• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.

Forward sözleşmelerin standart hale gelmiş hali nasıl adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Futures sözleşmeler
Soru Açıklaması

Forward sözleşmelerine benzer olarak futures sözleşmeler bir varlığı gelecek bir tarihte belirli bir fiyattan almak veya satmak üzere yapılan anlaşmalardır. Future sözleşmeleri esasen standart hale getirilmiş forward sözleşmelerdir.

2.

Hiçbir riske katlanmadan bir finansal ürünün gelecekteki fiyatı ile günlük piyasa fiyatı arasındaki farktan yararlanarak kâr elde etmeye çalışılmasına ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Arbitraj
Soru Açıklaması

Arbitraj işlemlerinde, yatırımcılar herhangi bir risk üstlenmeksizin, fiyat veya faiz hadlerinde oluşan dengesizliklerden yararlanarak her şartta belli bir kârı garanti etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu amaçla farklı sözleşmeler ve işlemler eş anlı olarak yapılmaktadır. Arbitrajcılar, hiçbir riske katlanmadan bir finansal ürünün gelecekteki fiyatı ile günlük piyasa fiyatı arasındaki farktan yararlanarak kâr elde etmeye çalışırlar.

3.
Aşağıdakilerden hangisi kar dağıtım politika türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yüksek miktarda kar payı dağıtılması
Soru Açıklaması
Yüksek miktarda kar payı dağıtılması, kar payı dağıtım türleri arasında değildir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi başarısızlığa neden olan dış çevreye ilişkin faktörler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" İşletmenin gelişen teknolojiye ayak uyduramaması
Soru Açıklaması

Başarısızlığa neden olan dış çevreye ilişkin faktörler, piyasada yok edici rekabetin ortaya çıkması, müşteri gereksinme ve isteklerinin anlaşılmaması, satın alma ve satışlarda az sayıda işletmeye bağımlı kalınması, hammadde bakımında dışa bağımlılık, ekonomik ve çevre koşullarının değişmesi ve doğal afetler, dünyada, ülkede ve endüstride ortaya çıkan gelişmelerin önünde yer almaması, işletmenin gelişen teknolojiye ayak uyduramaması, global finansal krizlerin ortaya çıkması şeklinde sayılabilir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi oran analizinin çok değişkenli boyutlarda genişletilmesine dayanan ve aşamalı çok değişkenli ayırım analizini kullanan başarısızlık ölçümü modelidir?

Doğru Cevap: "A" Altman Modeli
Soru Açıklaması

Altman modeli, oran analizinin çok değişkenli boyutlarda genişletilmesine dayanmaktadır. Pek çok oranın eşanlı tahmin gücünü kavrayabilmek için Edward I. Altman

1968 yılında aşamalı çok değişkenli ayırım analizini kullanmıştır. Bu analizde ağırlık verilen oranlar likidite, kârlılık, etkinlik ve kaldıraç etkilerini yansıtanlardır.

6.
Seçeneklerden hangisi kurumlar vergisi kanununa göre kanunen kabul edilmeyen giderler içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri
Soru Açıklaması
Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri kurumlar vergisi kanununa göre kanunen kurumlar vergisinden indirilecek giderler arasındadır.
7.

Bir işletme orta vadeli olarak 75.000 TL kredi almıştır. Faiz oranı %10 olan bu kredi, 5 yılda eşit taksitlerle ödenmek istenmektedir. Buna göre her yıl hangi tutarda ödemelerin yapılması gerekmektedir?

Doğru Cevap: "B" 19784,81 TL
Soru Açıklaması

% 10 faiz ile 5 yılda geri ödenecek 75.000 TL’lik kredinin taksitlerini bulmak için anüite formülleri ve hesap makinesi ile ya da bu konuda hazırlanmış hazır tablolardan faydalanılabilir. Anüite formülü;

yardımıyla;

olarak elde edilir. Buna göre Doğru Cevap B seçeneğidir. 

 

8.

Ağırlıklı ortalam sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" İşletmenin borçluluk oranları yükseldikçe AOSM de yükselecektir.
Soru Açıklaması

Boçluluk oranı yükseldikçe AOSM'nin de yükseleceğini söyleyemeyiz. Başta düşmesi beklenir, sonrasında yükselmesi beklenir. Dolayısı ile kesin bir şey söylenemez.

9.

Genel kanuni yedek akçe (I.) ayırma sınırının hesaplanmasında aşağıdaki kalemlerden hangisi kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Ödenmiş sermaye
Soru Açıklaması

TTK’nın 519’uncu maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar Genel Kanuni Yedek Akçe (I.) ayrılması zorunludur. Buna göre aşağıdaki formüller yardımıyla Genel Kanuni Yedek Akçe (I.) ayırma sınır belirlenecektir:

Genel Kanuni Yedek Akçe (I.) yırma sınırı = Ödenmiş Sermaye × %20

10.

Yatay birleşmelerin tekelci etkisi, kamu otoritelerinin bu alanda sınırlayıcı tedbirler almasına yol açmıştır. Nitekim tekelci faaliyetler rakip işletmeler ile rekabetin korunması ve tüketicilerin korunması yönünde sorunlara sebep olabilmektedir. Birçok ülke bu alandaki girişimleri düzenleyici özerk otoriteler kurmuştur.

Türkiye'de yukarıdaki metinde bahsedilen tekelci etkinin ortaya çıkmasını önlemek adına birleşme ve satın almalardan sorumlu kuruluş hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Türkiye Rekabet Kurumu
Soru Açıklaması

Yatay birleşmelerin tekelci etkisi, kamu otoritelerinin bu alanda sınırlayıcı tedbirler almasına yol açmıştır. Nitekim tekelci faaliyetler rakip işletmeler ile rekabetin korunması ve tüketicilerin korunması yönünde sorunlara sebep olabilmektedir. Birçok ülke bu alandaki girişimleri düzenleyici özerk otoriteler kurmuştur. Türkiye’de Rekabet Kurumu, Avrupa Birliği Rekabet Politikası çerçevesi altında kurulmuş olup, birleşme ve satın almaları düzenlemek ile sorumludur. Doğru cevap C'dir.

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.
Aşağıdakilerden hangisi “Kar Payı İlişkisizliği Yaklaşımı”nın varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kar dağıtım politikasıyla sermaye bütçelemesi kararı arasında bağlılığın olduğu
Soru Açıklaması
Kar Payı İlişkisizliği Yaklaşımında kar dağıtım politikasıyla sermaye bütçelemesi kararı arasında bağlantı yoktur.
12.
Kişilerin ve firmaların ellerinde veya hesaplarında mevcut bulunan ve kullanılmaya hazır satın alma gücü ve bir varlığın nakde dönüşebilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Likidite
Soru Açıklaması
Kişilerin ve firmaların ellerinde veya hesaplarında mevcut bulunan ve kullanılmaya hazır satın alma gücü ve bir varlığın nakde dönüşebilme yeteneği likidite olarak tanımlanmaktadır.
13.

Varlıkların cari piyasa koşullarında satılmaları durumunda elde edilebilecek nakit miktarı olarak tanımlanabilir. Varlıkların elde tutulmayıp, normal koşullar altında satılmaları durumunda sağlanacak gelirlerden, yapılan giderlerin çıkarılması ile ............ elde edilir.

Yukarıdaki metinde yer alan boşluğa gelmesi gereken ifade hangi seçenekte yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Net aktif değer
Soru Açıklaması

Net aktif değer, en basit şekilde varlıkların cari piyasa koşullarında satılmaları durumunda elde edilebilecek nakit miktarı olarak tanımlanabilir. Varlıkların elde tutulmayıp, normal koşullar altında satılmaları durumunda sağlanacak gelirlerden, yapılan giderlerin çıkarılması ile net aktif değere ulaşılmaktadır. Diğer bir anlatımla, varlıkların tarihi maliyetlerinin cari değerlere dönüştürülmesiyle bulunmaktadır. Doğru cevap E'dir.

14.
 • Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
 • Menkul kıymet ihraç giderleri
 • İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri
 • Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri
 • Yukarıdakilerden hangileri Kurumlar Vergisi'nden indirilecek giderler kapsamında ele alınmaktadır?

  Doğru Cevap: "C" II ve III
  Soru Açıklaması
 • (KVK'ya göre kanunun kabul edilmeyen gider)-Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
 • (Kurumlar Vergisi'nden indirilecek gider)-Menkul kıymet ihraç giderleri
 • (Kurumlar Vergisi'nden indirilecek gider)-İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri
 • (KVK'ya göre kanunun kabul edilmeyen gider)-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri
 • 15.
  Kişinin, yönetim veya finans alanındaki yeteneklerini gösterme arzusu, daha büyük bir organizasyonu yönetme tutkusu, işletmenin devamını emniyet altına alma duygusu, demode olma kaygısı gibi kişisel güdülenmeler hangi birşleşme nedeni olarak tanımlanır?
  Doğru Cevap: "B" Psikolojik etmenler
  Soru Açıklaması
  Kişinin, yönetim veya finans alanındaki yeteneklerini gösterme arzusu, daha büyük bir organizasyonu yönetme tutkusu, işletmenin devamını emniyet altına alma duygusu, demode olma kaygısı gibi kişisel güdülenmeler psikolojik etmenler arasında yer almaktadır.
  16.
  İşletmelerde özkaynakların muhasebe kayıtlarında yer alan değerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Defter değeri
  Soru Açıklaması
  Defter değeri, işletmelerde özkaynakların muhasebe kayıtlarında yer alan değerini ifade eder.
  17.

  Krizlerde stokların değerinde meydana gelen artış, işletmelerde hangisinin oluşmasına da sebep olmaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Fiktif karlar
  Soru Açıklaması

  Krizlerde stokların değerinde meydana gelen artış, işletmelerde fiktif kârların oluşmasına da sebep olmaktadır. Düşük fiyatla alınan stokların üretimde kullanılması veya satılması durumunda, fiyatlar genel seviyesinin dalgalanmadan sonra önemli ölçüde artması nedeniyle, gelir tablosunda yanıltıcı brüt kâr veya faaliyet kârının oluşmasına sebep olmaktadır.

  18.
  Beklenmedik bir sosyal, ekonomik veya psikolojik gelişme karşısında bozulan işleyişin mevcut çözüm yollarıyla düzeltilememesi bizi ne gibi bir durumla karşı karşıya bırakır ?
  Doğru Cevap: "B" Kriz
  Soru Açıklaması
  Kriz beklenmedik bir sosyal, ekonomik veya psikolojik gelişme karşısında normal işleyişin bozulması ve karşılaşılan sorunun halledilmesinde, mevcut çözüm yollarının yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan durumları ifade etmektedir.
  19.
  İşletmelerin birleşme şekillerinden olan yatay birleşme türüne karar vermelerinde seçeneklerden hangisi neden olarak verilemez?
  Doğru Cevap: "C" Bir ürüne aşırı bağlılığı azaltmak
  Soru Açıklaması
  Bir ürüne aşırı bağlılığı azaltmak, İşletmelerin birleşme şekillerinden olan yatay birleşme türüne karar vermelerinde sebep olarak verilemez.
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi krizin temel özelliklerinden birisidir?
  Doğru Cevap: "A" Karar alıcılarda sıkıntı yaratması
  Soru Açıklaması
  Kara alıcılarda sıkıntı yaratması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler