• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 16
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları tekniklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Dış Çevre Analizi
Soru Açıklaması
2.

Girişimcinin temel rolünün girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmak olduğunu savunan ekol hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Neoklâsik ekol
Soru Açıklaması

Girişimcinin temel rolünün girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmak olduğunu savunan ekol Neoklasik ekoldür. Doğru cevap D seçeneğidir.

3.

I. Sermayesi olan herkes iş kurabilir başarılı olabilir.

II. X girişimci şunu üretiyor, satıyor, kazanıyor ben de bunu yaparsam kazanırım.

III. Eğitim dönemlerinde pek başarılı olamayanlar girişimcilikte de başarılı olamaz.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri girişimcilerle ilgili çok konuşulan MİT’lerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her üç seçenekte girişimcilerle ilgili çok konuşulan MİT’lerdendir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

4.

İş fikrini işe dönüştüren süreçlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Girişimcilik süreçleri
Soru Açıklaması

İş fikrini işe dönüştüren süreçlere girişimcilik süreçleri denir. Girişimciliği, zamana yayılan çeşitli aktiviteler içeren süreçler bütünü olarak algılamak gerekir.

5.

Üstün değer yaratma, yeterli müşteri kazanma ve maliyetlerin yönetimi bir işletmeye hangi konuda destek olur?

Doğru Cevap: "A" Rekabet stratejisi
Soru Açıklaması

Rekabet stratejisi üç elemanın bir arada tutulmasını gerektirir; Üstün değer yaratma, Yeterli müşteri kazanma, Maliyetlerin yönetimi.

6.

İlk petrol krizini hangi yılda yaşanmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1973
Soru Açıklaması

İlk petrol krizi 1973'te yaşanmıştır.

7.

Persil'in yeni çıkan tablet deterjanlarına karşı R.&G.'nin benzer tablet üretmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "C" emprovizasyon
Soru Açıklaması

Persil'in yeni çıkan tablet deterjanlarına karşı R.&G.'nin benzer tablet üretmesi emprovizasyona örnek olarak gösterilebilir.

8.

Kadın girişimci sayısının artmasının neye bağlı olduğu aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Destek ve bilincin artmasına
Soru Açıklaması

Çalışan kadınların oranı eskiye göre daha da artmış aynı şeyleri girişimcilik için söylemek mümkün değildir. Ancak bu konudaki destek ve bilincin artması bundan sonra daha çok kadın girişimci görmeyi mümkün kılacaktır. ?

9.

Aşağıdakilerden hangisi Walsh ve arkadaşlarına göre tasarımın 4C sinden biridir ?

 

 

Doğru Cevap: "C" Uzlaşma
Soru Açıklaması

Walsh ve arkadaşlarına göre tasarımda yaratıcılık(creativity), karmaşıklık(complexity), uzlaşma(compromise) ve seçim(choice) tasarımın 4C’si olarak isimlendirilmektedir. Doğru cevap C'dir. 

   

10.
I. Üstün değer yaratmaII. Benzersiz bir ürün yaratmaIII. Maliyetleri yönetmeYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rekabet stratejisi açısından bir tasarımın başarı elde etmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Tasarım tarzı işletmeye başarılı rekabet stratejisini garanti etmez ancak destek olur. Rekabet stratejisi üç elemanın bir arada tutulmasını gerektirir:• Üstün değer yaratma• Yeterli müşteri kazanma• Maliyetlerin yönetimiBu kavramlar tasarımın başarı elde etmesinde dengenin sağlanması için önemlifaktörler olmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 16
11.

“Problem üzerinde şuursuzca çalışma” yaratıcı davranışın izlediği modelde hangisinde yer almaktadır?

 

Doğru Cevap: "C" Kuluçka 
Soru Açıklaması

kuluçka 

12.
Aşağıdakilerden hangisi Batı iş kültürünün belirleyici boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hata yapmayan
Soru Açıklaması
Batı iş kültürünün belirleyici boyutları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: • Risk alan • Hiyerarşik sistemle çalışan • Yenilikçi • Yüksek bireysellik • Hatalardan ders çıkaran • Bağımsızlık
13.

Endüstrilerin kurallarını değiştiren, radikal inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A"  İş Modeli İnovasyonu 
Soru Açıklaması

İŞ MODELİ İNOVASYONU İş modeli inovasyonları, endüstrilerin kurallarını değiştirerek tamamen yeniden şekillenmesini sağlar. Üstelik her türlü yeniliği içerir (Çetindamar, Baktır, 2009, s,37.). Örneğin, İsveçli mobilya firması IKEA’nın parçalı, montaj modeli sektördeki radikal iş yapma biçimini değiştirmiştir. Türkiye’den de simit sarayı Mado örnek olarak verilebilir. IBM’nin yaptığı bir ankete göre müdürler dünyada iş modellerinin değişmekte olduğunu söylemişlerdir. Yeni ve aynı zamanda farklı iş modelleri geliştirmek ürün inovasyonundan daha etkili görülmektedir. Firmalar kârlılıklarını sürdürmek ve büyümek için sadece ürün ve hizmet inovasyonuna başvurmamalılar. Sahip oldukları işin yapış şeklini de değiştirmeliler. Yapılan araştırmalarda pek çok inovasyondan en öncelikli olanının iş modeli inovasyonu olduğu saptanmıştır.

14.

Girişimcilik terimi ilk defa teoride Fransız Richard Cantillon tarafından hangi yıllarda kullanılmıştır? 

Doğru Cevap: "D" 1730'larda
Soru Açıklaması

Girişimcilik terimi ilk defa teoride Fransız Richard Cantillon tarafından 1730'larda kullanılmıştır. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.

15.
"İnovatif tıp bilgi işlem ve iletişim biyo teknoloji, nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, su arıtma, geri dönüşüm, savunma-güvenlik, eğitim teknolojileri, alternatif enerji kullanan taşıma alanları" Yukarıda yer alan alanlarda kullanılan girişim çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yeni girişimcilik
Soru Açıklaması
Yeni girişimcilik için şu inovasyon sektörleri söylenebilir: İnovatif tıp bilgi işlem ve iletişim biyo teknoloji, nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, su arıtma, geri dönüşüm, savunma-güvenlik, eğitim teknolojileri, alternatif enerji kullanan taşıma alanlarıdır. Bunlar gelişmeye açık küresel sektörlerdir. Yeni nesil girişimciler iş fikirlerini bu alanlardan bulmalıdır. Zira yeni girişimciliğin bir başka özelliği de gidermek istediği ihtiyaç ve sorun ürün/hizmet ve toplumsal fayda dünyanın diğer ülke insanları tarafından da talep görmelidir.
16.

İş fikirleri arama ve bulma süreci kapsamında kullanılan bazı yöntemler vardır. Hangisi işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini betimlemek için kullanılan yöntemdir? 

Doğru Cevap: "A" GZFT analizi
Soru Açıklaması

GZFT Analizi’nde işletmenin güçlü ve zayıf yönleri betimlenmekte ve hemen devamında çevrede oluşan fırsat ve tehditler değerlendirilmektedir. Bu analizdeki harfler "Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit" anlamına gelmektedir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi bir emprovizasyon örneğidir?

Doğru Cevap: "E" Bir gıda firmasının rakip firmanın ürettiği sade makarnanın çeşnilisini üretip pazara sunması
Soru Açıklaması

Emprovizasyon (doğaçlama) ürün geliştirmede kullanılan bir stratejidir. Bu strateji genelde pazarı izleyen ya da sonradan girenler tarafından uygulanmaktadır. Örnek: Persil’in tablet deterjanlarına karşı rakibi P&G daha gelişmiştabletleri pazara sundu, Gillette rakiplerinin iki bıçaklı tıraş bıçaklarına karşılık 3 bıçaklı tıraş sistemi geliştirdi. Bununla aynı doğrultuda bir makarna firmasının rakibinin ürettiği sade makarnaya çeşni ekleyerek pazara sunması emprovizasyon örneğidir. Doğru Cevap E'dir.

18.
Max Weber’in ifadesiyle bir özel kişilik tipi olarak girişimciliğin tüm batı dünyası içerisinde çizdiği genel özellikler düşünülecek olursa,  aşağıdakilerden hangisinde doğru bir ifadeye yer verilmiş olduğunu söyleyebiliriz?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik ve sosyal çıkarların dünya görüşünü belirleme eğilimi.
Soru Açıklaması

Ekonomik ve sosyal çıkarların dünya görüşünü belirleme eğilimi, Max Weber’in ifadesiyle bir özel kişilik tipi olarak girişimciliğin tüm batı dünyası içerisinde çizdiği genel özellikler arasındadır.

19.

Farklı parçaları bir araya getirme yoluyla yenilikçi ve yaratıcı fikirler yaratmaya ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "D" İlişkilendirme 
Soru Açıklaması

İlişkilendirme Farklı parçaları bir araya getirebilme olarak nitelendirilebilir. Rönesansta olduğu gibi farklı insanların aralarında güçlü ilişkiler ve bağlar kurmasıyla, farklılıkların keşiş- mesi, yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. O dönemde Floransa’da Medici ailesi bilim insanları, şairler, ressamlar, filozoflardan oluşan farklı insanları bir araya getirDeğer kavramı fiziksel, duygusal, entellektüel ve ruhsal unsurları içinde barındırmaktadır. Rönesans akımın başlangıcında Medici Etkisi büyük önem taşımaktadır.  Buna medici etkisi de denmektedir. Bu olay Rönesans devrini başlatmıştır. Denemelerimiz ve girdilerimiz ne kadar farklı ve zenginse ilişki potansiyelimiz o kadar fazladır. Farklılık kültürü gelişmiş toplumlarda inovasyon ve yeni iş fikirleri diğerlerine göre daha fazla görülür. Farklılığı yıkıcılık ve kötü algılayan toplumlarda ise bunlar daha azdır. Oralarda farklılık değil benzemek, tek tiplik geçerlidir. Bu da taklitçiliği, taklitçilik de rekabeti yoğunlaştırmaktadır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi "Girişimci ekonomik kaynakların bir düzenleyicisi ve koordinatörüdür" diyen yazarlardan birisidir?
Doğru Cevap: "B" Wieser
Soru Açıklaması
"Girişimci ekonomik kaynakların bir düzenleyicisi ve koordinatörüdür." Diyen yazarlar şu şekilde sıralanmaktadır: Say, Walras, Wieser, Schmoller, Weber,CLARK, Davenport, Schumpeter, Coase
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler