• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde opsiyon karda olmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Satma opsiyonunda, opsiyonun bağlı olduğu varlığın piyasa fiyatı kullanım fiyatından düşük olduğu durumda
Soru Açıklaması

 Satın alma opsiyonunda, opsiyonun bağlı olduğu varlığın piyasa fiyatı kullanım fiyatının üzerinde olursa, bu opsiyon karda opsiyon olarak adlandırılır. Satma opsiyonunda, opsiyonun bağlı olduğu varlığın piyasa fiyatı kullanım fiyatından düşük olduğu durumda opsiyon karda olur. Satın alma opsiyonunda, opsiyonun bağlı olduğu varlığın piyasa fiyatı kullanım fiyatına eşit olduğu durumda  opsiyon başabaş olarak nitelendirilir. Satma opsiyonunda da durum aynıdır. Zararda opsiyonlar karda opsiyonların tam tersidir. Satın alma opsiyonunda, opsiyonun bağlı olduğu varlığın piyasa fiyatı kullanım fiyatının altında olduğu durumda opsiyon zarada olarak nitelendirilir.

2.
Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, sabit miktarda kâr dağıtımı politikası yerini hangi politikaya bırakmıştır?
Doğru Cevap: "B" Sabit Oranda Kar Payı Dağıtılması
Soru Açıklaması
Sabit miktarda kâr payı dağıtımı, hisse senetlerinin piyasa değerinin de sabit bir düzeyde ya da oldukça dar bir fiyat aralığında kalmasına yol açabilmekte ve sermaye kazancı bekleyen yatırımcılara cazip gelmeyebilmektedir. Düşük kâr sağlanan veya zarar edilen dönemlerde ise, işletme zor durumda kalabilmektedir. Bu nedenle, Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, sabit miktarda kâr dağıtımı politikası yerini sabit oranda kâr dağıtım politikasına bırakmıştır.
3.

Yatırım malları imalatı teşvik fonu hangi yıl kaldırılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 2000
Soru Açıklaması

Yatırım malları imalatı teşvik fonu 3.04.2000 tarihinde harcamaların bütçe dışına kaçırılmasına yardımcı olan diğer fonlar ile birlikte 281 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır.

4.

A Şirketi halka açık ve pay senetleri borsada işlem görmeyen bir şirkettir. Şirketin ödenmiş sermayesi 1.400.000 TL’dir. Şirket nominal bedeli 1 TL olan 1.400.000 adet pay senedine sahiptir. Şirketin SPK'ye ve yasal kayıtlara göre dönem karı, kanunen kabul edilmeyen giderler ve geçmiş yıl zararları sırasıyla, 880.000-1.200.000; 300.000-300.000 ve 80.000-80.000'dir.Şirket Genel Kurulunca, net dağıtılabilir dönem kârının %20’sinin Birinci Kâr Payı olarak dağıtılacağı kararlaştırılmıştır.

Yukarıdaki örneğe göre ortaklara birinci kar payı ne kadar olacaktır?

Doğru Cevap: "D" 100.180
Soru Açıklaması

İlgili hesaplamalardan sonra kar payı 100.180 TL olacaktır.

5.

TCMB döviz kuru çıpasını hangi kriz sonrasında kaldırarak dalgalı kura geçmişti?

Doğru Cevap: "D" Şubat 2001 Krizi
Soru Açıklaması

TCMB 22 Şubat 2001 tarihinde, döviz kuru çıpasını yürürlükten kaldırıp dalgalı kura geçildiğini ilan etmiştir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi işletme sermayesi yetersizliğinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Maliyetlerin düşmesi
Soru Açıklaması
7.

İşletmenin varlıklarını finanse etmek için kullandığı kaynakları bileşimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Sermaye yapısı
Soru Açıklaması

İşletmenin varlıklarını finanse etmek için kullandığı kaynakları bileşimine sermaye yapısı denir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kendi hisse senetlerini satın alarak kar payı ödemesinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hisse başına düşen gelirin azalması
Soru Açıklaması
Şirketler kendi hisse senetlerini satın alarak kar payı ödediğinde hisse başına düşen gelir azalmaz.
9.

Aşağıdakilerden hangisi Wilcoxon testini kullanan modeldir?

Doğru Cevap: "C" Weibel Modeli
Soru Açıklaması

Weibel’in bilanço kalemlerini analizi, bir büyük İsviçre bankasının müşterileri olan küçük işletmelere aittir. Araştırmada; 36 adet ödeme güçlüğüne düşen işletme ve aynı sayıda finansal durumu iyi olan işletmelerin karşılaştırması yer almaktadır. Weibel, kötü ve iyi işletme çiftlerinin seçiminde kriter olarak iş kolu, işletme büyüklüğü, işletmenin yaşı, hukuki şekli, kuruluş yeri, konjonktür ve taşınmazların sahipliğinden yararlanarak, Wilcoxon testi yardımıyla 42 oranı test etmiştir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi türev ürünlerin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Türev ürüne ödenen para piyasa fiyatının oldukça altındadır
Soru Açıklaması

Türev ürünlerin işlemleri sırasında ödenen para, sözleşmeye konu olan varlığın piyasa fiyatının önemli ölçüde altındadır.

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.

Aşağıdakilerden hangisi finansal başarısızlık durumunda izlenebilecek iyileştirme yolları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" AR-GE geliştirme
Soru Açıklaması

İşletmelerin başarısızlık durumunda iyileştirme için küçülmeye gitmesi, işletmeyi kapatması, kullanılmayan varlıkları satması ve yeni işletmelerle ortaklık kurması çözüm yolları arasında yer almaktadır. Ancak AR-GE geliştirme, bu tür bir durumda iyileştirme yolları arasında yer almamaktadır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi, elde edilen kârın dağıtılmayarak, işletme bünyesinde bırakılmasına denir?

Doğru Cevap: "C" Otofinansman
Soru Açıklaması

Kâr dağıtım politikası, elde edilen kârın ne kadarının işletme ortaklarına dağıtılacağı ve ne kadarının işletme bünyesinde bırakılarak otofinansman sağlanacağı şeklindeki kararları içerir. İşletmede bırakılan kısım ne kadar büyükse, ortaklara dağıtılan kısım o kadar küçük olacaktır. Aslında elde edilen kârın paylaşılmasında bir diğer taraf daha vardır. Bu taraf, işletmenin kârı üzerinden, egemenlik hakkına dayanarak, kârın belirli bir kısmını vergi olarak alan devlettir.

13.
Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın yüzde kaçından az olamaz?
Doğru Cevap: "E" %20
Soru Açıklaması
Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın yüzde 20'sinden az olamaz.
14.

Pay senedinin piyasa fiyatı 100 TL ve kâr payı dağıtımı 5 TL olan bir işletme de öz kaynak kârlılığı %25 ve kâr dağıtım oranı %40 ise öz kaynak maliyeti nedir?

Doğru Cevap: "B" 0,2075
Soru Açıklaması

(Kâr paylarının büyüme Oranı)

g = Öz kaynak kârlılığı * (1- Kâr Dağıtım Oranı)

g = 0,25*(1-0,4) g = 0,15

 

Öz kaynak maliyeti =5*(1+0,15)/100+0,15

Öz kaynak maliyeti =0,2075

15.

I. Büyük ölçekte faaliyette bulunmak II. Kaynakları daha verimli kullanmak III. İşletme başarısızlıklarını önlemek IV. Rekabeti azaltmak V. Borçlanma şartlarını iyileştirmek 

Yukarıdakilerden hangileri işletmeleri birleşmeye sevk eden nedenler arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

İşletmeleri birleşmeye sevk eden çok sayıda neden bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir; Büyüme, çeşitlendirme, sinerji, Büyük ölçekte faaliyette bulunmak, Kaynakları daha verimli kullanmak, İşletme başarısızlıklarını önlemek, Rekabeti azaltmak, borçlanma şartlarını iyileştirmek, atıl fonları kullanmak, daha iyi bir yönetime sahip olmak, vergi avantajlarından yararlanmak.

16.

Bir işletme sermayesini 150.000’ TL den 350.000’ye çıkararak 200.000 tutarında sermaye artışı yapmak istemektedir. Sermaye artırımında pay senetleri borsada 3 TL olan piyasa fiyatı üzerinden satılmak isteniyorsa, çıkarılacak pay senedi sayısı ne olacaktır? (Emisyon primi %10)

Doğru Cevap: "C" 71.429 Adet
Soru Açıklaması

N = Yeni çıkarılacak pay senedi sayısı M = İşletmenin sermaye artırımı tutarı P1 = Pay senedinin piyasa fiyatı P2 = Pay senedinin nominal değeri t = Emisyon pirimi

N = 200000 / (3-(3-1)*0,1)

N = 71.429 Adet

17.
İhtiyaç duyulan kredinin bir grup tarafından verilmesi ve kredinin yönetiminin bir veya iki aracı banka tarafından yapılması durumunda, söz konusu krediye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sendikasyon Kredileri
Soru Açıklaması
18.
Mevcut bir yatırıma ilave üretim hattı veya makine ve teçhizat ilave yapılması suretiyle üretim miktarının artırılması veya mevcut üretim hattında yer alan makine ve teçhizatlarının bir bölümünün değiştirilmesi ile ilgili yatırımlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tevsii yatırımları
Soru Açıklaması
Mevcut bir yatırıma ilave üretim hattı veya makine ve teçhizat ilave yapılması suretiyle üretim miktarının artırılması veya mevcut üretim hattında yer alan makine ve teçhizatlarının bir bölümünün değiştirilmesi ile ilgili yatırımlara tevsii yatırımları denir.
19.
Kar dağıtım politikasının, işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı görüşü ilk defa kim veya kimler tarafından savunulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Merton Miller ve Franco Modigliani
Soru Açıklaması
Kar dağıtım politikasının, işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisinin nulunmadığı görüşü ilk defa Merton Miller ve Franco Modigliani savunmuşlardır.
20.

Aşağıdakilerden hangisi krizin temel özellikleri arasında yer almaktadır?

I. Kriz durumu öngörülememesi

II. Korku ve paniğe yol açması

III. Yetkiyi merkezileştirme

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Krizin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir; kriz durumunun öngörülememesi, işletmenin öngörme ve önleme mekanizmalarının yetersiz kalması, işletmenin amaç ve varlığını tehdit etmesi, üstesinden gelinmesi için atılması gereken adımların kararlaştırılması konusunda yeterli bilgi ve zamanın bulunmaması, acil tepki verilmesini gerektirmesi, karar alıcılarda sıkıntı yaratması, korku ve paniğe yol açması, yetkiyi merkezileştirmedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler