• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.

Genel Kanuni Yedek Akçe (I.) ayırma sınırı (tavanı) ödenmiş sermayenin % kaçıdır? 

Doğru Cevap: "B" %20
Soru Açıklaması

TTK’nın 519’uncu maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini bulun­caya kadar Genel Kanuni Yedek Akçe (I.) ayrılması zorunludur. Burada anılan Genel Kanuni Yedek Akçe (I.) tavanının belirlenmesinde nominal ödenmiş ser­maye rakamının kullanılması gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki formüller yar­dımıyla Genel Kanuni Yedek Akçe (I.) ayırma sınırı belirlenecektir:

Genel Kanuni Yedek Akçe (I.) ayırma sınırı = Ödenmiş Sermaye × %20 

2.

Aşağıdakilerden hangisi, iki veya daha fazla işletmenin yeni bir tüzel kişilik altında bir araya gelmesine denmektedir?

Doğru Cevap: "B" Konsodilasyon
Soru Açıklaması

Konsolidasyon: İki veya daha fazla işletmenin yeni bir tüzel kişilik altında bir araya gelmesidir.

İşletme birleşmeleri, iki veya daha fazla işletmenin hukuksal ve ekonomik yönden tek bir işletme altında bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir. Kısaca, iki veya daha fazla işletmenin mülkiyet ve kontrolünün transfer hareketidir. Birleşmeler, devralma yolu ile (bir işletmenin diğer bir işletmeyi-işletmeleri devralması durumu), ya da yeni bir işletmenin kurulması (iki veya daha fazla işletmenin varlığı sona ererken yeni bir işletme kurulması durumu) ile gerçekleşir. Yeni bir işletme kurulması (konsolidasyon) durumunda, her iki işletmenin tüzel kişiliği sona ermekte ve yeni bir tüzel kişilik oluşturulmaktadır. Birleşen işletmelerin varlıklarının ve borçlarının tamamı yeni kurulan işletmeye devredilmektedir. Yine, birleşen işletmelerin ortaklarının hakları korunarak, ortağı oldukları işletmenin hisselerine karşılık, yeni kurulan işletmenin hisselerinden vermek veya başka bir menkul kıymet yahut nakit para ödemek de mümkün olmaktadır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kurumlar vergisinden muaf gelirlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin menkul kıymetler portföyündeki menkul kıymetlerin değer artışından sağladığı kazançlar
Soru Açıklaması
İşletmenin menkul kıymetler portföyündeki menkul kıymetlerin değer artışından sağladığı kazançlar, kurumlar vergisinden muaf değildir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik politikalar doğrultusunda döviz kurunun değiştirebilmesine olanak sağlar?
Doğru Cevap: "A" Ayarlanabilir sabit kur sistemi
Soru Açıklaması
Ayarlanabilir sabit kur sistemi ekonomik politikalar doğrultusunda döviz kurunun değiştirebilmesine olanak sağlar
5.
KVK’nın 14. Maddesinde ise kurum kazancının tespitinde, işletmelerin bazı giderleri hasılattan indirebilecekleri açıklanmıştır. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % kaçını hasılattan indirebilecekleri açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "B" % 50’si
Soru Açıklaması
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si, hasılattan indirebilecekleri açıklanmıştır.
6.
Kişilerin ve firmaların ellerinde veya hesaplarında mevcut bulunan ve kullanılmaya hazır satın alma gücü, bir varlığın, nakde dönüşebilme yeteneğine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Likidite
Soru Açıklaması
İşletmelerin dönem içerisinde kâr elde etmiş olmaları, kâr paylarını rahatça ödeyeceği anlamına gelmemektedir. İşletmelerin likidite pozisyonları, kâr elde edilmiş olmasına rağmen temettü dağıtımına izin vermeyebilir. Kâr dağıtımı işletme açısından nakit çıkışı gerektiren bir işlemdir ve likiditeyi düşürücü niteliktedir.
7.

Genellikle ayrı ayrı işletmelerde birleştirilmiş bir politikanın söz konusu olduğu ve yönetim kurullarını aynı kişilerin oluşturduğu iş birliğine gitme şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Yönetim grubu
Soru Açıklaması

Yönetim grubu; iki veya daha fazla işletmenin yönetim kurullarını aynı kişilerin oluşturması durumunda, genellikle ayrı ayrı işletmelerde, birleştirilmiş bir politika söz konusudur.

8.

Bir işletmenin gerçek değerinin hesaplanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Gerçek Değer = Defter Değeri x (Piyasa Değeri / Defter Değeri)
Soru Açıklaması

Gerçek Değer Yöntemi Bir pay senedinin ve dolayısıyla işletmenin gerçek değeri, işletmenin sahip olduğu varlıkların kârlılık durumu, dağıtılan kâr payları, sermaye yapısı gibi değişkenlerin belirlediği değer olarak tanımlanır. Gerçek değer bir anlamda yatırımcıların, işletmenin gelecekte gelir yaratma potansiyelini ve kendilerinin de bu işletmeden bekledikleri kazanç oranını göz önüne alarak, işletmeye biçtikleri, mevcut koşullar altında söz konusu işletme ve pay senetleri için normal buldukları değerdir. Bir işletmenin gerçek değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Gerçek Değer = Defter Değeri x (Piyasa Değeri / Defter Değeri)

Burada önemli bir nokta, Piyasa Değeri / Defter Değeri oranının sektör ortalaması olmasıdır. Özelikle küçük ölçekli, halka açık olmayan işletmelerde gerçek değer, defter değerinin işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki ortalama piyasa değeri/defter değeri oranıyla çarpılmasıyla bulunabilir.

9.

Vadesine 1 yıl kalmış nominal değeri 100 TL olan iskontolu tahvilin piyasa fiyatı 80 TL olduğuna göre tahvilin getirisi % kaçtır?

Doğru Cevap: "E" 25
Soru Açıklaması

Tahvilin getirisinin hesaplanması için aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır:

Soruda verilen bilgiler denklemde yerine yerleştirildiğinde:

10.

Duran varlık yatırımlarının ekonomik ömrü kural olarak asgari kaç yıldır?

Doğru Cevap: "A" Bir yıl
Soru Açıklaması

Yatırımın Ekonomik Ömrü: Bir yatırımın faydalı olarak üretimde bulunabileceği süreyi ifade etmektedir. Bir yatırımın fiziki ömrü ile ekonomik ömrü bir birinden farklı olabilir. Fiziki ömür; teknik iş ve faaliyetlerin yerine getirilerek, fiilen üretimde bulunulacak süreyi kapsamaktadır. Duran varlık yatırımlarının ömrü kural olarak asgari bir yıldır.

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Bir ürünün üretim süreci üzerinde farklı aşamalarda faaliyet gösteren işletmelerin birleşmesine ne isim verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Dikey Birleşme
Soru Açıklaması

Dikey BirleşmeBirbiri ile alıcı-satıcı ilişkisi bulunan ya da daha genel bir ifadeyle, bir ürününüretim süreci üzerinde farklı aşamalarda faaliyet gösteren işletmelerin birleşmesidikey birleşmedir. Bu sayede birleşen işletmeler ürettikleri ürünün tedarik, üretimveya pazarlama kaynaklarının kontrolünü sağlamış olurlar.Eğer birleşme-satın alma geriye doğru dikey ise, yani işletme kendine hammadde, yarı malzeme sağlayan bir işletme ile birleşiyor ya da bu işletmeyi satınalıyor ise, gerekli girdileri istenen zamanda, istenen kalitede ve istenen miktardatemin edebilme imkânı yaratır. Bunun yanında önceden daha yüksek maliyetlesağlanan girdiler bu yolla daha düşük maliyetle üretilebilir.Birleşme-satın alma ileriye doğru dikey ise bu hâlde, işletme ürettiği malın pazarlanmasındakarşılaştığı sorunlar konusunda birtakım avantajlar kazanır. Mamulstokunu azaltabilir, üretim planlarını daha gerçekçi yapabilir.Türkiye’de Kordsa Kord Bezi Sanayi ve Ticaret ile Dusa Endüstriyel İplik Sanayive Ticaretin, Kordsa çatısı altında birleştirilmesi, dikey birleşmeye örnek verilebilir.

12.

Riskin ve belirsizliğin bir derecesi olarak işletmeler açısından sonucu tehlikeli olabilen, işletme hedeflerini tehdit eden, ancak, iyi bir planlama ve yönetim ile fırsatlara dönüştürülebilecek, gerilim yaratan durumdur.

Yukarıdaki tanım hangi kavramı ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Kriz
Soru Açıklaması

Kriz, riskin ve belirsizliğin bir derecesidir. işletmeler açısından kriz; “sonucu tehlikeli olabilen, bir işletmenin hedeflerini tehdit eden, derhal tepki gösterilmesini gerektiren, iyi bir planlama ve yönetim ile fırsatlara dönüştürülebilecek, gerilim yaratan sıkıntılı bir durumdur”.

13.

Kâr dağıtım politikasının, işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı görüşü aşağıdakilerden hangisi tarafından savunulmuştur?

Doğru Cevap: "A" Miller-Modigiani
Soru Açıklaması

Kâr dağıtım politikasının, işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı görüşü ilk defa Merton Miller ve Franco Modigliani tarafından savunulmuştur

14.

Aşağıdakilerden hangisi, kurumlar vergisinden muaf gelirlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Profesyonel sporlardan elde edilen reklam ve maç gelirleri.
Soru Açıklaması
15.

Varlıklar değerlenirken, gerçek değer ne anlama gelir.

Doğru Cevap: "A" Bir varlıktan sağlanacak nakit akımlarının yatırımdan istenen getiri oranı kullanılarak bugüne indirgenmesiyle tespit edilen değer gerçek değerdir.
Soru Açıklaması

Varlıkların değerini etkileyen bütün faktörlerin hesaba katılması sonucunda değerleme modeli kullanılarak belirlenen, olması gereken fiyata gerçek değer denilmektedir. Bir varlıktan sağlanacak nakit akımlarının yatırımdan istenen getiri oranı kullanılarak bugüne indirgenmesiyle tespit edilen değer gerçek değerdir.

16.
Tahvillerde faiz oranları ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak açıklayan ve risk ölçüsü olarak kullanılmasının yanı sıra farklı vade ve faiz ödemesine sahip tahvillerin karşılaştırılmasına da olanak sağlayan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Durasyon
Soru Açıklaması
17.
Gerçek bedeli bilinmeyen veya bilinemeyen bir varlığın, satılması durumunda benzerlerine göre sahip olacağı değer olarak tanımı yapılan değer nedir?
Doğru Cevap: "A" Emsal değer
Soru Açıklaması
Emsal değer, gerçek bedeli bilinmeyen veya bilinemeyen bir varlığın, satılması durumunda benzerlerine göre sahip olacağı değer olarak tanımlanır.
18.

Gerçekleştirilen alım satım işlemlerinde ödeme ve teslim yükümlülüğünün aynı anda veya çok kısa bir süre zarfında yapıldığı piyasalar ne tür piyasalardır?

Doğru Cevap: "A" Spot Piyasalar
Soru Açıklaması

Spot piyasalar, gerçekleştirilen alım satım işlemlerinde ödeme ve teslim yükümlülüğünün aynı anda veya çok kısa bir süre zarfında yapıldığı piyasalardır.

19.
Hisse senedinin üzerinde yazılı olan fiyata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İtibari değer
Soru Açıklaması
20.

Fiktif kâr nedir?

Doğru Cevap: "E" Gerçekte elde edildiğinden daha yüksek görünen kârdır.
Soru Açıklaması

İşletmenin gerçekte elde ettiğinden daha yüksek görünen kârına fiktif kâr denir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler