• Girişimcilik ve İş Kurma Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcileri, sürekli bir yenilik süreci içinde eskiyi terk edip daha etkin yeni yolları ve yöntemleri devreye sokarak (yıkıcı yaratıcılık) yaşayan kişiler olarak tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Schumpeter
Soru Açıklaması
Schumpeter, girişimcileri sürekli bir yenilik süreci içinde eskiyi terk edip daha etkin yeni yolları ve yöntemleri devreye sokarak (yıkıcı yaratıcılık) yaşayan kişiler olarak tanımlamıştır.
2.
Çoğu batı ülkesinde akademik ve politik olarak küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomideki rollerinin yeniden değerlendirildiği ve girişimciliğe yönelen yeni bir ilginin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1980-1990
Soru Açıklaması
1980’ler ve 1990’lar küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomideki rollerinin yeniden değerlendirildiği ve girişimciliğe yönelen yeni bir ilginin ortaya çıktığı dönemler olmuştur.
3.

Yapılabilirlikte aşağıdaki araştırmalardan hangisi/hangileri yapılır?

I. Pazar

II. Finansal/Ekonomik

III.Teknolojik

IV. Örgütsel

V. Yasal

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV ve V
Soru Açıklaması

Yapılabilirlikte genel olarak şu araştırmalar yapılır :1. Pazar2. Teknolojik3. Finansal / Ekonomik4. Örgütsel5. Yasal

4.

"Sahibine kâr, müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimciliktir." Verilen tanım aşağıdaki girişimcilik türlerinden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomik girişimcilik
Soru Açıklaması

Verilen tanım ekonomik girişimciliğe aittir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi iş fikrinin finansal yapılabilirlik (fizibilite) araştırmaları arasında kritik yer alır?
Doğru Cevap: "D" Başabaş noktası
Soru Açıklaması
İş fikrini gerçekleştirmek için gerekli finans miktarının ne kadar olduğu, bunun hangi kaynaklardan sağlanacağı, öz kaynak/ dış kaynak oranının ne olacağı finansal fizibilitede ortaya çıkar. Girişimciliğin finansmanı konusunda yeterli düzenlemeler olmayan ülkelerde girişimciler yaratıcılıklarını, iş fikri yerine finansı nasıl buluruz konusunda kullanmaktadırlar. Finansal fizibilitede, işletmenin kuruluş finansmanı (sabit yatırımlar) ve işleyiş finansmanı (işletme sermayesi ) ihtiyacının ne kadar olduğu tespit edilir. Bu araştırmada işletmenin nakit akışı, kâr formülü, başabaş noktası tespiti gibi finansal bilgiler üretilmektedir. Ayrıca araştırmada maliyet fayda analizi, değer analizi gibi araçlar da kullanılmaktadır.
6.

Aşağıdaki kavramların hangisi müşteri değer önermesi (CVP) kapsamında değildir?

Doğru Cevap: "E" Kâr formülü
Soru Açıklaması

Kâr formülü bu bağlamda kullanılmaz. Doğru cevap da seçeneğidir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi yeni nesil girişimcilik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ürettikleri fayda küresel sorunlar için değil yerel sorunlar içindir.
Soru Açıklaması
Yeni girişimcilik; yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimciliktir. Yeni girişimcilik inovasyona ve inovasyon sektörlerine odaklı olan, finansmanı da erişim hedefi de “küresel” olan, bilim ve teknolojiyle evrensel pazarlama becerilerine dayalı bir girişimciliktir.
8.

Bir markanın yönetimi ve gücü  aşağıdaki hangi unsur/ unsurların  birleşmesiyle yapılmaktadır?

I. İş modeli

II. Ürün 

III. Marka sinyali

Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması

Bir markanın yönetimi ve gücü şu üç unsurun birleşmesiyle yapılmaktadır. 1. İş modeli 2. Ürün 3. Marka sinyali. Buna altın üçgen de denilmektedir.

9.

I. İş fikrinin tüm olumlu ve olumsuz yönlerini göz önünde tutuyor musunuz?

II. İş fikriniz özgün mü, uyarlama mı?

III. Uzun dönemli getiriler yeterli olacak mı?

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş fikirlerinin değerlendirilmesi için Princeton Yaratıcı Araştırma Kuruluşunun sunduğu ölçütler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her üç seçenekte iş fikirlerinin değerlendirilmesi için Princeton Yaratıcı Araştırma Kuruluşunun sunduğu ölçütler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

10.
Aşağıdaki tasarım ile ilgili ifadelerden hangisi performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Uzlaşma (Compromise)
Soru Açıklaması

Uzlaşma (Compromise), performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneğidir.

logo
Girişimcilik ve İş Kurma
Ara Sınav - Deneme 1
11.

Aşağıdakilerden hangisi iş kültürünün belirleyici boyutlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Karar verebilen
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi tasarım sonucu ortaya çıkan ve müşterilerin ürünü almalarını sağlayan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Benzerlik özellikleri
Soru Açıklaması

Müşterilerin bir ürünü almalarını sağlayan birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında kalite, paranın algılanan değeri, estetik çekicilik, değişik ve eşsiz özellikler, uygunluk ve fiyat sayılabilir. Bu faktörler kendiliğinden ortaya çıkmamaktadır, ancak bu faktörler tasarımın sonuçlarıdır.

13.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi girişimcinin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Girişimci, girişimcilikteki eylemle hem yeni işletme kurulurken hem de hayatını sürdürürken vardır.
Soru Açıklaması
Girişimcilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar: Sermayesi olan herkes iş kurabilir başarılı olabilir. -X girişimci şunu üretiyor, satıyor, kazanıyor ben de bunu yaparsam kazanırım. -Eğitim dönemlerinde pek başarılı olamayanlar girişimcilikte de başarılı olamaz -İş fikri yaratabilen herkes girişimci olabilir. -Girişimciler devletten ihale alan, vergi kaçıran, çalışanın ücretini ödemeyen, meşru gören kimselerdir. -İflas eden girişimci yüz kızartıcı suç işlemiştir. -Girişimciler kumarbazdır. -Girişimcinin gecesi gündüzü yoktur
14.
Her yıl piyasaya çıkan yeni ürünlerin sadece yaklaşık %10'luk kısmının başarılı olabilmesinin en büyük nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ürün inovasyonu
Soru Açıklaması
Başarılı ürünlerin temelinde de ürün inovasyonunun yatmakta olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle de yenilikçi şirketler, sürekli ve sürdürülebilir iş fikirleri üretmek için içerden ve dışarıdan katılımcıları dahil eden inovasyon sistemleri kurmaktadır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi yapılan çalışmalarda ortaya çıkan, üzerinde en çok durulan girişimci kişisel özelliklerin biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Karar verme isteği
Soru Açıklaması
Yapılan çalışmalarda üzerinde en çok durulan girişimci kişisel özelliklerin başında girişimcilerin başarı amacına yönelimli, bağımsız olma arzusu, sorumluluk üstlenebilme ve güç elde etme isteği gibi özellikler gelmektedir. Çoğu yönetsel olan karar verme ve liderlik gibi kişilik özellikleri ise eğitimle de kazanılmaktadır.
16.
Kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde, satışta ve bunların fonksiyonlarında yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çabaları hangi girişimcilikte görülür?
Doğru Cevap: "A" İç girişimcilikte
Soru Açıklaması
İç girişimcilik (intrapreneurship), kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde, satışta ve bunların fonksiyonlarında yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çaba ve sonuçlarıdır.
17.

I. İnsanlar

II. Teknoloji

III. Ürünler

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri müşteri değer önermesinin kârlı bir şekilde sunulabilmesi için gerekli olan kaynaklar arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her üç seçenekte müşteri değer önermesinin kârlı bir şekilde sunulabilmesi için gerekli olan kaynaklar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

18.

I.  İş fikrinin tüm olumlu ve olumsuz yönlerini göz önünde tutuyor musunuz?

II. İş fikriniz özgün mü, uyarlama mı?

III. Uzun dönemli getiriler yeterli olacak mı?

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş fikirlerinin değerlendirilmesi sürecinde Princeton Yaratıcı Araştırma Kuruluşu'nun sunduğu ölçütlerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Her üç seçenekte iş fikirlerinin değerlendirilmesi sürecinde Princeton Yaratıcı Araştırma Kuruluşu'nun sunduğu ölçütler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir?

19.
Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecinde bir kavram geliştirilmesi kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Portfolyo planlama
Soru Açıklaması
Kavram geliştirme aşamasında; portfolyo planlama, fonksiyonel modelleme, ürüm yapısının geliştirilmesi ve kavram mühendisliği yer alır.
20.

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı çalışma modelinin kuluçka evresi ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "B" problem üzerinde şuursuzca çalışma
Soru Açıklaması

Problem üzerinde şuursuzça çalışma, yaratıcı çalışma modelinin kuluçka evresi ile ilişkilidir. Doğru yanıt B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler