• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 12
1.

Hangi strateji pazara daha sonra giren ya da pazarı izleyenler tarafından kullanılmaktadır ?

Doğru Cevap: "A" Emprovizasyon
Soru Açıklaması

Emprovizasyon(doğaçlama) ürün geliştirmede kullanılan bir stratejidir. Bu strateji genelde pazarı izleyen ya da sonradan girenler tarafından uygulanmaktadır.

2.

I. Pazar

II. Ekonomik

III. Yasal 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yapılabilirlikte gerçekleştirilen araştırmalar arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Yapılabilirlikte genel olarak şu araştırmalar yapılır:1. Pazar2. Teknolojik3. Finansal / Ekonomik4. Örgütsel5. Yasal

Dolayısıyla her üç seçenekte bu araştırmalar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Walsh'in tasarımın 4C'sindendir?

Doğru Cevap: "A" uzlaşma
Soru Açıklaması

Uzlaşma, Walsh'in tasarımın 4C'sindendir. Doğru yanıt A'dır.

4.
Apple firmasının IPod ile başlayan çalışmaları ve bu ürünle beraber pazara ilk girmesinin avantajı, tasarımın hangi kavramla olan ilgisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Öncülük
Soru Açıklaması
Apple firması IPod ürünüyle pazara herkesten önce girerek "öncülük" etmiş ve bu sayede pazara hakim olmuştur. Bu sebeple doğru cevap "C" seçeneğidir.
5.
Cantillon’dan sonra girişimciliğin açıklamasına yönelik olarak kaç adet temel yaklaşım ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
Cantillon’dan sonra girişimciliğin açıklamasına yönelik olarak üç temel yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bunlar Alman, Neoklasik ve Avusturya ekolleridir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin yeni bir pazara girerken yapması gerekenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Personel sayısını artırmak
Soru Açıklaması

Personel sayısını artırmak, girişimcinin yeni bir pazara girerken her zaman yapması gerekenlerden biri değildir

7.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletme profilinin görsel elemanlarının içinde gösterilemez?

Doğru Cevap: "A" Ürünün içeriği
Soru Açıklaması

İşletme profili ile kim olduğunu ve nasıl algılanmak istediğini açıklar. Tasarım süreci işletme profilinin merkezindedir ve bu profil tüm görsel elemanları içermektedir. Bu görsel elemanlar dört grupta toplanabilir (Bruce, Bessant, 2002, 91):1. Ürün tasarımı2. Bilgi tasarımı (logo, broşür, üniforma, yük arabaları vb.)3. Çevre tasarımı (ofis, fabrika, satış noktası)4. Tutum (müşteriyle ilişkiler) Doğru yanıt A seçeneğidir. 

8.

Girişimcinin amaçlarını gerçekleştirmek için önünde engellerin olmadığı ya da kalmadığı hangi kavramın tanımıdır?

Doğru Cevap: "A" Yapılabilirlik
Soru Açıklaması

Yapılabilirlik girişimcinin amaçlarını gerçekleştirmek için önünde engellerin olmadığı ya da kalmadığı anlamındadır.

9.

Kâr modelim ne şekilde olmalı?  sorusu iş modelinin hangi başlığı altında değerlendirilir?

Doğru Cevap: "B" Değer üretme
Soru Açıklaması

Değer Üretme Müşteri için hangi değeri üretmeliyim? Kâr modelim ne şekilde olmalı?

10.

Aşağıdakilerden hangisi tarafından 1730’larda girişimcilik terimi ilk defa teoride kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Richard Cantillon
Soru Açıklaması

Girişimcilik terimi ilk defa teoride Fransız Richard Cantillon tarafından 1730’larda kullanılmıştır.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 12
11.
"Girişimcilik süreçlerinin başında yer alan iş fikri, kişinin öz malı dır ve ona ait olmalıdır." tanımına konu olan mülkiyet çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fikri mülkiyet
Soru Açıklaması
Girişimcilik süreçlerinin başında yer alan iş fikri, kişinin öz malı dır ve ona ait olmalıdır. işte buna fikri mülkiyet hakkı denir ve korunur
12.

Tasarım sürecinde, temelde aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Problem çözme 
Soru Açıklaması

Şekil, form, renk ve kullanılacak malzeme gibi konularda tasarım kararları verilmektedir. Daha geniş bakış açısıyla, insan yapımı nesnelerin planlanması ve kavramsallaştırılmasına tasarım denmektedir. Tasarım temelde problem çözümü ile ilgilenmektedir. Tüketim, zevk ve ticari zorunluluk modellerinin değişmesi tasarımın itici gücü olmaktadır. Tasarım sadece üretim ile ilişkili bir süreç değil, aynı zamanda ikna edici fikir, davranış ve değerlerin iletilmesinde güçlü bir araçtır. Doğru cevap A'dır.

13.
On dokuzuncu yüzyıl öncesi dönemde gerçek anlamda ilk girişimciliğe kim örnek verilebilir?
Doğru Cevap: "C" Marco Polo
Soru Açıklaması
On dokuzuncu yüzyıl öncesi dönemde girişimcilikle ilgili olarak gerçek anlamdaki ilk örnek Uzak Doğu ile ticaret yolları geliştirmeye çalışan Marco Polo’dur.
14.

İnovasyon için önemli olan nedir?

Doğru Cevap: "B" Tasarım
Soru Açıklaması

İnovasyon için tasarım çok önemlidir ve tasarımda yaratıcılık teknik olanaklarla müşteri isteklerinin birleştiği alan olarak görülmektedir

15.

Temsilcilerinin Marshall, Say ve Knight olduğu Neoklasik ekole göre girişimcinin ekonomideki temel rolü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmak
Soru Açıklaması

Neoklasiklere göre girişimcinin temel rolü, girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmaktır. Avusturya Ekolü ise girişimcinin kâr fırsatları yakalama yeteneklerini ön plana çıkarmaktadır. Bu yaklaşıma göre girişimcilerin önemli bir fonksiyonu karşılanmamış ihtiyaçları karşılamak ya da piyasa etkinsizliklerini ve eksikliklerini düzeltmektir. Schumpeterci ekol olarak da bilinen Alman Ekolü ise girişimcinin bir değişim, reform ya da devrim yapması ön plandadır. Bu anlamda girişimcinin ekonomideki fonksiyonu yeni bir mal üretmek ya da mevcut ürününü yeni bir yöntemle üretmeye çalışmak gibi yenilikler ortaya koymaktır. Doğru cevap B'dir.

16.

Klasik pazarlama karmasının 4P’sini oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Ürün-Fiyat-Yer-Promosyon
Soru Açıklaması

Klasik pazarlama karmasının 4P’si tasarım ile yakından ilişkilidir.• Ürün: Tasarım, kalite, fonksiyon, kullanılabilirlik ve görünümü etkilerkenaynı› zamanda müşteri için ürünü değerli yapan ürün özelliklerine katkıdabulunmaktadır. Ayrıca, tasarım performans, güvenlik ve stil gibi farklılık yaratantüm özellikleri de etkilemektedir. İşletme için görsel ahenk yaratançevredeki her şey, web siteleri, kırtasiye malzemeleri, logolar ve paketlememalzemelerinde uygulanarak kolayca hatırlanmasını sağlayan işletme kimliği ile imaj farklılığı yaratmak için tasarım kullanılmaktadır.• Fiyat: Ürünler malzeme, enerji ve üretim bakımından ekonomik tasarlanmaktadırlar. Bir ürüne televizyonun aynı› zamanda Dvd oynatması gibi bir özellik katılarak zenginleştirilmesi, o ürünün algılanan değerini etkileyebilirve daha yüksek bir fiyata satılabilmesini sağlayabilir.• Yer: Ürünün paketleme şekli depolanmasını ve sunulmasını da yönlendireceği için tasarımın dağıtım işlerine etkisi büyüktür. Rafın çekiciliği hızlıtüketilen mallar için kritiktir, bu nedenle renk, sunum ve flekil gibi tasarımelemanlar› önemli olmaktadır. Örn: Taze gıda ürünleri satan işletmelerürünlerinin tazeliğini çağrıştıracak ve ilgi çekecek ürün tasarımlarını tercihederler.• Promosyon: Promosyon faaliyetlerinin çoğunluğu işletmenin mesajını bildirenkalitenin görselliğine dayanmaktadır. Paketleme, her tür medya reklamları,satış noktası görünümü ve perakendeci çevresi tasarımcının yeteneğini göstermektedir.

Doğru Cevap A'dır.

17.

I. İç girişimci fon sağlamak konusunda diğer girişimciye göre daha rahattır.

II. İkisi de risk alır ancak iç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.

III. İç girişimci güçlendirmek diğer girişimci geliştirmek için çalışır.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasındaki farklılıklardandır? 

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her üç seçenekte kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasındaki farklılıklardandır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin güçlü ve zayıf yönleri betimlemede ve hemen devamında çevrede oluşan fırsat ve tehditleri değerlendirmede kullanılan tekniğe verilen addır?
Doğru Cevap: "B" GZTF Analizi
Soru Açıklaması
GZFT Analizi’nde işletmenin güçlü ve zayıf yönleri betimlenmekte ve hemen devamında çevrede oluşan fırsat ve tehditler değerlendirilmektedir.
19.

Çok sayıda küçük inovatif ve esnek girişimci şirketini sistematik ve planlı şekilde desteklemesiyle elektronik sektöründe küresel bir başarı elde eden ülke aşağıdakilerden hanngisidir?

Doğru Cevap: "E" Tayvan
Soru Açıklaması

Tayvan hükümetinin, çok sayıda küçük inovatif ve esnek girişimci şirketini sistematik ve planlı şekilde desteklemesiyle elektronik sektöründe küresel bir başarı elde edilmiştir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

20.

I. Müşteriye sunulacak değer ürün ve hizmetlerle sağlanacaktır.

II. Müşteri önermesi kapsamında hedef müşteri, sorun, ihtiyaç, ürün ve hizmet vardır.

III. Değer üretimi hem müşteriyi hem de işletmeyi içerecek şekilde çift yönlü olmalıdır.

IV. Yeni bir iş modeli, yeni bir müşteri değeriyle başlar.

Yukarıdaki maddelerden hangileri müşteri değer önermesi için doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Müşteriye sunulacak değer ürün ve hizmetlerle sağlanacaktır. MüŞteri kendisine sunulan çözümden çok tatmin olmasI durumunda değer önermesinin kıymeti de fiyatı düşük olması şartıyla yüksek olacaktır. Müşteri önermesi kapsamında hedef müşteri, sorun, ihtiyaç, ürün ve hizmet vardır.Değer üretimi hem müşteriyi hem de işletmeyi içerecek şekilde çift yönlü olmalıdır. Yeni bir iş modeli, yeni bir müşteri değeriyle başlar. Bu nedenle tüm verilen maddeler doğru olduğundan doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler