• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 15
1.

Girişimcilikte etik ve itibar olarak bir girişimci aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

Doğru Cevap: "C" Fikirleri yağmalayan değil yaratan olmalıdır.
Soru Açıklaması

Girişimcilikte etik ve itibar olarak bir girişimci; Fikirleri yağmalayan değil yaratan olmalıdır.

2.
1. Girişimci özgürdür.2. Girişimci inovasyon lideridir.3. Girişimcinin iletişimi güçlüdür. 4. Girişimci bilgili ve beceriklidir. yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcinin özelliğidir ?
Doğru Cevap: "D" 1-2-3-4
Soru Açıklaması
Cevap: Zekâ, enerji, deneyim, girişimcilik ruhu, rasyonel davranış yetisi ve motivasyondur. Girişimcilerdeki bu özellikler geçici değil sürekli vardır. Girişimci aynı zamanda inovasyon lideridir. Girişimcinin bir özelliği de özgür olmasıdır. Yaratıcı insan girişimcidir.Girişimcinin ilişkileri ve iletişimi güçlüdür.Girişimci bilgili ve becerikli olmalıdır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi doğu girişimci değerleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hata ve başarısızlığa tolerans
Soru Açıklaması
Girişimcilik değerleri olarak sosyal statü,imaj, itibar, şeref, namus, şöhret gibi faktörler etkili olmaktadır. Başarısızlık saygınlık kaybı olarak algılanan ve utanılan bir olgudur.
4.

Yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimcilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yeni girişimcilik
Soru Açıklaması

Yeni girişimcilik; yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimciliktir. Yeni girişimcilik inovasyona ve inovasyon sektörlerine odaklı olan, finansmanı da erişim hedefi de küresel olan, bilim ve teknolojiyle evrensel pazarlama becerilerine dayalı bir girişimciliktir.

5.

Aşağıdakilerden hangileri iş planının temel özelliklerindendir?

I. Güçlü varsayımlara dayanması

II. Kanıtlarla desteklenmiş varsayımlar olması

III. Geniş kapsamlı olması

IV. Girişimciye objektif ve eleştirel bakış sağlayan bir doküman olması

V. Girişimcinin dış çevreyle iletişimini kolaylaştıran bir doküman olması

Doğru Cevap: "D" I-II-IV-V
Soru Açıklaması

I. Güçlü varsayımlara dayanması

II. Kanıtlarla desteklenmiş varsayımlar olması

IV. Girişimciye objektif ve eleştirel bakış sağlayan bir doküman olması

V. Girişimcinin dış çevreyle iletişimini kolaylaştıran bir doküman olması

6.
Joseph A. Schumpeter'in girişimcilik tanımına kattığı faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eski yerine yeniyi koyma
Soru Açıklaması
Schumpeter, yenilikçilik özelliği katarak girişimciliğe dinamizm kazandırmış, yıkıcı yaratıcılık olarak adlandırılan, eski yerine yeniyi koyma eyleminin girişimcilik olduğunu vurgulamıştır.
7.

Aşağıdaki ürün geliştirme süreci faaliyetlerinden hangisi bir kavramın uygulanması ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "B" Fiziksel ve analitik modelleme
Soru Açıklaması

Fırsatın Anlaşılması

* Bir Vizyon Gelifltirilmesi* Pazar Fırsat Analizi* Müşteri İhtiyaç Analizi* Rekabet Analizi

Bir Kavram Geliştirilmesi

* Portfolyo Planlama* Fonksiyonel Modelleme* Ürün yapısının geliştirilmesi* Kavram Mühendisliği

Bir Kavramın Uygulanması

* Şekillendirme* Fiziksel ve Analitik* Modelleme* X için Tasarım* Sağlam Tasarım

Doğru Cevap B'dir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ürünlerinin ayırt edilebilir olmasını sağlar?

Doğru Cevap: "A" Tasarım
Soru Açıklaması

Bir işletmenin ürünlerinin ayırt edilebilir olmasının yolu tasarımdan geçmektedir.

9.
Weber'e göre aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin tüm batı dünyası içinde çizdiği genel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bireyselleşmenin önemli olmaması.
Soru Açıklaması
Bireyselleşmenin önemli olduğu toplumlarda girişimcilik desteklenir.
10.
"Kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde, satışta ve bunların fonksiyonlarında yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çaba ve sonuçlarıdır" şeklinde yapılan tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" İç girişimcilik
Soru Açıklaması
İşletme ve diğer örgütlerin yaşamını sürdüren itici güç olan iç girişimciliğin tanımıdır.
logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 15
11.

Aşağıdakilerden hangisi kar formülünün içinde yer alan bileşenlerden değildir?

Doğru Cevap: "B" İdari süreçler
Soru Açıklaması

Maliyet, kâr marjı, gelir modeli, kaynak hızı kar formülü içinde yer alan bileşenlerdendir. Bu nedenle doğru cevap B'dir.

12.

I. Başarı ihtiyacıII. Risk üstlenmeIII. Yüksek kontrol yeteneğiIV. Yenilikçilik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre bazı özel kişilik karakterlerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Bütün seçenekler girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre bazı özel kişilik karakterleri arasında yer almaktadır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üretim sürecine katkılarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Atıl üretim faktörlerinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

Girişimcinin üretim sürecine katkısı başlıca üç yönde olabilir: (TUSİAD, 2002) 1. Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar. 2. Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır. 3. Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır. 

14.

I. Risk alma

II. Kalkınma

III. Yaratıcılık

IV. Yenilik

V. Küçülme

Yukarıdakilerden hangileri ekonomik bir faaliyet yaratma süreci olan girişimciliğin ülkelerin ekonomik toplumsal gelişme düzeyine katkı sağlamak adına  bir araya getirdiği süreçleri ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" I-III-IV
Soru Açıklaması

Ülkelerin ekonomik ve toplumsal kalkınma düzeyleri ile girişimcilik performansları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Girişimcilik yenilikler aracılığıyla yeni mal ve hizmetler yaratarak ulusal ekonomilerin rekabet güçlerini artırarak dünya ekonomisi içerisindeki yerlerini belirlemektedir. Girişimciliğin yeni ya da var olan bir işletme içerisinde risk alma, yaratıcılık ve yenilik süreçlerini birleştirerek ekonomik bir faaliyet yaratma süreci olması nedeniyle ülkelerin ekonomik toplumsal gelişme düzeyi üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Doğru cevap A'dır.

15.
Kar formülü nedir?
Doğru Cevap: "B" Müşteriye değer sunarken kendisi için de nasıl değer yaratılacağının tasarımıdır.
Soru Açıklaması
A seçeneği 'müşteri değer önermesinin', C seçeneği ' kilit kaynakların, D seçeneği 'kilit süreçlerin', E seçeneği ise 'iş modeli inovasyonu'nun tanımıdır. Kar formülünün doğru tanımı B seçeneğinde bulunmaktadır.
16.

"İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri betimlenmekte ve hemen devamında çevrede oluşan fırsat ve tehditler değerlendirilmektedir." Verilen tanım iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları tekniklerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" GZFT Analizi
Soru Açıklaması

Verilen tanım GZFT Analizi'ne aittir. GZFT Analizi'nde işletmenin güçlü ve zayıf yönleri betimlenmekte ve hemen devamında çevrede oluşan fırsat ve tehditler değerlendirilmektedir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.

17.
Küçük ve orta boy işletmeler, Türkiye'deki tüm işletmelerin ne kadarlık bir bölümünü oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "E" %99,3
Soru Açıklaması
Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan küçük ve orta boy işletmeler tüm işletmelerin %99,3’ünü oluşturmaktadır.
18.

Yaratıcı davranış sürecinde "problem üzerine şuursuzca çalışma" olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kuluçka
Soru Açıklaması

Yaratıcılığın diğer bir özelliği de tamamıyla bilinçli ya da rasyonel bir süreç olmamasıdır. Yaratıcılık sürecini anlamaya ve planlamaya çalışan uzmanlar yaratıcı davranışın aşağıdaki modeli izlediği konusunda hemfikir olmaktadırlar (Bruce, Bessant, 2002, 28):

• İlk kavrayış: problemin ilk teşhisi ve tanımlanması

• Hazırlık: zihinsel alt yapı, bilgi araştırması ve yardımcı olabilecek daha önceki deneyimler

• Kuluçka: problem üzerine şuursuzca çalışma

• Aydınlanma: kavramanın görünen ışıltısı (“tamam şimdi oldu!”)

• Doğrulama: test etme ve fikrin uygulanması

Doğru cevap C'dir.

19.

Tasarım sürecinde Teknik Geliştirme adımından sonra hangi adım gelmektedir?

Doğru Cevap: "E" Pazara Sürme
Soru Açıklaması

Pazar Geliştirme: Pazar ile ilgili problemler bulunmakta ve çözümlenmektedir. Talepteki ya da orijinal kavramdaki değişimler buna örmek verilebilmektedir.Teknik Geliştirme: Fizibilite, hata giderme ve üretim kolaylığı gibi konular ile ilgili teknik problemler bulunmakta ve çözümlenmektedir.Pazara Sürme: Ürünün pazara sunulması genelde tasarım evresinin sonunu göstermektedir.Değerlendirme: Süreç ve proje çıktılarının analizi yapılmakta ve aynı zamanda bütçe, zaman ve elde edilen başarı açısından hedeflenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için tasarım yönetim süreci gözden geçirilmektedir.(satış miktarı, müşteri şikayetleri, gibi).Destek ve İlaveler: Ürün pazara sunulduktan sonra müşterilerden alınan geri besleme ile teknik anlamda ürün hakkında çok bilgi öğrenilmektedir. Satış sonrası destek ile müşteriler elde tutulmaya ve ilişkiler geliştirilmeye çalışılmaktadır.Yeniden İnovasyon: Genelde göz ardı edilen bu aşamada, tecrübe ve pazara sunulduktan sonra elde edilen bilgi yeni bir inovasyon için girdi olarak kullanılmaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi ''girişimci endüstriyel bir liderdir'' diyenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Cantillon
Soru Açıklaması
Girişimci endüstriyel bir liderdir diyenler(Say,Sain-Simon, Amasa Walker, Francis Walker, Marshall, Wieser,Sombart, Weber, Schumpeter)
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler