• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

I.   Sabit miktarda kar payı dağıtılması

II.  Sabit oranda kar payı dağıtılması

III. Aralıklı oranda kar payı dağıtılması

Yukarıdakilerden hangileri kar dağıtım politikası türlerindendir?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Verilenlerden I ve II kar dağıtım politikası türlerindendir.

2.
İşletmenin varlıklarını satarak borçlarınını ödemeye çalışması aşağıdaki ifadelerden hangisinin tanımıdır ?
Doğru Cevap: "A" Tasfiye
Soru Açıklaması
1
3.

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf gelirlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yurt içinde yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde belirtilen, kurum kazancının tespitinde yapılması kabul edilmeyen indirimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri
Soru Açıklaması
Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde belirtilen, kurum kazancının tespitinde yapılması kabul edilmeyen indirimlerden biri değildir. KVK Md. 14'e göre indirilecek giderlerdendir.
5.

Beaver modelinin araştırma sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Rezerv azalması ödeme olasılığı azalmaktadır
Soru Açıklaması

Beaver modelinde araştırmada, başarılı işletmelerin finansal oranlarının değerinin, başarısız işletmelere göre oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan başarısız işletmelerin oranlarının başarısızlık dönemine yaklaştıkça hızla düştüğü de belirlenmiştir. Buna göre işletmelerde,  rezerv arttıkça ödeme olasılığı azalmaktadır, satışlar sonucu nakit akışları arttıkça ödememe olasılığı azalmaktadır, dış kaynağın oranının yükselmesi ödememe olasılığını arttırmaktadır, İşletme giderlerinin yükselişi ödememe olasılığını arttırmaktadır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi, gelecekteki büyüme ile bugünkü kâr paylarının dağıtımı arasında denge kuran politikadır?

Doğru Cevap: "A" Optimal Kâr Dağıtımı
Soru Açıklaması

Optimal Kâr Dağıtım Politikası: Pay senedi fiyatını en yükseğe çıkaran, gelecekteki büyüme ile bugünkü kâr paylarının dağıtımı arasında denge kuran politikadır.

7.

Güneydoğu Asya Krizi aşağıdaki krizlerden hangisini tetiklemiştir?

Doğru Cevap: "C" Rusya Krizi
Soru Açıklaması

Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşanan kriz 1998 Rusya krizine de zemin hazırlamıştır.

8.

İşletme varlıklarının satılarak borçların olabildiğince ödenmeye çalışıldığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tasviye
Soru Açıklaması

Tasviye, işletme varlıklarının satılarak borçların olabildiğince ödenmeye çalışıldığı süreçtir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi gordon-litner modeline göre kar payı dağıtımında işletme değerini etkilemektedir?
Doğru Cevap: "A" Yatırımcı tercihi
Soru Açıklaması
Gordon-Litner modeline göre yatırımcı tercihi kar payı dağıtımında işletme değerini etkilemektedir.
10.

Bu tür birleşmelerde, birleşen şirketlerin üretim veya dağıtım bölümleri fonksiyonel olarak birbirine benzemektedir ve üretilen ürünler bakımından şirketler arasında doğrudan bir rekabet bulunmamaktadır.

Yukarıdaki metinde bahsedilen birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ürün genişletme
Soru Açıklaması

Benzer ürün satan, ortak bir piyasayı paylaşan, dağıtım kanalları ve üretim aşamaları ortak olan işletmelerin ya da hiçbir ortak bağları bulunmayan işletmelerin birleşmesine karma birleşme adı verilir. Karma birleşmeler ürün genişletme, pazar genişletme ve saf karma birleşmeler olmak üzere üçe ayrılırlar. Birleşen şirketlerin üretim veya dağıtım bölümleri fonksiyonel olarak birbirine benzemektedir ve üretilen ürünler bakımından şirketler arasında doğrudan bir rekabet bulunmadığı birleşme türüne ürün genişletme adı verilir. Doğru cevap A'dır.

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.

"Varlığı satın alanın ödeyebileceği maksimum fiyat ile varlığı satanın kabul edebileceği en düşük fiyat, varlığın ..........fiyatını gösterir."

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur?

Doğru Cevap: "B" Denge fiyatı
Soru Açıklaması

Rasyonel yatırımcılar bir varlığı değerlendirirken beklenen getiri ve riski göz önünde bulundururlar. Varlığı satın alanın ödeyebileceği maksimum fiyat ile varlığı satanın kabul edebileceği en düşük fiyat varlığın denge fiyatını gösterir. Çok sayıda rasyonel yatırımcının serbest rekabet koşulları altında işlem yaptığı piyasalarda oluşan denge fiyatının ilgili varlığın gerçek değeri olduğu söylenebilir. Çünkü denge fiyatı rasyonel yatırımcılar tarafından varlıkla ilgili piyasadaki mevcut bilgilerin değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilen analizlerin sonucunda belirlenmiş fiyattır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi, kurumlar vergisinden indirilecek giderlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Profesyonel spor dalları için sponsorluk harcamalarının tamamı
Soru Açıklaması
13.
"Elde edilen kârın ne kadarının işletme ortaklarına dağıtılacağıve ne kadarının işletme bünyesinde bırakılarak otofinansman sağlanacağı şeklindekikararları içerir" tanımı hangi unsura aittir?
Doğru Cevap: "B" Kâr Dağıtım Politikası
Soru Açıklaması
Kâr dağıtım politikası, elde edilen kârın ne kadarının işletme ortaklarına dağıtılacağı ve ne kadarının işletme bünyesinde bırakılarak otofinansman sağlanacağı şeklindeki kararları içerir.
14.

Benzer ürün satan, ortak bir piyasayı paylaşan, dağıtım kanalları ve üretim aşamaları ortak olan işletmelerin ya da hiçbir ortak bağları bulunmayan işletmelerin birleşmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Karma (Çapraz) Birleşme
Soru Açıklaması

Karma(Çapraz) Birleşme Benzer ürün satan, ortak bir piyasayı paylaşan, dağıtım kanalları ve üretim aşamaları ortak olan işletmelerin ya da hiçbir ortak bağları bulunmayan işletmelerin birleşmesidir. Farklı işletme alanlarından olan iki işletmenin birleşimi de bu kategoriye girmektedir. Karma birleşmeleri üç grup altında ele almak mümkündür.

  • Ürün Genişletme: Bu tür birleşmelerde, birleşen şirketlerin üretim veya dağıtım bölümleri fonksiyonel olarak birbirine benzemektedir ve üretilen ürünler bakımından şirketler arasında doğrudan bir rekabet bulunmamaktadır.
  • Pazar Genişletme: Bu tür karma birleşmelerde, birleşen şirketler aynı ürünü üretirler fakat farklı coğrafi pazarlarda pazarlama faaliyetlerinde bulunurlar. A Bölgesinde ürünlerini üreten ve pazarlayan bir firmanın, B Bölgesinde aynı faaliyette bulunan bir işletme ile birleşmesi bu tür birleşmeye bir örnek olabilir. Böylece birleşme yoluyla şirketler ürünlerini daha geniş alanlarda pazarlama olanağına kavuşmaktadırlar.
  • Saf Karma Birleşmeler: Bu tip birleşmelerde, şirketler arasında ne üretim ne de pazarlama alanında herhangi bir ilişki bulunmamakta, birleşme tamamen farklı alanlarda faaliyette bulunan şirketler arasında yapılmaktadır.

Türkiye’de Koç Grubu’ndaki Arçelik, Türk Elektrik Endüstrisi, Atılım ve Gelişim işletmelerinin birleştirilmesi, karma birleşmeye örnek gösterilebilir.

15.

Forfaiting sürecinin işleyişinde kaç taraf bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması

Forfaiting sürecinin işleyişinde ise dört taraf bulunmaktadır. Süreçte yer alanbu taraf­lar; ihracatçı işletme (forfaitist), ithalatçı işletme, ihracatçının bankası(forfaiter) ve ithalatçının bankasıdır (garantör banka).

16.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri swap sözleşmeleri özellikleri arasında yer almaktadır?

I. Swap sözleşmeleri sadece mevcut borçların veya yatırımların nakit akımlarını değiştirmeye yarayan finansal araçlardır.

II. Swap sözleşmeleri, sermaye piyasası araçlarını referans varlık olarak kullanabilirler.

III. Swap sözleşmeleri kar elde etmek veya varlı ya da yükümlülükleri riskten korumak amacıyla kullanılabilirler.

Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması

Swap sözleşmeleri tarafların belirli bir süre boyunca belirli miktarlarda ödeme yükümlülüklerini birbirleriyle takas etmeleri işlemidir. Swap sözleşmeleri bir borçlanma veya yatırım yöntemi olmayıp sadece mevcut borçların veya yatırımların nakit akımlarını değiştirmeye yarayan finansal araçlardır. Swap sözleşmeleri ile işletmeler düşük maliyetli finansman bulmak, yüksek getirili varlıklar elde etmek, faiz ve döviz riskine karşı korunmak, kısa vadeli aktif/pasif yönetim stratejilerini tamamlamak, aracılık ücreti elde etmek ve spekülasyon yapmak gibi değişik amaçları hedefleyebilmektedirler. Aynı zamanda swap sözleşmeleri kâr elde etmek veya varlık ya da yükümlülükleri riskten korumak amacıyla da kullanılabilmektedir. Swap sözleşmeleri türev araç olmalarının yanında aynı zamanda bir para piyasası aracıdır. Ancak swap sözleşmeleri, sermaye piyasası araçlarını da referans varlık olarak kullanabilirler ve standart sözleşmeler olmalarından dolayı organize bir piyasada değil, tezgahüstü piyasalarda işlem görürler.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler