• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.

Faaliyetlerin dalgalanma gösterdiği dönemlerde likit rezervlerinin önem kazandığı ve bu rezervlere göre kredi değerliliğinin değiştiği model aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Beaver Modeli
Soru Açıklaması

Beaver’e göre bir işletmede oluşturulan likit rezervlerin, özellikle faaliyetlerin dalgalanma gösterdiği dönemlerde önemli işlevleri vardır. işletmelerinin kredi değerliliğinin belirlenmesinde likit rezervler çok önemli rol oynamakta ve bu rezervlere göre kredi değerliliği değişmektedir.

2.

Aynı makinelere sahip ancak makine kapasitesinin % 40 ve % 50’sini kullanacak şekilde sipariş ve üretim programı olan iki küçük işletme birleşerek, bu makinelerin yalnızca birini kullanarak, % 90 gibi bir kapasite kullanım oranıyla aynı miktarda malı üretebilecektir. Ayrıca diğer makineyi elden çıkararak hem kendilerine hem de başka alanlara yatırım yapmak üzere kaynak sağlayabilir.

Yukarıda bahsedilen iki işletme hangi sebeple birleşmişlerdir?

Doğru Cevap: "D" Karynakların verimli kullanımı
Soru Açıklaması

Söz konusu iki işletme kaynakların verimli kullanımı amacıyla birleşmişlerdir. Kaynakların verimli kullanımı konusu özelikle ülkemiz gibi kapasite kullanım oranı hayli düşük ekonomiler için özel bir önem arz etmektedir. Esasen, ağırlıklı olarak küçük ölçekli işletmelerden oluşan ekonomilerde bu sorun mevcuttur. Doğru cevap D'dir.

3.
"Kişilerin ve firmaların ellerinde veya hesaplarında mevcut bulunan ve kullanılmaya hazır satın alma gücü. Bir varlığın, nakde dönüşebilme yeteneği" hangi unsuru tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Likidite
Soru Açıklaması
Kişilerin ve firmaların ellerinde veya hesaplarında mevcut bulunan ve kullanılmaya hazır satın alma gücü. Bir varlığın, nakde dönüşebilme yeteneğine Likidite denir.
4.

I. Rezervlerin artması

II. Satışlar sonucu nakit akışlarının artması

III. Dış kaynağın oranının yükselmesi

IV. İşletme giderlerinin yükselişi

Beaver modeline göre yukarıdakilerden hangileri işletmelerin ödememe olasılığını azaltır?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Rezervlerin artması ve satışlar sonucu nakit akışlarının artması ödememe olasılığını azaltırken; dış kaynağın oranının yükselmesi ile işletme giderlerinin yükselmesi ödememe olasılığını arttırır.

5.
Bir işletmenin tüm varlıklarının satışıyla elde edilen gelirden, tüm borçlar ödendikten sonra kalan değere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tasfiye değeri
Soru Açıklaması
Bir işletmenin tüm varlıklarının satışıyla elde edilen gelirden, tüm borçlar ödendikten sonra kalan değere tasfiye değeri denir.
6.

Likit rezervlerin, faaliyetlerin dalgalanma gösterdiği dönemlerde önemli işlevleri olduğunu kabul eden model aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Beaver Modeli
Soru Açıklaması

Likit rezervlerin, faaliyetlerin dalgalanma gösterdiği dönemlerde önemli işlevleri olduğunu kabul eden model Beaver modelidir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi Mali Karın hesaplanmasıyla ilgili doğru bir eşitliktir?
Doğru Cevap: "A" Mali Kar= Dönem Karı + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler-Vergiden Muaf Gelir ve İndirimler
Soru Açıklaması
Mali karın hesaplanma sekli A seçeneginde yer almaktadır.
8.

Ödenmiş sermayesi ₺1.500.000 olan bir aile şirketi, 2018 yılında ₺200.000 dönem kârı açıklamıştır. Şirketin kanunen kabul edilmeyen giderleri, istisna ve indirime tabi gelirleri ve geçmiş dönem zararı olmadığına göre şirketin dağıtabileceği I. kâr payı tutarı en az kaç ₺'dir?

Doğru Cevap: "D" ₺75.000
Soru Açıklaması

Halka kapalı anonim şirketler ya da aile şirketleri, ödenmiş sermayenin %5’i kadar I. Kâr Payı ayırmak zorundadır. Şirketin ayırması gereken I. Kâr Payı tutarı aşağıda hesaplanmıştır:

I. Kâr Payı=Ödenmiş Sermaye x 0.05

I. Kâr Payı=1.500.000 x 0.05=₺75.000'dir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi riski dikkate alan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yıllık Eşdeğer Gider Yöntemi
Soru Açıklaması
Yatırım projelerinin taşıdığı riskleri hesaplamak oldukça zordur; ancak, kullanılan bazı yöntemlerle projelerin riski belirlenebilmektedir. Bu yöntemler; “Yatırımın iskonto Oranını Farklılaştırma Yaklaşımı”, “Belirlilik eşitliği Yaklaşımı”, “Olasılık Dağılımı Yaklaşımı”, “Karar Ağacı Yaklaşımı” ve “Simülasyon Yaklaşımı”d›r.
10.
Aşağıdakilerden hangisinde kar paylarında bir ilişiksizlik durumu söz konusu olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Modigliani ve Miller’in Yaklaşımı
Soru Açıklaması
Modigliani ve Miller’in Yaklaşımına göre kar paylarında bir ilişiksizlik durumu vardır.
logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
Şeçeneklerden hangisi Miller-Modigliani (MM) Kâr Payı İlişkisizliği Yaklaşımı varsayımlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Hisse senedi satışının risk doğurmayacağı
Soru Açıklaması
Hisse senedi satışının risk doğurmayacağı düşüncesi Miller-Modigliani (MM) Kâr Payı İlişkisizliği Yaklaşımı kapsamına girmemektedir.
12.

Tarafların belirli bir süre zarfında faiz ödemelerini veya faiz gelirlerini birbiriyle değiştirdikleri vadeli bir işlem çeşididir tanımı aşağıdakilerden hangi ifadeye aittir?

Doğru Cevap: "E" Faiz oranı swap sözleşmesi
Soru Açıklaması

Faiz oranı swap sözleşmesi, tarafların belirli bir süre zarfında faiz ödemelerini veya faiz gelirlerini birbirleriyle değiştirdikleri vadeli bir işlem çeşididir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin finansal başarısızlıklarında durumu iyileştirmede izlenecek yollar arasında yer almaktadır?

I. Yeni işletmelerle ortaklık yapılması

II. Küçülme yoluna gidilmesi

III. Borçların vadelerinin kısaltılması

IV. Sermaye yapısının güçlendirilmesi

Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Finansal yapısı bozulan ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen işletmenin, finansal yapısını düzeltmek için bazı kararlar alması ve uygulaması gerekir. Bu karalar, sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçların vadelerinin uzatılması, işletmelerde kullanılmayan varlıkların satılması, küçülme yoluyla başarısızlığın giderilmesi, yeni işletmelerle ortaklık yapılması, borçların öz kaynağa çevrilmesi, işletmenin faaliyetlerine son verme veya işletmeyi satmadır.

14.
120 milyar TL ödenmiş sermayesi bulunan halka açık olmayan MAVİ A.Ş.’nin dönem karı 260 milyar TL dir. Kanunen kabul edilmeyen giderleri, geçmiş yıl zararları, istisna ve indirime tabi gelirleri olmayan şirketin dağıtabileceği 1. temettü tutarı en az kaç milyar TL dir?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
120 milyar tl x 0.05= 6 milyar tl
15.

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısı kararlarıyla ilgili modern teorilerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Sinyal teorisi
Soru Açıklaması

Sinyal teorisi sermaye yapısı kararlarıyla ilgili modern teorilerden biridir.

16.
Yatırım projesinden gelecekte beklenen gelirlerden, giderlerin ve vergi yükümlülüğünün çıkarılmasıyla elde edilecek vergi sonrası kâra, nakit çıkışı gerektirmeyen gider olan amortismanların da eklenmesiyle bulunan tutara ne adı verilir?
Doğru Cevap: "D" Beklenen Nakit Akışları
Soru Açıklaması
Bir yatırımın gerçekleştirilmesi durumunda işletmenin pazar payında, üretim ve satış hacminde yaşanan artışlar, bunun yanında maliyet unsurlarının yaratacağı düşüşler dikkate alınarak projenin işletmeye sağlayacağı nakit girişlerini ifade eder. Projeden elde edilecek net nakit girişleri, sadece bu projeden elde edilecek vergi sonrası kârlardan değil; vergi sonrası kâra amortismanların da ilave edilmesi ile hesaplanır.
17.

Vadesinde veya vadesinden önce herhangi bir zamanda alıcısı tarafından kullanılan opsiyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Amerikan tip opsiyon
Soru Açıklaması

 Amerikan tip opsiyon, Vadesinde veya vadesinden önce herhangi bir zamanda alıcısı tarafından kullanılan opsiyon tipidir.

18.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen risk türlerinden hangileri swap sözleşmelerinin temel riskleridir?

Doğru Cevap: "A" Piyasa riski – Kredi riski
Soru Açıklaması

Piyasa riski ve kredi riski swap işlemlerinde temel riskleri oluşturur.

19.

İleri bir tarihte, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki bir varlığın alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmeler ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" Futures Sözleşmeler
Soru Açıklaması

Futures sözleşmeleri, ileri bir tarihte, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki bir varlığın alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir.

20.

Para swap sözleşmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "B" Genellikle en az 5 en çok 12 yıl için yapılır.
Soru Açıklaması

Para swap sözleşmeleri iki taraf arasında düzenlenen farklı para birimleri cinsinden ifade edilen faiz yükümlülüklerinin veya gelirlerinin değiştirilmesini konu alan yasal sözleşmedir. Para swapı bir geri satın alma anlaşmasıdır. Faiz swap sözleşmelerinden farklı olarak vade başında ve sonunda nominal değerler el değiştirir. Para swap işlemleri faiz swapı işlemlerine göre daha eski olmalarına karşın piyasası çok fazla gelişmemiştir. Para swap sözleşmeleri genellikle en az 2 en çok 10 yıl için yapılır. Swap işleminde faiz ve anaparaların değişimi finansal aracı vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler