• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Girişimcilerin, farklı özelliklere sahip kişilerin oluşturduğu alanlara girerek yeni perspektifler kazanması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ağlar kurmak
Soru Açıklaması

Girişimcilerin, farklı özelliklere sahip kişilerin oluşturduğu alanlara girerek yeni perspektifler kazanırlar. Onlar farklılıkları, çeşitli boyutta ve özellikte kurdukları ağlarla kasıtlı ve bilinçli olarak yakalamaya çalışırlar. Adeta farklılıkları ararlar. Bu nedenle ifade edilen özellik ağlar kurmak olduğundan doğru cevap B'dir.

2.

I. İşletmenin teknolojide üstün olması.

II. Takım çalışmasının desteklenmesi.

III. Ödüllendirme sistemi ve sponsorluk desteğinin olması.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iç girişimcinin kendi fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan özelliklerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her üç seçenekte iç girişimcinin kendi fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan özelliklerdendir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

3.

I- Başarısızlıklardan ders çıkarma

II- Risk üstlenme

III- Yüksek kontrol isteği

IV- Bireysellik

V- Esneklik

Yukarıdakilerden hangisi girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre kişilik özellikleri arasında sıralanabilir?

Doğru Cevap: "B" II-III-V
Soru Açıklaması
4.

Stratejinin genel amacı nedir?

Doğru Cevap: "A" İşletme için uzun dönem rekabet avantajını tanımlamak ve güvence altına almak
Soru Açıklaması

Stratejinin genel amac›, iflletme için uzun dönem rekabet avantajını tanımlamakve güvence altına almaktır. Stratejinin dört temel amacı bulunmaktadır: yön belirlemek, yoğun çaba sarf etmek, tutarlılık sağlamak ve esnekliği sağlamaktır. Doğru Cevap A'dır.

5.

Problemleri çözmek ve yeni fırsatlar ortaya çıkarmak için fikirleri farklı şekillerde bir araya getirme eylemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yaratıcılık
Soru Açıklaması

Yaratıcılık problemleri çözmek ve yeni fırsatlar ortaya çıkarmak için fikirleri farklı şekillerde bir araya getirmek, inovasyon yeni fikirlerin pratikte yeni ya da geliştirilmiş ürün, hizmet ya da süreçler şeklinde başarılı uygulaması ve tasarım ise inovasyon sürecinin tamamında yaratıcılık uygulamalarının amaca yönelik uygulamasıdır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi Cantillon tarafından oluşturulan; Kaynaklara sahip olan kişiler, bu kaynaklarla çalışanları bir araya getiren girişimciler ve istihdam edilerek iş yapan profesyonellerin oluşturduğu unsurların ortak özelliğidir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomiye etki eden unsurlar
Soru Açıklaması
Cevap: Cantillon ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren ekonomik unsurları üç gruba toplamaktadır: • Kaynaklara sahip olan kişiler (o dönemin arazi sahipleri). • Bu kaynaklarla çalışanları bir araya getiren girişimciler. • İstihdam edilerek iş yapan profesyonellerdir.
7.

PEST analizi olarak verilen kısaltmanın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknoloji analizi
Soru Açıklaması

PEST ismi Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknoloji unsularının baş harflerinden  oluşmaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.

8.

Aşağıdakilerden hangileri ana girişimcilik süreçleridir?

I. İş fikrini uygulama

II. İş fikrini seçme

III. İş fikrini uygulamaya hazırlama

IV. İş fikirlerini arama ve bulma

V. İş fikirlerini yenileme

Doğru Cevap: "A" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

I. İş fikrini uygulama

II. İş fikrini seçme

III. İş fikrini uygulamaya hazırlama

IV. İş fikirlerini arama ve bulma

9.

Hangisi yaratıcı davranışın izlediği aşamalardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Proje 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dinamik girişimciyi; yeni tedarik kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon şekillerini uygulayarak eskiyi yeni ile değiştiren kişi olarak belirleyen kimdir?
Doğru Cevap: "D" Schumpeter
Soru Açıklaması
Fransız iktisatçı› J.B. Say’dan itibaren, girişimcilik dördüncü üretim faktörü olarak genel kabul görmüştür. Konu, Schumpeter’in “dinamik girişimcilik” yaklaşımıyla daha büyük bir önem kazanmıştır. Schumpeter, dinamik girişimciyi; yeni tedarik kaynaklar›, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon şekillerini uygulayarak eskiyi yeni ile değiştiren kişi olarak belirlemiştir. Girişimcileri sürekli bir yenilik süreci içinde eskiyi terk edip daha etkin yeni yolları ve yöntemleri devreye sokarak (yıkıcı yaratıcılık) yaşayan kişiler olarak tanımlamış ve bu kişilerin ekonomik büyümenin en önemli aktörü olduğunu iddia etmiştir.
logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 10
11.
Aşağıdakilerden hangisi, girişimciliğin yapı taşlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tedarik etme
Soru Açıklaması
Tedarik etme; girişimciliğin yapı taşlarından biri değildir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi tasarımın süreçleri ile ilişkilendirilemez?

Doğru Cevap: "E" Kar
Soru Açıklaması

Tasarım, ürün, çevre, bilgi ve işletme kimliği ile ilişkili temel tasarım elemanlarının (performans, kalite, dayanıklılık, görünüm, maliyet) yaratıcı kullanımı aracılığı ile müşteri memnuniyetini ve işletme kârlılığını optimize etmeye (en iyileyen) çalışan bir süreçtir

13.

19. yy ve öncesinde girişimcilikle ilgili gerçek anlamdaki ilk örnek kimdir?

Doğru Cevap: "A" Marco Polo
Soru Açıklaması

19. yy ve öncesinde girişimcilikle ilgili gerçek anlamdaki ilk örnek Uzak Doğu ile ticaret yollarını geliştirmeye çalışan marco Polo'dur.

14.
Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Avusturya Ekolü - Marshall
Soru Açıklaması
Alman Ekolü: Temsilcileri von Thünen, Schumpeter ve Baumol’dur. • Neoklasik Ekol: Temsilcileri Marshall, Say ve Knight’d›r. • Avusturya Ekolü: Temsilcileri Menger, von Mises ve Kirzner’dir.
15.

"Girişimci bir müteahhittir" ifadesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" Bentham
Soru Açıklaması

"Girişimci bir müteahhittir" ifadesi Bentham'a aittir.

16.

İnovasyona ve inovasyon sektörlerine odaklı olan, finansmanı da erişim hedefi de küresel olan, bilim ve teknolojiyle evrensel pazarlama becerilerine dayalı olan girişimcilik türü hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yeni girişimcilik
Soru Açıklaması

Yeni girişimcilik; yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimciliktir. Yeni girişimcilik inovasyona ve inovasyon sektörlerine odaklı olan, finansmanı da erişim hedefi de “küresel” olan, bilim ve teknolojiyle evrensel pazarlama becerilerine dayalı bir girişimciliktir.

17.

Tasarımın şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması tasarımın 4C'sinin hangi elemanını oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Karmaşıklık
Soru Açıklaması

Tasarımın şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması tasarımın karmaşıklık elemanını oluşturmaktadır.

18.

I. İç girişimci fon sağlamak konusunda diğer girişimciye göre daha rahattır.

II. İkisi de risk alır ancak iç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.

III. İç girişimci şirketteki engellerle karşılar ve üstesinden gelmeye çalışır.

IV. Diğer girişimci ise pazarda karşılaştığı engellerle uğraşır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasında farklılıklardır?

Doğru Cevap: "C" I., II., III. ve IV.
Soru Açıklaması

Kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasında farklılıklar şu şekildedir ;

 I. İç girişimci fon sağlamak konusunda diğer girişimciye göre daha rahattır.

II. İkisi de risk alır ancak iç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.

III. İç girişimci şirketteki engellerle karşılar ve üstesinden gelmeye çalışır.

IV. Diğer girişimci ise pazarda karşılaştığı engellerle uğraşır.

19.

I. Pazar araştırmasıII. Tasarım kaynağıIII. Tasarım brifinin hazırlanması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlamanın tasarım sürecine dahil olduğu alanlardandır?

Doğru Cevap: "D" I,II,III
Soru Açıklaması

Pazarlamanın tasarım sürecine dahil olduğu üç önemli alan bulunmaktadır: pazar araştırması, tasarım kaynağı, tasarım brifinin hazırlanması.

20.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre özel kişilik karakterlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Başarısızlığı kabul eden kişilik
Soru Açıklaması
Girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre bazı özel kişilik karakterleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: • Başarı ihtiyacı • Risk üstlenme • Yüksek kontrol yeteneği • Yenilikçilik • Hayal gücü, vizyon ve öngörü • Esneklik • Başarı ile yetinmeyen ve yeni yarışlar için hazırlanan güdülenme • Başarısızlığı kabul etmeyen kişilik
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler