• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

Reel sektörün mali sorunlarının çözümlenmesi ve bu yolla problemli kredilerin azaltılması amacıyla uygulanmaya konulan gönüllü yaptırımlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İstanbul yaklaşımı
Soru Açıklaması

R Reel sektörün mali sorunlarının çözümlenmesi ve bu yolla problemli kredilerin azaltılması amacıyla uygulanmaya konulan gönüllü yaptırımlara İstanbul yaklaşımı denir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi” İşletmenin yatırımları için gerekli kaynaklar sağlandıktan sonra kalan tutarın kar payı olarak dağıtıldığı” kar dağıtım politikası türüdür?
Doğru Cevap: "D" Artıklar oranında kar payı dağıtımı
Soru Açıklaması
İşletmenin yatırımları için gerekli kaynaklar sağlandıktan sonra kalan tutarın kar payı olarak dağıtılması, Artıklar oranında kar payı dağıtımını anlatmaktadır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi Springate modelindeki Z değerinin hesaplanmasında kullanılan oranlar arasındadır?

Doğru Cevap: "C" Çalışma Sermayesi/Toplam Varlıklar
Soru Açıklaması

Çalışma Sermayesi/Toplam Varlıklar oranı Springate modelindeki Z değerinin hesaplanmasında kullanılan oranlardandır.

4.
Bir işletmenin toplam varlıkları 250.000TL, toplam borçları 130.000TL ve işletmenin imtiyazlı hisse senetleri bulunmuyor ise bu işletmenin defter değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 120.000TL
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi, Modigliani-Miller Yaklaşımının mükemmel piyasa koşullarını ifade eden varsayımlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Faiz ve vergi öncesi kar borç kullanımından etkilenmektedir
Soru Açıklaması

Modigliani-Miller YaklaşımıModigliani ve Miller (MM) güçlü varsayımlar altında, işletme faaliyetlerinin nasıl finanse edildiğinin önemsiz olduğunu öne sürmüşlerdir. Mükemmel piyasa koşullarını ifade eden varsayımlar aşağıda yer almaktadır:

  • Komisyon maliyetleri yoktur.
  • Vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • İflas maliyetleri yoktur.
  • Yatırımcılar ve işletmeler eş oranda borçlanabilmektedir.
  • Bütün yatırımcılar işletmenin yatırım fırsatları hakkında işletme yöneticileri kadar bilgiye sahiptir.
  • Faiz ve vergi öncesi kâr borç kullanımı ile etkilenmez.

Modigliani ve Miller’in varsayımları dikkate alındığında sermaye yapısının nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak işletme değeri etkilenmeyecektir. Modigliani ve Miller yaklaşımının temelini oluşturan varsayımlar gerçekçi olmadığı yönünde eleştirilse de hangi koşullarda sermaye yapısının işletme değerine etkisi olacağını göstermesi bakımından öneme sahiptirler.

6.

I. Vade, büyüklük gibi unsurların serbestçe belirlenememesi

II. Geleceğe yönelik belirsizlik yaratması

III. Sözleşmeyi yapanlar için risk taşıması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Forward sözleşmelerin dezavantajları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

Forward sözleşmeler organize borsalarda yapılmadığı için vade, büyüklük gibi unsurlar serbestçe belirlenebilmekte ve bu bir avantaj olarak görülmektedir. Yine bu tür sözleşmeler gelecek ile ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırmakta ve taraflara geleceğe yönelik rasyonel planlar yapma imkanı sağlamaktadır. Ancak bu tür sözleşmeler tabiatı gereği, sözleşmeyi yapanlar için bir risk üstlenmek demektir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kanunen kabul edilmeyen giderler biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin % 90’ı
Soru Açıklaması
Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin % 90’ı değil; %50 si Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kanunen kabul edilmeyen bir giderdir.
8.
Kâr dağtım politikasının işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı düşüncesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Miller-Modigliani yaklaşımı
Soru Açıklaması
Miller-Modigliani yaklaşımına göre kâr dağtım politikasının işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
9.

I. Yasalar II. Vergi düzenlemeleri III. Yapılacak yatırımlar IV. Likidite V. Finansman imkanları Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin kâr dağıtım politikalarını etkileyen faktörlerdendir? 

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

İşletmelerin kâr dağıtım politikasını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar Yasalar, vergi düzenlemeleri, yapılacak yatırımlar, likidite, finansman imkanları,  kârların istikrarı, borç düzeyi gibi faktörlerdir. 

10.
Aşağıdakilerden hangisi kar dağıtımına engel olabilecek bir faktör değildir?
Doğru Cevap: "C" Likiditenin yükselmesi
Soru Açıklaması
Likiditenin yükselmesi değil, düşmesi kar dağıtımına engel olabilecek bir faktördür.
logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
En yaygın olarak kullanılan kâr payı ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nakit olarak yapılan kâr payı ödemesi
Soru Açıklaması
Nakit olarak yapılan kâr payı ödemesi, şirketlerin en çok tercih ettiği yöntemdir.
12.

I.  Sabit kur rejimine geçiş

II. İthalat payının düşmesi

III. İç talepte ihracat payının düşmesi

IV. Maliyet ve gelir tahminlerinin güçleşmesi

V. Fiktif karların azalması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de Şubat 2001’de yaşanan mali krizin kamu sektöründen başlayarak mali sektöre yayılan ve sonucunda reel sektörde büyük sıkıntı yaratan etkileri arasında sayılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" III  ve  IV
Soru Açıklaması

Türkiye’de Şubat 2001’de yaşanan mali krizin, iç talepte ve üretimde ihracat payının düşmesi, devalüasyon sonucunda dalgalı kur rejimine geçilmesi, özellikle ilk yarıda kurlarda yaşanan istikrarsızlık firmaların maliyetlerini ve gelirlerini tahmin etmeyi oldukça güçleştirmiştir. Bu belirsizlik ortamında, bir çok firma faaliyetlerini ve yatırımlarını ciddi şekilde azaltmış, pek çoğu ödeme güçlüğüne düşmüştür.

13.

Mevcut tesis ile bir bütünlük teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini en fazla %100’e kadar artırmaya yönelik yatırımlara hangi isim verilir?

Doğru Cevap: "C" Tevsii Yatırımları
Soru Açıklaması

Tevsii Yatırımları: Mevcut bir yatırıma ilave üretim hattı veya makine ve teçhizat ilave yapılması suretiyle üretim miktarının artırılması veya yeni bir yatırım özelliği taşımayan, mevcut üretim hattında yer alan makine ve teçhizatların bir bölümünün değiştirilmesi ile ilgili yatırımlardır. Mevcut tesis ile bir bütünlük teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini en fazla %100’e kadar artırmaya yönelik yatırımlardır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Bölgesel krizler
Soru Açıklaması
Finansal krizler genel olarak para krizi, bankacılık krizi, ikiz krizler, sistematik finansal krizler ve dış borç krizi olarak sınıflandırılabilir.
15.
Eldeki kuş daldaki kuştan daha değerlidir şeklinde özetlenen kar dağıtım politikasının yatırımcıların tercihlerine bağlı olarak işletme değerini değiştirdiği görüşünü aşağıdakilerden kim/kimler savunmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Myron Gordon ve John Lintner
Soru Açıklaması
Eldeki kuş daldaki kuştan daha değerlidir şeklinde özetlenen kar dağıtım politikasının yatırımcıların tercihlerine bağlı olarak işletme değerini değiştirdiği görüşünü Myron Gordon ve John Lintner tarafından savunulmultur
16.

Futures sözleşmelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Tarafların yükümlülüklerini yerine getireceklerini borsa takas merkezi garanti eder.
Soru Açıklaması

Futures sözleşmelerde tarafların birbirlerine olan yükümlülüklerinin yerine getirileceğini, borsa takas merkezi garanti eder.  Diğer seçeneklerde verilenler forward sözleşmelerin özellikleridir.

17.

Herhangi bir organize borsaya ihtiyaç olmaksızın, bir varlığın vadesi, fiyatı ve miktarının bugünden belirlenerek ileri bir tarihte teslimini öngören sözleşmelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Forward
Soru Açıklaması

Herhangi bir varlığın (döviz, faiz, tarımsal veya metalurjik ürün) vadesi, fiyatı ve miktarının bugünden belirlenerek ileri bir tarihte teslimini öngören sözleşmeler Forward sözleşmelerdir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerin birleştirilmesi ve tam kontrol olmamakla birlikte Tröstleşme yönünde iş birliğine gitme şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tröst
Soru Açıklaması
Faaliyetlerin birleştirilmesi ve tam kontrol olmamakla birlikte Tröstleşme yönünde iş birliğine gitme şekilleri bu grupla ilgili olarak protokol, kartel, çıkar grupları ve yönetim grubu üyelerinin aynı kişiler olması durumları sayılabilir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde başarısızlığa neden olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rekabetin olmaması
Soru Açıklaması
Bir sektörde rekabetin olmaması işletmeler için başarısızlık nedeni teşkil etmez.
20.
Aşağıdakilerden hangisi kar dağıtım politikasını etkileyen faktörler arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Marka
Soru Açıklaması
Kar dağıtım politikasını etkileyen faktörler: yasalar, vergi düzenlemeleri, yatırımlar, finansman imkanları, likidite, karların istikrarı, borç düzeyi
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler