• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.

I. Kâr dağıtım tablosunda dönem kârından yapılan dağıtım ile yedeklerden yapılan dağıtımlar, ayrı ayrı gösterilir. II. Kâr dağıtım tablosunda, ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ayrıla­cak genel kanuni yedek akçeler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler ve kârdan ayrılan özel fonlar açıkça gösterilir. III. İmtiyazlı payların bulunması durumunda, imtiyazlı ve adi pay senetlerine ödenen kâr payları, tabloda belirtilen bölümlerde ayrı ayrı gösterilir. IV. Katılma intifa senedi, kâra iştirakli tahvil ile kâr-zarar ortaklığı belgesi ih­raç edilmiş ise, bu senet sahiplerine ödenen paylar, kâr dağıtım tablosunda ayrıca gösterilir. Yukarıdakilerden hangileri kâr dağıtım tablosu düzenlenirken uyulması gereken kurallar arasındadır? 

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
2.
 • Piyasa Fiyatı Yaklaşımında, piyasa tarafından değerlenmiş benzer varlıkların fiyatı, karşılaştırma amacıyla esas alınabilmektedir. 
 • Gerçek değer, bir varlığın alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi sırasında oluşan fiyatıdır.
 • Aktif Bazlı Yaklaşım, varlıkların yaratacağı kazançları esas alır. 
 • Gelir Yaklaşımı ile varlığın bulunacak değeri, gerçek değerdir.
 • Yukarıda değerleme yaklaşımları ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" I ve IV
  Soru Açıklaması
 • (DOĞRU) Piyasa Fiyatı Yaklaşımında değer, piyasadaki yatırımcıların varlıklar için belirledikleri fiyatı ifade eder. Varlıkların değeri, piyasa tarafından değerlenmiş benzer varlıkların fiyatı ile karşılaştırılma yoluyla belirlenebilir. 
 • (YANLIŞ) Gerçek değer, bir varlığın sağlayacağı nakit akımları ve riskine bağlı olarak değerleme yoluyla belirlenen değeridir. Bir varlığın alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi sırasında oluşan fiyat ise, piyasa fiyatıdır.
 • (YANLIŞ) Aktif Bazlı Yaklaşım, varlıkların kayıtlara yansıyan edinme maliyetlerini esas alır. Bu yaklaşımda bir işletmenin değerinin bilançoda görüleceği kabul edilmektedir. Gelir Yaklaşımı ise varlıklara sahip olunmasının yaratacağı kazançları esas alır.  
 • (DOĞRU) Varlıkların Gelir Yaklaşım ile bulunacak değeri gerçek değer olmaktadır.
 • 3.

  I. Hammadde bakımından dışa bağımlılık

  II: İşletmenin gelişen teknolojiye ayak uyduramaması

  III. İşletme yönetiminin niteliksiz olması

  IV. Planlama anlayışının olmaması

  Yukarıdakilerden hangileri başarısızlığa neden olan yönetsel faktörler arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "E" III ve IV
  Soru Açıklaması

  İşletme yönetiminin niteliksiz olması ve planlama anlayışının olmaması başarısızlığa neden olan yönetsel nedenler arasında yer alırken; hammadde bakımından dışa bağımlılık ve işletmenin gelişen teknolojiye ayak uyduramaması ise başarısızlığa neden olan dış çevreye ilişkin nedenlerdir.

  4.
  Aşağıdakilerden hangisinde tekelci etki daha fazla olur?
  Doğru Cevap: "A" Yatay birleşme
  Soru Açıklaması
  Yatay birleşmede tekelci etki artmış olur.
  5.
  Miller-Modigliani (MM) Kâr payı ilişkisizliği yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" Kâr dağıtım politikasının ve hissedarlara dağıtılacak kâr paylarının işletmenin piyasa değeri üzerine etkisi yoktur.
  Soru Açıklaması
  Miller-Modigliani (MM) Kâr payı ilişkisizliği yaklaşımına göre, kâr dağıtım politikasının ve hissedarlara dağıtılacak kâr paylarının işletmenin piyasa değeri üzerine etkisi yoktur.
  6.
  Anonim şirketlerde vergiye esas olan kara ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "D" Mali kar
  Soru Açıklaması
  Mali kar, anonim şirketlerde vergiye esas olan kardir.
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi “konsolidasyon” olarak adlandırılır?
  Doğru Cevap: "D" İki veya daha fazla işletmenin yeni bir tüzel kişilik altında birleşmesi
  Soru Açıklaması
  Konsolidasyon; İki veya daha fazla işletmenin yeni bir tüzel kişilik altında birleşmesine verilen addır.
  8.

  I. Borçlanma maliyetini azaltması

  II. Sabit oranlı faiz ile riski azaltması

  III. Şirketlerin aktif ve pasif mevcutlarının korunması

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Swap sözleşmelerinin avantajları arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması

  Tarafların borçlanma maliyetini azaltması, değişken oranlı faizi sabit oranlı faize çevirerek riski azaltması ve şirketlerin aktif ve pasif mevcutlarının korunması Swap sözleşmelerin avantajları olarak sayılabilir.

  9.
  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sabit miktarda kâr payı dağıtılması politikasının dezavantajlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Yatırımcıların her yıl ne kadar kar payı alacaklarını bilmesi
  Soru Açıklaması
  Yatırımcıların her yıl ne kadar kar payı alacaklarını bilmesi, sabit miktarda kâr payı dağıtılması politikasının bir avantajı olarak değerlendirilebilir. Böylelikle risk sevmeyen yatırımcılar yıl sonunda ne kadar getiri sahibi olabileceklerini önceden bilmektedirler.
  10.

  Aşağıdakilerden hangisi swap sözleşmelerinin avantajları arasında yer almaktadır?

  I. Swap işlemine giren tarafların ödeme güçlüğüne düşmeleri durumunda kredi riski ortaya çıkmaktadır.

  II. İşlemi yapan tarafların borçlanma maliyetini azaltması ve sermaye maliyetini düşürmektedir.

  III. Şirketlerin aktif ve pasif mevcutlarının korunmasında kullanılmaktadırlar.

  Doğru Cevap: "D" II ve III
  Soru Açıklaması

  Swap sözleşmelerinin en önemli avantajı işlemi yapan tarafların borçlanma maliyetini azaltması ve sermaye maliyetini düşürmesidir. Swapların bir diğer avantajı ise değişken oranlı faizi, sabit oranlı faize çevirerek riski azaltmasıdır. Swap işlemleri aynı zamanda, şirketlerin aktif ve pasif mevcutlarının korunması için de kullanılabilir.

  logo
  Finansal Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 2
  11.

  I. Kullanım fiyatı

  II. Vadeye kalan gün sayısı

  III. Risksiz faiz oranı

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri opsiyon primini belirleyen temel değişkenler arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "E" I, II,  III
  Soru Açıklaması

  Kullanım fiyatı, vadeye kalan gün sayısı ve risksiz faiz oranı, opsiyon primini belirleyen değişkenler arasında yer alır.

  12.

  Aşağıdakilerden hangisi, hissedarların işletmeye sağladıkları fonlar karşılığında bekledikleri getiri oranıdır?

  Doğru Cevap: "B" Özkaynak Maliyeti
  Soru Açıklaması

  Öz kaynak maliyeti hissedarların işletmeye sağladıkları fonlar karşılığında bekledikleri getiri oranıdır. Öz kaynak kapsamına adi pay senetleri, imtiyazlı pay senetleri, dağıtılmayan kârlar ve amortisman fonları dahil edilmektedir. Ancak dağıtılmayan kârlar ve amortismanların maliyetinin adi pay senedi yatırımcılarının bekledikleri getiri oranına eşit olacağı görüşünün yanında, farklı görüşler de bulunmaktadır. Eğer öz kaynak kapsamında ele alınan fonların maliyetlerinin birbirlerinden farklı olduğu kabul edilirse, her bir kaynağın maliyetinin öz kaynak içerisindeki payına göre ağırlıklı ortalama alınarak maliyet saptanabilir.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi opsiyon primini etkileyen değişkenler arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "C" Riskli faiz oranı
  Soru Açıklaması

  Varlığın piyasa fiyatı, vadeye kalan gün sayısı, varlığın fiyatının değişkenliği ve kullanım fiyatı opsiyon primini temel olarak etkileyen değişkenlerdir. Buna ek olarak risksiz faiz oranı de opsiyon primlerini etkilerler.

  14.
  Ortalama yıllık gelirin yatırım tutarına oranı yöntemi olarak, Yöntemde ortalama yıllık gelir; her yıl elde edilecek gelirlerin ortalaması alınarak hesaplanır. Hesaplanan ortalama gelir, yatırım tutarına oranlanarak yatırımın ortalama getiri oranı hesaplanır. Ortalama Getiri Oranı = Ortalama Yıllık Gelir/Yatırım Tutarı şeklinde formüle edilir. Buna göre, A projesinin başlangıç yatırım tutarı  300.000 TL olan A projesinden 3 yıl boyunca  200.000 TL gelir beklenmektedir. Başlangıç yatırım tutarı 450.000 TL olan B projesinden ise,  4 yıl boyunca sırasıyla  100.000, 150.000,  200.000 ve  250.000 TL gelir beklenmektedir. Her iki projenin  tahmini geliri ne olmalıdır?
  Doğru Cevap: "D" İki projenin ortalama getiri oranı, A projesi %67, B projesi % 39
  Soru Açıklaması

  A projesi için; başlangıç yatırım tutarı 300 000

  Ortalama Yıllık Getiri Oranı = (200.000+200.000+200.000)/3=200 000

   Ortalama Getiri Oranı = 200.000

  200.000/300.000= %67

  B projesi için; başlangıç yatırım tutarı 450 000

  Ortalama Yıllık Getiri Oranı = (100.000+150.000+200.000+250.000) /4= 175 000 TL

   Ortalama Getiri Oranı = 175.000

  175.000/450.000= %39

  Yönteme göre A ve B projesi değerlendirildiğinde, getiri oranı daha yüksek

  olduğu için A  projesi B projesine tercih edilecektir.

  15.

  İşletmenin yatırımları için ihtiyaç duyacağı kaynaklar, elde edilen kârlardan sağlandıktan sonra kalan tutarın kâr payı olarak dağıtılmasını öngören kar dağıtım politikası türü hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Artıklar Oranında Kâr Payı Dağıtılması
  Soru Açıklaması

  Artıklar Oranında Kâr Payı Dağıtılması: Bu politikaya göre, işletmenin yatırımları için ihtiyaç duyacağı kaynaklar, elde edilen kârlardan sağlandıktan sonra kalan tutarın kâr payı olarak dağıtılması öngörülmektedir.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi, İşletmenin elde ettiği kârın ortaklara dağıtılan kısmına verilen isimdir?

  Doğru Cevap: "E" Temettü
  Soru Açıklaması

  Temettü: İşletmenin elde ettiği kârın ortaklara dağıtılan kısmı.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi birleşmelerde Net Aktif Değerin kullanıldığı durumlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" İşletme know-how, patent gibi maddi olmayan varlıklara sahip olmaması
  Soru Açıklaması
  İşletme know-how, patent gibi maddi olmayan varlıklara sahip olmaması durumunda net aktif değerin kullanılması çok uygun olmaz.
  18.

  I. Sermaye yapısının güçlendirilmesi

  II. Borçların vadelerinin uzatılması

  III. İşletmelerde kullanılmayan varlıkların satılması

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin finansal başarısızlıklarda durumu iyileştirmesi amacıyla izlemesi gereken yollardandır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Sermaye yapısının güçlendirilmesi, başarısız olan bir işletmenin yapması gereken ilk işlemdir. Bunun yanında işletmeler faiz maliyetine katlanmak zorunda da kalsa borçların vadesinin uzatılması yine finansal başarısızlık durumlarında uygulanması gereken bir politikadır. Yine işletmelerde üretim faaliyetleri için gerekli olmayan veya çok nadir gerek duyulan varlıkların satılması da başarısızlık durumunda izlenebilecek diğer bir yoldur.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi bir grup banka veya diğer finansal kuruluşların bir araya gelerek kullandırdıkları bir kredi türünü ifade eder?
  Doğru Cevap: "C" Sendikasyon kredisi
  Soru Açıklaması
  20.

  I. Sabit miktarda kâr payı dağıtılması II. Sabit oranda kâr payı dağıtılması III. Sabit miktarın veya oranın yanında ek kâr payı dağıtılması IV. Artıklar oranında kâr payı dağıtılması V. Kâr payı avansı Yukarıdakilerden hangileri işletmeler tarafından uygulanabilecek kâr dağıtım po­litikası türlerindendir? 

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması

  İşletmeler tarafından uygulanabilecek kâr dağıtım po­litikaları; Sabit miktarda kâr payı dağıtılması, Sabit oranda kâr payı dağıtılması, Sabit miktarın veya oranın yanında ek kâr payı dağıtılması, Artıklar oranında kâr payı dağıtılması, Kâr payı avansı dağıtılması şeklindedir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok