• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
İşletmenin tüm paydaşlarının üzerinde hak sahibi olduğu nakdi temsil eden ve işletme değerini hesağlamaya olanak sağlamakla birlikte özkaynak değerini belirlemek için de kullanılabilen değerleme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Firmaya olan serbest nakit akımları yöntemi
Soru Açıklaması
2.

Borç kullanımı nedeniyle elde edilen avantajın belli bir noktaya kadar sürdürülebileceğini ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin düşürülmesine olanak vereceğini açıklayan yaklaşıma ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Geleneksel Görüş
Soru Açıklaması

Geleneksel Görüş: Borç kullanımı nedeniyle elde edilen avantajın belli bir noktaya kadarsürdürülebileceğini ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin düşürülmesine olanak vereceğini açıklayan yaklaşımdır.

3.

Piyasa getirilerindeki değişime göre işletme pay senedi getirilerinin değişimindeki hassasiyeti gösteren .........., işletme getirileri ile piyasa getirileri arasındaki kovaryans değerinin piyasa getirilerinin varyansına bölünmesi ile bulunur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" Beta Katsayı
Soru Açıklaması

Piyasa getirilerindeki değişime göre işletme pay senedi getirilerinin değişimindeki hassasiyeti gösteren beta katsayısı, işletme getirileri ile piyasa getirileri arasındaki kovaryans değerinin piyasa getirilerinin varyansına bölünmesi ile bulunur.

4.

Çarpanlara Dayalı Değerlemede hangi çarpanın tercih edileceği konusunda belirli bir yaklaşım mevcut değildir. Çarpanlara Dayalı Değerlemede kullanılacak model; Çarpana Dayalı Değer=Performans Ölçütü*Sektör Çarpanıolarak gösterilir. Bu formülasyona göre, öz kaynaklarının defter değeri  60.000.000  TL olan ve 15.000.000 adet pay senedi bulunan bir işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki işletmelerin ortalama PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) oranı 1,8 ise çarpanlara dayalı değerleme ne olacaktır?

Doğru Cevap: "D" 7,2
Soru Açıklaması

PD/DD çarpanın performans ölçütü¨ hisse başına öz kaynakların defter değeridir. İşletmenin hisse başına öz kaynakların defter değeri 60.000.0000 / 12.000.000 = 5 TL olmaktadır.

Çarpana Dayalı Değer = 4*1,8= 7,2. TL

Örnekteki işletmenin piyasa çarpanına görece olması gereken pay senedi değeri 7,2 TL’dir.

5.
Aşağıdakileden hangisi işletmeleri başarısızlığa götüren yönetsel nedenler arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Planlama anlayışının olmaması
Soru Açıklaması
sayfa 188 de açıklanmıştır
6.

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların kâr payı dağıtımı muafiyeti kapsamında değerlendirilmesi için net dağıtılabilir dönem kârının en fazla kaç ? olması gerekir?

Doğru Cevap: "C" 100.000
Soru Açıklaması

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar, hesaplanan dağıtılabilir birinci kâr payı tutarının, genel kurula sunulacak son yıllık mali tablolarına göre esas sermaye/çıkarılmış sermayenin %5’inden daha düşük olması veya söz konusu mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârının ?100.000’nin altında olması hallerinde, ilgili hesap dönemleri için birinci kâr payını dağıtmayabilir.

7.

İki veya daha fazla işletmenin yeni bir tüzel kişilik altında bir araya gelmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Konsolidasyon
Soru Açıklaması

Birleşmeler, devralma yolu ile (bir işletmenin diğer bir işletmeyi-işletmeleri- devralması durumu), ya da yeni bir işletmenin kurulması (iki veya daha fazla işletmenin varlığı sona ererken yeni bir işletme kurulması durumu) ile gerçekleşir. İki veya daha fazla işletmenin yeni bir tüzel kişilik altında bir araya gelmesine konsolidasyon denir. Doğru cevap B'dir.

8.

I. Sözleşme ters yönlü işlemle sona erer

II. Devredilemeyen sözleşmelerdir

III. Fiyat anlaşmanın yapıldığı tarihte belirlenir

IV. Varlıklar ve standartlar işletmeler tarafından düzenlenir

V. Ödemeler satış yapıldıktan sonar gerçekleşir.

Yukarıda verilen maddelerden hangilerinde Futures sözleşmelerin özellikleri yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" II-IV ve V
Soru Açıklaması

Futures sözleşmeler hamiline yazılıdır. Bu nedenle devredilebilir özellikleri vardır. Borsalarda kayıt altına alınırlar ve borsaların tespit ettiği varlıklar ve standartlar dışında future sözleşme düzenlenemez. Ayrıca, günlük hesaplaşma ve teminat sistemi vardır.

9.

İki veya daha fazla işletmenin yeni bir tüzel kişilik altında bir araya gelmesine ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "D" Konsolidasyon
Soru Açıklaması

Konsolidasyon: İki veya daha fazla işletmenin yeni bir tüzel kişilik altında bir araya gelmesi.

10.
Nakit temettü avansı dağıtımı ortaklıklar tarafından hangi zaman dilimleri göz önünde bulundurularak dağıtabilmektedir?
Doğru Cevap: "E" 3, 6 ve 9 aylık zaman dilimleri
Soru Açıklaması
Nakit temettü avansı dağıtımı ortaklıklar tarafından 3, 6 ve 9 aylık zaman dilimleri göz önünde bulundurularak dağıtabilmektedir?
logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
Kâr paylarındaki değişmelerin hisse senedi yatırımcılarında yarattığı alım-satım yönündeki etkisine nedir?
Doğru Cevap: "A" Sinyal Etkisi
Soru Açıklaması
Kâr dağıtım politikasındaki değişmeler, yatırımcılar üzerinde sinyal etkisi de doğurabilir. Buna göre, eğer firma piyasa tarafından tahmin edilenden daha fazla bir kâr dağıtımı yapacağını açıklamışsa, bu firmanın çok kazançlı bir yatırımı olduğunun ve gelecekte de yüksek kâr payları dağıtacağının sinyali olabilir.
12.

I. Türev piyasalarda işlem spot piyasalara göre genelde daha yüksektir,

II. Yatırımcıların maliyeti azdır

III. Türev ürünler korunma aracı olarak kullanılabilir.

IV. Paranın piyasalardaki dolaşım hızının azalmasına yol açar

V. Piyasaya gelen bilgilerin fiyatlara daha hızlı yansımasına yol açar.

Yukarıda Türev piyasalara ilişkin verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" II-III ve V
Soru Açıklaması

Türev piyasalarda işlem spot piyasalara göre genelde daha düşüktür, dolayısıyla yatırımcıların maliyeti daha az olmaktadır. Ayrıca türev piyasalarda az sermaye ile pozisyon almak mümkündür. Türev ürünlerin işlemleri sırasında ödenen para sözleşmeye konu olan varlığın piyasa fiyatının önemli ölçüde altındadır.Türev ürünler korunma aracı olarak kullanılabilir. Paranın Piyasalardaki dolaşım hızının artmasına, hem de piyasaya gelen bilgilerin fiyatlara daha hızlı yansımasına yol açar.

13.

I. Spekülasyon

II. Arbitraj

III. Hedging

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri türev ürünlerinin kullanım amaçları arasında yer alır

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Türev ürünler genellikle spekülasyon, arbitraj ve riskten korunma (hedging) olmak üzere üç genel amaçla kullanılmaktadır.

14.

Finansal darboğaz yaşandığı durumda, yeniden yapılandırılmaları halinde yaşaması mümkün olan ve katma değer yaratma kabiliyetine sahip mal ve hizmet üreten firmaların, faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanması ve borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla uygulanan yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İstanbul Yaklaşımı
Soru Açıklaması

Krizden etkilenen reel sektör firmalarının yeniden ekonomiye kazandırılabilmelerini sağlamak amacıyla İstanbul Yaklaşımı olarak adlandırılan yaklaşım gündeme gelmiştir. Bu yaklaşımın uygulanmasındaki amaç; finansal darboğaz yaşamakta olup, yeniden yapılandırılmaları halinde yaşaması mümkün olan ve katma değer yaratma kabiliyetine sahip mal ve hizmet üreten firmaların, faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanması ve borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır.

15.
Seçeneklerden hangisi, temettü verimi yaklaşımına yapılan eleştiriler arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Yöntemde kullanılan formülün subjektiflik içermesi
Soru Açıklaması
Yöntemde kullanılan formülün subjektiflik içermesi, temettü verimi yaklaşımına yapılan eleştiriler arasında yer almaktadır.
16.
Kâr dağıtım politikasının, işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını savunan yaklaşıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Miller-Modigliani yaklaşımı
Soru Açıklaması

Kâr dağıtım politikasının, işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı görüşü ilk defa Merton Miller ve Franco Modigliani tarafından savunulmuştur.

17.

Beaver analizinde aşağıdakilerden hangi oranlara ağırlık verilmiştir?

I. Dönen varlıklar

II. Çalışma sermayesi

III. Likidite

IV. Nakit akışı

Doğru Cevap: "A"  
Soru Açıklaması

Beaver analizinde, nakit akışı/dış kaynak, net kar/toplam sermaye, dış kaynak/toplam sermaye, dönen varlıklar/kısa süreli borçlar, net işletme sermayesi/amortismanlar dışındaki işletme giderleri, çalışma sermayesi/toplam sermaye oranlarına ağırlık verilmiştir.

18.

Aşağıda mali kârın hesaplanması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Dönem kârına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ardından vergiden muaf gelir ve indirimlerin çıkarılması elde edilir.
Soru Açıklaması

Mali kârın hesaplanmasında aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır:

Mali Kâr = Dönem Kârı + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler - Vergiden Muaf Gelirler ve İndirimler

19.

Aşağıdakilerden hangisi Forward sözleşmelerinin özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Sözleşmenin gerçekleşme tarihine kadar, tarafların birbirine ödeme yapması zorunludur.
Soru Açıklaması

Forward sözleşmeler belirli özelliklere sahiptir ve bu özellikler şu şekilde ifade edilebilir. Sözleşmede önceden belirlenen ileri bir tarihte, alımı veya satımı yapılacak varlığın miktarı, teslim yeri belirtilir ve teslim fiyatı belirlenir. Sözleşmede belirtilenşlartlar altında, ilgili varlığın satıcı tarafından satılması, alıcı tarafından aı›nmsası zorunluluğu getirilir. Forward sözleşmelerde, sözleşmenin gerçekleşme tarihine kadar, tarafların birbirine ödeme yapması söz konusu değildir. Forward sözleşmeler, merkezi bir pazar yeri olmayan ve bankalarla müşterileri arasında gerçekleşen işlemlerdir. Forward işlemler, çeşitli iletişim araçları ile gerçekleştirilmekte ve fiyatlar müşterinin saygınlığına göre değişmektedir. Forward sözleşmeler, standart sözleşmeler değildir. Sözleşme tarafları, mal ile ilgili tüm ayrıntıları serbestçe belirler. Sözleşmelerin iptal edilmesi tarafların mutabık kalmalarıyla mümkündür. Forward sözleşmelerin tarafları, birbirlerini çok iyi tanıyan ve birbirlerine güvenen kişilerdir. Çünkü sözleşmelerin yerine getirilmesi, tarafların iyi niyetine bağlıdır. Bu nedenle, forward sözleşmeler, üçüncü kişilere devredilemez.

20.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre dönem kârından düşülecek istisnalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri.
Soru Açıklaması
İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre dönem kârından düşülecek istisnalardan biri değildir
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler