• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 13
1.

Tasarım sürecinde protip ve test basamağında ne yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" İncelenen, test edilen, değerlendirilen ve geliştirilen maket, model ya da son tasarımın başlangıç versiyonu üretilmektedir.
Soru Açıklaması

Bahsi geçen basamakta incelenen, test edilen, değerlendirilen ve geliştirilen maket,model ya da son tasarımın başlangıç versiyonu üretilmektedir. Daha sonra üretim bu prototip baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Doğru Cevap C'dir.

2.

OECD ülkelerinde küçük ve orta boy işletmeler tüm işletmelerin en az yüzde kaçlık kısmını oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "E" 95
Soru Açıklaması

OECD ülkelerinde küçük ve orta boy işletmeler tüm işletmelerin en az % 95’ini oluşturmaktadır

3.
Girişimcilerin kişisel özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tezcanlı olma
Soru Açıklaması
Yap›lan çalışmalarda üzerinde en çok durulan girişimci kişisel özelliklerin başında girişimcilerin başarı amacına yönelimli, bağımsız olma arzusu, sorumluluk üstlenebilme ve güç elde etme isteği gibi özellikler gelmektedir. Çoğu yönetsel olan karar verme ve liderlik gibi kişilik özellikleri ise eğitimle de edinilebilmektedir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin açıklanmasına yönelik yaklaşımlardan Neoklasik yaklaşımın temsilcilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Marshall
Soru Açıklaması

Cantillon’dan sonra, giriıimciliğin açıklamasına yönelik olarak üç temel yaklaşım ortaya çıkmıştır: Alman Ekolü: Temsilcileri von Thünen, Schumpeter ve Baumol’dur. ?Neoklasik Ekol: Temsilcileri Marshall, Say ve Knight’dır. ?Avusturya Ekolü: Temsilcileri Menger, von Mises ve Kirzner’dir. Doğru cevap C’dir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin bulunduğu kültürde girişimciliği destekleyen değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İş ve özel hayatın ayrışmaması
Soru Açıklaması

Girişimcinin bulunduğu kültürde kişinin kendi işinin sahibi olması, bireycilik, para kazanmak ve başarılı olmak gibi değerler ön planda bulunuyorsa, bu kültürde girişimcilik destekleniyor demektir. A seçeneği yanlıştır. Doğru cevap A’dır.

6.
Hangisi girişimcilik süreçleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "C" İş fikri senaryo analizi
Soru Açıklaması
A, B, D ve E seçenekleri girişimcilik süreçleri arasında yer alırken C seçeneğinde bulunan Senaryo Analizi sadece iş fikri arama ve bulma sürecindeki tekniklerden biridir. Doğru cevap C seçeneğidir.
7.
ABC otomobil firması yeni piyasaya çıkacak modelin üzerinde çalışmakta ve tasarımcıları amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırlamaktadır. Buna göre şu an tasarım sürecinin hangi basamağında çalışmaktadırlar?
Doğru Cevap: "C" Tasarım Brifi
Soru Açıklaması

Tasarım sürecinin tasarım brifi basamağında tasarımcıları amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırlamaktadır. Bu aşamada teknik, finansal, pazarlama ve tasarım ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. Doğru cevap C'dir.

8.

Aşağıdakilerden hangileri yapılabilirlik (fizibilite) çalışmaları kapsamında yürütülen araştırmalardır ?

I. Pazar araştırmaları

II. Teknolojik araştırmalar

III. Finansal araştırmalar

IV. Yasal araştırmalar

V. Ticari araştırmalar

Doğru Cevap: "A" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Yapılabilirlik, girişimcinin amaçlarını gerçekleştirmek için önünde engellerin olmadığı ya da kalmadığı anlamındadır. İş fikrinin testten geçerek yapılabilir ya da yapılamaz olduğunu sonuçlandırmak için gerçekleştirilir. Girişimcinin hangi iş fikrinin kabul edilmesi konusundaki kararını vermesinde destekleyici olduğu söylenebilir. Adeta iş fikirlerinin sınavdan geçmesi anlamındadır. Yapılabilirlikte genel olarak şu araştırmalar yapılır(KARALAR, 2009,s.69-71): 1. Pazar 2. Teknolojik 3. Finansal / Ekonomik 4. Örgütsel 5. Yasal

9.
Aşağıdakilerden hangisi İş Fikrini Yaratma sürecinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel araştırma
Soru Açıklaması
Örgütsel araştırma Fizibilite, yapılabilirlik kapsamında yapılır. Bu nedenle doğru cevap A'dır.
10.

I: Başarısı kanıtlanmış iş yapış şeklinin olması

II: Üreticilerin müşterisine alabileceği fiyattan, istediği yerde ürünü sunabilmesi

III: İşletmenin üretimden kar elde etmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "iş modeli" kavramı düşünüldüğünde gözönünde bulundurulması gereken değişkenlerdir?

Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması

İş modeli, başarısı kanıtlanmış iş yapış şeklidir.  İşletme ne yaparsa para kazanır sorusunun yanıtıdır.  İş modeli, üretim faktörlerini, belirlediği müşterisine değer üretecek şekilde kullanarak onun istediği ürünü /hizmeti, onun ödeyebileceği fiyattan, onun istediği yerde ve zamanda sunma şeklidir.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 13
11.

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecindeki fırsatın anlaşılması aşamasının alt faaliyetlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Portfolyo planlama
Soru Açıklaması

Ürün geliştirme sürecindeki fırsatın anlaşılması aşamasının alt faaliyetleri bir vizyon geliştirilmesi, pazar fırsat analizi, müşteri ihtiyaç analizi ve rekabet analizidir. Bu nedenle doğru cevap B'dir.

12.

Girişimciliğe ilk ve temel ekonomik teorik katkılar hangi ülkenin filozofları tarafından yapılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması

Girişimciliğe ilk ve temel ekonomik teorik katkılar Fransız düşünürler tarafından yapılmıştır.

13.

I. İş fikirleri arama

II. İş fikrini seçme

III. İş fikrini uygulama

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri girişimcilik süreçleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her üç seçenekte girişimcilik süreçleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üretim sürecine katkılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Rekabetçi stratejilerin belirlenmesinde rol oynar.
Soru Açıklaması
Cevap: Girişimcinin üretim sürecine katkısı başlıca dört yönde olabilir: Üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar. Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır. Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır. Bir girişimcinin yaptıkları sonucu elde edilen başarı ya da başarısızlıklar diğer girişimcilere örnek olur, yol gösterir.
15.

Sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimcilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomik girişimcilik
Soru Açıklaması

Ekonomik girişimcilik, sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimciliktir. Kâr, girişimcinin ana amacı olarak ve en büyük getirisi olarak görülür. Yine başarı ölçüsü de kârdır. Bu nedenle tüketicinin/müşterinin çözülmemiş sorunlarını çözen, ihtiyaç ve beklentilerini gideren ürün ve hizmetlerin üretilmesi düşünülür.

16.

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Küçük girişimcilik
Soru Açıklaması

Kapsam açısından iki tür girişimcilik vardır. Bunlar dış (genel) ve iç girişimciliktir. İçerik açısından iki tür girişimcilikten söz edilebilir. Bunlar ekonomik (ticari) ve sosyal girişimciliktir.

17.

İşletmelerde ürünlerin ayırt edilebilir olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır ?

Doğru Cevap: "A"  Tasarım
Soru Açıklaması

Bir işletmenin ürünleri ile ayırt edilebilir olmasının yolu da tasarımdan geçmektedir.

18.

I. İş fikirleri arama

II. İş fikrini seçme

III. İş fikrini uygulama

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri girişimcilik süreçleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her üç seçenekte girişimcilik süreçleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

19.
Bilgiyi (fikrin) somut (mal) ya da soyut (hizmet) bir çıktıya dönüştüren bilinçli bir karar verme süreci nedir?
Doğru Cevap: "B" Tasarım
Soru Açıklaması
Verilen ifade tasarım sürecinin en genel tanımıdır. Bu sebeple doğru cevap "B" seçeneğidir.
20.

Girişimciliğin ekonomi içerisindeki rolünün ne olduğu konusunda ilk düşünceleri ortaya atan isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cantillon
Soru Açıklaması

Girişimciliğin ekonomi içerisindeki rolünün ne olduğu konusunda ilk düşünceleri ortaya atan Cantillon’dur

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler