut ürün/hizmet ve iş anlayışıyla çözen geleneksel sektörlerin olduğu, iş büyütmek için mevcut sektörler dışında bir seçeneğin olmadığı girişimciliğe geleneksel girişimcilik denir. Bu girişimcilikte büyüme hızlı ve yüksek değildir.

  19.

  Müşteriye değer yaratmak; müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememiş sorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsayan iş modeli bileşeni hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Müşteri Değer Önermesi
  Soru Açıklaması

  Müşteri Değer Önermesi CVP (Customer Value Proposition): Müşteriye değer yaratmak; müşterinin önem verdiği, henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülememişsorununu çözmek için öneride bulunmayı kapsar. Müşteri kendisine sunulan çözümden çok tatmin olması durumunda değer önermesinin kıymeti de fiyatı düşük olması şartıyla yüksek olacaktır.

  20.

  Tasarım sürecinde tasarımcıların amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırladıkları basamak aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Tasarım brifi
  Soru Açıklaması

  Tasarım sürecinin temel basamakları:• Uyarıcı/Başlatan: Süreci başlatandır. Bu, teknik olanaklardan ortaya çıkan yeni bir fikir, yeni bir şey için açıklanmış gereksinim ya da mevcut öneriye planlanmış stratejik bir ilave olabilmektedir.• Kavram Geliştirme: İşletmenin güçlü, zayıf yönleri, olanakları ve Pazar gereksinimleri göz önünde bulundurularak yaşamını sürdürebilmesi için fikirlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Üretim kabiliyeti, kalite ve maliyet açısından fizibilite de göz önüne alınmalıdır.• Proje Planlama: İşletme, fikri derinlemesine araştırmak isterse, amaçları belirten, kaynakları dağıtan ve zaman çizelgesini ve bütçeyi oluşturan bir ürün planı hazırlanmalıdır.• Tasarım Brifi: Teknik, finansal, pazarlama ve tasarım ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. Tasarımcılar amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırlamaktadırlar.• Tasarım Yeteneği Kaynağı: İşletme içi ya da işletme içi ve dışı karması ya da tamamen işletme dışı olabilmektedir. Kaynağı sağlayan, önerilen proje için gerekli tasarım yeteneklerini çok iyi anlamalıdır. Tasarım işletmeleri bir işletme listesinde yer almakta ve kullanıcı işletmeler tarafından belirli aralıklarla tekrar değerlendirilmektedir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok